Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Kontakty

e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
tel.: 475 286 417 (236 004 058)
kancelář: A 104

Vzdělání

 • 1962-1965 gymnázium Nové Strašecí
 • 1965-1970 Filozofická fakulta UK Praha, obor Dějepis-čeština (prom. hist.)
 • 1971-1973 Filozofická fakulta UK Praha, obor filozofie-občanská nauka (rozšiř. studium)
 • 1976-1984 Ústav čs. a svět. dějin ČSAV  Praha - externí vědecká aspirantura, obor starší československé dějiny  (CSc.)
 • 1987 Filozofická fakulta UK Praha - rigorózní řízení, obor československé dějiny (PhDr.)
 • 1990 Pedagogická fakulta v Ústí n. L. – habilitační řízení, obor české dějiny (doc.)

Praxe v oboru

 • 1970-1971 Domov mládeže Kladno-Sítná – vychovatel
 • 1970 SOU SSD Praha-Klánovice – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • 1971-1974, 1975-1976     Gymnázium v Rakovníku – středoškolský profesor
 • 1974-1975 Vojenské letecké učiliště a VSOŠ Prešov – středoškolský profesor (v rámci vojenské základní služby)
 • 1976-dosud Archiv hlavního města Prahy – samostatný odborný archivář, 1987-2016 ředitel archivu, od 2016 archivář-specialista
 • 1984-1990 katedra historie Pedagogické fakulty v Ústí n. L. – externí výuka
 • 1990-dosud katedra historie, postupně Ped.F UJEP, ÚHS UJEP, FF UJEP – docent
 • 1992-2016 ústav hosp. a soc. dějin a ústav českých dějin FF UK – externí spolupráce

Vědecká specializace

 • Hospodářské a sociální dějiny raného novověku, dějiny šlechtického velkostatku, životního a rezidenčního stylu šlechty, dějiny Prahy a dějiny měst

Výuka

 • Historický seminář I-II
 • Úvod do archivnictví I-II

Členství v profesních organizacích

 • Česká archivní společnost – člen
 • Sdružení historiků České republiky-Historický klub 1872 – člen výboru (od 2015)

Členství ve vědeckých, oborových a redakčních radách, komisích a orgánech

 • Vědecká rada Filozofické fakulty UJEP Ústí n. L. (2000-dosud)
 • Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK Praha (2003-2011)
 • Vědecká archivní rada ministra vnitra ČR (1990-dosud, 1993-2004 předseda, od 2005 místopředseda)
 • Akademický sněm Akademie věd ČR (1998-2002, 2010-2014)
 • Užší vědecká rada Českého časopisu historického (2003-dosud)
 • Oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny FF UJEP Ústí n. L. (2007-dosud, 2007-2016 předseda)
 • Oborová rada DSP Pomocné vědy historické a archivnictví FF JČU Č. Budějovice (2015-dosud)
 • Dozorčí rada Historického ústavu AV ČR, v.v.i. (2008-2016)
 • Dozorčí rada Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i. (2008-2015)
 • Rada Národního muzea v Praze(1999-2011, 2001-2003 předseda)
 • Komise pro čestná občanství a čestné pocty Rady hl. města Prahy (1991-dosud)
 • Místopisná komise Rady hl. města Prahy (1990-dosud, 2014-2018 předseda)
 • Ediční rada Národního archivu v Praze (1995-dosud)
 • Redakční rada Pražského sborníku historického (1987-dosud, 1987-2016 předseda a šéfredaktor)
 • Redakční rada sborníku Documenta Pragensia (1983-dosud, 1983-2016 předseda a odpovědný redaktor)
 • Ediční rada řady Documenta Pragensia-Monographia (1984 – dosud, editor a odpovědný redaktor)
 • Redakční rada sborníku Folia historica Bohemica (1990-dosud)
 • Redakční rada Ústeckého sborníku historického (1991-dosud, předseda redakční rady)

Vědecké projekty a granty

 • Hromadná digitalizace nejvzácnějších archiválií Archivu hl. města Prahy – grant fondů EHP/Norsko 2007-2012 – hlavní řešitel
 • Libri civitatis-dokumentace a zpřístupnění městských knih v ČR – GA ČR 404/09/0214  2009-2012 – spoluřešitel
 • Libri civitatis-dokumentace a zpřístupnění městských knih v ČR II – GA ČR 13-09254S 2013-2015 – spoluřešitel
 • Praha jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a Varšavou 1918-1992 – GA ČR 17-22351S 2017-2019 – spoluřešitel

Publikační činnost

Monografie

 • Václav LEDVINKA, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách. (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Monographia Historica Bohemica I, ÚČSSD ČSAV, Praha 1985. 282 s.
 • Václav Ledvinka – Jiří PEŠEK, Praha. Dějiny českých měst. NLN, Praha 2000. 820 s. (V. Ledvinka autorem kap. 1-4, s. 17-274; kap. 10-12, s. 599-702; dále s. 703-714, 724-726 a  dalších příslušných částí aparátu).
 • Václav Ledvinka – Jiří PEŠEK, Prag. NLN, Praha 2000. 736 s. /krácený a upravený německý překlad předchozího titulu/ (V.L. autorem kap. 1-4, s. 9-270; kap. 10-12, s. 597-688).

