Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: petr.rak@ujep.cz
tel.: 475 286 421
mobil: 776 061 975

Vzdělání, profesní životopis

 • 1983 - PF v Ústí nad Labem
 • 1983 – dosud Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
 • 1989-1997 – Filosofická fakulta UK Praha, archivnictví a PVH
 • od 2003 – odborný asistent na katedře historie PF UJEP (dnes FF UJEP)
 • 2012: Ph.D. (FF UK Praha)

Odborná specializace

 • pomocné vědy historické a archivnictví

Výzkum

 • 2004/2007 – GAČR, r. č. 404/04/0261, Ediční řada nejstarší městské knihy severních a severozápadních Čech, spolupracovník
 • od 2009 – grant Historický atlas Kadaně (řešitel HÚ AV ČR v Praze), spolupracovník
 • od 2010 – grant Soupis městských knih v Čechách z let 1526-1648, spolupracovník

Publikační činnost

Monografie, kapitoly v knihách, studie

 • Petr Rak, Chomutovsko, Kadaňsko a Vejprtsko v době zrodu Republiky československé. In: Jan Grisa a kolektiv, Rok 1918 nejen na Ústecku. Kapitoly z počátků republiky, Ústí nad Labem 2018, s. 144-155. ISBN 978-80-7561-159-8.
 • Petr Rak, Sloučení Horní Vsi s Chomutovem v srpnu 1928. In: Rak P. (red.), COMOTOVIA 2017. Sborník příspěvků z konference věnované 90. výročí spojení Chomutov a Horní Vsi do jedné územní samosprávné obce (1928-1918), Chomutov 2018, s. 85-104. ISBN 978-80-86971-58-2.
 • Petr Rak, Kadaň doby Ulricha Creutze. In: Michaela Ottová – Aleš Mudra (eds.), Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517), Litoměřice – Praha 2017, s. 18-27. ISBN 978-80-87784-29-7 a 978-80-7308-734-0.
 • Petr Rak, Urbáře panství Červený Hrádek. In: Kopička, P. (red.), FONTES IPSI SITIUNT. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice – Praha 2016, s. 117-128. ISBN 978-80-904381-5-6 a 978-80-88013-22-8.
 • Petr Rak, Prodej panství Červený Hrádek v roce 1605. In: Rak P. (red.), COMOTOVIA 2015. Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516 – 2016), Chomutov 2016, s. 135-160. ISBN 978-80-86971-63-6.
 • Petr Rak, Stylizace raně novověkých vkladů v trhových knihách měst Louny a Žatec. In: Poohří 5. Církev a společnost. Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014, Litoměřice 2015, s. 61-70. ISBN 978-80-905007-4-7.
 • Petr Rak, „Kadaňský historický kroužek“ a Josef Opitz. In: Gubíková, R. – Prontekerová, M. (red.), Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590. Sborník z mezinárodní vědecké konference „Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590“, Chomutov 17. – 18. 10. 2013, Chomutov 2015, s. 189-199. ISBN 978-80-87898-11-6.
 • Petr Rak, Městské lokace Šebestiána z Weitmile. In: Ústecký sborník historický 2014/1–2, s. 7-28. ISSN 0231-9349.
 • Petr Rak, Správa města Kadaně v letech 1465-1620. Ústí nad Labem – Praha 2014, 350 stran. ISBN 978-80-7414-643-5 a 978-80-88013-05-1.
