Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: mholy9@gmail.com

Vzdělání

 • 1997-2003 Filozofická fakulta UK, Historie-archivnictví PVH (Mgr.)
 • 2003 Filozofická fakulta UK, rigorózní řízení (PhDr.)
 • 2003-2008 Filozofická fakulta UK, České dějiny (Ph.D.)
 • 2013 Filozofická fakulta UK, habilitační řízení v oboru České dějiny (doc.), jmenování k 1. 5. 2013
 • 2019 Filozofická fakulta UJEP, řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny (prof.), jmenování prezidentem republiky k 28. 11. 2019

Praxe v oboru

 • 2002-2003 Státní oblastní archiv Praha (Státní okresní archiv Nymburk), odborný archivář
 • 2003-2012 Historický ústav AV ČR, Praha, odborný/vědecký pracovník
 • 2011-2017 Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin, odborný asistent/docent
 • 2012-2017 Historický ústav AV ČR, Praha, zástupce ředitele
 • od 1. 6. 2017 Historický ústav AV ČR, Praha, ředitel
 • od 1. 4. 2020 FF UJEP, Katedra historie, profesor

Členství v domácích i zahraničních odborných společnostech, vědeckých radách apod.:

 • člen Sdružení historiků ČR (od 1999)
 • člen senior chamber Czech steering committee British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
 • člen Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte, Sektion Historische Bildungs­for­schung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (od 2009)
 • člen Ediční rady HÚ AV ČR (2012–2017 předseda, dále člen)
 • člen Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2013)
 • člen Tschechisch-deutsche Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014) 
 • člen panelu 405 Grantové agentury ČR (2015-2018)
 • člen International review panel, HERA, Haag (od 2015)
 • člen Comenius Academic Club New York (od 2017)
 • člen Akademického sněmu AV ČR (od 2017)
 • člen Komise Českého historického ústavu v Římě (od 2017)
 • člen Vědecké rady Národního pedagogického muzea a Knihovny J. A. Komenského (od 2018)
 • místopředseda Wissenschaftliches Wallensteins-Kuratorium Altdorf (od 2018)
 • člen Rady programu Formy a funkce komunikace; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Rady programu Paměť v digitálním věku; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Rady programu Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací; Strategie AV21, AV ČR (od 2018)
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2019)
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 2019)
 • člen Evaluační komise Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě (historie-archeologie; od 2019)
 • člen oborové rady České dějiny Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2019)
 • člen oborové rady Světové dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (od 2019)
 • člen Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2020)

Členství v redakčních radách

 • člen vědecké rady Českého časopisu historického
 • člen redakční rady Folia Historica Bohemica
 • člen redakční rady Bohemiae occidentalis historia
 • člen redakční rady Biografického slovníku českých zemí
 • člen vědecké rady časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
 • člen redakční rady časopisu Historia Scholastica

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2001-2002 Universität Konstanz (roční pobyt)
 • 2003-dosud různě dlouhé stáže na výzkumných i vysokoškolských pracovištích mj. v Basileji, Berlíně, Drážďanech, Kostnici, Mnichově, Vídni či Vratislavi

Řešené tuzemské (grantové) projekty

 • Vychovatelé české a moravské šlechty na prahu novověku (1526-1620). Prosopografická analýza; juniorský badatelský projekt Grantové agentury Akademie věd reg. č. KJB800150801; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2008-2010; hlavní řešitel
 • Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku; postdoktorský grant Grantové agentury ČR č. P405/12/P422; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2012-2014, hlavní řešitel
 • Historie v interdisciplinární perspektivě; PRVOUK-P12, Univerzita Karlova, modul Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, doba řešení: 2012-2016, podíl na řešení
 • Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích; grant Grantové agentury ČR č.: GA15-02196S; nositel HÚ AV ČR; doba řešení: 2015-2017; podíl na řešení
 • Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině 17. století; grant Grantové agentury ČR č. 16-11332S; nositel HÚ AV ČR; doba řešení: 2016-2018; podíl na řešení
 • Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1622); grant Grantové agentury ČR č. GA18-00408S; nositel HÚ AV ČR, doba řešení: 2018-2020; hlavní řešitel

