Sidebar

22
led, po
33 Aktuality

 

PŘIHLÁŠKY ke SZZ navazujících magisterských studijních oborů

SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové) - prezenční

SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy  (jednooborové) prezenční a kombinovaná forma

podávají studující v termínu dle harmonogramu příslušné fakulty v daném akademickém roce

1.  na studijním oddělení (viz formulář studijního oddělení)

2.  na katedře germanistiky formou tzv. katederní přihlášky ke SZZ (viz formulář níže) včetně příloh, a to 2x  podepsané v tištěné podobě na sekretariátě KGER a zároveň elektronicky na adresu kger@ujep.cz. Součástí je vyplněný formulář příhlášky (včetně seznamu četby k dějinám literatury a návrhu literárního textu k didaktizaci) a příloha, kterou tvoří koncept vlastní vyučovací hodiny včetně přehledové tabulky obsahující přehled jednotlivých vyučovacích aktivit.

Formuláře:

Bližší informace:

  1. Písemná příprava konceptu vyučovací hodiny by měla být předem konzultovaná v rámci Metodicko-didaktického semináře, seznam četby a odborné literatury v oblasti literatury na Magisterském literárním semináři, seznam odborné literatury v oblasti lingvistiky na Magisterském lingvistickém semináři (nabízeny v posledním semestru studia).
  2. Seznam četby k dějinám literatury obsahuje jednotlivé tématické okruhy a k nim přiřazená díla vlastní četby s uvedením roku prního vydání. Jsou-li v seznamu četby uvedeny básně, jsou tyto zároveň jeho součástí jako příloha. 
  3. Bibliografické údaje, uvedené v seznamu nastudované sekundární literatury ke zvolenému tématu (Schwerpunkt), musí obsahovat údaj o počtu stran (počet stran článku, v případě celé publikace počet stran publikace popř. názvy kapitol a počet stran vztahujících se k dané problematice v uvedené publikaci). Součet počtu nastudovaných stran je uveden na konci seznamu literatury k danému tématu.
  4. V oblasti literární je třeba dbát na to, aby seznam sekundární literatury k danému tématu obsahoval konkrétní publikace a odborné články ke zvoleným literárním dílům a jejich autorům. 

Seznam nastudované literatury ke zvoleným tématům i koncept vyučovací hodiny je třeba před odevzdáním přihlášky konzultovat s příslušnými vyučujícími. Jeden výtisk přihlášky a seznam vlastní četby doporučujme vzít s sebou ke SZZ.

***********************************************************************************************************************************************

SZZ ze studijního oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části. 

PÍSEMNÁ ČÁST SZZ obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k problematice vztahující se k danému studijnímu oboru. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 450 - 500 slov). Studující má k dispozici 180 min. (3 hod.) a jednostranný výkladový slovník, který je mu dán k dispozici na místě. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje. Výsledek písemné části se promítá do celkového hodnocení SZZ.

ÚSTNÍ ČÁST SZZ se skládá se tří oblastí: didaktické, lingvistické a literárněvědné. Pro každou část je vymezeno cca 20 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR).

 

1. OBLAST DIDAKTICKÁ (ústní část):

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část.

a) V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování a prezentace jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

b) V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

 

2. OBLAST LINGVISTICKÁ (ústní část):

Zkouška se skládá ze dvou částí.

první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které jsou povinnou součástí studia německého jazyka na bakalářské úrovni.

Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost hlouběji porozumět dané problematice, případně formulovat a obhájit své vlastní stanovisko. Zvolená témata se nesmí shodovat s tématem diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

 

Studující si zvolí tři z pěti lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce, Německá frazeologie ve výuce NJ, Textová lingvistika a stylistika textu, Srovnávací lexikologie) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jako podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé z témat min. 70 stran (tj. úhrrně cca 210 stran).

 

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

 

Studující si zvolí dvě ze tří lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce a Německá frazeologie ve výuce NJ) a v každé z ních se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jakou podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé téma min. 70 stran (tj. úhrnn 140 stran).

 

3. OBLAST LITERÁRNÍ (ústní část):

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) V první části zkoušky prokáže studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu primární literatury, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo (prozaické, dramatické nebo lyrické). Seznam četby obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Jsou-li součástí seznamu četby básně, jsou přiloženy jako příloha. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

b) Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho adekvátně interpretovat vybraná díla primární literatury, formulovat a obhájit své stanovisko. Žádné ze zvolených témat se nesmí shodovat s tématem diplomové či bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí v každé ze tří literárních oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vybrané kapitoly z literatury NJO, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a na každé z nich se připraví formou samostudia. Pro každé z těchto tří témat si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (úhrnně pro obě témata min. 6 literárních děl a  min. 300 stran sekundární literatury). Studující zároveň zvolí jeden text vhodný pro práci se žáky na příslušném stupni (ZŠ nebo SŠ) a odůvodní jeho výběr. Tento text může být součástí zvolených literárních děl a je součástí předkládaného seznamu literatury přihlášky ke SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí v každé ze dvou literárních oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma, na které se připraví formou samostudia. Pro každé z obou témat si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (úhrnně pro obě témata min. 4 literární díla a min. 200 stran sekundární literatury). Studující zároveň zvolí jeden text vhodný pro práci se žáky na příslušném stupni (ZŠ nebo SŠ) a odůvodní jeho výběr. Tento text může být součástí zvolených literárních děl a  je součástí překládaného seznamu literatury přihlášky ke SZZ.