Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Kontakty

kancelář: A 107
e-mail: vaclav.zeman@ujep.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 1998–2001: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika (Bc.)
 • 2001–2003: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika, specializace Pomocné vědy historické (Mgr.)
 • 2015: FF UJEP, Ústí nad Labem, Historické vědy – obor Historie, rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2015–dosud: FF UJEP, Ústí nad Labem, České dějiny, doktorské studium
 • 2003–dosud: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín: archivář
 • 2016–dosud: výuka na FF UJEP
 • 2018–dosud: Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem: výzkumný a vývojový pracovník (projekt NAKI)

Odborná specializace

 • církevní dějiny 19. a 20. století
 • stavební historie
 • regionální dějiny Děčínska a Šluknovska

interní doktorand České dějiny; studující

téma disertační práce: Němečtí evangelíci na Děčínsku a Šluknovsku v 19. a 20. století

Výzkum

 • NAKI II, DG18P02OVV042: Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity
 • NAKI II, DG18P02OVV066: Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří       
 • SGS UJEP: Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech
 • SGS UJEP: Ztracené dvacetiletí (1938–1958)

Publikační činnost

Monografie

 • BARUS, Martin – HRUBÝ, Marcel – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové (1712–2012), Růžová 2013, ISBN978-80-260-4377-5.
 • BARUS, Martin – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Markvartice 2017, ISBN 978-80-270-2557-2.
 • ZEMAN, Václav – KOLKA, Miroslav – PEŘINA, Ivan, Zámecká a pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách, Sloup v Čechách 2018, ISBN 978-80-270-3666-0.

Studie a kapitoly ve sbornících a kolektivních monografiích

 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Tvrz Rotenhof v Markvarticích na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2007, Plzeň 2008, s. 53–62.
 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Vrchnostenský dvůr Harrach-Hof ve Veselém na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2008, Plzeň 2009, s. 131–138.
 • SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku, Průzkumy památek 19, 2/2012, s. 121–144.
 • ZEMAN, Václav – PÁTEK, Jakub, Zahořany a jejich držitelé ve stručné historické retrospektivě, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 34–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876, Mandava 2011, s. 38–59.
 • ZEMAN, Václav, „Dem deutschen Menschen eine deutsche Kirche.“ Výstavba evangelického kostela v Dolní Poustevně na konci 30. let 20. století a v době druhé světové války, Monumentorum custos 2016, s. 51–60.
 • ZEMAN, Václav, Barokní výtvarní umělci v České Kamenici ve světle soupisů poddaných, in: Otto Chmelík – Marcela Zemanová-Oubrechtová – Václav Zeman (eds.), Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012, s. 88–104.
 • ZEMAN, Václav, Důsledky Velké války pro evangelické školství na Děčínsku, in: Lubor Maloň (ed.), Škola a Velká válka, Přerov 2014, s. 72–80.
 • ZEMAN, Václav, Dva šlechtické náhrobníky nalezené v kostele sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 22, 1/2012, s. 54–58.
 • ZEMAN, Václav, Evangelíci v Zadní Doubici. Možnosti a meze církevní spolupráce na českosaské hranici v 18. a 19. století, Ústecký sborník historický 2/2011, s. 7–26.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí faráři v Srbské Kamenici v době předbělohorské, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 2/2011, s. 10–19.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí obyvatelé Zadní Doubice mezi Čechami a Saskem, in: Minulosti Českého Švýcarska VII. Sborník příspěvků ze semináře 2011, Krásná Lípa 2012, s. 93–103.
 • ZEMAN, Václav, Figurální sklomalby v ikonografickém programu evangelického kostela v Jablonném v Podještědí, in: Památky Libereckého kraje 2010-2011, Liberec 2011, s. 144–150.
 • ZEMAN, Václav, Ikonografická a epigrafická výzdoba evangelického kostela v České Kamenici, Děčínské vlastivědné zprávy 15, 1/2005, s. 4–31.
 • ZEMAN, Václav, Kaple sv. Václava v Prachové. Příspěvek k poznání nedochované středověké a mizející empírové architektury Litoměřicka, Monumentorum custos 2014. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 99–114.
 • ZEMAN, Václav, Ke stavební podobě kostela sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku před rokem 1700, Ústecký sborník historický 2/2010, s. 73–94.
 • ZEMAN, Václav, Mapa panství Benešov nad Ploučnicí a statků Markvartice, Veselé a Ostrý z 30. let 18. století, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 1/2010, s. 24–31.
 • ZEMAN, Václav, Nekatolíci v Růžové na Děčínsku na cestě mezi herrnhutskou a evangelickou církví (1840-1875), Lidé města 11, 1/2009, s. 69–97.
 • ZEMAN, Václav, Německá evangelická obec v České Kamenici v letech 1901–1945, in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 195–257.
 • ZEMAN, Václav, Německý evangelický sbor v Podmoklech v letech 1851 až 1874, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 2/2010, s. 3–28.
 • ZEMAN, Václav, Nordwestböhmen als Raum für die ausländischen Schöpfer der evangelischen Sakralarchitektur an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Die Region an der Grenze (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 181–219.
 • ZEMAN, Václav, Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Monumentorum custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 69–74.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického sboru v Růžové. Od sekty k farní obci (1840–1875), Děčínské vlastivědné zprávy 19, 1/2009, s. 3–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky farního sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně před 70 lety, in: 70 let děčínského sboru Českobratrské církve evangelické (1946–2016), Děčín 2016, s. 4–7.
 • ZEMAN, Václav, Povolání evangelického faráře Jacoba Jünglinga do Srbské Kamenice na Děčínsku v roce 1598, in: Porta Bohemica 6, Litoměřice 2013, s.133–145.
 • ZEMAN, Václav, První evangelické sbory na Děčínsku: Podmokly, Rumburk a Růžová ve třetí čtvrtině 19. století, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století, Ústí nad Labem 2010, s. 365–378.
 • ZEMAN, Václav, Přeshraniční protestantská duchovní správa nejsevernějších Čech od 17. do počátku 20. století – proměny, možnosti, limity, in: Milan Augustin (red.), Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí, Plzeň 2013, s. 54–75.
 • ZEMAN, Václav, Sächsische Architekten und der evangeliche Kirchenbau in Nordwestböhmen um 1900, Sächsische Heimatblätter 2/2018, s. 141–149.
 • ZEMAN, Václav, Severozápadní Čechy jako prostor pro zahraniční tvůrce evangelické sakrální architektury na přelomu 19. a20. století, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Region na hranici (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 161–194.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost německého evangelického sboru v Podmoklech ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, Děčínské vlastivědné zprávy 2/2013, s. 35–67.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost v Arnolticích doby předbřeznové ve světle kostelních účtů. Příspěvek k poznání zaniklé sakrální renesanční architektury Děčínska, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 1/2011, s. 3–16.
 • ZEMAN, Václav, Stavební dějiny zámku v Zahořanech, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 161–177.
 • ZEMAN, Václav, Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století, Český lid – Etnologický časopis 99, 4/2012, s. 427–444.
 • ZEMAN, Václav, Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století, Průzkumy památek 24, 1/2017, s. 135–152.
 • ZEMAN, Václav, Zvony kostela sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 19, 2/2009, s. 3–17.
 • ZEMANOVÁ, Marcela – ZEMAN, Václav, Úvodem, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017, s. 7–12.