Účast na mezinárodních projektech

 • výzkum některých aspektů česko-britských vztahů 16. a počátku 17. století v rámci British-Czech-Slovak Historians Forum (od 2006)
 • výzkum vybraných aspektů vzdělanostních dějin raně novověké společnosti v rámci sekce Historische Bildungsforschung der Deutschen Gesell­schaft für Erziehungs­wissenschaft a jejích preferovaných témat (od 2008; od 2019 člen předsednictva)
 • člen badatelského týmu projektu Cultures of Knowledge.  An Intellectual Geography of the Seven­teenth-Century Republic of Letters (garant: Prof. Howard Hotson, University of Oxford; 2008-2011)
 • člen Tschechisch-deutsche  Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum (od 2014)

Seznam vědeckých nebo odborných publikací

Vědecké monografie a edice pramenů

 • Martin HOLÝ – Marie WASKOVÁ – Jan BOHÁČEK – Vlasta MÁDLOVÁ – Renáta SÁDLOVÁ – Mlada ŠTĚPÁNOVÁ (ed.), Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, T. IV. Chrudimský kraj. Plzeňský kraj. Žatecký kraj. Hradecký kraj, Praha 2004, 411 s.
 • Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010, 592 s.
 • Martin HOLÝ, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011, 504 s.
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku (1500–1700), Praha 2016, 629 s.
 • Joachim BAHLCKE – Jindřich HALAMA – Martin HOLÝ – Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL – Ludger UDOLPH (Hg.), Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert. Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Wiesbaden 2018, 524 s.
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ (Hg.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Berlin 2018, 438 s.
 • Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK – Jan ZELENKA a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, 696 s.

Vydavatelství kolektivních děl/sborníků

 • Stanislaw BYLINA – Martin HOLÝ – Jaroslav PÁNEK (eds.), Political Culture in Central Eu­rope (10th-20th Century) I. Middle Ages and Early Modern Era, Prague 2005
 • Martin HOLÝ - Jiří MIKULEC (edd.)Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2008
 • Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Martin HOLÝ – Milan HLAVAČKA (Hg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–18. Jahrhundert), Leipzig 2016
 • Martin HOLÝ – Michaela HRUBÁ – Tomáš STERNECK (Hg.),Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019

Kapitoly v domácích odborných publikacích

 • Emil VORÁČEK a kol., Luže v dějinách, díl 1., Od počátků středověku do konce 17. století, Luže 2010, s. 127–136, 211–215
 • Jaroslav PÁNEK – Martin GAŽI a kol., Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 280–285 (s Robertem Šimůnkem)
 • Jiří MIKULEC Zdeněk BENEŠ Kateřina BOBKOVÁ  Martin HOLÝ  Dalibor JANIŠ  Pavel KŮRKA  Martina ONDO GREČENKOVÁ Svatava RAKOVÁ Tomáš STERNECK, Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013, zde s. 211–268 (spoluautorky kapitoly Církve, vzdělávání a věda K. Bobková – M. Ondo Grečenková) 
 • Eva SEMOTANOVÁ a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, zde s. 177, 241242 (s M. Holou), s. 244245
 • Jaroslav PÁNEK – Martin GAŽI et al., Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015, s. 244251 (s Robertem Šimůnkem)