Kapitoly v monografiích

 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Měšťanstvo, městský život soukromý a veřejný. In:Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Ed. E. Fučíková, J.M. Bradburne, B. Bukovinská, J. Hausenblasová, L. Konečný, I. Muchka, M. Šroněk, Thames  and Hudson-Skira, Praha-Londýn-Milán 1997, s. 287-301.
 • Václav LEDVINKA,  hesla Prag-Praha (s. 470-491), Rakonitz-Rakovník, Pürglitz-Křivoklát, Jechnitz-Jesenice, Lana-Lány, Týřov a menší lokality v okolí Prahy - celkem 11 hesel. In: Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren, hrsg. J. Bahlcke, W. Eberhard, M. Polívka. Kröner, Stuttgart 1998.
 • VáclavLedvinka, hesla Praha, s. 439-457,  Rakovník, s. 476-477, Křivoklát, s. 268-269, Jesenice, s. 195-196, Lány, s. 286-287,  Týřov, s. 574, a 5 menších lokalit v okolí Prahy - celkem 11 hesel In: Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. Ed. M. Polívka, Argo, Praha 2001.
 • Václav LEDVINKA, Zpráva ze sekce 5 – Dějiny měst. In: VIII. sjezd českých historiků. Hradec Králové 10.- 12. září 1999. Scriptorium, Praha 2000, s. 190-194).
 • Václav LEDVINKA, Most a jeho úřad. In: O. Ševců a kol., Karlův most, Praha 2007, s. 156-168. ISBN 978-80-7360-651-0. 
 • Slavné osobnosti Prahy 5. Příběhy nevšedních životů,díl 3, ed. J. a H. Schreiberovi, Praha 2010 (V.L. autorem hesel Adam II. z Hradce na s. 13-19, Ivan Hlaváček na s. 144-148). ISBN 978-80-904757-0-0.
 • Jaroslav ČVANČARA – Vlastislav JANÍK – Václav LEDVINKA – Vojtěch ŠUSTEK, Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu. Praha 2013. 384 stran. ISBN 978-80-86852-51-5. (V. L. text s. 9-24 a celková redakce)
 • Václav LEDVINKA, Města v raném novověku jako téma výzkumu. In: Marie Šedivá Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 268-306. ISBN 978-80-7422-251-1.
 • Václav LEDVINKA, Caput regni. Pražská města za vlády Lucemburků. In: Lucemburkové - Česká koruna uprostřed Evropy. Edd. F. Šmahel-L. Bobková-P. Mašková-R. Novotný, Praha 2012, s. 112-123. ISBN 978-80-7422-093-7.
 • Václav LEDVINKA, Dvorští kupci a obchodníci; Život zemských a dvorských úředníků v pražských palácích. In: Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, 1526-1740. Eds. Václav Bůžek, Rostislav Smíšek, Praha 2017, s. 660-663, 668-671. ISBN 978-80-7422-572-7.

