Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Kontakty

e-mail: petr.karlicek@mag-ul.cz

Vzdělání, profesní životopis

Absolvent katedry historie FF UJEP (specializace archivnictví). V letech 2008-2015 externí doktorand na KH FF UJEP. Téma dizertační práce: Politická karikatura na území Československa (1935-1948).
NA KH FF UJEP vedl povinně volitelné kurzy zabývající se historií českého a slovenského pohraničí, dějin či fungování totalitních stran – zvláště Komunistické strany Československa. V současnosti vyučuje dějiny správy a nauku o pramenech.
Zabývá se především moderními dějinami střední Evropy, českým a slovenským pohraničím, především ale dějinami médií se zaměřením na politickou karikaturu.Publikoval několik článků a knih zabývajících se historií měst a obcí na Děčínsku či Šluknovsku.
V letech 2007-2017 zaměstnán ve Státním okresním archivu Děčín (archivní inspektor).Od září 2017 ředitel Archivu města Ústí nad Labem.
Je zapojen do rozličných výzkumných projektů. Spolupracoval s Pamětí národa (pamětnické Příběhy dvacátého století, mobilní aplikace Místa paměti národa) a je oficiálním historicko-turistickým průvodcem ústeckého Činoherního studia. Od roku 2011 člen Collegia Cibia.
V letech 2012-2013 se podílel na přípravě webového portálu Věrný zůstanu, který slouží jako podpora k filmovému projektu HBO o Janu Palachovi - Hořící keř.
Pravidelně přispívá do následujících periodik: A2, Literární noviny, H_aluze, Pandora a Děčínské vlastivědné zprávy. V září 2015 obhájil na katedře historie FF UJEP dizertační práci nazvanou Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců v letech 1933-1953.
Text dizertační práce vydalo pod názven Napínavá doba knižní vydavatelství Euromedia/Knižní klub na konci května 2018.

Vědecké výsledky (výběr)

Knihy

 • Petr KARLÍČEK - Věra HLADÍKOVÁ, Samospráva Střekova a přidružených obcí (1850-2018). Ústí nad Labem 2018
 • Petr KARLÍČEK, Napínavá doba. Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců. Praha 2008

Články

 • Petr KARLÍČEK, Život na pomezí dvou "bratrských socialistických států". Česko-saská hranice po druhé světové válce, in: Pavel Vaněk (ed.), Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. Brno 2017
 • Petr KARLÍČEK, Kleiner eiserner Vorhang. Die tschechisch-sächsische Staatsgrenze 1945 bis 1966, in: Sächsische Heimatblätter 2/2018

2012

 • 1) OHLÉDNUTÍ - 20 LET KHR. Odborná konference studentů a absolventů oboru Kulturně historická regionalistika konaná v Ústí nad Labem 30. – 31. března 2012
 • P. Karlíček: Sudetendeutsche Not (Sudetoněmecká nouze). Obraz hospodářské krize v karikaturách Sudetoněmecké strany (1935 - 1938).
 • 2) TAJEMSTVÍ STARÉHO MYSLIVCE konané v rámci 19. ústeckého kolokvia pořádaného Společností pro dějiny Němců v Čechách, Ústavem slovansko-germánských studií a Společností pro dějiny Němců v Čechách v Ústí nad Labem 19. - 20. dubna 2012
 • P. Karlíček: „Opilci jsou ti druzí“. Karikatury alkoholu jako prostředku politického boje Sudetendeutsche Partei. Ohraničeno lety 1933-1938.
 • 3) VISUAL ENCOUNTERS WITH ALTERITY: Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First Half of the Twentieth Century. International Conference 24–26 May 2012, Budapest
 • P. Karliček: "Us and Them: Cartoons of the Sudeten German Satirical Magazine 'Der Igel' at the End of the First Czechoslovakian Republic."
 • 5) FESTIVAL SUDETY. PECHA KUCHA NIGHT ÚSTÍ NAD LABEM #4 - Sudety. Činoherní studio, Ústí nad Labem, 6. listopadu 2012.
 • 4) KUPŘEDU VZAD! Přehlídka filmů o době nuceného nadšení, strachu, šedi a apatie… Letní kino Litoměřice, 17. listopadu 2012
 • P. Karlíček, Zobrazování pohraničí v československém hraném filmu.
 • 6) BILDPOLITIK - GRENZEN DES DARSTELLBAREN. FOTOGRAFIE UND KARIKATUR IN DEN BOEHMISCHEN LAENDERN UND IN DEUTSCHLAND, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz 23. - 24. November 2012
 • p. Karlíček: WIR UND SIE: Die Karikaturen des sudetendeutschen Satiremagazins Der Igel (1935-1938)
 • 7) SPOLEČNOST A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1939-1945. Národní muzeum, Praha 7. - 8. prosince 2012
 • P. Karlíček: "Tvé cestování za Němkami do Říše je příliš průhledné a Tvůj výklad není vůbec podařený." Každodennost na česko-saské hranici v letech 1945-1949

