Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: mikulas.ctvrtnik@soapraha.cz
tel.: 475 286 420 (974 847 360)
kancelář: A 105

Vzdělání

 • 2001-2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory Filozofie – Historie (Mgr.)
 • 2007-2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor učitelství pro střední školy (Mgr.)
 • 2008-2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium, obor České dějiny, Seminář Teorie a metodologie historické vědy (Ph.D.)
 • 2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Rigorózní řízení, obor Historie – české dějiny (PhDr.)

Praxe v oboru

 • 2005-2007 Naděje o.s, pracovník sociálních služeb
 • 2007-2008 Český rozhlas 7 – Radio Praha, vysílání do zahraničí, (redaktor, externí spolupráce)
 • 2010-2013 Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci – externí výuka
 • 2010-2011 Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, výzkumný pracovník
 • 2017-dosud Katedra PVH a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, externí výuka
 • 2008-2013 Národní archiv ČR, odborný archivář (oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů)
 • 2013-dosud Státní oblastní archiv v Praze, vedoucí oddělení fondů veřejné správy
 • 2016-2020 Katedra historie FF UJEP, externí výuka
 • 2020-dosud Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP, odborný asistent

Vědecká specializace

 • Správa dokumentů, spisová služba
 • Archivní věda
 • Teorie a metodologie archivnictví
 • Teorie a metodologie historické vědy, dějiny dějepisectví

Výzkum

 • 2009-2010 Kalistovy „duchové dějiny“ a tradice německé Geistesgeschichte. (GA UK, č. 20209) – hlavní řešitel
 • 2010-2011 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (Výzkumný záměr MSM 21620827, FF UK) – spolupracovník
 • 2015 Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945–1948 (GA UK č. 341515/2015) – spolupracovník
 • 2019-2022 Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích (kód: VI20192022125). Výzkumný projekt Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra – manažer (hlavní řešitel)

Zahraniční výzkumné pobyty a stáže

 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 10/2004-8/2005
 • Universität Leipzig, Stipendium KAAD, 11/2007-8/2008
 • Archivschule Marburg, Aufbaukurs AK 11 – Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege 6/2009-7/2009
 • Stage technique international d'archives (STIA), odborná archivní stáž, Paříž, Francie. Ministère de la Culture et de la Communication. Direction générale des patrimoines, 3/2010-5/2010
 • Bourse du Gouvernement français. Stipendium francouzské vlády na realizaci výzkumného pobytu na École nationale des chartes, Paříž Francie, 9/2014-10/2014
 • Berlín, Německo. Průběžné výzkumné pobyty, stipendium KAAD, 10/2014-8/2015 (průběžně)
 • Archivschule Marburg, Německo, průběžně výzkumné pobyty, stipendium DAAD, 10/2017-7/2018 (průběžně)
 • National Archives, Kew (Spojené království), Archives nationales, Paříž (Francie), výzkumný pobyt, 10/2019

Publikační činnost

Monografie

 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století. Argo a Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2019, 380 s.
 • Hana KÁBOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu. Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Karolinum, Praha 2012, 339 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geschichte der Geschichtswissenschaft: Der tschechische Historiker Zdeněk Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte. Diplomica Verlag, Hamburg 2010, 122 s. (ISBN: 978-3-8366-9634-0; elektronická verze téže knihy: ISBN 978-3-8366-4634-5)

Kapitoly ve vědeckých publikacích

 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Michaela KUBIŠOVÁ (eds. monografické části), Paginae historiae. Sborník Národního archivu 21/2: Archivní vzpomínání, Praha 2013, 454 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Jan KAHUDA – Tomáš KALINA – Karolína ŠIMŮNKOVÁ (eds. monografické části), Paginae historiae, Sborník Národního archivu 20/2: Spisová služba a předarchivní péče, Praha 2012, 568 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice: Alte/neue Herausforderung für das Archivieren im 21. Jahrhundert. In: Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und Archivare Geschichte? Lepiziger Universitätsverlag. Leipzig 2018, s. 145–157.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista a tradice německých Geistesgeschichte. In: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Lucie Storchová, Jan Horský (a kol.), Albis international, Ústí nad Labem 2009, s. 155–188.

