Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: brozovamarketa@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2017 – Vedoucí Centrálního depozitáře Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích
 • 2014 – 2016 – Archivářka – specialistka digitálního archivu v odboru „Archiv hl. města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy
 • 2008 – 2014 – Archivářka Státního okresního archivu v Teplicích
 • 2012 – FF UJEP – postgraduální externí doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2006 – 2009 – FF UJEP – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: „ Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova“
 • 2003 – 2006 – UJEP – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: „Případ Hašišárna“

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny 2. poloviny 20. století – neoficiální kultura
 • Externí doktorské studium
 • Téma disertační práce: „Undergroundová kultura jako jev Komunistického systému v Československu (1965 – 1989)

Výzkum

 • Spoluřešitelka projektu: „Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech

Výuka

 • PVK – Neoficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – oficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – Prameny k neoficiální kultuře v období tzv. normalizace

Publikační činnost

 • Markéta Brožová, Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova a represivní opatření využívaná StB k eliminaci  undergroundových společenství, in: Konferenční sborník, Ostrava 2012, s. 4 – 10.   
 • Markéta Brožová, Neoficiální kultura v období tzv. normalizace. Undergroundové komunity, in: Ústecký sborník  historický, Supplementum 2/2, Kulturně historická regionalistika I., Ústí nad Labem 2012, s. 299-308
 • Markéta Brožová: Případ „Marihuana“ – proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina Švestka a spol. In: Ústecký sborník historický 1 - 2,  Ústí nad Labem 2013, s. 109 – 139.
 • Markéta Brožová: Marihuana jako zástupný důvod trestního stíhání vedoucí do kategorie nepřátelských osob. Pamäť národa 2, ročník XI., 2015, s. 13-24.
 • Markéta Brožová: „Apoštolové zkázy“ aneb toxikomanie a narkomanie jako zástupný důvod trestního stíhání mladých chartistů v severních Čechách. In: Reflexe undergroundu, Ústav pro studium totalitních režimů 2017.
 • Markéta Brožová: Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období tzv. normalizace. In: Za svou ideou, za svým cílem, Studia Historica XXX, Univerzita J. E. Purkyně 2018, s. 425 – 463.

Další výstupy

 • Vedoucí bakalářské práce: Dana Růžičková, “Historie undergroundové skupiny Umělá hmota” Vedoucí bakalářské práce: Daniel Andelt, Punková kultura na Teplicku v období “normalizace” a po roce 1989
 • Spoluřešitelka projektu SGS Klientelismus a korupce napříč staletími, téma studie: Markéta Brožová: Problematika korupce  v prostředí   spolupracovníků StB v období tzv. normalizace
 • Spoluřešitelka projektu: “Vliv prostředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech Ústeckého kraje” – tvorba výstavních bannerů pro konferenci 25 let program Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji, konané 22. 10. 2015 v Kulturním domě v Teplicích. Organizátoři: ČSÚ, UJEP, Akademie věd České republiky, Statutární město Teplice a Ústecký kraj