Studie a články

 • Václav LEDVINKA, K ukončení činnosti Sboru  pro zřízení českého národního divadla v Praze. Documenta Pragensia 3, 1983, s. 291-308.
 • Václav LEDVINKA, Sjednocovací tendence a pokusy před spojením pražských měst od 13. století  do roku 1784. Documenta Pragensia 4, 1984, s. 7-15.
 • Václav LEDVINKA, Vznik Velké Prahy a politický profil správy města ve dvacátých letech 20. století. Documenta Pragensia 5/1, 1985, s. 91-111.
 • Antonín KOSTLÁN - Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska. (Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity obyvatel pražských měst v  2. polovině 16. století). Pražský sborník historický 19, 1986, s. 103-139. 
 • Václav LEDVINKA, Dům pánů z Hradce pod Stupni. (Příspěvek k poznání geneze a funkcí renesančního šlechtického paláce v Praze). Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 269-316.
 • Václav LEDVINKA, Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 103-132.
 • Václav LEDVINKA, Rezidence feudálního velmože v předbělohorské Praze. (Pražské sídlo pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století). Documenta Pragensia 9, Praha 1991, 113-134.
 • Václav LEDVINKA, Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách. In: Česká města v 16.- 18. století. In: Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990. Práce HÚ ČSAV, ř. C - Miscellanea, sv. 5, Praha 1991, s. 95-120.
 • Václav LEDVINKA, Funkce venkovských rezidencí a pražských paláců jihočeské šlechty v 16. a 17. století. Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et Hist. I, Opera historica 1, Ústí n. L. 1992, s. 28-41.
 • Václav LEDVINKA, Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589). Opera Historica 3, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Č. Budějovice 1993, s. 199-213.
 • Václav LEDVINKA, „Item poddané své spravedlivě chrániti, opatrovati a spravovati máme...“ (K vývoji sociálních a náboženských poměrů na dominiu pánů z Hradce mezi lety 1547 a 1627). In: Husitství - Reformace - Renesance. Sborník k 60. narozeninám F. Šmahela. Práce HÚ AV ČR , ř. C - Miscellanea, sv. 9, Praha 1994, s. 815-830.
 • Václav LEDVINKA, Pernštejnská epizoda v dějinách jižních Čech. (Páni z Pernštejna na Hluboké a Protivíně 1490 - 1540). In: Pernštejnové v českých dějinách. Sborník z konference konané v Pardubicích  8. - 9. 9. 1993. Pardubice 1995, s. 91-103.
 • Václav LEDVINKA, Šlechtická svatba v Praze roku 1579. (K charakteru aristokratických slavností české renesance). Documenta Pragensia 12, Praha 1995, s. 105-113.
 • Václav LEDVINKA, Poddanská města a městečka na panstvích jihočeských Vítkovců v 16. a počátkem 17. století. In: Poddanská  města v systému patrimoniální správy. Sb. příspěvků z konference v Ústí n. O. 12.-13. září 1995, Ústí n. O. 1995, s. 173-183.
 • Václav LEDVINKA, Kronika královské Prahy a obcí sousedních prof. Františka Rutha. (Na okraj nového vydání). In:Kronika královské Prahy a obcí sousedních, IV, napsal F. Holec. Nakl. Lidové noviny, Praha 1996, s. 223-230.
 • Václav LEDVINKA, Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v  2. pol. 16. stol. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et hist. III, Studia historica II, 1995, usp. L. Bobková a M. Neudertová, Ústí n. L. 1997, s. 173-182.
 • Václav LEDVINKA, Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století. (Poznámky ke vztahům šlechtického a měšťanského prostředí v epoše renesance). In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.- 18. století). Prostějov 1997, s. 119-134.
 • Václav LEDVINKA, Od absolutismu k totalitarismu. Dvě století vývoje novodobé městské politiky a správy v Praze. In: Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. Documenta Pragensia 14, 1997, s. 13-20.
 • Václav LEDVINKA, Pozůstalostní spis Karla Čapka. Edice. Documenta Pragensia 15, 1997 /vyšlo 1998/, s. 359-479.
 • Václav LEDVINKA, Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století. In: Poslední páni z Hradce. Opera Historica 6. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Č. Budějovice 1998, s. 7-32.
 • Václav LEDVINKA, Velký pražský požár roku 1541. In: Ponížení a odstrčení - Města versus katastrofy. Documenta Pragensia 16, 1998, s. 179-186.
 • Ivan HLAVÁČEK - Václav LEDVINKA – Oldřich SLÁDEK, České archivnictví a Karlova univerzita. (K univerzitnímu jubileu 1348-1998). Sborník archivních prací 48, 1998,č. 1, s. 3-10. 
 • Václav LEDVINKA, Mezi historiografií a beletrií. Archivní prameny v díle Zikmunda Wintra. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference pořádané ÚČL AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem Rakovník. Rakovník 12. - 14. prosince 1996. Rakovník s.d. /vyšlo 1999/, s. 107-120.
 • Václav LEDVINKA, Nové Město pražské (Od středověku až do 17. století). Úvod a náčrt problémů, jež navozuje 650. jubileum založení NMP Karlem IV. In: Nové Město pražské ve 14.- 20. století. Sb. referátů a diskusních příspěvků ze 16. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy uspořádaného ve spolupráci s IMS FSV UK, MHMP a OSI Wien - Aussenstelle Brno u příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského ve dnech 31. března až 2. dubna 1998 v Novoměstské radnici. Documenta Pragensia 17, Praha 1998 /vyšlo 1999/, s. 7-16.  
 • Václav LEDVINKA, Urania a Vančurův dům. Poznámka k činnosti německých spolků v Praze v meziválečném období. Documenta Pragensia 18, Praha 2000, s. 325-334.
 • Václav LEDVINKA, Pražské zpravodajství v politické činnosti jihočeské aristokracie. (Dvanáct tezí referátu). Documenta Pragensia 19, 2001, s. 263-268.
 • Václav LEDVINKA, Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti. Úvodní slovo 18. vědecké konference Archivu hl. města Prahy a IMS FSV UK uspořádané ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy. Documenta Pragensia 21, Praha 2002, s. 7-14.
