Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

 Charakteristika oboru:  Studijní obor je určen především pro absolventy jednooborového či dvouoborového bakalářského studia realizovaného ve SP Historické vědy (např. obory Historie, Kulturní historie, Archivnictví a spisová služba apod.).  V rámci studijního plánu oboru prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy v oblasti historické vědy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání kvalitních předpokladů pro budoucí odbornou práci. Druhý stupeň vysokoškolského studia studijního oboru Historie má tak především za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a pro vlastní tvůrčí práci při poznávání historické problematiky. Poznání dějinného vývoje a jeho principů, které je základním východiskem pro absolvování prvního cyklu vysokoškolského studia, je zde uplatněno především jako doplňující a prohlubující okruh, v jehož rámci je studenta směřován k vybraným problémům té etapy dějin, k níž se váže pozornost studenta prostřednictvím zvoleného tématu kvalifikační práce (Vybrané problémy starších /novějších dějin).

Vlastní těžiště navazujícího studijního cyklu je směřováno především k hlubšímu poznání vývoje a specifik jednotlivých pomocných věd historických, dále k osvojení si komplexní představy o genezi historiografického bádání a vývoji české i světové historické vědy (zejm. kurz Historiografie I a II). Podstatný význam má pak segment studijního oboru, který se zaměřuje na zevrubnou prezentaci zejména novějších postupů a metod historické práce (zejm. kurz Metody a postupy historické práce I - III ). Toto ústřední spektrum pak doplňují prakticky orientované kurzy, které povedou studenta nejen k tvůrčímu uplatňování teoreticky nabytých vědomostí, ale umocní i konkrétní zkušenosti studenta se spektrem služeb a působností a rolí odborných institucí zaměřených na historický výzkum a kulturní dědictví obecněji. Student dokáže jejich služeb nejen hodnotným způsobem využít pro svou badatelskou činnost, ale má dobré předpoklady pro práci v nich (archivy, muzea, badatelsky orientovaná pracoviště aj.).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (struktura kreditních bodů):
    - Povinné kurzy: 92 kb.
    - Povinně volitelné kurzy: 28 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

 • Organizace studia a studijní povinnosti: Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční v pátek a v sobotu vždy jednou za 14 dní. Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
 • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
 • Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Studijní obory realizované v kombinované formě

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace

Povinně volitelné kurzy (PVK) v rámci semestru:

 

Bc. studium

NMgr. studium

 • aktuální rozvrh pro váš obor a kroužek naleznete ve STAGu/Prohlížení/Předzápisové kroužky

Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Pokyny vedoucí katedry historie ke zpracování závěrečných prací

Uvedené pokyny vedoucí katedry jsou platné od akademického roku 2014/2015. Vztahují se na všechny studentky a studenty, kteří si bakalářskou či magisterskou práci zadávají na katedře historie.

Formuláře ke stažení

 

 
 

I. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2018/2019 a dříve)

II. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2019/2020 a později)

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek, skládá tyto atestace:
 • KHI/RPVH -  Pomocné vědy historické (rozdíl. zkouška),  garant: Mgr. T.Velička, Ph.D.
 • KHI/RUSH - Úvod do studia historie (rozdíl. zkouška),  garant:  doc. PhDr. T.Velímský, CSc.
 • KHI/RDCS - Dějiny českého středověku (rozdíl. zkouška),  garantka: prof. PhDr. M. Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RODS - Obecné dějiny středověku (rozdíl. zkouška),  garant: doc. PhD. V. Drška, Ph.D.
 • KHI/RDCN - Dějiny českého novověku (rozdíl. zkouška),  garanti: PhDr. J. Koumar, Ph.D., Mgr. S. Musilová Ph.D.
 • KHI/RODN - Obecné dějiny novověku (rozdíl. zkouška),  garanta: doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc.
 • KHI/RCSD - Československé dějiny (rozdíl. zkouška),  garant: PhDr. J. Rokoský, Ph.D.
 • KHI/ROMD - Obecné moderní dějiny (rozdíl. zkouška),  garant: doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D.

III. Rozdílové zkoušky (studenti/ky zápsaní do studia v ak. r. 2020/2021 a později)

 • KAPV/RBH40 Pomocné vědy historické - garant: Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 • KHI/RBH12 Obecné dějiny středověku - garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • KHI/RBH13 Dějiny českého středověku - garantka: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RBH20 Obecné dějiny raného novověku - garantka: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 • KHI/RBH21 Dějiny českého raného novověku - garantka: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • KHI/RBH24 Úvod do studia historie - garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 • KHI/RBH32 Obecné dějiny dlouhého 19. století - garantka: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
 • KHI/RBH33 Dějiny dlouhého 19. století v českých zemích - garantka: Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.
 • KHI/RBH42 Moderní obecné dějiny - garant: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
 • KHI/RBH43 Československé dějiny - garant: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

III. 1) Přihlášení na zkoušku

a) K předmětu pod výše uvedenými kódy je nutno se přihlásit v IS Stag ve stanovených termínech (období povoleného předzápisu na příslušný semestr), předmět se dále zapisuje do výkazu o studiu (index). Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu: 
b) Absolvování vlastní zkoušky z daného předmětu je posléze nutno domluvit s výše uvedenými garanty předmětů. c) Po domluvě student si zapisuje termín zkoušky v systému IS Stag. 

