Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Kontakty

e-mail: tomas.velicka@ujep.cz
tel.: 475 286 420
kancelář: A 105

Vzdělání, profesní životopis

 • 2023 - habilitace v oboru České dějiny
 • od 2020 – vedoucí Katedry archivnictví a pomocných věd historických
 • 2017 - 2020 odborný asistent, KHI, oddělení archivnictví a spisové služby FF UJEP
 • 2016 - 2017 archivář, Státní okresní archiv Louny
 • 2013 - 2017 odborný asistent, Ústav českých dějin FF UK (0,5 úvazek)
 • 2012 - 2016 katalogizace starých tisků, Oddělení rukopisů a starých tisků, NK ČR (0,5 úvazek)
 • 2010 - 2014 doktorské studium na Filozofické fakultě UK, obor: pomocné vědy historické
 • 2005 - 2010 magisterské studium na Filozofické fakultě UK, obor: historie – archivnictví a pomocné vědy historické
 • 1999 - 2003 gymnázium v Novém Strašecí

Odborná specializace

 • pozdně středověká diplomatika
 • písemná kultura v severozápadních Čechách doby předmoderní
 • vedlejší země Koruny české
 • dějiny archivnictví ve 20. století

Výzkum

 • 2009–2011 Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku (GA UK 259014) – spolupracovník
 • 2012–2014 Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku 2 (GA UK 521412) – spolupracovník
 • 2013–2015 Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny (GAČR 13-00091S) – spolupracovník
 • 2016–2019 Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace (1319/29-1635) (GAČR 17-01205S) – spolupracovník
 • 2018 – 2019 Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (GAČR 18-26503S) – spolupracovník
 • 2019 Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy: nové cesty i dávná tradice (Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP)
 • 2020–2022 Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku (GAČR 20-08698S) – spolupracovník

Publikační činnost

Monografie

 • L. Bobková – T. Velička (ve spolupráci s J. Zdichyncem a M. Holou), Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV., Praha 2016.
 • Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk, Kašperské Hory 2017.
 • Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku, Litoměřice – Praha 2018.
 • L. Bobková – T. Velička (in Zusammenarbeit mit J. Zdichynec und M. Holá),Johann von Görlitz. Der dritte Sohn Karls IV., Görlitz – Zittau 2020.
 • L. Bobková – M. Holá – T. Velička – M. Winzeler – J. Zdichynec, Královská Horní Lužice: panovnická reprezentace – mechanismy vlády – komunikace, Praha 2021.

Edice sborníku

 • Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten(= Geschichte. Forschung und Wissenschaft 28), Berlin 2020.