 • František HOLEC - Václav LEDVINKA, Archiváři pražského městského archivu v první polovině 20. století. In: Archiváři ve 20. století. Sb. příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.- 19. září 2001 v Jindřichově Hradci, SokA J. Hradec 2002, s. 41-48 (V.L. autor celého textu).
 • VáclavLedvinka, Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti. Úvodní slovo 18. vědecké konference Archivu hl. města Prahy a IMS FSV UK uspořádané ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy. Documenta Pragensia 21, Praha 2002, s. 7-14.
 • Václav LEDVINKA, Praha v období baroka. In: Praha – Čechy – Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy. Publikace k výstavě. Ed. V. Ledvinka, Praha 2003, s. 46-56.
 • Václav LEDVINKA, Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků nejvyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný  prof. J. Petráňovi, ed. J. Pánek, Praha 2004, s. 285-304.
 • Václav LEDVINKA, Česká města v době třicetileté války a problematika jejich vývoje v epoše baroka (několik úvah a pozvánek). In: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova, sb. z konference Regionálního muzea Mělník 4.- 5. května 2004, Mělník 2004, s. 22-31.
 • Václav LEDVINKA, Poznámky k novému českému zákonu o archivnictví a spisové službě.In: XXVIII. mikulovské symposium 2004. Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku, Brno  2005, s. 45-55.
 • Václav LEDVINKA, Praha pod vládou lucemburské dynastie. In: Lucemburská Praha 1310–1437.  Publikace k výstavě, 2006. Praha, Scriptorium 2006, s. 13–39.
 • Václav LEDVINKA, Změny ve struktuře archivní sítě. Péče o archivní prameny a historický výzkum podle nového zákona o archivnictví a spisové službě. In: IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.- 8. září 2006, sv. I, Pardubice-Praha-Ústí n. L. 2007, s. 45-56.
 • Václav LEDVINKA, Die Namen von Prager öffentlichen Räumen als Spiegelung des Wandels der politischen Realität im 20. Jahrhundert. In: Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennahmen im Europäischen Vergleich. Hg. R. Jaworski-P. Stachel, Berlin 2007, s. 337-344.
 • Václav LEDVINKA,Na okraj rodových vztahů mezi posledními Rožmberky a pány z Hradce. In: Per saecula ad tempora nostra. Sb. prací k šedesátinám prof. J. Pánka, Praha 2007, s. 377-387.
 • Václav LEDVINKA,Praha 1989-1990. Přechod od lidové správy k demokratické samosprávě. In: AUC-Studia territorialia XIII, 2008, s. 189-201.
 • Václav LEDVINKA,Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490. Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království.In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. MHB, Suppl. 2, Praha 2008, s. 245-256.  
 • Václav LEDVINKA, Prag 1989-1990. Übergang von der Volksverwaltung zur demokratischen Selbstverwaltung.In: Inseln der bürgerlichen Autonomie ? Traditionelle Selbsverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90. Hrsg. Jiří Pešek-Tomáš Nigrin. Prager Schriften zur Geschichte und zum Zeitgeschehen, Band 1, Frankfurt a. M. 2009, s. 183-197. ISBN 978-3-631-56374-8.
 • Václav LEDVINKA, Archiv na křižovatce: úložiště, úřad, vědecký ústav, kulturní instituce? Historická   reflexe o Archivu hlavního města Prahy. In: Městské archivy a městští archiváři. K vyd. připravily Jana Čermáková – Radana Červená – Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Brno 2010, s. 79-104, 312-314. ISBN 978-80-86736-20-4.
 • Václav LEDVINKA, Praha – etapy vývoje po roce 1945. Formování, reformování, deformování a neformování města. In: Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené 1945-1989. DP 30, 2011, s. 163-184. ISBN 978-80-86852-38-6.
 • Václav LEDVINKA, In memoriam Františka Holce (1925-2011). In: Pražský sborník historický 40, Praha 2012, s. 391-392. ISBN 978-80-86852-50-8.
 • Václav LEDVINKA, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. Zprávy památkové péče 75, 2015, č. 3, s. 194-200, 293. ISSN 1210-5538.
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Ivan Martinovský (6. ledna 1937 – 11. března 2015), nekrolog. ČČH 113, 2015, č. 3, s. 902-905. ISSN 0862-6111.
 • Václav LEDVINKA, Jaromír Čelakovský: 35 let v pražském městském archivu. In: Právněhistorické studie,  sv. 45/1, Praha: Karolinum 2015, s. 151-159. ISSN 0079-4929
 • (Václav LEDVINKA), Města a šlechta ve středověku a raném novověku. Výbor statí Václava Ledvinky. Vydáno k životnímu jubileu autora. Usp. Kateřina JÍŠOVÁ. Documenta Pragensia Supplementa VII, 2016, 400 s. ISBN 978-80-86852-70-6 (Archiv hl. m. Prahy); ISSN 0231-7443.
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Vědecké dějiny Prahy – idea, možnosti, skutečnost. In: Radana Červená-Tomáš Dvořák-Aleš Vyskočil (edd.), Jak psát dějiny velkých měst ?, Brno 2016, s. 73-84. ISBN (St.m. Brno) 978-80-86736-53-2, (UJEP Ústí n.L.) 978-80-7561-036-2, (HÚ AV ČR) 978-80-7286-296-2 (V.L. autor ca 70 % textu). 
 • Václav LEDVINKA, Sixtové z Ottersdorfu a archivní rukopis č. 3565. (K připravované edici souboru pražských historických spisů ze 16. století). Pražský sborník historický 44, Praha 2016 (vyšlo 2017), s. 165-181. ISSN 0555-0238.
 • Václav LEDVINKA, Písemné prameny – nové technologie – pokrok poznání ? In: X. sjezd českých historiků Ostrava 14.- 16. 9. 2011, sv. 5, hl. redakce sjezdového protokolu Aleš Zářický-Petr Kadlec-Michaela Závodná, Ostrava 2017, s. 23- 29. ISBN 978-80-7464-353-8; ISBN 978-80-7464-348-4 (soubor).
 • Václav LEDVINKA, Staroměstský rynek a Staroměstská radnice. K vývoji podoby a funkcí centrálních veřejných míst Starého Města pražského. In: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech. Sest. Kateřina JÍŠOVÁ – Jan HRDINA. Documenta Pragensia – Supplementa VIII, 2017 (vyšlo 2018), s. 141-156. ISBN 978-80-86852-80-5; ISSN 2570-9895.

