Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Kontakty

e-mail: lukanius.slama@seznam.cz
mobil: 733 649 879
kancelář: NPÚ, ú. o. p. Ústí nad Labem

Vzdělání, profesní životopis

 • 2021 – dosud NPÚ
  Odborný garant, památkář
 • 2018–2020
  Administrativní pracovník projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“
 • 2018 – dosud UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny (prezenční)
 • 2016–2018 FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2012–2016 FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2008–2012 Gymnázium Duchcov

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny období třicetileté války, militární aspekty, logistika raně novověkých vojsk, dizertační práce na téma: Konec třicetileté války z pohledu Prezidenta Dvorské válečné rady. Role Jindřicha hraběte Šlika v rámci logistiky císařské armády.

Zahraniční studijní výjezdy

 • Leden - červen 2017: Erasmus+, UAM Poznań
 • Duben 2019: Švédsko, Stockholm
 • Srpen 2020: Polsko, Pomořansko
 • Květen 2022: Erasmus+, UAM Poznań

Výzkum

U21 (UJEP)

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947 Identity of a Nobleman in the Early Modern Period (16th – 18th centuries). Structures and Changes of Aristocratic Self-presentation in the Area of north-western Bohemia – hlavní řešitel

NAKI

 • „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“, administrátor projektu
 • „Hortus Montius Mediorum”, participace formou DPP

SGS

 • „Prameny a historický narativ (2020–2023)“
 • „Via ad Excellantiam (2019–2021)”
 • „Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí (2019 – “  
 • „Krajina patří vítězům. Enviromentální dějiny severozápadních Čech“ (2017–2019)
 • „Proměna společnosti v pozdním středověku a raném novověku“ (2016–2018)

Výuka

 • PBH21 – Dějiny českého raného novověku, seminář
 • PVK – Vybrané kapitoly z dějiny raně novověké Evropy v 16. a 17. století

Publikační činnost

Vydané do roku 2023

Monografie

 • SLÁMA, Lukáš, Krušné hory ve švédském sevření, Praha 2020.
 • SLÁMA, Lukáš, Bitva u Jankova, 6.3.1645, České Budějovice 2021.
 • SLÁMA, Lukáš – SALAVOVÁ, Mirka (edd.), Konference Pars Acaemia: Svobody v kontextu střední Evropy, Ústí nad Labem 2022.
 • SLÁMA, Lukáš – JOHN, Jan – DAVIDOVÁ, Tereza, Poklad z Maršovic, Benešov 2023.
 • SLÁMA, Lukáš, Doubravská hora a teplické panství v kritickém roce 1634, Ústecký sborník historický 2/2016, 2019, s. 51–65.
 • SLÁMA, Lukáš, Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války, Monumentorum Custos 2017, 2018, s. 93–98
 • SLÁMA, Lukáš, Radslav st. Vchynský ze Vchynic a na Tetově a raně novověké lázně Teplice, in: Ján Jessenius (1566–1621) – L’udia a doba, (edd.) GOGOLA, Matěj – RYBÁR, Lukáš, Bratislava 2017, s. 174–179.
 • SLÁMA, Lukáš – FUKALA, Radek, Třicetiletá válka a militární aspekty v rámci perspektiv výzkumu, in: Bohemiae Occidentalis Historica I., Plzeň 2019, s. 47–56.
 • SLÁMA, Lukáš, Plzeňské etudy Jana de la Croon, in: Husitský tábor 23/24, Tábor 2019, s. 85–92.
 • SLÁMA, Lukáš, Jan de La Croon (1600–1665). Exkurs do osudu císařského generála a velitele zemí Koruny české, in: Historia Slavorum Occidentis 22, 2019, s. 117–126.
 • SLÁMA, Lukáš, Military Role of the Ore Mountains in Thirty Year´s War, in: Przegląd Zachodniopomorski XXXIV/4, Szczecin 2020, s. 101–123.
 • SLÁMA, Lukáš, Bitva u Přísečnice v dobovém tisku, Comotovia 2020, s. 124–132.
 • SLÁMA, Lukáš, Jan de La Croon. Pražský velitel a stavba barokního opevnění, in: Město a jeho hradby (= Documenta Pragensia XXXIX), Praha 2019, s. 177–188.
 • SLÁMA, Lukáš – DAĎOURKOVÁ, Jaroslava, Doubravská Hora. Renesanční zámek pevnostního typu, nebo barokní staro-holandská pevnostní škola?, in: Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020, s. 11–31.
 • SLÁMA, Lukáš, Johann Banér in Bohemia. The military implications of „Baner´s Blitzkrieg“ to Bohemia, Historia Slavorum Occidentis 11/2, 2021, s. 11–37.
 • SLÁMA, Lukáš, Raně novověká periodika jako pramen na příkladu staroměstské exekuce, in: Mária Molnárová – Viktória Rigová (eds.), Vita trans Historiam, Nitra 2022, s. 109–115.
 • SLÁMA, Lukáš – DITTRICHOVÁ, Lada – VORÁLKOVÁ, Tereza – ZIMMERMANNOVÁ, Bára, Structures and transformations of aristocratic self-presentation in the region of northwestern Bohemia in the Pre-and Post-White Mountain period, on the example of the newly arrived higher nobility, Historia Slavorum Occidentis 2/37, 2023 (v tisku).
 • SLÁMA, Lukáš, Noviny a třicetiletá válka: Staroměstská exekuce a bitva u Jankova v narativech tištěných raně novověkých médií, in: David Tomíček – Václav Drška (edd.), Prameny a narativ, Ústí nad Labem 2023 (v tisku).

Další výstupy

 • SLÁMA, Lukáš, Neznámý Jan de La Croon, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2017, s. 19–23.
 • SLÁMA, Lukáš, Poslední tažení Jana Banéra, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2018, s. 67–72.

Další aktivity

 • Rekonstrukce vojáka z doby třicetileté války. Císařský regiment z.s.
 • Odborné přednášky v muzeích a paměťových institucích. Také v online podobě:
 • Spolupráce na přípravě výstavy „Nepokojná léta aneb Žatec ve víru třicetileté války“ (autor výstavy Mgr. Milan Sýkora, ÚAPP v Mostě, v.v.i.).
 • Tvorba fakultního podcastu „Lidé FF“.
 • Organizace cyklu přednášek pro Regionální knihovnu v Teplicích.
 • Organizace konference „Pars Academia 2019“ na FF UJP a redakční práce na přípravě kolektivní monografie.
 • Podílení na přípravě katalogu a výstavy projektu NAKI: „Dokumentace historických budov sloužících pro zpracování chmele“ s názvem „Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán“.
 • Administrace projektu SGS „Via ad Excellentiam“.
 • Redakční činnost na časopisu Monumentorum Custos: časopis pro památky severozápadních Čech.