Práce publikované v zahraničních odborných periodikách

 • Martin HOLÝ, Die Bedeutung der Oberlausitz für die Erziehung und Ausbildung des böhmischen Adels in der zweiten Hälfte des 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts, Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. Neue Folge 12, 2009, s. 2948
 • Martin HOLÝ, Das Gymnasium in Görlitz und Böhmen (1565–1620), Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. Beiheft 9, 2011, s. 25–34
 • Martin HOLÝ, Schulbücher und Lektüren in der Unterrichtspraxis an böhmischen und mährischen Lateinschulen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 15 (Sonderheft 17), 2012, s. 105119
 • Martin HOLÝ, Das Lateinschulwesen in Niederschlesien und der böhmische Adel (1550–1620), Jahrbuch für schlesische Kultur und Geschichte 5354, 2015, s. 447480
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát Jiřího II. Lehnicko-Břežského, gymnázium v Břehu a šlechta z českých zemí v 16. a raném 17. století, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, č. 1, s. 519
 • Martin HOLÝ, Iter Britannicum: Noble Visitors from the Bohemian Lands and Their Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and Early 17th Century, COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, No. 1, s. 121133
 • Martin HOLÝ, Studienstiftungen in der Oberlausitz im 16. und frühen 17. Jahrhundert,
 • Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V. 139, 2017, Nr. 1, s. 6374

Práce publikované v tuzemských odborných recenzovaných periodikách

 • Martin HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích v letech 1500 až 1650, Historická demografie 27, 2003, s. 535
 • Martin HOLÝ, Křest ve šlechtickém prostředí českých zemí na prahu novověku, Historická demografie 28, 2004, s. 15–33
 • Martin HOLÝ, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století, Folia Historica Bohemica 21, 2005, s. 111–210
 • Martin HOLÝ,Ausländische Bildungsreisen böhmischer und mährischer Adeliger an der Schwelle zur Neuzeit, Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova 11, 2004 [vyšlo 2006], s. 65–90
 • Martin HOLÝ, Exercitia aularum. Dny všední a sváteční pážat na dvoře Ferdinanda I. v po­lo­vi­ně 16. století ve světle dvou dochovaných instrukcí, Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 7–34
 • Martin HOLÝ, Opavané jako vychovatelé šlechty z českých zemí na prahu novověku (1550–1620), Slezský sborník. Acta Silesiaca 107, 2009, č. 4, s. 241–255
 • Martin HOLÝ, Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století, Historie – Otázky – Problémy 1, 2009, č. 1 (= Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby), s. 1334
 • Martin HOLÝ, „V pěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé má.“ Evropská města pohledem cestovatelů z českých zemí v 16. a na počátku 17. století, Historická geografie 36, 2010, č. 1, s. 728
 • Martin HOLÝ, Partikulární školství v Dolním Slezsku a nobilita z českých zemí v 16. a v prvních desetiletích 17. století, Slezský sborník. Acta Silesiaca 108, 2010, č. 3–4, s. 167–186
 • Martin HOLÝ, Silesia fere academica. Vergebliche Bemühungen um die Gründung einer Universität in Schlesien im 16. und 17. Jahrhundert und ihre Folgen, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49, 2009, č. 2, s. 243–256
 • Martin HOLÝ, Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575–1620), Documenta Pragensia 29, 2011 (= Olga FEJTOVÁ – Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK /edd./, Ztra­cená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Praha 2010), s. 325–345
 • Martin HOLÝ, Die Schulen der Brüderunität in Böhmen und Mähren als Objekt adliger Studieninteressen  in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010, s. 43–71
 • Martin HOLÝ, Ivančické gymnázium Jednoty bratrské, vzdělanostní mecenát a šlechta z českých zemí v poslední čtvrtině 16. a v prvních desetiletích 17. století, Jižní Morava. Vlastivědný sborník 47 (50), 2011, s. 6782
 • Martin HOLÝ, Gymnázium ve Zhořelci a Čechy (15651620), Fontes Nissae 12, 2011, s. 5573
 • Martin HOLÝ, Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 80, 2011, s. 722
 • Martin HOLÝ, Pedagogický reformátor Johannes Sturm, štrasburská škola a české země v prvním století novověku, Studia Comeniana et Historica 41 (8586), 2011, s. 3752
 • Martin HOLÝ, Úloha pražských měst v procesu výchovy a vzdělávání nobility na prahu novověku, Documenta Pragensia 31, 2012, s. 303316
 • Kateřina BOBKOVÁ – Martin HOLÝ, Jak důkladně znali gymnazisté Bibli? K užívání biblických textů ve školní výuce v českých zemích 16. až 18. století, Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2, s. 63–72
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát v jižních Čechách v 16. a 17. století, Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 35–47
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, K rozmnožení cti a chvály Boží a ku prospěchu vlasti. Mikuláš Walter z Waltersperku († 1578) a jeho studijní nadace, Folia Historica Bohemica 28, 2013, č. 1, s. 5–27
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Správa a každodenní provoz koleje Českého národa na pražské univerzitě v 16. století, Paginae historiae 22, 2014, č. 2, s. 115–123
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Středověké studijní nadace v Čechách,  Mediaevalia Historica Bohemica 19, 2016, č. 1, s. 87–109 
 • Martin HOLÝ, Švýcarští vychovatelé protestantské šlechty z českých zemí v 16. a raném 17. století, Studia Comeniana et historica 46 (95–96), 2016, s. 132–146
 • Martin HOLÝ, Bildungsmäzenatentum und lutherisches Schulwesen in den böhmischen Ländern des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 268–278
 • Martin HOLÝ, Výchova a vzdělávání českobratrské šlechty. Příspěvek ke konfesionalizaci nobility v 16. a raném 17. století, Folia Historica Bohemica 33, 2018, č. 1, s. 29–45
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ,Dějiny středověké a raněnovověké vzdělanosti v čes­kém historickém výzkumu. Tradice – aktuální trendy – perspektivy, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58, 2018, č. 2, s. 27-35