Nerecenované vědecké, populárněvědecké a popularizační publikace

Knižní publikace

 • Soňa HAVLOVÁ - Václav LEDVINKA, Obecní dům. Praha s.d. (1993), 24 s. (V.L. textová část a popisy obr.)
 • Jan KAPLAN - Václav LEDVINKA, - Viktor ŠLAJCHRT,  Praha 1900 – 2000. Sto roků stověžatého města. Gallery, Praha 1999 (V.L. autorem hist. textů, s. 10-13, 20-23, 28-35, 112-119, 134-142, 202-209, 258-265, 306-310, 334-341).
 • Totéž v mutaci německé a anglické: Prag 1900-2000. Gallery, Praha 1999; Prague 1900-2000, Gallery, Praha 1999.
 • Václav LEDVINKA – Bohumír MRÁZ – Vít VLNAS, Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled. Akropolis, Praha 1995. 448 s.  (V.L. autorem 1/3 úvodu a 1/3 hesel);  2. vyd. Akropolis, Praha 2000.

Kapitoly v knižních publikacích

 • Blahoslav BOROVIČKA - František HOLEC – Václav LEDVINKA, Prague (stať o Praze). In:The Capitals of Europe. Budapest 1980, s. 239-251.  
 • Václav LEDVINKA, Postface: Les relations entre Prague et Paris de 1918 a 1988. In: Pavla Horská,  Prague - Paris. Orbis, Praha 1990, s. 130-145.
 • Václav LEDVINKA,  Pražský hrad, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. In: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VIII. Praha a okolí. Svoboda Praha 1988, s. 58-86, 137, 140-142, 144, 160.
 • Zdeněk MÍKA a kol., Dějiny Prahy v datech. Panorama, Praha 1989. (V.L. autorem kap. IV /1419-1437/, kap. V /1437-1620/ a přílohy, s. 70-119, 356-367); 2. dopl. a uprav. vyd. Mladá fronta, Praha 1999.
 • Praha. Knižní plán.Kartografie, Praha 1987 - 1996 (5. - 10. vydání a dotisky) (V.L. autorem textové části: Historický vývoj města, Pamětihodnosti města - kulturní památky, památky býv. židovského města, archeologické památky, kostely a svatyně, paláce a historické budovy, hrady, tvrze, zámky, letohrádky a usedlosti, moderní architektura, pomníky, sochy, kašny fontány, Významné památky v nejbližším okolí Prahy, s. 1-65; návrhu map Pražský hrad, Karlův most, Vyšehrad).
 • Plán města - Praha, 1:20 000. Kartografie, Praha 1997 (V.L. autor textové části, s. 2-82)
 • Plán města Praha - průvodce centrem města, 1:15 000. Kartografie, Praha 1997 (V.L. autorem textů Praha - průvodce centrem města, Pražský hrad, Pamětihodnosti města, s. 11-137)
 • Václav LEDVINKA a kol., Archiv hlavního města Prahy. Pamětní kniha k otevření novostavby. (V. L. editor a hl. redaktor). Scriptorium, Praha 1997.
 • Marek LAŠŤOVKA - Václav LEDVINKA a kol.,  Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. díl. Libri, Praha 1997. (V.L. autorem textu: Úvod /historický vývoj názvosloví pražských veřejných prostranství/, s. 7-32).  
 • Atlas Prahy, 1:15 000. Kartografie, Praha 1998 (V.L. autor textové části, s. 2-97)
 • Václav LEDVINKA, Archiv hlavního města Prahy. In:  Město Praha v prvních letech obnovené samosprávy. Red. Z. Dušková, IMIP, Praha 1998, s. 107-118.  
 • Praha na dobových pohlednicích 1886-1930, ed. E. Orián. Belle Epoque, Praha 1998 (V.L. autor textů Praha v průběhu staletí, s. 26-29, Staré Město, s. 80-81, Nové Město, s. 174-175)
 • Václav LEDVINKA, Pohled historika. In: Rezidence primátora hlavního města Prahy. Galerie Pecka ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Praha 2001, s. 35-48.
