Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Filologie  - německá literatura

Studijní program: N7310  Filologie
Studijní obor: 7310V1047 Německá literatura
Forma: prezenční a kombinovaná

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Termín pro podání přihlášky: duben/srpen
Termín ústního pohovoru: červen/září

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor „Německá literatura“ lze studovat jako čtyřleté studium v prezenční nebo kombinované formě (Ph.D.) s max. dobou studia sedm let. Studující prezenční formy dostává stipendium ve výši 7 500 Kč měsíčně a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC. Tento studijní obor není realizován v rámci kreditního systému.

Studium je zaměřeno na prohlubování vědomostí a odborných dovedností v oblasti teorie a dějin literatury německé jazykové oblasti, a to zejména z pohledu interkulturního popř. česko-německých vztahů, vítán je i přesah interdisciplinární. Studium vytváří předpoklady pro samostatnou vědeckou práci studenta, pro jeho publikační a projektovou činnost a prezentaci dílčích studijních výsledků na tuzemských nebo zahraničních konferencích či zahraničních stážích. Obor připravuje studující pro akademickou dráhu, případně pro vědecky kvalifikovanou činnost v kulturní oblasti nebo státní a veřejné správě.

Profil absolventa:

Mimo vědeckou práci v rámci své specializace ve vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucích bude mít absolvent tohoto oboru předpoklady pro uplatnění ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické, publicistické či jako tvůrce učebních materiálů. Vzhledem ke svému zaměření se může uplatnit při vědecky fundované práci v médiích, státní a veřejné správě nebo v oblasti kulturního managementu popř. všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných oborových znalostí, zejména z interkulturní perspektivy. Zároveň může absolvent pracovat rovněž jako vysokoškolský učitel a má předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.

1. Podmínky pro přijetí

Uchazeč musí být absolventem magisterského filologického studia germanistického zaměření.

Uchazeč předkládá k danému termínu (viz harmonogram FF UJEP) společně s přihláškou ke studiu svůj projekt disertační práce.  Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč přijímací komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představí projekt své budoucí disertační práce. Přednostně budou přijímáni uchazeči, jejichž výzkumný záměr má přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), vítány jsou i interdisciplinární přesahy.

2. Průběh studia

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem doktoranda, který po projednání s doktorandem navrhuje školitel a schvaluje oborová rada. Jeho obsahem je vědecká činnost zaměřená především na základní výzkum a prohloubení metodologie a teorie oboru ve spojení se získáváním dalších odborných kompetencí, potřebných k sepsání disertační práce a pro budoucí odbornou činnost. Individuální studijní plán stanovuje náplň jednotlivých studijních etap, příslušné atestace a zaměření vědecké práce.

V rámci studia skládá doktorand minimálně 4 dílčí zkoušky popř. na doporučení školitele i další atestace. Studijní plán obsahuje

 • zkoušku z jednoho světového jazyka (zkouška je realizována ve spolupráci s Jazykovým centrem FF a Centrem jazykové přípravy PF UJEP a ověřuje schopnost odborné komunikace v daném jazyce na základě odborného cizojazyčného textu, který si volí doktorand dle svého odborného zaměření na základě doporučení školitele a konzultace s příslušným pracovníkem Jazykového centra),
 • zkoušku z dějin filozofie (zkouška je realizována ve spolupráci s Katedrou politologie a filozofie FF UJEP a jejím cílem je formou konzultací a samostatné písemné práce prokázat schopnost nahlédnout téma doktorské práce v širším filozofickém kontextu a z obecnější perspektivy),
 • zkoušku z teorie literatury (zkouška si klade za cíl rozšířit znalosti doktoranda o novější literárněvědné směry a metody a prověřuje jeho schopnost samostatně pracovat na obecné rovině teorie a metodologie literatury. Zkouška probíhá formou rozpravy na základě písemné práce předložené doktorandem k tématu, které si doktorand volí na základě konzultace s pověřeným vyučujícím),
 • zkoušku z dějin německojazyčných literatur (zkouška prověřuje znalosti literárněvědných a historicko-filozofických souvislostí dané literární epochy se zaměřením na disertační projekt doktoranda a probíhá formou rozpravy k danému tématu na základě písemné práce předložené doktorandem).

V rámci semináře Vybrané problémy literární vědy (zápočet) navštěvuje doktorand dle doporučení školitele další přednášky a semináře, související s jeho disertačním projektem, rozšiřující jeho náhled na danou problematiku a zvyšující jeho odbornou a vědeckou kompetenci.

Doktorský seminář (zápočet) je zaměřen na pravidelnou prezentaci disertačního projektu, jeho finálním výstupem jsou vypracované teze disertační práce. Student na nich prezentuje průběžně výsledky své práce a má možnost konzultovat je se školitelem popř. diskutovat se svými kolegy. Realizace doktorských seminářů je plánována i formou kolokvia ve spolupráci s doktorandy ÚGS na FF UK v Praze.

Další studijní povinnosti:

Součástí individuálního studijního plánu doktoranda jsou další vědecko-výzkumné popř. pedagogické povinnosti. Doktorand během svého studia dokládá publikační výstupy své práce a eviduje je v databázi OBD, je zapojován dle možností do grantových projektů a podporován při vytváření vlastních grantových návrhů či realizaci zahraničních stážích (viz partnerské instituce programu ERASMUS+). Rámcový studijní plán obsahuje následující aktivity:

 • min. 2 publikační výstupy v domácím nebo zahraničním periodiku evidovaném v databázi OBD,
 • aktivní účast na min. 2 konferencích (1 domácí, 1 zahraniční),
 • aktivní zapojení do projektové činnosti katedry,
 • zahraniční stáž,
 • pedagogická činnost v rozsahu 2h. týdně po dobu dvou semestrů (platí pouze pro prezenční formu studia), u kombinované formy lze nahradit alternativně plněním jiné aktivity

V případě objektivních překážek v plnění daných požadavků (nelze např. garantovat přijetí článku do recenzovaného časopisu) lze po dohodě se školitelem nahradit uvedenou povinnost jinou vědecko-výzkumnou aktivitou (podíl na editorské činnosti, vyšší počet konferencí, opakovaná nebo delší zahraniční stáž apod.).

3. Ukončení studia (Ph.D.)

Doktorské studium je zakončeno po složení všech předepsaných atestací a splnění dalších předepsaných studijních povinností (viz výše uvedené vědecko-výzkumné aktivity) státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce:

 • ústní obhajoba disertační práce podává přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, a na základě aktuálních poznatků a s využitím odpovídající metody směřuje k původním výsledkům a řešením. Dizertační práce musí obsahovat původní výsledky a přinést originální řešení daného problému. Její část by měla být před obhajobou publikována v odborném vědeckém časopise nebo přednesena jako odborný referát na vědecké konferenci.
 • ústní státní doktorská zkouška je završením doktorského studia a ověřuje metodologické, problémové i faktografické znalosti v daném oboru. Obsah státní doktorské zkoušky vychází zejména z tématu disertační práce a individuálního studijního plánu studujícího a ověřuje zvládnutí teoretických základů a znalostí v oboru Německá literatura získané během doktorského studia, včetně metodologických východisek vědecké práce.

Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).