Zprávy a recenze

 • ZEMAN, Václav, Nová publikace Státního oblastního archivu v Litoměřicích, Porta Bohemica 8, 2017, s. 259–260.
 • ZEMAN, Václav, Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal novou publikaci, Porta Bohemica 7, 2015, s. 241.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Josef Rabas, Biskup Anton Alois Weber, Kostelní Vydří 2013, in: Děčínské vlastivědné zprávy 23, 2/2013, s. 95–97.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Luděk Rejchrt, Na horách ležící. Dějiny evangelického sboru v Křížlicích, b. m. (Pierot) 2004, 192 s., in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 363–366.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Marcela Oubrechtová (ed.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, in: Ústecký sborník historický 1/2011, s. 92–96.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I: Stadt Leitmeritz /Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I: Město Litoměřice, Praha – Litoměřice 2015, in: Ústecký sborník historický 1/2016, s. 165–167.

Redakční činnost

 • Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012 (s Otto Chmelíkem a Marcelou Zemanovou).
 • FEIGE, Jakub, Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice, Litoměřice – Praha 2014 (s Hanou Barusovou).
 • Fenomén Muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, Ústí nad Labem 2014 (s Marcelou Zemanovou).
 • PANÁČEK, Jaroslav, Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho, Litoměřice – Praha 2016.
 • První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015 (s Marcelou Zemanovou).
 • Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017 (s Marcelou Zemanovou).
 • STEIN, Karel, Pomníčky Českého Švýcarska, Děčín – Nördlingen 2016.
 • STEIN, Karl,Flurdenkmäler der Böhmischen Schweiz, Děčín – Nördlingen 2016.
 • Tajemství starého myslivce(vyšlo jako Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách VII), Ústí nad Labem 2013 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • VELIČKA, Tomáš, Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku, Litoměřice – Praha 2018.

Další aktivity

 • Předseda Ediční rady Státního oblastního archivu v Litoměřicích
 • Člen redakční rady Potra Bohemica
 • Člen pracovní skupiny pro Městskou památkovou rezervaci při Městském úřadě Česká Kamenice