 • Petr Rak,O pečetích a znaku města Kadaně. In: Šílová, J. (red.), POOHŘÍ 3. Ohře – spojnice lidí a osudů. Sborník příspěvků z konference konané v Kadani 4 – 5. října 2012, Kadaň 2013, s. 69-95.Petr Rak,Z radnice na zámek a zase zpátky. (Odebrání privilegií města Chomutova po povstání v roce 1591). In: Rak, P. (red.), COMOTOVIA 2011. Sborník příspěvků z konference, věnované 420. výročí chomutovského povstání z 15. července 1591 (19511-2011), Chomutov 2012, s. 56-68. ISBN 978-80-86971-43-8.
 • Petr Rak, Chomutovem krok za krokem. Průvodce po památkách a historii města. Chomutov 2011, 148 s. ISBN 978-86971-34-6 (spoluautor Jaroslav Pachner).
 • Petr Rak, Registraturní systémy regulovaných magistrátů Žateckého kraje a spisový plán Vilémova a Mašťova z let 1829-1850, Archivní časopis 59, 2009, s. 1-26.
 • Petr Rak, Čtyři poznámky ke genezi znaku města Chomutova. In:Rak, P. (red.), COMOTOVIA 2007. Sborník příspěvků s konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007), Chomutov 2008, s. 5-30. ISBN 978-80-86971-97-1.
 • Petr Rak, Veřejně prospěšné odkazy v testamentech kadaňských měšťanů z let 1465-1530. In: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1-2, (Z pomocných věd historických XVI), 2002 (vyšlo 2007), s. 697-706.
 • Petr Rak, Jiří Wolf, Andreas Augustin Fiedler. (Barokní historik z Chomutova). In: Porta Bohemica 4. Sborník historických prací, SOA Litoměřice 2007, s. 146-162. ISBN 978-80-86971-45-2.
 • Petr Rak, Rudolf Wenisch a Sudetendeutsches Archiv. Příběh z prehistorie ediční řady Sudetendeutsche Geschichtsquellen. In: L. Březina – J. Konvičná – J. Zdychinec (red.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 637-647. ISBN 80-903756-1-8.
 • Petr Rak, Frajkauf v pondělí po Moudrosti Boží. (K vykoupení Chomutova z poddanství v letech 1605-1606.) In: Rak, P. (red.), COMOTOVIA 2005. Sborník příspěvků s konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005), Chomutov 2006, s. 89-132. ISBN 80-86971-20-1.
 • Petr Rak, Obecní kroniky a jejich úskalí. In: H. Pátková (red.): Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech, Praha 2006, s. 113-116. ISBN 80-86197-70-0.
 • Petr Rak, Staré chomutovské hospody. Ztracený svět z doby c.k. monarchie a první republiky – Alte Komotauer Gasthäuser. Verschwundene Welt aus der Zeit der k. u. k. Monarchie und der ersten Republik, Chomutov 2006, 206 stran, ISBN 80-903856-0-5, (Spoluautor M. Balášová).
 • Petr Rak, Chomutovská uličnice. Stavebně-územní proměny a vývoj názvů ulic v Chomutově, Horní Vsi a Spořicích, Chomutov 2005, 175 stran; ISBN 80-86971-02-3. (Spoluautor Jaroslav Pachner.)
 • Petr Rak, Poddanské povinnosti obyvatel Chomutova v urbáři z roku 1560. In: J. Homolka – M. Hrubá – P. Hrubý – M. Ottová, Gotické umění a jeho historické souvislosti III, Ústecký sborník historický 2004, Ústí nad Labem 2004, s. 195-220. ISBN 80-86475-07-7.
 • Petr Rak, Chomutov a chomutovský městský region. In: Ústecký sborník historický 2003/1. Gotické umění a jeho historické souvislosti II., Muzeum města Ústí nad Labem 2003, s. 97-116. ISBN 80-86475-03-04.