Práce publikované v ostatních zahraničních i tuzemských periodikách, univerzitních aktech a sbornících

 • Martin HOLÝ, Význam vedlejších zemí České koruny pro vzdělání české a moravské šlechtyv předbělohorské do­bě, in: Luděk BŘEZINA – Jana KONVIČNÁ – Jan ZDICHYNEC (ed.), Ve znamení zemí Koruny čes­ké. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 412–425
 • Martin HOLÝ, Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (1575–1665) a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letech 1607 a 1608, in: Jiří KUBEŠ (ed.), Šlechtic na cestách v 16. 18. století, Pardubice 2007, s. 35–66
 • Martin HOLÝ, Soukromá škola Matouše Kollina z Chotěřiny v Praze a její šlechtičtí žáci, in: Eva SEMOTANOVÁ (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 159–184
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, „Vratislaviam venit magno et solemni apparatu“. Holdovací cestaRudolfa II. do Vratislavi v roce 1577, in: Jiří MIKULEC – Miloslav POLÍVKA a kol. (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sbor­ník k 60. narozeninám prof. dr. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 284–295
 • Martin HOLÝ, „Čehož sem také při ní, panně šlechtičně, aby mě za manžela sobě oblíbila, vyhle­dá­­vati neob­meš­kal.“ Sňatky české a moravské šlechty na prahu novověku (1500–1620), in: Mar­ti­­na HALÍŘOVÁ (ed.), „Oznamuje se láskám našim ...“ aneb svatby a svatební zvyky v českých ze­mích v průběhu sta­letí. Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích ve dnech 13. – 14. září 2007, Par­du­bice 2007, s. 7–18
 • Martin HOLÝ, Johannes Sturm, das Straßburger Gymnasium (Akademie) und die Böhmischen Länder in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Matthieu ARNOLD (Hg.), Johannes Sturm (1507–1589). Rhetor, Pädagoge und Diplomat (= Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the Late Middle Ages, Humanism and the Reformation, hrsg. von Berndt Hamm), Tübingen 2009, s. 303–319
 • Martin HOLÝ, Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzděláním a její vychovatelé (1500–1620), in: Miloš KOVAČKA et al., Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra (= Studia historico-bibliographica Turociensia 2), Martin 2009, s. 9–27
 • Martin HOLÝ, Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století, in: Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (ed.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. 17. století (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 535–550
 • Martin HOLÝ, Catharinus Dulcis (1540–1626), the Savoyan Romanist in the Service of European Nobility, and his Peregrinations, in: Roma – Praga, Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková a cura di Eva Doležalová, Eva Chodějovská, Zdeněk Hojda, Martin Svatoš e Kateřina Bobková-Valentová (= Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Supplemento 1), Praga 2009, s. 249–262
 • Martin HOLÝ, Podoby výchovy a vzdělávání šlechty v českých zemích na prahu novověku, in: Jana KOHNOVÁ (ed.), Multikulturalita v dějinách a v dějepise. XXII. letní škola historie. Sborník přednášek, Praha 2009, s. 107–116
 • Martin HOLÝ, Die Privaterzieher des böhmischen und mährischen Adels und ihre Bildungsgänge am Beginn der Neuzeit, in:Juliane JACOBI, Jean-Luc LE CAM and Hans-Ulrich MUSOLF(Hgg.), Vormoderne Bildungsgänge. Selbst- und Fremd­beschreibungen in der Frühen Neuzeit, Köln 2010, s. 169–187
 • Martin HOLÝ, Bildungsmäzenatentum und Schulgründungen des Adels für Protestanten in Böhmen und Mäh­ren (1526–1620), in: Joachim BAHLCKE – Thomas WINKELBAUER (Hgg.), Schul­stiftungen und Studienfinanzierung. Bildungs­mäzena­tentum in den böhmischen, österreichischen und ungari­schen Län­dern, 1500–1800, Wien – München 2011, s. 93–107
 • Martin HOLÝ, Der böhmische Adel und die Akademie in Altdorf, in:Hanns Christof BRENNECKE – Dirk NIEFANGER – Werner Wilhelm SCHNABEL (Hgg.), Akademie und Universität Altdorf. Studien zur Hochschulgeschichte Nürnbergs, Köln – Weimar – Wien 2011, s. 51–68
 • Martin HOLÝ, Die schlesischen Gelehrten als Erzieher der Nobilität aus den böhmischen Ländern und ihre Rolle in der schriftlichen Kultur des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Lenka BOBKOVÁ – Jan ZDICHYNEC – Jana NEŠNĚROVÁ – Zdeněk VAŠEK (Hgg.), Geschichte. Erinnerung. Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. 18. Jahrhundert (= Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V), Prag 2011, s. 440–454