 • Hana SVATOŠOVÁ – Václav LEDVINKA a kol., Město a jeho dům. Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001). Obecní dům ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha 2002 (V.L. spolueditor knihy a autor textu  Politika a Obecní dům v průběhu století, s. 225-244). 
 • Praha – Čechy – Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy. Publikace k výstavě. Editor publikace a kurátor výstavy Václav LEDVINKA, Praha 2003 (Spoluautoři P. Čornej, F. Kavka, J. Kořalka, J. Pánek, J. Petráň; V.L. autorem textů s. 10-11, 46-56, 98-101 a katalogové části s. 103-200).
 • Praha – Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí.Katalog výstavy. Editor publikace a kurátor výstavy Václav LEDVINKA, Praha 2004 (Spoluautoři textové části T. Antonicek, A. M. Drabek, B. Fetz, E. Gamillscheg, M. Glettler, W. Schmidt-Dengler, M. Freemanová, J. Kořalka, V. Přenosilová, Z. Uhlíř, M. Živná; V.L. autorem textů s. 45-50, 125-128).
 • Václav LEDVINKA,  Město a stát v době rokoka. In: Pražské rokoko, kulturní a společenský život v Praze 1740-1791. Publikace k výstavě, Praha 2011, s. 8-19. ISBN 978-80-86852-37-9.
 • Václav LEDVINKA, Jan Hus a pražská městská správa. In: Praha Husova a husitská 1415-2015, publikace k výstavě, sest. Petr Čornej a Václav Ledvinka, Praha 2015, s. 74-78. ISBN 978-80-86852-64-5.   
 •  (Václav LEDVINKA), Nejvýznamnější evropská metropole na sever od Alp a na západ od Rýna, aneb Praha historická. Rozhovor s Václavem Ledvinkou. In: Praha světová 2017 aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města. Red. Karel Kučera a Vladimír Kučera, Praha 2017, s. 13-27. ISBN 978-80-906669.
 • Pavel VLČEK (ed.) – Zdeněk DRAGOUN – Václav LEDVINKA – Klára BENEŠOVSKÁ – Jan CHLÍBEC – Jiří ROHÁČEK – Petr URLICH – Katarína MAŠTEROVÁ – Josef HÁJEK – Petr SKÁLA – Petr MALINSKÝ – René TIKAL – Vladimír ŠLAPETA, Staroměstská radnice. Prague 2018. ISBN 978-80-88258-07-0. (V. L. autor kapitoly 2. Historie Staroměstské radnice a pražské samosprávy od středověku po současnost, s. 14-36, a kapitoly 3. Purkmistři, starostové a primátoři hlavního města Prahy, s. 37-56).
 • Totéž v anglické verzi:Pavel VLČEK (ed.) – Zdeněk DRAGOUN – Václav LEDVINKA – Klára BENEŠOVSKÁ – Jan CHLÍBEC – Jiří ROHÁČEK – Petr URLICH – Katarína MAŠTEROVÁ – Josef HÁJEK – Petr SKÁLA – Petr MALINSKÝ – René TIKAL – Vladimír ŠLAPETA, The Old Town Hall Prague. Prague 2018. ISBN 978-80-88258-08-7. (V. L. autor kapitoly 2. The History of the Old Town Hall and Prague´s Municipal Government from Medieval Times to the Pesent, s. 14-36, a kapitoly 3. Burgomasters, Mayors and Lord Mayors of the City, s. 37-56). 
 • Bohumil CHALUPNÍČEK (ed.) – fotografie Martin POLÁK – Josef HÁJEK – Jiří T. KOTALÍK – Václav LEDVINKA – Jan NOVÁK – Jan VÁVRA – Petr VOLF – Jiří ZAVADIL, Rezidence – sídlo pražských primátorů,  Praha 2018. ISBN 978-80-7437-258-2. (V.L. autor kapitoly Budování, s. 275-279, a výkladových textů k fotografiím, s. 3, 12, 21, 164, 271, 274-279,  285).
 • Totéž v anglické verzi: Bohumil CHALUPNÍČEK (ed.) – fotografie Martin POLÁK – Josef HÁJEK – Jiří T. KOTALÍK – Václav LEDVINKA – Jan NOVÁK – Jan VÁVRA – Petr VOLF – Jiří ZAVADIL, The Residence of the Mayor of Prague,  Praha 2018. ISBN 978-80-7437-259-9. (V.L. autor kapitoly Construction, s. 275-279, a výkladových textů k fotografiím, s. 3, 12, 21, 164, 271, 274-279,  285).

