Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: Ludmila.sulitkova@seznam.cz, ludmila.sulitkova@ujep.cz
tel: 475 286 420
kancelář: A 105

Vzdělání, profesní životopis

 • 1969 - 1977 - Historický ústav SAV, Bratislava
 • 1977 - 79 - Moravské muzeum Brno
 • 1979 - 80 - Archeologický ústav ČSAV Brno
 • 1981 - 1991 - Archiv města Brna
 • 1991 - 1995 - Katedra archivnictví a PVH FF UJEP Brno
 • 1995 - 2000 - Ministerstvo zahraničních věcí - Sekretariát ČK pro UNESCO
 • 2000 - 2005 Archiv Akademie věd
 • 2005-současnost – katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • Historie středověku a raného novověku s přednostním zřetelem na vývoj měst, pomocné vědy historické, správní dějiny, archivnictví, ediční práce

Výuka

Archivnictví a spisová služba

Výzkum

 • Účast v mezinárodním projektu ENArC mezinárodního spolku Icarus, zaměřeným na vzdělávací programy ve spojitosti s elektronickým zpřístupňováním středověkých a raně novověkých archiválií v evropském prostoru.
 • V letech 2009-2015  participace na grantovém projektu ČR Libri civitatis (soupisy městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, příprava edic významných jednotlivin i souborů městských úředních knih).
 • V letech 2011-2015 účast v projektu NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost.
 • V letech 2011-2012 spoluúčast v projektu IGA Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku novověku do 19. století.
 • V roce 2008 řešen projekt FRVŠ – interaktivní studijní podpora pro výuku archivnictví – viz http://ff.ujep.cz/archivnictvi, aktualizace k lednu 2015.

Jiné projekty

 • V rámci programu Erasmus navázána víceletá spolupráce s Fakultou archivního studia Policejní akademie v Bukurešti. Od orku 2010 průběžně realizovány výměnné pobyty pedagogů se zaměřením k rozvoji archivistiky a pomocných věd historických.

Publikační činnost

Monografie

 • L. SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Archiv Akademie věd ČR a Archiv města Brna, 2004, 259 s. (ISSN 1213-7928, ISBN 80-86404-13-7)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno. Město uvnitř hradeb. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha -Litomyšl 2008, 71 s. (ISBN 978-80-7185-898-0)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno II. Historická předměstí a Staré Brno. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha - Litomyšl 2010, 96 s. (ISBN 978-80-7432-077-4)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2014, 358 s. ISBN 978-80-86736-37-2
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel.Statutární město Brno – Archiv města Brna 2020, ISBN 978-80-8667366-63-1, 358 s.

Skripta

 • L. SULITKOVÁ, Archivnictví a spisová služba (v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol) - online - http://ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013

Edice

 • L. SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno 1998, 132 s.;
 • L. SULITKOVÁ, I. svazek. Knihy městského hospodaření (komorní počty 1467-1619). Brno 1999, 104 s.
 • L. SULITKOVÁ, II. svazek. Knihy městského hospodaření (radní počty 1523-1619). Brno 2001, 203 s.
 • L. SULITKOVÁ, III. svazek. Knihy městského hospodaření (počty města a jeho zařízení (1419-1619). Brno 2003, 157 s.

Studie (výběr za posledních 5 let)

