Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující SO 7310T339 „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky, a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Tato přihláška má formu formuláře, obsahujícího literaturu ke zvoleným tématům v oblasti lingvistiky a literární vědy včetně seznamu četby k dějinám literatury NJO. Jsou-li součástí seznamu četby k literárním dějinám básně, jsou přiloženy k přihlášce ve zvláštním souboru jako příloha.

Seznam literatury ke zvoleným tématům je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

SZZ probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k interkulturní problematice s důrazem na česko-německý popř. česko-rakouský kontext. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 550 – 600 slov). Studující má k dispozici 210 min. (3,5 hod.) a jednostranný výkladový slovník. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje a její výsledek se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část se skládá se ze dvou oblastí, literárněvědné a lingvistické. Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Při ústní zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby).

1) Oblast literárněvědná

první části (literární dějiny) prokazuje studující schopnost orientovat se v dějinách literatury NJO od jejího počátku do současnosti z diachronního pohledu (vývoj literárních žánrů – román, novela, drama, lyrika) na základě znalostí kulturněhistorického kontextu jednotlivých literárních epoch a předložené vlastní četby. Tento seznam vlastní četby obsahuje  minimálně 2 díla příslušného literárního žánru ke každému ze 7 tematických okruhů. Přitom je třeba dbát na to, aby vybraná díla reprezentovala vždy různé literární epochy, u okruhů 6 a 7 pak různé žánry popř. tendence a literární směry.  Seznam četby obsahuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Zvolené básně jsou součástí seznamu četby a přiloženy jako příloha přihlášky. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Tematické okruhy

 1. Der deutschsprachige Roman von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 2. Der deutschsprachige Roman im 20. und 21. Jahrhundert
 3. Die deutschsprachige Novelle von den Anfängen bis zur Gegenwart
 4. Das deutschsprachige Drama von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 5. Das deutschsprachige Drama im 20. und 21. Jahrhundert
 6. Die formstrenge Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)
 7. Die formoffene Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)

druhé části prokazuje studující teoretické znalosti v oblasti interkulturní teorie a metod a schopnost aplikovat je na konkrétní literární text a interpretovat jej mj. v česko-německém kontextu.

pdf Tematické okruhy - literatura

 1. Literatur der frühen Neuzeit im deutsch-tschechischen Kontext
 2. Das Bild Böhmens, der Tschechen, Österreicher und Deutschen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
 3. (E)Migrationsliteratur aus der Tschechoslowakei nach 1945
 4. Interkulturelle Literatur als Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem 3 literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu 250 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

2) Oblast jazykovědná

první části prokazuje studující schopnost aplikovat teoretické poznatky i praktické kompetence z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, textové lingvistiky a stylistiky nabyté během studia nejen magisterského, ale i bakalářského na konkrétní text, který slouží jako základ pro rozpravu o dílčích tématech z výše jmenovaných disciplín.

Tematické okruhy

 1. Das deutsche Vokalsystem
 2. Das deutsche Konsonantensystem
 3. Suprasegmentale phonetische Erscheinungen
 4. Das Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 5. Das Adjektiv - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Abgrenzung vom Adverb
 6. Das Verb - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 7. Ausdrucksmittel der Modalität (z.B. objektive vs. Subjektive Modalität, Modalwörter, Modalpartikeln)
 8. Satz, Satzarten, Satzformen (v. a. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung)
 9. Nebensatzklassifizierung
 10. Bedeutungsbeziehungen im Text
 11. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 12. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 13. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 14. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 15. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

pdf Tematické okruhy - lingvistika

 1. Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 2. Historische Entwicklung des Hochdeutschen kontrastiv zum Niederdeutschen
 3. Textstilistik: Kommunikationsbereiche und ihre Textsorten
 4. Vergleichende Linguistik am Beispiel ausgewählter Phänomene aus der Lexikologie, Wortbildung, Phaseologie und Syntax 

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu 200 stran na každý okruh.