III. 2) Zápis výsledků zkoušek (IS Stag a výkaz o studiu)

Výsledek zkoušející zaznamenává do IS Stag a dále do výkazu o studiu.

III. 3) Zápis předmětů jako volitelné kurzy

Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné absolvování korpusu základních předmětů bakalářského studia, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako volitelný kurz (zakončený zápočtem a zkouškou), a to pod níže uvedenými kódy. 

Studium v prezenční formě studia:

 • KHI/PVH1 a KHI/PVH2  -  Pomocné vědy historické I a II - vyučující dr. Velička
 • KHI/USH - Úvod do studia historie (vyučující - doc. Velímský, CSc., dr. Tomíček)
 • KHI/DCS - Dějiny českého středověku (vyučující - prof. Hrubá, dr. Zábranský)
 • KHI/ODS - Obecné dějiny středověku (vyučující - doc. Drška, dr. Tomíček)
 • KHI/DCN - Dějiny českého novověku (vyučující - dr. Koumar, dr. Musilová)
 • KHI/ODN - Obecné dějiny novověku (vyučující - doc. Kaiserová, dr. Okurka)
 • KHI/CSD - Československé dějiny (vyučující - dr. Rokoský)
 • KHI/OMD - Obecné moderní dějiny (vyučující - doc.Veselý, dr. Šerberová)

Studium v kombinované formě studia:

 • KHI/KPVH1 a KHI/KPVH2  -  Pomocné vědy historické I a II - vyučující dr. Velička
 • KHI/KUSH - Úvod do studia historie (vyučující - doc. Velímský, CSc., dr. Tomíček)
 • KHI/KDCS - Dějiny českého středověku (vyučující - dr. Zábranský)
 • KHI/KODS - Obecné dějiny středověku (vyučující - doc. Drška, dr. Tomíček)
 • KHI/KDCN - Dějiny českého novověku (vyučující - dr. Koumar, dr. Musilová)
 • KHI/KODN - Obecné dějiny novověku (vyučující - dr. Okurka)
 • KHI/KCSD - Československé dějiny (vyučující - dr. Rokoský)
 • KHI/KOMD - Obecné moderní dějiny (vyučující - doc.Veselý, dr. Šerberová)

Studijní obor je určen uchazečům se zájmem o historii, kulturní dějiny a památky, kteří chtějí po absolutoriu odejít do praxe či pokračovat v odborném návazném magisterském studiu. Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o dějinném vývoji, kulturních dějinách (zejm. výtvarném umění a dějinách architektury), dále pak některých pomocně vědných disciplínách, které směřují studenty k problematice památek, památkové péče, jejich ochrany a dokumentace. Podstatnou část výuky tvoří bloky k dokumentaci památek, které jsou pro profil absolventa zásadní (jedná se o poučení a nácvik základních dokumentačních metod, včetně práce s nejmodernější technikou (zpracování digitálních dat, fotogrammetrie atd.). Student si k povinným kurzům volí specializované povinně volitelné kurzy.
 
Profil absolventa: Absolvent tohoto studijního programu je předurčen pro praxi, zejm. praxi dokumentátora na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání památkových ústavech, popř. v institucích státní správy, které se zabývají památkovou péčí a ochranou. Absolvent může též navázat magisterským studiem ve studijním programu Historické vědy - obor Kulturně historická regionalistka - především specializace stavební historie. 
 
 
 
Struktura kreditních bodů (studijní plán A14)
 •     Povinné kurzy: 144 kb.
 •     Povinně volitelné kurzy: 32 kb.
  • PVK - blok dokumenatčně-technických předmětů: 20 kb.
  • PVK - blok umělecko-historických předmětů: 12 kb.
 •     Jazykové kurzy: 4 kb.
 •     Státní závěrečná zkouška: 0 kb.
 
Organizace studia a studijní povinnosti:
 • Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
 • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
 • Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra FF UJEP angličtinu, francouzštinu italštinu, ruštinu, španělštinu. Součástí studijního plánu je dále povinný dvousemestrální kurz Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví).
 • Praxe: praxe probíhá  v rozsahu 10 prac. dní po dohodě s příslušným garantem na katedře historie/CDDKD (Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. nebo PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.), a to na předem vybraném pracovišti pod dohledem smluveného tutora.  
 

Další články...