2013

 • 1) ODRAZ  NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO SOCIALISMU VE TŘICÁTÝCH  LETECH V ČESKOSLOVENSKU , termín konání: 26. února 2013. Pořadatelé: Moravský zemský archiv a Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
 • P. Karlíček: "Politická karikatury a Sudetoněmecká strana (1935-1938)"
 • 2) HRANICE JAKO ZLOM, termín konání: 27. března 2013. Pořadatel: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách / Centre français de recherche en sciences sociales - CEFRES(Praha)
 • P. Karlíček: Zlom v myšlení německé menšiny (1933-1938)
 • 3) SAMOSTATNÁ PŘEDNÁŠKA V MUZEU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, termín konání: 27. března 2013
 • P. Karlíček: Karikatury ve službách henleinovců. Politická satira v pohraničních oblastech na sklonku první republiky
 • 4) NAPOLEONSKÉ VÁLKY V ČESKÉ HISTORICKÉ PAMĚTI A V PAMĚTI REGIONU, termín konání 31. května 2013. Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách (Ústí nad Labem)
 • P. Karlíček: Napoleonská tématika v českých i německých karikaturách se zaměřením na třicátá a čtyřicátá léta 20. století
 • 5) HRANICE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ KONCEPT, termín: 17. června 2013. Pořadatel: CEFRES (Praha)
 • P. Karlíček: Pašování a konzumní turistika mezi Československem a Sovětskou okupační zónou Německa/Německou demokratickou republikou v letech 1945–1989
 • 6) HISTORICKÁ PREZENTACE V RÁMCI PECHA KUCHA NIGHT ÚSTÍ NAD LABEM, kino Hraničář, termín 1. října 2013. Téma: "Bomby, pecky!"
 • P. Karlíček: Kdo byl hraničář?
 • 7) ČEŠI A NĚMCI V ČESKOSLOVENSKU, termín konání 23. října 2013. Pořadatel: Moravský zemský archiv a Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
 • P. Karlíček: Německý pozdrav a další vnější atributy němectví
 • 8) OCHRANA STÁTNÍ HRANICE V SEDMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ, termín konání 7. listopadu 2013. Pořadatel: Moravské zemské muzeum a Archiv bezpečnostních složek Brno - Kanice
 • P. Karlíček: Každodennost na česko-saské hranici v sedmdesátých letech 20. století
 • 9) ROZHLAS A POLITIKA ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ V ČESKOSLOVENSKU A V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA 1938-1945, termín konání 28. listopadu 2013. Pořadatelé: Adalbert Stifter Verein (Mnichov), Katedra mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Goethe-Institut (Praha), Ústav germánských studií FF UK, Radio Praha - vysílání do zahraničí Českého rozhlasu, Deutsches Rundfunkarchiv (Frankfurt nad Mohanem)
 • P. Karlíček: Mělnický vysílač v karikaturách a satiře (1935-1939)

Publikační činnost

2007-2011 (výběr)