Články

 • Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské, in: Poohří 2. Památky a společnost. Sborník z konference konané u příležitosti 50. výročí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací, Žatec 2012, s. 233-244.
 • Kamenecké nekrologium a jeho využití pro dějiny Kladska na konci 13. století, in: Trzecie polsko – czeskie forum młodych mediewistów, Poznań 2012, s. 269-285.
 • Města v žateckém kraji a královští úředníci v době předhusitské, Porta Bohemica 6, 2013, s. 146-193.
 • Nejstarší kadaňský kopiář – příspěvek k pozdně středověké městské diplomatice, in: Poohří 3. Ohře – spojnice lidí a osudů. Sborník z konference konané v Kadani 4.-5. října 2012, s. 96-115.
 • Lounský městský kopiář v kontextu vývoje pozdně středověkých městských kopiářů, SMB 5, 2013/1, s. 75-100.
 • Nejstarší kopiář města Svídnice, Slezský sborník 112, 2014/2, s. 251-274.
 • Lantkrabata z Leuchtenberka v politice lucemburských králů a jejich lenní knihy s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku, Sborník muzea karlovarského kraje 22, 2014, s. 169–196.
 • Nová polská silesiaka z oblasti diplomatiky a dějin správy, Sborník archivních prací 64/2, 2014, s. 562-582.
 • Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do roku 1420, Historia Slavorum occidentis 7/2, 2014, s. 194-214.
 • Od spolupráce ke konkurenci. Lounští a jejich vztahy k jiným městům ve středověku, in: Poohří 4. Peníze a život. Sborník z konference konané v Lounech 4. října 2013, Louny 2014, s. 47-68.
 • Neznámé písemnosti českých panovníků a církevních představitelů doby předhusitské pro Louny, Archivní časopis Roč. 65, 2015/3, s. 229-251.
 • Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého severozápadu ve středověku, Porta Bohemica 7, 2015, s. 57-109.
 • Zbožné donace žateckých měšťanů v době předhusitské, in: Poohří 5. Sborník z konference konané v Litoměřicéch 16.-17- října 2014, Louny 2015, s. 9-28.
 • Od latiny k němčině. Slezská města jako vydavatel a příjemce latinských a německých písemností ve 14. století, Historie-otázky-problémy 7, 2015/1, s. 113-129.
 • Nové polské práce z oblasti diplomatiky, Sborník archivních prací 66/1, 2016, s. 223-262.
 • Markrabata z Vohburku, české země a Chebsko ve 12. století, Studia mediaevalia Bohemica 7/1, 2015 [vyšlo 2016], s. 37-54.
 • Die Arengen königlicher Urkunden in Böhmen 1310-1419: Das Beispiel der für Städte ausgestellten Urkunden, in: Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert), hrsg. von Sébastien Rossignol und Anna Adamska, Wien 2016, s. 61-93.
 • Zeměpanské konfirmační listiny pro slezská města do počátku 15. století, Roczniki historyczne 82, 2016, s. 7-62.
 • Najnowsze czeskie badania nad pamięcią średniowieczną, in: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, pod red. Sławomira Gawlasa i Pawła Żmudzkiego, Warszawa 2016, s. 84-102.
 • Postoloprtské klášterní kroniky 17. a 18. století, Porta Bohemica 8, 2017, s. 41-82.
 • Zeměpanské písemnosti pro slezská města (do roku 1360). Pokus o statistický přehled, Slezský sborník. Acta Silesiaca 115/1, 2017, s. 17-45.
 • Tak asi vypadá středověk – Libkovice ve středověku(spolu s J. Hasilem), in: Libkovice pod Řípem v běhu času, ed. Emil Voráček, Hostivice 2017, s. 33-61.
 • Knižní kultura v pozdně středověkých Lounech a počátky tamní historiografie (do poloviny 16. století), Studie o rukopisech 48, 2018, s. 79-115.
 • Křížova sbírka středověkých a raně novověkých listin v SOkA Louny, in: Poohří 7. Smrt, války a katastrofy. Sborník z konference konané v Kadani 12.-13. října 2017, Louny – Žatec – Kadaň 2018, s. 15-30.
 • Polské novinky z oblasti diplomatiky a dějin správy, Sborník archivních prací 68/2, 2018, s. 452-474.
 • Die Urkunden und die Kanzlei des Herzogs Johann von Görlitz (1370-1396), Archiv für Diplomatik, s. 301-354 (spolu s M. Holou).
 • Nejstarší registra městské korespondence v zemích Koruny české (do roku 1500), Documenta Pragensia Supplementa 9, 2018, s. 259-282.
 • Pokus o definici Lounska v době předhusitské (správní a sociální aspekty), in: Poohří 8. Sborník z konference konané na Novém hradě v Jimlíně 18.-19. října 2018, Louny 2019, s. 59-72.
 • Instrukce pro hornolužické zeměpanské úředníky v 16. století, Historie-otázky-problémy 11/2, 2019, s. 125–134.
 • Pásy jako oděvní doplněk v Praze 14. až 16. století ve světle písemných pramenů, Pražský sborník historický 46, 2019, s. 313-377.
 • Three Languages, One Town: Linguistic Aspects of Written Communication between the King and the Bohemian Royal Towns in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, in: Memory in Multi-Ethnic Societies. Cohesion of Multi-Ethnic Societies in Early Europe, vol. 1, Turnhout 2020, s. 369-404.
 • Die deutsche Sprache in den Kanzleien der ersten Luxemburger in Böhmen (1310-1378), in: Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten, hrsg. von Tomáš Velička, Berlin 2020, s. 169-189.
 • Žatecký městský kopiář, in: Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus. Johannes von Schüttwa. Beamter, Dischter, Mythos, ed. Jiří Stočes, Spolek Mikuláš v Šitboři, Domažlice 2021, s. 52-61.
 • Formulářové sbírky Jana ze Šitboře, in: Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus. Johannes von Schüttwa. Beamter, Dichter, Mythos, ed. Jiří Stočes, Spolek Mikuláš v Šitboři, Domažlice 2021, s. 62-71.
 • Platnost listin sesazeného krále: právní akty českého krále Jindřicha Korutanského po roce 1310, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., edd. Marie Bláhová etc., Praha 2021, s. 288-308.
 • Sudetoněmecké archivnictví v meziválečném Československu (první krok na dlouhé cestě ke vzniku syntézy), Sborník archivních prací 71/2, 2021, s. 331–397.
 • Archivní vzdělávání v Československu 1918–1938: sudetoněmecké souvislosti, Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy 61/2, 2021, s. 11–36.
 • Mezinárodní souvislosti archivního vzdělávání v Československu 1918–1938, Archivní časopis 71/4, 2021, s. 341–372.
 • Kopiář slezských privilegií z roku 1416: český korunní archiv a Slezsko ve vzájemných souvislostech, in: Spolu i vedle sebe. České stavy zemí České koruny na prahu raného novověk (= Korunní země v dějinách českého státu IX), edd. Lenka Bobková – Martin Čapský, Praha 2021, s. 110-126.
 • Středověký Cítov, in: Cítov: dějiny obce, edd. Emil Voráček – David, Cítov 2022, s. 24-45.
 • Die Deperdita-Frage im spätmittelalterlichen Böhmen (am Beispiel der wechselseitigen Beziehungen zwischen dem König und den Städten, Mittelungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 130, 2022/1, s. 27-50.

Další aktivity

 • člen redakční rady periodika Sborník archivních prací
 • člen redakční rady periodika Porta Bohemica
 • člen Centra medievistických studií
 • člen vědecké rady Státního oblastního archivu Praha