 • Martin HOLÝ, Der Adel aus den böhmischen Ländern, seine Bildungswege und seine intellektuellen europäischen Netzwerke im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Hans-Ulrich GRUNDER – Andreas HOFFMANN-OCON, Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013, s. 65–73
 • Martin HOLÝ, Vereitelte Hoffnungen. Der Rudolfinische Majestätsbrief und das nichtkatholische höhere Schulwesen in Böhmen, in: Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Jiří MIKULEC – Martina THOMMSEN (Hgg.), Religion und Politik in frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, s. 171–180
 • Martin HOLÝ, Das Bildungsmäzenatentum und regionale Identität in Schlesien (1500–1700), in: Lenka BOBKOVÁ et al. (Hgg.), Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen, Praha 2013, s. 189–209
 • Martin HOLÝ, Kultura raně novověkých slavností na příkladu křtů šlechty v českých zemích v 16. a raném 17. století, Historická dílna 7. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012, Plzeň 2013, s. 133–145
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století, in: Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí / Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet, Plzeň 2013, s. 18–31 
 • Martin HOLÝ, Mezi tradicí a modernou: výchova a vzdělávání dětí v zemích Koruny české na prahu novověku, in: Dana DVOŘÁČKOVÁ – Jan ZELENKA (ed.), Ženy a děti ve dvorské společnosti, Praha 2015, s. 38–43
 • Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ, Kommunikationsnetzwerke und Präzedenzkonflikte während der Huldigunsreisen der böhmischen Könige nach Breslau in der Frühen Neuzeit, in: Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Milan HLAVAČKA – Martin HOLÝ (Hgg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit, Leipzig 2016, s. 171–187
 • Martin HOLÝ, La noblesse des pays de la Couronne de Bohême et l´académie de Strasbourg dans la seconde moitié du XVIe et les premières décennies du XVIIe siècle, in: Monique VÉNUAT – Ruxandra VULCAN, La naissance des académies protestantes (Lausanne, 1537 Strasbourg, 1538) et la diffusion du modèle, Clermont-Ferrand 2017, s. 49–64
 • Martin HOLÝ, Wallenstein als Bildungsmäzen des 17. Jahrhunderts, in: Birgit EMICH – Dirk NIEFANGER – Dominik SAUERER – Georg SEIDERER (Hg.), Wallenstein: Mensch – Mythos – Memoria, Berlin 2018, s. 289–296
 • Martin HOLÝ, Ähnlichkeit oder Differenz? Bildungssysteme in den Ländern der Böhmischen Krone im 16. und 17. Jahrhundert, in: Christine FREYTAG – Markus FRIEDRICH – Sascha SALATOWSKY, Frühneuzeitliche Bildungssysteme im interkonfessionellen Vergleich. Inhalte – Infrastrukturen – Praktiken, Stuttgart2018, s. 39–51
 • Martin HOLÝ, Musik in der Erziehung und Ausbildung des Adels aus den böhmischen Ländern im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Anne HULTSCH (Hg.), Musica in litteris. Musikalische Geburtstagsgabe für Ludger Udolph, Dresden 2018, s. 21-29
 • Martin HOLÝ, Das Bildungsmäzenatentum in den frühneuzeitlichen Städten der Länder der Böhmischen Krone als Form der Kommunikation, in: Martin HOLÝ – Michaela HRUBÁ – Tomáš STERNECK (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 209-216
 • Martin HOLÝ, Šimon Proxen ze Sudetu ( + 1574) jako renesanční mecenáš, in: Oldřich CHLÁDEK a kol. (ed.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Praha 2019, s. 259-273
 • Martin HOLÝ, Fremdsprachen in der Erziehung des Adels in den böhmischen Ländern im 16. und frühen 17. Jahrhundert; in: Helmut GLÜCK – Mark HÄBERLEIN – Andreas FLURSCHÜTZ DA CRUZ (Hg.), Adel und Mehrsprachigkeit in der Frühen Neuzeit. Ziele, Formen und Praktiken des Erwerbs und Gebrauchs von Fremd­sprachen, Wiesbaden 2019, s. 63-73
 • Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát raně novověké šlechty v zemích Koruny české jako prostředek komunikace v 16. a 17. století, in: Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Rostislav SMÍŠEK (ed.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku, Praha 2019, s. 107-115

