Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

  • SO Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
  • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
  • SO Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - prezenční a kombinovaná forma

SZZ těchto oborů se skládá z části didaktické, lingvistické a literární. Pro každou část je vymezeno cca 20 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR).

Přihlášky ke SZZ podávají studující v termínu dle harmonogramu příslušné fakulty v daném akademickém roce

1) na studijním oddělení na k tomu určeném formuláři a zároveň
2) na katedře germanistiky formou tzv. katederní přihlášky ke SZZ (viz formulář níže) včetně všech příloh, a to 2x v tištěné podobě (podepsané) na sekretariátě KGER a elektronicky na adresu kger@ujep.cz. Povinnou součástí řádně vyplněných přihlášek v tištěné i elektronické podobě jsou v jednom výtisku přílohy:

  • písemná příprava na vyučování popř. návrh didaktizace zvoleného textu primární literatury (viz níže uvedené informace k jednotlivým studijním oborům),
  • seznam primární literatury k dějinám literatury (Obsahuje tématické okruhy a k nim přiřazená díla vlastní četby s uvedením roku prního vydání. Jsou-li v seznamu četby uvedeny básně, jsou zároveň jeho součástí jako příloha). 

Bibliografické údaje, uvedené v seznamu nastudované sekundární literatury ke zvolenému tématu, musí obsahovat údaj o počtu stran - počet stran článku, v případě celé publikace celkový počet stran popř. názvy kapitol a počet stran vztahujících se k dané problematice v uvedené publikaci. Seznam by měl obsahovat mj. sekundární literaturu vztahující se ke konkrétním zvoleným literárním dílům. Zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s příslušnými vyučujícími. 

Doporučujeme si vzít jeden výtisk přihlášky a seznam vlastní četby s sebou také ke SZZ za účelem přípravy tématu vybraného komisí.

1. Oblast didaktická

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

2. Oblast lingvistická

Zkouška se skládá ze dvou částí. V první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které katedra nabízí v průběhu bakalářského studia jako povinné.

Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia. K předem stanovenému termínu si studující zvolí z nabídky katedry předepsaný počet tematických okruhů. Zvolené téma se nesmí shodovat s tématem jeho diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové - prezenční studium)

Studující si zvolí z obou povinných kurzů (Tendence v současné němčině a Vybrané kapitoly z lingvistiky) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 250 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 125 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové - kombinované studium)

Studující si zvolí ze tří povinných kurzů (Tendence v současné němčině, Vybrané kapitoly z lingvistiky a Vývoj němčiny) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudium určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 250 stran (úhrnně pro všechny tři okruhy, pro každý cca 85 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí dva tematické okruhy, vztahující se k problematice vývojových tendencí v současné němčině, na které se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 150 stran (pro každý okruh cca 75 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí z každého povinného kurzu (Vývoj jazyka, Tendence v současné němčině a Německá frazeologie) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 200 stran (úhrnně pro všechny tři okruhy, pro každý okruh cca 70 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ. Studující prokazuje v průběhu rozpravy schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, případně zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

3. Oblast literární

Zkouška se skládá ze dvou částí. V první části zkoušky prokáže studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu primární literatury, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo prozaické, dramatické nebo lyrické. Seznam četby obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich vydání. Jsou-li součástí seznamu četby básně, jsou přiloženy jako příloha. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost adekvátně interpretovat určená díla primární literatury a samostatně pracovat s odbornou literaturou. K předem stanovenému termínu si studující zvolí z nabídky katedry předepsaný počet témat s příslušným seznamem primární a sekundární literatury. Zvolené téma se nesmí shodovat s tématem jeho diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové - prezenční studium)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Literatura pro děti a mládež) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem čtyř literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 300 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 150). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace zvoleného textu primární literatury (próza, drama nebo lyrika) pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové - kombinované studium)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Klasické texty německé literatury) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem čtyř literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 300 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 150 stran). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace literárního textu pro děti a mládež (próza, drama nebo lyrika) pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Literatura pro děti a mládež) jeden tematický okruh (celkem 2), na který se připraví samostudiem tří literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 150 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 75). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace zvoleného textu pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)

Studující si vybírá ze tří povinných kurzů (Tendence současné literatury, Literatura pro mládež, Nejstarší německy psaná literatura) po jednom tématu (celkem 3), na které se připraví samostudiem tří literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v rozsahu cca 250 stran (úhrnně pro všechny 3 okruhy, pro každý cca 85). Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice i s ohledem na její další vývoj, případně zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.