Popularizační články v časopisech a denících (výběr)

 • Václav LEDVINKA, Nacistické plány na poněmčení Prahy. Praha ´83, r. 14, č. 3, 1983, s. 5-6.
 • Václav LEDVINKA, Klíče od bran Prahy nevydáme. Praha ´83, r. 14, 1983, č. 9, s.  8-9. /Hnutí na obranu Prahy 1933-1939/
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha - tradice a budoucnost správy města. In: Praha jaká byla, je a bude. Pražská rada Občanského fóra, Praha 1990, s. 3-11.
 • Václav LEDVINKA, T.G.M. (7. 3. 1850 - 14. 9. 1937). Praha ´90, r. 21, 1990, č. 3, s. 18-21.
 • Václav LEDVINKA, 1100 let pražské historie v dokumentech Archivu hlavního města Prahy. Praha ´90, r. 21, 1990, č. 1-12; Praha ´91, r. 22, 1991, č. 1-2, vždy s. 28. /Čtrnáctidílný seriál o nejvýznamnějších dokumentech Archivu hl. města Prahy/
 • Václav LEDVINKA, Praha - město měst a obcí nebo město Pražanů ? Praha ´90, r. 21, 1990, č. 12, s. 6-8.
 • Václav LEDVINKA, Radnice, konšelé, primátoři... Sedm století pražské obecní správy. Praha ´90, r. 21, 1990, č. 10, s. 2-4; č. 11, s. 4-6.
 • Václav LEDVINKA, České šlechtické rody. Páni z Hradce. Rose-Film/Orbis, Praha 1994. /Scénář TV-video/
 • Václav LEDVINKA, Purkmistři, starostové a primátoři Prahy 1784-1996. Mladá fronta Dnes 11.11.1996-8.8.1997. /42 dílný seriál životopisných medailonů - celkem asi 65-70 s./ (Městská samospráva a její představitelelé do roku 1939; Bernard Augustin Zahořanský z Vorlíka, Ondřej Steiner, Jan Jindřich Neuber, Jan Jiří Karl, Josef Kirpal, Petr Sporschil, Josef Müller, Antonín Strobach, Tomáš Pštros, Václav Vaňka, František Pstross, Václav Bělský, Karel Leopold Klaudy, František Dittrich, Josef Hulesch, Emilián Skramlik,  Tomáš Černý, Ferdinand Vališ, Jindřich Šolc, Čeněk Gregor, Jan Podlipný, Vladimír Srb, Karel Groš, Přemysl Šámal, Karel Baxa, Petr Zenkl, Otakar Klapka, Alois Říha, Václav Vacek, Adolf Svoboda, Ludvík Černý, Zdeněk Zuska, František Štafa, Zdeněk Horčík, Josef Hájek, Jaroslav Kořán, Milan Kondr, Jan Koukal).
 • Václav LEDVINKA, 650 let Nového Města pražského: I. - Před 650 lety založil Karel IV. Nové Město pražské (Zakladatelský čin Karla IV). Mladá fronta Dnes 9.3.1998, Příloha Praha,  s. 3; II - Nové Město pražské bylo v letech 1377-1784 samostatnou obcí (Epocha samostatné městské obce 1377-1784). Mladá fronta Dnes 16.3.1998, Příloha Praha, s. 3; III - Nové Město pražské neztratilo rysy, které mu vtiskl jeho tvůrce (Ohnisko národního života a kultury). Mladá fronta Dnes 23.3.1998, Příloha Praha,  s. 3.
 • Václav LEDVINKA, Tři kapitoly o Archivu hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 1, s. 12-13; č. 2, s. 20-21; č. 3, s. 24-25.
 • Václav LEDVINKA, Srpen 1968 na pražské radnici. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 4, s. 4-5.
 • Václav LEDVINKA, Kulaté výročí s otazníky. /Výročí vzniku Staroměstské radnice/. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 4, s. 24-25.
 • Václav LEDVINKA, Tvůrci hlavního města republiky. /Přemysl Šámal, Karel Baxa/. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství. Zvláštní číslo k 80. výročí vzniku samostatné republiky, 1998,  s. 12.
 • Václav LEDVINKA, Mezinárodní Cena Karla IV. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 6, s. 9.