Kompletní a průběžně aktualizovaná bibliografie je dostupná na: https://biblio.hiu.cas.cz/search?q=martin+hol%C3%BD&type=global&fond=1&fond=7&fond=8&fond=19

Ocenění

 • Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky – udělena předsedou Akademie věd ČR prof. J. Drahošem, 2009
 • Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky, za knihu Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), 2012
 • Cena Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za dílo E. Semotanová a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014, 2015, člen autorského týmu

Seznam obhájených doktorských prací (FF UK)

2017

 • Ondřej Podavka, Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603

Seznam obhájených bakalářských a diplomových prací (vše FF UK)

2012

 • Barbora Pokorová, Cesty Pražanů za vzděláním na prahu novověku na příkladu gymnázií ve Zhořelci a v Altdorfu, BP
 • Jan Lochovský, Židé v myšlení společnosti českých zemí na prahu novověku, BP

2016

 • Pavla Chmelíková, Rakovničtí studenti pražské utrakvistické univerzity (1550-1622), BP
 • Petr Pribilinec, Anglie očima českých šlechticů na přelomu 16. a 17. století, BP
 • Barbora Kličková, Korunovace císařovny Anny Tyrolské českou královnou v roce 1616, BP
 • Jakub Šmilauer, Přechodové rituály na dvorech posledních Rožmberků, BP

2017

 • Jan Věchet, Živelné pohromy na Rychnovsku očima lidových kronikářů 1700-1800, DP
 • Štěpánka Kopřivová, Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619), BP

2018

 • Theo Finsterschott, Život a každodennost pražského měšťana Karla Kysweina (+1621), BP

2019      

 • Ondřej Píš, Bratrští studenti na zahraničních univerzitách v 16. a raném 17. století, BP