 • L. SULITKOVÁ,Významné etapy pořádání městských archivních celků královských moravských měst Brna a Olomouce, in: Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Uspořádal Petr Kopička, Litoměřice – Praha, Skriptorium 2016, s. 177-196
 • L. SULITKOVÁ,Česká a uherská společnost na přelomu 13. a 14. století a její odraz v písemnostech královské kanceláře. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha 2016, s. 192-209
 • L. SULITKOVÁ - Tomáš BOROVSKÝ, Moravská královská města a Jiří z Poděbrad. In: Poděbradská éra v zemích České koruny (M. Šandera, Zd. Urban a kol.), Praha : Lidové noviny 2016, s. 41-44, 214-226
 • L. SULITKOVÁ, Právní normy a soudní praxe trestně právního charakteru ve vybraných královských a vrchnostenských městech (Příspěvek k disciplinami městského obyvatelstva v předbělohorské době), Sborník archivních  prací LXVII, 2017/1, s. 146-198
 • L. SULITKOVÁ,Vztah město, fara a škola od středověku po práh novověku (na příkladu Brna),  Documenta Pragensia Supplementa VI, 2015 [2017] (= Městský farní kostel v českých zemích). Sestavili Jan Hrdina - Kateřina Jíšová, Praha - Dolní Břežany 2015 [2017].
 • L. SULITKOVÁ,Archivistika a role pomocných věd historických – výhledy do 21. století (podněty pro diskusi). In: Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová (eds.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2017. s. 304-316
 • L. SULITKOVÁ,K možnostem edičního zpřístupňování pramenů hromadné povahy raného novověku, pro sborník z pracovního setkání Editor v pasti. Problémy vydávání raně novověkých vícejazyčných textů, uspořádaného HÚ AV ČR, Praha 19. listopadu 2015Folia Historica Bohemica 32/1, 2017, s. 85-91
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Komunikační role brněnských náměstí od středověku do konce 18. století, BMD 30, 2017, s. 58-84
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Brněnský správní model “tří rad” v pobělohoském období, BMD 31, 2018, s. 289-308
 • L. SULITKOVÁ, Bestrafung oder Vereinbarung in der Gerichtspraxix der frühneuzitlichen Stadt in Böhmen und Mähren. In:  Schätze der Welt aus landeshistorischen Perspektive. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Wüst,  hrsg. von Sabine Wüst, EOS Verlag, St. Otilien 2018, s 85-91
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brünner Plätze als Orte des Treffens und der Repräsentation in Mittelalter und Frühneuzeit (bis Ende des 18. Jahrhunderts). In: Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation.Edd. Martin Holý - Michaela Hrubá - Tomáš Sterneck ,Berlin: LIT Verlag, 2019,s. 39-49(= Geschichte. Forschung und Wissenschaft, Band 57
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Přírodní katastrofy a epidemie v předbělohorském Brně. In: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest, Edd. Michal Bada – Dana Duchoňová a kol., Historický ústav SAV, Bratislava 2019, s.  53-70, 481
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Kroniky a pamětní knihy začátku novověku z královského města Brna. In: Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve městech, Edd. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková, Jiří Pešek, Documenta Pragensia 37, 2018, s. 333-350 (vyšlo 2019)
 • L. SULITKOVÁ, Úřední písemná kultura ve městě. Výsledky systémové analýzy pro středověk a raný novověk na příkladu královského města Brna. In: Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku, sestavili Jan Hrdina a Kateřina Jíšová, Praha – Dolní Břežany 2018 ( = Documenta Pragensia Supplementum IX), s. 9-78
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Několik poznámekke správě a soudnictví pobělohorského Brna do 20. let 18. Století, Brno v minulosti a dnes 32, 2019, s. 149-179
 • L. SULITKOVÁ, Omezování autonomie královských měst od 17. století do poloviny 18. století na příkladu Brna. In: Cornova 10, 2020/1, Revue České společnosti pro výzkum 18. století, s. 59-70
 • L. SULITKOVÁ, Organisation und Produkte der Böhmischen und ungarischen Kanzlei der letzten Přemysliden und Árpáden (im Kontext der politisch gesellschaftlichen Situation. In:  Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten, hg. von Tomáš Velička, Lit Verlag Dr. W. Hopf: Berlin, 2020, s. 21-40
 • L. SULITKOVÁ,  Vztah archivu a brněnské univerzity na příkladu Jaroslava Dřímala, In: Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, s. 325-347.Eds. Stanislav Bárta — Radana Červená. Vydalo statutární město Brno, Archiv města Brna a Matice moravská roku 2020
 • L. SULITKOVÁ,  Sutorův kancelářský řád ze 60. let 17. století a jeho vliv na brněnské městské písemnosti, Studia Historica Brunensia 67, 2020/1, s.  27-36
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Královské město Brno a jeho okolí v raném novověku. In:  Mesto a jeho historická Krajina. Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie…, Univerzita Komenského Bratislava, 2020, s. 16-27

Vedení bakalářských prací (uvedeny jen ukončené práce)

