Sidebar

23
kvě,
42 Aktuality

                                        navazující dvouleté magisterské studium v prezenční formě

 files/kger/studium/obr germ2.jpg          

 Komu je studium určeno?

Studium navazuje na tříletý bakalářský studijní obor Interkulturní germanistika. Přihlásit se mohou ale i absolventi jakéhokoli bakalářského studijního oboru germanistického zaměření, jehož obsah je kompatibilní s obsahem filologických bakalářských studijních oborů na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Uchazeči procházejí jednokolovou přijímací zkouškou, která má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia a motivace uchazeče ke studiu zvoleného oboru. Pohovor je hodnocen max. 50 body, minimum pro úspěšné složení je 10 bodů. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí.

Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře germanistiky FF UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310).

Co je obsahem studia?

Studijní plán se skládá z lingvistických a literarněvědných kurzů od raného středověku až po současnou německojazyčnou literaturu, reflektujících česko-německý, popř. česko-rakouský interkulturní aspekt. Vedle filologických kurzů jsou v nabídce i kurzy z oblasti historie, politologie a filozofie, včetně blokových kurzů hostujících docentů ze zahraničních univerzit (např. Bayreuth, Bamberg, Drážďany, Lipsko, Vídeň, Vratislav).

Jaké získáte znalosti a kompetence?

 • Způsobilost systematického a logického myšlení, samostatné i týmové vědecké práce v oboru filologie (v lingvistice či literární vědě).
 • Důkladný filologický základ se specializací na česko-německý a česko-rakouský interkulturní kontext.
 • Přehled o vývojových etapách německého jazyka a jeho současných tendencích, jakož i o vybraných aspektech interkulturního a interlingválního pohledu na jazyky všeobecně, se zvláštním zřetelem k německému a českému jazyku.
 • Přehled o vývojových etapách německy psané literatury z interkulturního hlediska se zřetelem k česko-německému a česko-rakouskému kontextu (zohledněny jsou zejména vzájemné vlivy německojazyčné a české literatury, česká témata v německy psané literatuře, tematizace česko-německých a česko-rakouských literárních vztahů) a schopnost samostatně interpretovat literární text z interkulturního hlediska.

Jaké máte po studium možnosti a uplatnění na trhu práce?

Absolvent tohoto magisterského studijního oboru může najít kvalifikované uplatnění v profesních oblastech spojených s německým jazykem a kulturou německé jazykové oblasti, jako jsou např.:

 • Česko-německá a česko-rakouská agenda v kulturních a vzdělávacích institucích (knihovny, muzea, neziskové a kulturní organizace).
 • Mediální sféra (sdělovací prostředky, nakladatelství).
 • Zaměstnání s česko-německým, popř. česko-rakouským interkulturním rozměrem (státní a soukromý sektor, příhraniční a zahraniční instituce).
 • Pozice vědecké/ho pracovnice/pracovníka ve výzkumných institucích (akademická sféra, archivy, muzea).

Proč studovat právě v Ústí nad Labem?

TENTO OBOR JE V ČESKÉ REPUBLICE UNIKÁTEM, a to má své dobré důvody:

 1. Ústí nad Labem se nachází v česko-německém příhraničí, zároveň však i v centru severočeského regionu, který je specifický svou staletou tradicí soužití německého a českého obyvatelstva. Od počátku třetího tisíciletí se toto město stává jakýmsi „hlavním městem česko-německých vztahů“, protože zde sídlí Euroregion Elbe/Labe, Collegium Bohemicum, Ústav slovansko-germánských studií, v současnosti se připravuje expozice nového Muzea dějin a kultury Němců v českých zemích.
 2. Naše katedra disponuje specializovanou moderní katedrální knihovnou a multimediální studovnou, která studujícím nabízí kromě obsáhlého knižního fondu možnost sledovat DVD, videozáznamy, audiozáznamy a v neposlední řadě také německojazyčné programy volně přístupné na satelitu.
 3. Na výuce se podílí zahraniční lektoři a odborníci z evropských univerzit, kromě odborných kurzů nabízí katedra germanistiky ve spolupráci s dalšími institucemi jako jsou Rakouské kulturní fórum a Goethe-Institut v Praze, Pražský literární dům autorů německého jazyka nebo Collegium Bohemicum řadu kulturních akcí česko-německého zaměření (Česko-německou poetry slam show, Noc literatury, autorská čtení, výstavy, přednášky, koncerty, filmy aj.)