 • P. Karlíček: Politická karikatura v československém denním tisku v lednu-březnu 1948. In: Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách/Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen 6/2007, s. 7-95.
 • P. Karlíček: Odešel Tigrid za hory, tajně a podle plánu. In: Dějiny a současnost 2/2008, s. 27-29.
 • P. Karlíček - J. Němec, Děčín 1989, Děčín 2009
 • P. Karlíček: "Vesnická organizace KSČ Malšovice", in: Komunistická strana Československa a bolševismus (zpravodaj) 2/2009, ÚSD AV ČR (vyšlo 2010) Praha, s. 27-44.
 • P. Karlíček: Dobkovice v letech 1945-1990, in: DVZ 2/2009 (vyšlo 2010), s. 76-87.
 • P. Karlíček, Cesty stranické legitimace. In: Cesty a návraty v dějinách. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3/2010, s. 276-277.
 • P. Karlíček:  "Propagace židovství, sexuality a vulgarity v křížovkách", in: H_aluze 3/12 2010, s. 72-75.
 • P. Karlíček: Československá strana lidová v karikaturách, in: Bílá místa v dějinách Československé strany lidové. Olomouc 2009 (vyšlo 2010), s. 246-258.
 • P. Karlíček: Cesty stranické legitimace, In: Acta historica
 • Universitatis Silesiane Opaviensis 3/2010, s. 276-277.
 • P. Karlíček - V. Mohn: „Voller propagandisticher Erfolg?“ Das Karikaturblatt „Ejhle (1944-1945) In: Medien und Öfentlichkeit. Bohemia 1/2011, s. 164-202.
 • P. Karlíček: Dobře utajené Kytlice? DVZ 1/2011, s. 58-76.

2013

 • P. Karlíček, Hranice přátelství? Český pohled na společnou hranici v letech 1945-1989, in: Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.), Sasko-české vztahy v proměnách času. Ústí nad Labem 2013, s. 306-349. (KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE - UČEBNICE, ISBN: 978-3-942411-91-2)
 • P. Karlíček, Politické karikatury ve službách Sudetendeutsche Partei, in: Jaromír Tauchen a Karel Schelle (eds.), Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy University. Brno 2013, s. 87-104. (SBORNÍK, ISBN: 978-80-87475-28-7)
 • P. Karlíček, Us and Them: Cartoons of the Sudeten German Satirical Magazine Der Igel a the End of the First Czechoslovakian Republic (1935-1938), in: Dagnosław Demski, Ildikó Sz. Kristóf a Kamila Baraniecka-Olszewska (eds.), Competing Eyes. Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe. Budapest 2013, s. 330-349. (KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE, HU ISBN: 978-963-236-706-4)
 • P. Karlíček, Karikaturen im Dienste der Sudetendeutschen Partei. Schilderung des einheimischen Feindes in der satirischen Zeitschrift Der Igel, in: Stifter Jahrbuch. Neue Folge 27/2013. München 2013, s. 87-129. (SBORNÍK, ISBN: 978-3-940098-10-8)
 • P. Karlíček, "Tvé cestování za Němkami do Říše je příliš průhledné a Tvůj výklad není vůbec podařený". Každodennost na česko-saské hranici v letech 1939-1949, in: Ivan Malý a kolektiv (eds.), Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Praha 2013, s. 38-55. (KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE: 978-80-7036-391-1)
 • P. Karlíček, Karikatury ve službách SdP. Satirický časopis „Der Igel“ v letech 1935-1938, in: Jaroslav Rokoský a Martin Veselý (eds.), Místo a paměť. Proměny společnosti ve třicátých až šedesátých letech 20. století. Ústí nad Labem 2013. (KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE, ISBN  978-80-7414-551-3)
 • P. Karlíček, Sudetendeutsche Not. Sborník příspěvků k 20. výročí KHR. Ústí nad Labem 2013.

Diplomové a bakalářské práce

 • Hraničář František Xaver Kučera (1893-1938)
 • Politická karikatura v čsl. denním tisku, leden – březen 1948