Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem spolupracuje dlouhodobě s řadou zahraničních univerzit, se kterými pořádá mezinárodní konference a sympózia, realizuje společné vědecko-výzkumné projekty a další aktivity jako např. vzájemnou docentkou mobilitu, výměnu studujících nebo společné semináře a exkurze. Zástupci spolupracujících zahraničních univerzit jsou členy redakční rady germanistického časopisu Aussiger Beiträge.

V oblasti vědy a projektové činnosti spolupracuje katedra germanistiky zejména s Univerzitou Vídeň a s univerzitami v Bayreuthu a Řezně. Od r. 2017 je ústecká germanistika zapojena do česko-bavorského projektu Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) Univerzity Řezno s názvem „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ společně s Univerzitou Pasov a Univerzitou Karlovou v Praze. Od r. 2018 participuje na mezinárodním projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“ společně s Univerzitou Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Vratislavskou univerzitou. Další výzkumné projekty, mezinárodní konference, workshopy a odborné semináře jsou realizovány s podporou programu AKTION Česká republika–Rakousko, jako např. binacionální česko-rakouská kolokvia ve spolupráci se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci. Ve spolupráci se Společností pro interkulturní germanistiku (GiG) a UK Praha uspořádala katedra v r. 2016 celosvětový kongres ke konceptům interkulturní germanistiky, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků ze 48 zemí.

V oblasti výuky od r. 2013 realizuje katedra germanistiky ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth jako první v České republice tzv. DVOJITÝ DIPLOM (Double Degree) v navazujícím magisterském programu "Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu", jehož absolventi nacházejí výborné uplatnění na důležitých pozicích v Česku i v zahraničí. V rámci učitelských oborů jsou do výuky integrovány vybrané kurzy DLL, které katedra realizuje ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze pod vedením vlastních kvalifikovaných tutorek a učební materiály z platformy Dhoch3 vyvinuté DAAD. Centrum CEPRONIV při katedře germanistiky nabízí pro studující učitelských oborů i již praktikující učitele němčiny přednášky a semináře vedené zahraničními odborníky, společně s SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) jsou např. realizovány didakticky zaměřené motivační workshopy „Němčina v muzeu“. Ve spolupráci se studenty katedry slavistiky na TU Dresden probíhají společné překladatelské semináře a semináře kulturněhistorické, zaměřené zejména na oblast příhraničního regionu.

Díky dlouhodobé spolupráci katedry germanistiky s BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vídni byla v r. 2014 v Ústí nad Labem zřízena Rakouská knihovna, nabízející všem zájemcům v regionu v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP jak beletrii rakouských autorů, tak i odbornou literaturu vybraných společenskovědních oborů vztahující se k Rakousku.

Mimo to spolupracuje katedra s řadou dalších nevládních institucí v Německu, jako např. s Adalbert Stifter VereinCollegium Carolinum MünchenGesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách, nebo Academia Baltica v Lübecku.

Svým studujícím nabízí katedra možnost realizovat zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu, v Rakousku a v řadě dalších evropských zemí včetně Turecka. Mimoto mohou studující využít nabídky stipendií DAAD v Bonnu, OeAD nebo studentské organizace GFPS-CZ, která byla v r. 1999 založena díky iniciativě ústeckých studentů.