 • Václav LEDVINKA, Známí i zapomenutí (zakladatelé, tvůrci a pozoruhodní občané Prahy). Mladá fronta Dnes, 7.8.1998-29.1.1999.   /Seriál životopisných medailonů osobností pražské historie - 24 dílů/ (Bořivoj I., Spytihněv I.-Vratislav I.-Václav I., Ibrahím ibn Jakúb, sv. Vojtěch, Vratislav II., kronikář Kosmas, abatyše Mlada-Anežka-Kunhuta, Přemysl Otakar I.-Václav I.-Přemysl Otakar II., mincmistr Eberhard, notáři M. Petr a Jindřich Vlach, Karel IV., rod Parléřů, Mikuláš z Kadaně, Avigdor Karo, Konrád Waldhauser a Jan Milíč, Jakoubek ze Stříbra a Jan Rokycana, Jan Želivský, Prokop Holý, Menhart z Hradce, Matyáš Rejsek, Jan Růže a Jan Táborský, Jan Pašek z Vratu, Václav Hájek z Libočan, Sixt z Ottersdorfu). 
 • Václav LEDVINKA, Pražský uličník na stránkách MFD. Historický vývoj a změny názvosloví pražských veřejných prostranství I-V. Mladá fronta Dnes. 4.1.1999, s. 10; 11.1.1999, s. 18; 18. 1. 1999, s. 10; 25.1. 1999, s. 10; 1.2.1999, s. 10. (Ulice metropole mají své oficiální názvy teprve dvě stě let; Juditin most je jedním z nejstarších veřejných názvů ve městě; Jednojazyčné české názvy ulic ve městě vyvolaly šarvátky a spory; Dvojjazyčné názvy za okupace záhy vystřídaly sovětské vzory; Některé ulice hlavního města změnily svůj název až desetkrát)   
 • Václav LEDVINKA, Čestní měšťané hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství, únor 1999, č. 1, s. 22-23.
 • Václav LEDVINKA, Čestní občané hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství, duben 1999, č. 2, s. 22-23.
 • Václav LEDVINKA, Praha byla zadlužena vždycky. Financování města v posledních sto padesáti letech. Metro 23. 1. 2002, s. 12.
 • Václav LEDVINKA, Historické ohlédnutí. Listy hlavního města Prahy, roč. I, č. 1-2, roč. II, č. 1-5, listopad 2002 – květen 2002. /Seriál popularizačních statí a zajímavostí – 7 částí, vždy s. 15: Historie pražského veřejného osvětlení;  Jaké byly pražské vánoce před sto, sto padesáti lety; Hospodaření města v první polovině 20. století; Obyvatelstvo, byty a bytová politika; Stará Praha – město v zahradách a vinicích; Revue vytažená z kapsičky u vesty; Připomínka 57. výročí Pražského povstání/.
 • Václav LEDVINKA, Zažila Praha letos opravdu pětisetletou vodu?  Listy hlavního města Prahy, roč. II, 2002, č. 9, s. 13.
 • Václav LEDVINKA, Největší povodně v Praze do roku 1825. Listy hlavního města Prahy, roč. II, 2002, č. 9, s. 13.
 • Václav LEDVINKA, „…nil nisi bene“ (několik osobních vzpomínek na pražská léta s archivářem Janem Flodrem). Jižní Morava, vlastivědný časopis, ročník 53, svazek 56, 2017, s. 317-320. ISBN 978-80-88145-14-1; ISSN 0449-0436.
 •  (Václav LEDVINKA), Veřejnost musí vědět, že archivy jsou důležité a mají co nabídnout. Rozhovor s doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., emeritním ředitelem Archivu hlavního města Prahy. (S doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., rozmlouvali Milan Augustin a Petr Hubka), Západočeské archivy 2017 (VIII), Plzeň 2017, s. 15-19. ISBN 978-80-906208-2-7, ISSN 1804-9737.
 • (Václav LEDVINKA -) Dagmar SEDLICKÁ, Procházka výstavou s historikem a archivářem Václavem Ledvinkou. In: Obecní dům rok 1918, budova, kterou kráčely české moderní dějiny. Literární noviny, mimořádná příloha, leden 2018, s. 10-11. ISSN 12100-0021.