Sidebar

30
lis, čt
30 Aktuality

 Charakteristika oboru:  Studijní obor je určen především pro absolventy jednooborového či dvouoborového bakalářského studia realizovaného ve SP Historické vědy (např. obory Historie, Kulturní historie, Archivnictví a spisová služba apod.).  V rámci studijního plánu oboru prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy v oblasti historické vědy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání kvalitních předpokladů pro budoucí odbornou práci. Druhý stupeň vysokoškolského studia studijního oboru Historie má tak především za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a pro vlastní tvůrčí práci při poznávání historické problematiky. Poznání dějinného vývoje a jeho principů, které je základním východiskem pro absolvování prvního cyklu vysokoškolského studia, je zde uplatněno především jako doplňující a prohlubující okruh, v jehož rámci je studenta směřován k vybraným problémům té etapy dějin, k níž se váže pozornost studenta prostřednictvím zvoleného tématu kvalifikační práce (Vybrané problémy starších /novějších dějin).

Vlastní těžiště navazujícího studijního cyklu je směřováno především k hlubšímu poznání vývoje a specifik jednotlivých pomocných věd historických, dále k osvojení si komplexní představy o genezi historiografického bádání a vývoji české i světové historické vědy (zejm. kurz Historiografie I a II). Podstatný význam má pak segment studijního oboru, který se zaměřuje na zevrubnou prezentaci zejména novějších postupů a metod historické práce (zejm. kurz Metody a postupy historické práce I - III ). Toto ústřední spektrum pak doplňují prakticky orientované kurzy, které povedou studenta nejen k tvůrčímu uplatňování teoreticky nabytých vědomostí, ale umocní i konkrétní zkušenosti studenta se spektrem služeb a působností a rolí odborných institucí zaměřených na historický výzkum a kulturní dědictví obecněji. Student dokáže jejich služeb nejen hodnotným způsobem využít pro svou badatelskou činnost, ale má dobré předpoklady pro práci v nich (archivy, muzea, badatelsky orientovaná pracoviště aj.).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (struktura kreditních bodů):
    - Povinné kurzy: 92 kb.
    - Povinně volitelné kurzy: 28 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

  • Organizace studia a studijní povinnosti: Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční v pátek a v sobotu vždy jednou za 14 dní. Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
  • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
  • Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.