 • Petr Rak, Knihovny na Chomutovsku. Šest kapitol z jejich historie i současnosti. Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 2004, 257 stran; ISBN 80-86067-93-9.
 • Petr Rak, Z historie podnikání. In: Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku, Městské knihy Žehušice 2003, s. 7-148; ISBN 80-86699-13-7.
 • Petr Rak, Archiv, knihovna, muzeum. Integrace terciální sféry do městského úřadu v Chomutově po první světové válce. In: Rak, P. (red.), COMOTOVIA 2002. Sborník z konference, věnované výročí 750 let první písemné zmínky o Chomutově, Město Chomutov, Chomutov 2003, s. 139-148; ISBN 80-86067-79-3.
 • Petr Rak, Chomutov 1252-2002. Vybraná data ze 750 let historie města. Město Chomutov, Chomutov 2002, 195 stran; ISBN 80-86067-63-7.
 • Petr Rak, Kadaňský incident z roku 1467. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Museum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2001, s. 20-43; ISBN 80-86067-57-2.
 • Petr Rak, Inventarizace pozůstalostí v předbělohorském Chomutově. In: Města severozápadních Čech v raném novověku (Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et Hist. IV., 55) UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2000, s. 35-53; ISBN 80-7044-306-5.
 • Petr Rak, Dr. Viktor Karell, in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1999, s. 44-48.
 • Petr Rak,Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. do počátku 17. století, Sborník archivních prací 48, 1998, č. 2, s. 3-106. ISSN 0036-5246.
 • Petr Rak, Přemyslovská Kadaň ve světle písemných pramenů, Minulostí západočeského kraje 33, 1998, s. 51-80. ISBN 80-86067-26-2.
 • Petr Rak, Znakové privilegium města Jirkova, in: Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského, Ústí nad Labem 1997, s. 43-53.
 • Petr Rak, Chomutovský starosta dr. Ernst Storch, in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 28, 1996, s. 39-43.
 • Petr Rak, K archivnímu zpracování gumových razítek a jejich otisků, Archivní časopis 46, 1996, s. 214-220. ISSN 0004-0393.
 • Petr Rak, Základní evidence archiválií a výpočetní technika, Archivní časopis 43, 1993, s. 65-80. ISSN 0004-0393.
 • Petr Rak, Výročí Rudolfa Wenische, Archivní časopis 42, 1992, s. 243-246. ISSN 0004-0393.
 • Petr Rak, Dr. Rudolf Wenisch, in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 23, 1991, s. 14-18, 36-40, 79-83, 102-107.
 • Petr Rak, K počátkům reformace v Kadani, in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 22, 1990, s. 97-103.
 • Petr Rak, Rašelinářské závody v Hoře Sv. Šebestiána, in: Památky-příroda-život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 21, 1989, s. 90-94.
 • Petr Rak, Neznámá lobkovická listina, Minulostí západočeského kraje 22, 1986, s. 179-182.
 • Petr Rak, Česká královská města v politice Jiřího z Poděbrad, Sborník historický 32, 1985, s. 5-51.
 • Petr Rak, Královská města severozápadních Čech v politice Jiřího z Poděbrad, Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická, 1982, s. 135-145.

