Sidebar

2
pro, so
23 Aktuality

Charakteristika oboru a profil absolventa: Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o dějinném vývoji, metodologii oboru a pomocně vědných disciplínách, dějinách kultury, vědy a vzdělanosti. Student si k povinným kurzům volí specializované povinně volitelné kurzy dle svého zájmu i budoucího profesního a odborného  zaměření. Absolvent tohoto oboru má všeobecné základní znalosti z historických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro navazující magisterské studium. Může navázat odborným studijním programem Historické vědy – obor Historie, zvolit si některou ze specializací v akreditovaném oboru Kulturně historická regionalistka či jednooborové studium Učitelství dějepisu pro SŠ. Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění, v odborných institucích – na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání, popř. muzeích či nadacích a spolcích, které jsou zaměřeny na popularizaci a prezentaci historie. Povolání může hledat např. i v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, administrativních funkcích obecních, městských či krajských  úřadů (referáty kultury, péče o kulturní dědictví).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A12

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 140 kb.
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Jazykové kurzy: 12 kb.

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (počátek studia od ak. roku 2015-2016 a výše)

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 138 kb.
- Cizí jazyk A, B: 4 kb.
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Specializační obor se zaměřením na vzdělávání / oborový: 10 kb. (dle volby studenta ve 3 ročníku studia)

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

Organizace studia a studijní povinnosti:

Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG.  

Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie.  

Exkurze A: Studenti mají možnost volby mezi nabízenými exkurzemi garantovanými jednotlivými pedagogy katedry historie, které jsou každoročně organizovány (nabízeny jsou domácí - finančně méně náročné; zahraniční - finančně náročnější). Pro studenta kombinovaného studia bude přednostně určena exkurze realizována v rámci jednoho z výukových bloků letního semestru. Pokud by student chtěl zvolit jinou exkurzní aktivitu z aktuální nabídky KHI, je nutno se předem domluvit s vedoucí katedry či s koordinátorem kombinovaného studia na KHI (J.Koumar).

Historický seminář: Studenti mají možnost výběru mezi paralelně běžícími semináři zaměřenými podle vědeckovýzkumné orientace pedagogů.

Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu, španělštinu. Student absolvuje v průběhu studia dvě jazykové zkoušky úrovně A a B. Jazyk A i jazyk B je pro studenta povinný vždy po dobu jednoho či dvou semestrů (dle rozřazovacího testu - více informací naleznete v sekci Jazykové centrum). Jedním z jazyků, ze kterého student během studia skládá zkoušku, musí být němčina, druhým může být latina. Z jazyka A skládá student zkoušku na vyšší úrovni A a z jazyka B na nižší úrovni B. Jazyk B nesmí být shodný s jazykem studovaným na vyšší úrovni A