Studie a články

 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Ochrana osobnosti a test veřejného zájmu ve Spojeném království. Slovenská archivistika 50, 2020, č. 1, s. 123–145.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Dialog archivistiky a historické vědy. Prameny a role archivů. Český časopis historický 117, 2019, č. 2, s. 381–422.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné archivní lhůty ve Spojeném království. Inspirace pro české archivnictví. Paginae historiae 27/1, 2019. Sborník Národního archivu. K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové CSc., s. 744–757.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Ochranné lhůty pro přístupnost k veřejným archiváliím a dokumentům. Komparativně-historická analýza. Archivní časopis 69, 2019, č. 4, s. 341–370.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, „Spolehlivé, správné, pravé – demokracie potřebuje archivy!“. 88. německý archivní sjezd v Rostocku 2018. Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 295–314.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Bůh Janus jako patron archivářů?. Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 298–309.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Právo být (ne)zapomenut. Výmazy dějin, inflace historických pramenů, ochrana soukromí, vy(zne)užívání dat a prekérní situace archivů v mladém 21. století ‒ podněty k diskusi. Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 266–297.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Historické prameny v utajovaném režimu. Český časopis historický 116, 2018, č. 4, s. 1012–1058.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), James Lowry (ed.), Displaced Archives. London – New York, Routledge 2017. Sborník archivních prací LXVIII, 2018, č. I, s. 297–309.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Právo veřejnosti na dokumenty v USA a Francii. Soudobé historické prameny a proměna role veřejných archivů ve 21. století. Český časopis historický 115, 2017, č. 4, s. 959–982.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Odsunuté archivy, zničené knihy. Soudobé dějiny 3, 2017 (recenze na knihy: LOWRY, James (ed.): Displaced Archives. London – New York, Routledge 2017; BÁEZ, Fernando: Obecné dějiny ničení knih: Od sumerských tabulek po digitální éru. Brno, Host 2012), s. 438–446.
 • Danuše PERUTKOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK, Podnikové archivy a fondy. Vzpomínkový rozhovor s Danuší Perutkovou. Středočeský sborník historický 42/2016, s. 317–340.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Teorie významu dokumentu, archiválie, historického pramene. Archivistika a historická věda a možnosti jejich vzájemného dialogu. In: Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno 2016, s. 619–642.
 • Christine NOUGARET – Mikuláš ČTVRTNÍK, Formation en archives, archivistique et archives en France au début du XXIe siècle. Entretien de Mikuláš Čtvrtník avec Christine Nougaret, professeur à l'Ecole nationale des chartes. École nationale des chartes, dostupné online: http://www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/2017_04_28_entretien_nougaret_ctvrtnik.pdf.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Marcel Lepper, Ulrich Raulff (Hrsg.), Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016. Sborník archivních prací LXVI, 2016, č. 2, s. 566–573.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Christine Nougaret. Archivní časopis 66, 2016, č. 1, s. 53–75.
 • Christine NOUGARET – Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání, archivnictví a archivy ve Francii na počátku 21. století: Rozhovor s Christine Nougaret, profesorkou na École nationale des chartes. Archivní časopis 66, 2016, č. 1, s. 75–97.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivnictví a archivní vzdělávání: Nové paradigma. In: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. Sborník příspěvků z 16. konference archivářů České republiky konané ve dnech 7.–9. dubna 2015 v Poděbradech, Česká archivní společnost, z.s. Praha 2016, s. 230–252.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Bída archivního řemesla!. Archivní časopis 66, 2016, č. 2, s. 157–158.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Luciana Duranti, Patricia C. Franks (ed.): Encyclopedia of Archival Science. Rowman & Littlefield, Lanham 2015. Archivní časopis 66, 2016, č. 3, s. 317–322.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Caroline Brown (ed.): Archives and recordkeeping. Theory into practice. Facet Publishing. London 2014. Archivní časopis 66, 2016, č. 3, s. 317–322.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Subjekt a subjektivita v historickém myšlení. Několik úvah z okruhu novější historické a archivní metodologie. Dějiny – teorie – kritika 2, 2015, s. 333–360.
 • Pedro LÓPEZ GÓMEZ, Archivy a archivnictví ve Španělsku. Od tradiční praxe k vědecké teorii, ed. Marie KOPECKÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK. Archivní časopis 65, 2015, č. 1, s. 5–32. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Otevřené archivy v otevřené společnosti. Otevřený prostor svobody a odpovědnosti. In: Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám, Práce z dějin Akademie věd – Supplementum 1 (2015), Praha 2015, s. 47–53.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní institut a otázka budoucího vývoje archivnictví. (Nejen) České archivnictví na rozcestí. Archivní časopis 65, 2015, č. 4, s. 386–401.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Epocha archivního ničení? Destrukce archivních dokumentů jako téma archivní metodologie. Archivní časopis 65, 2015, č. 4, s. 341–357.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Richard J. Cox. Archiwista Polski, Nr. 1 (73)/2014, rok XIX, s. 81–90.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Máme právo být zapomenuti?!. Archivní časopis 64, 2014, č. 2, s. 190–191.
 • Yvon LEMAY – Marie-Pierre BOUCHER, Emoce aneb skrytá tvář archivu. 6. sympozium mezioborové skupiny archivního výzkumu (GIRA), ed. Mikuláš ČTVRTNÍK. Archivní časopis 64, 2014, č. 2, s. 204–220. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Vybrané příklady současného archivního vzdělávání ve frankofonních zemích a možné inspirace pro české archivnictví. In: Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.–16.3.2012 České Budějovice. Archivní časopis. Supplementum ročníku 64, 2014, s. 33–39.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Abrégé d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archiviste (3. přehlédnuté a rozšířené vydání, Paris 2012). Archivní časopis 64, 2014, č. 3, s. 319–322. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivář, člověk a myslitel. Terry Cook zemřel. Archivní časopis 64, 2014, č. 3, s. 316–318. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii. Paginae historiae 22/2 (Sborník Národního archivu. In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky), Praha 2014, s. 411–430.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Zrušení § 37 archivního zákona a vylidnění dějin. Archivní časopis 64, 2014, č. 4, s. 356–360. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Hlas volající na poušti. Archivní časopis 63, 2013, č. 1, s. 48–52.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geistesgeschichte und neue archivische Bewertungstheorien. Beispiel eines möglichen Dialogs der Geschichtswissenschaft und des Archivwesens. Archiv für Kulturgeschichte 95, 2013, Heft 1, s. 1−18.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Jan KAHUDA, Jaroslav Vrbata a teorie výběru/hodnocení dokumentů. Archivní časopis 63, 2013, č. 2, s. 197–213.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Jeden karton života člověka. Archivní časopis 63, 2013, č. 2, s. 213–214.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Jennie Hill (ed.): The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader (London 2010). Archivní časopis 63, 2013, č. 4, s. 433–436.
 • Pavla STIEGLEROVÁ – Silvia KRAMÁROVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři. Rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním fondu. Časopis Společnosti přátel starožitností 121, 3/2013, s. 168–185.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání. In: Hana KÁBOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Karolinum, Praha 2012, s. 327–333.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Eric Ketelaar. Archiwista Polski, Nr. 3 (67)/2012, rok XVII, s. 129–137.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Richard J. Cox: Personal Archives and a New Archival Calling. Readings, Reflections and Ruminations. Archivní časopis 62, 2012, č. 3, s. 329–330.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), John Ridener: From Polders to Postmodernism. A Concise History of Archival Theory. Archivní časopis 62, 2012, č. 3, s. 331–332.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání: co může archiv činit nejen pro děti. Archivní časopis 62, 2012, č. 4, s. 409–422.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Terry Cook. Archiwista Polski, Nr. 4 (68)/2012, rok XVII, s. 65–72.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Předarchivní péče ve Francii na přelomu 20./21. století. Paginae historiae 20/2, 2012, s. 313–332.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geistesgeschichte in den tschechischen Ländern. Zdeněk Kalista und die Duchové dějiny. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 63, 2011, Num. 1, s. 61–87.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Terry Cook. Archivní časopis 61, 2011, č. 1, s. 79–87.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Richard J. Cox. Archivní časopis 61, 2011, č. 2, s. 133–143.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století. Paginae historiae 19, 2011, s. 289–292.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Jiří Lach: Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Paginae historiae 19, 2011, s. 399–402.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Hugh A. Taylor: Imagining Archives. Essays and Reflections by Hugh A. Taylor. Paginae historiae 19, 2011, s. 413–416.
 • Eric KETELAAR, Archivalizace a archivování. Archivní časopis 61, 2011, č. 3, s. 273–280 (ed. Mikuláš Čtvrtník).
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Die Theorie von der „macroappraisal“ im Sinne Terry Cooks und die Frage der archivischen Bewertung. Archivalische Zeitschrift, Bd. 92, 2011, s. 73–98.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Stage technique international d’archives 2010 – Paříž, Francie. Archivní časopis 60, 2010, č. 2, s. 171–177.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, 8th European Conference on Digital Archiving – Ženeva 2010. Archivní časopis 60, 2010, č. 3, s. 283–286.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Nové sídlo francouzského Národního archivu: Pierrefitte-sur-Seine. Archivní časopis 60, 2010, č. 4, s. 395–401.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Eric Ketelaar. Archivní časopis 60, 2010, č. 4, s. 386–394.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944. Paginae historiae 17, 2009, s. 29–54.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny a nové archivní teorie hodnocení. Příklad možného dialogu historické vědy a archivnictví. Práce z dějin Akademie věd, č. 2, 2009, s. 137–154.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Teorie „macroappraisal“ v pojetí Terryho Cooka a otázka archivního hodnocení. Archivní časopis 59, 2009, č. 4, s. 314–336.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Fortbildungsveranstaltung „Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege“ Archivschule Marburg, 2009. Archivní časopis 59, 2009, č. 4, s. 363–366.

Nerecenované vědecké, populárněvědecké a popularizační publikace