Autorský podíl na kolektivních dílech

 • Klípa, J. – Ottová, M. (red.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Praha 2015. ISBN 978-80-7035-583-1.
 • Michaela Balášová – Eva Černá – Lukáš Gavenda – Jaroslav Pachner – Petr Rak – Eva Semotanová – Robert Šimůnek, Historický atlas měst České republiky, svazek č. 23 Kadaň.Praha 2011. ISBN 978-80-7286-187-3.
 • Jaroslav Pachner, Petr Rak, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, Historický atlas měst České republiky, svazek č. 16. – Chomutov, Historický ústav Akademie věd České republiky, Chomutov-Praha 2007. ISBN 978-80-7286-108-8..
 • Jaroslava Hoffmannová, Jana Pražáková (red.), Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000. ISBN 80-7277-023-3. (Biografická hesla Jiří Čermák, Josef Hofmann, Alfred Jakš, Václav Kůrka a Rudolf Wenisch.)

Recenze

 • Ludmila Sulitková (ve spolupráci s Mgr. Radkem Pokorným), Archivnictví a spisová služba. Elektronická skripta Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. (http://www. ff.ujep.cz/archivnictvi). Archivní časopis 66, 2016, s. 203-206.
 • Historický atlas měst České republiky, svazek č. 26 – Most. Vědecký redaktor Robert Šimůnek. Praha, Historický ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7286-228-3. Český časopis historický 113, 2015, s. 875-879.
 • Městské archivy a městští archiváři. K vydání připravily: Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Ludmila Sulitková. Vydalo Statutární město Brno, Archiv města Brna jako suplementum č. 11 sborníku Brno v minulosti a dnes. Brno 2010. ISBN 978-80-86736-20-4, Archivní časopis 62, 2012, s. 308-312.
 • Aleš Stejskal, Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva (1550-1616). Model a jeho fungování, Sborník archivních prací 44, 2004, č. 2, s. 323-458. In: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 238-244. ISSN 0323-052X.
 • Bohumír Roedl (ed.), Svědectví z morového času. Kniha výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587, (Clavis monumentorum litterarum regni Bohemiae, Memorabilia II.) Koniasch Latin Press, Praha 2003, XLVI + 422 stran, ISBN 80-86791-04-1.In: Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2005, s. 319-322. ISBN 80-7044-693-5.
 • Petr Kopička (ed.), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, (Clavis monumentorum litterarum regni Bohemiae, Memorabilia III.) Koniasch Latin Press, Praha 2003, LXXXIV + 70 stran, ISBN 80-86791-05-X. In: Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2005, s. 322-324. ISBN 80-7044-693-5.
 • P. RAK, Bibliografický přehled historické a vlastivědné literatury o dějinách Chomutovska, vydané v letech 1999-2004. In: Porta Bohemica 3, Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2005, s. 376-381. ISBN 80-86971-01-5.
 • P. RAK, Nové příspěvky k minulosti Chomutovska. In: Ústecký sborník historický 2000, Ústí nad Labem 2000, s. 244-250. ISBN 80-902241-7-2.
 • Dějiny zaniklých obcí - Lochočice, Vyklice, Otovice, Ústí nad Labem 1986, 271 s. In:Archivní časopis 37, 1987, s. 240-241.
 • Ivan Martinovský (red.), Ústecký sborník historický 1985, Ústí nad Labem 1986, 596 stran. In: Archivní časopis 37, 1987, s. 55-57.

Studijní texty

 • Petr Rak, Paleografie I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Paleografie II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Diplomatika I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Diplomatika II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Heraldika a sfragistika. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.

Redakční činnost

Redigování sborníku COMOTOVIA

 • Comotovia 2002. Sborník z konference věnované výročí 750 let první písemné zmínky o Chomutově, Chomutov 2003, 165 s. ISBN 80-86067-79-3.
 • Comotovia 2005. Sborník příspěvků s konference věnované výročí 400 let vykoupení Chomutova z poddanství (1605-2005), Chomutov 2006, 179 s. ISBN 80-86971-20-1.
 • Comotovia 2007. Sborník příspěvků s konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457-2007), Chomutov 2008, 200 s. ISBN 978-80-86971-97-1.
 • COMOTOVIA 2009. Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí regionálních vojenských akcí napoleonských válek (1809-2009). Chomutov 2010, 216 s. ISBN 978-80-86971-66-7.
 • COMOTOVIA 2011. Sborník příspěvků z konference věnované 420. výročí chomutovského povstání z 15. července 1591 (1591-2011). Chomutov 2012, 206 s. ISBN 978-80-86971-43-8.
 • COMOTOVIA 2013. Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska (1813-2013). Chomutov 2014, 212 s. ISBN 978-80-86971-55-1.
 • COMOTOVIA 2015. Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516 – 2016). Chomutov 2016, 280 s. ISBN 978-80-86971-63-6.
 • COMOTOVIA 2017. Sborník příspěvků z konference věnované 90. výročí sňatku spojení Chomutova a Horní Vsi do jedné územní samosprávné obce (1928 – 2018). Chomutov 2018, 184 s. ISBN 978-80-86971-58-2.

Další aktivity

 • Člen redakční rady Sborníku archivních prací (od roku 2014).
 • Člen redakční rady Státní oblastního archivu v Litoměřicích (od roku 2012).
 • Člen Vědecké archivní rady Ministerstva vnitra České republiky (od roku 2005).
 • Organizace vědeckých konferenci COMOTOVIA a redakce stejnojmenných sborníků historických příspěvků (od roku 2002).