 • MALÍN Jan, Znaky, pečetě a vlajky měst a městeček Ústeckého kraje. 2009
 • KADLEC Antonín, Homo bellicus. Zbraně a zbroj v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV. 2010 (práce se umístila jako první v celostátním kole studentské vědecké soutěže)
 • JUDr. KÖRNER Stanislav, Kriminalita ve městech severozápadních Čech ve středověku a raném novověku, 2011
 • Řeřichová Barbara, Korespondence šlechty v pozdním středověku na příkladu rožmberských listů v letech 1493-1528, 2012
 • ROD Josef, Urbanistický vývoj Rakovníka v první polovině 20. století, 2012
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická heraldika na Lovosicku (šlechtické heraldické památky na Lovosicku od konce 15. do 19. století), 2012 (následně se práce umístila jako druhá v soutěži ČAS o cenu prof. Sáši Duškové)
 • PALÁKOVÁ Pavla, Vzdělanost v hornických městech v raném novověku na příkladu vybraných lokalit, 2013
 • PODRÁPSKÁ Iva, Heraldické pověsti středních Čech ve středověku a raném novověku, 2013
 • POLÁČKOVÁ Monika, Okrajové vrstvy městské společnosti ve středověku, 2013
 • PAŘÍZKOVÁ Zdeňka, Řeka v životě města – říční obchod polabských městech ve středověku a raném novověku, 2013
 • BUCHTELOVÁ Barbora, Uherská cesta a její význam v raném novověku, 2014
 • HOUDKOVÁ Jana, Veřejní notáři jako příslušníci inteligence v českých zemních v předhusitské a pohusitské době s využitím online pramenů, 2016
 • ZBELA Martin, Správa farnosti na Proseku v 19. a 20. století a farní kostel sv. Václava, 2016
 • BEDNÁŘOVÁ Klára, Příprava inventáře archivního fondu KERAUNION, a.s. (1992-2007), kombinované studium, 2017
 • BERKOVÁ Ilona, Proměny zápisů v obecných matričních knihách se zřetelem k současnému matričnímu obvodu Neratovice, kombinované studium, 2017
 • HÁCHOVÁ Lenka, Vedení spisového materiálu VZP ČR ve správním řízení v oblasti vymáhání pohledávek prostřednictvím ESSS, kombinované studium, 2017
 • HALÍŘOVÁ Hana, Spisová služba v Armádě ČR, 62 strojopisných stran, 2 tabulky v textu, bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • VOSTIŃÁKOVÁ Zdenka,   Archivnictví a spisová služba u Policie ČR, 58 strojopisných stran (včetně 5 obrazových příloh),  bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • FIALOVÁ Monika, Komparace výkonu spisové služby v justiční správě ČR v současnosti, 88 strojopisných stran a 4 přílohy, bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 21. 5. 2018)
 • PARÝZEK Ondřej. Organizace a vývoj správy na železnici od konce 2 světové války  do roku 1960, 98 strojopisných stran (z toho 34 textových a obrazových), bakalářská práce kombinované studium, vedoucí (obhajoba 27. 11. 2018)
 • TÓTHOVÁ, Renata,  Spisová služba v prostředí městských úřadů 2017-2018,  bakalářská práce kombinované studium, 62 strojopis. stran (včetně sedmi textových příloh), kombinované studium,  obhajoba 2019
 • SOPÓCI Jana, Hrabě František Josef z Klebelsbergu, jeho badatelské zájmy a podíl na založení Národního muzea, bakalářská práce kombinované studium,  47 strojopisných stran + 2 textové přílohy, obhajoba  2019
 • VÁLA Tomáš,  Přestupky proti veřejnému pořádku ve vnitřní Praze v 1. desetiletí ČSR a dnes, bakalářská práce kombinované studium, 80 strojopisných stran (včetně 5 obrazových příloh), obhajoba 2020
 • JURICOVÁ Monika,  Vývoj vojenských archivů a vojenského archivnictví v letech 1945−2019, bakalářská práce kombinované studium,78 strojopisných stran (v rámci nich 22 vyobrazení, z toho 20 „pavouků“ organizační struktury  vojenských archivů v jednotlivých obdobích a 2 grafy), obhajoba 2020
 • NOVÁK  Petr, Mgr. Archivnictví nové republiky a činnost státních archivních inspektorů, bakalářská práce kombinované studium, 66 strojopisných stran (+ dvě textové a 29 obrazových příloh), obhajoba 2020

Vedení magisterských diplomových prací (uvedeny jen obhájené práce)

 • KÖRNER Stanislav, Historicko právní aspekty zločinu a trestu ve středověkém a raně novověkém městě (do roku 1620). Sonda do vybraných měst v severozápadních Čechách, 2013
 • VEBROVÁ Alice, Kronika Jana Adama Nožíře v kontextu dobové sociálně politické situace (edice), 2013
 • MÁNKOVÁ Veronika, Kronikář František Sochor a jeho dílo v kontextu vývoje Železného Brodu ve 20. Století,  2014
 • PLICHTOVÁ Barbora, Kronika Martina Herrklotze v kontextu dobové sociální a politické situace, 2014
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická a církevní heraldika na Litoměřicku, vedoucí, 2015
 • ZBELA, Martin,  Pražský chorobinec na Karlově a jeho správa v letech 1862 – 1929 (v kontextu dobových zařízení sociální péče),navazující magisterské studium historie, kombinované studium, vedoucí, 2020

Další aktivity

 • členka Slovenské historické společnosti (Sekce pro dějiny měst)
 • členka Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • členka Matice moravské
 • členka Historického klubu - Sdružení historiků české republiky
 • od r. 2006 do r. 2010 členka Sekce pro archivy univerzit a výzkumných institucí Mezinárodní archivní rady.
 • členka Centra medievistických studií
 • od r. 2009 do r. 2013 členka hodnotícího panelu 405 GA ČR
 • do r. 2009 členka Společnosti CNZ úzce kooperující v oblasti úchovy digitálních a digitalizovaných dokumentů s Národním archivem
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2011 členka pracovní skupiny mezinárodního spolku ICARUS (projekty výuky diplomatiky v mezinárodním kontextu)
 • členka redakční rady Sborníku Archivních prací
 • od r. 2013 členka oborové rady doktorského studia pomocných věd historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2013 členkaoborové rady doktorského studia pomocných věd  historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2014 členka oborové rady pro doktorské stadium katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka komise pro rigorórní řízení katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka Odborného verifikačního a hodnotícího panelu pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – (01 SHVa - Společenské, humanitní a umělecké vědy).při Radě pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR