Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Státní závěrečné zkoušky - navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (N0114A300111, otevírán od roku 2021/2022)

Následující informace platí pro studijní plány:

 • jednooborový (v prezenční i kombinované formě)
 • MAIOR
 • MINOR

Ohledně termínů pro odevzdání přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

SZZ probíhá v německém jazyce a má ústní formu.

Cílem SZZ je ověření filologických znalostí získaných během magisterského studia a přezkoušení standardních filologických znalostí získaných během studia bakalářského. Zde se jedná v oblasti literárněvědné o dějiny literatury německé jazykové oblasti od jejího počátku po současnost, v oblasti lingvistické pak o znalosti z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky.

Nedílnou součástí SZZ je hodnocení přiměřenosti jazykového projevu a komunikační kompetence na min. úrovni C1 dle SERR.

SZZ se skládá se ze tří oblastí:

Didaktika německého jazyka

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část. Tato část SZZ trvá cca 30 minut.

V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svůj písemný koncept hodiny, která byla realizovaná v rámci pedagogické praxe. Koncept je třeba zaslat elektronicky na adresu kger@ujep.cz min. 2 týdny před termínem SZZ.

Germanistická lingvistika

Tato část SZZ trvá cca 15 min.

Studující prokazuje schopnost komplexní lingvistické analýzy určeného textu, přičemž je kladen důraz především na schopnost aplikovat teoretické znalosti získané během studia na konkrétní text (viz tematické okruhy níže). Text svým obsahem zároveň slouží jako východisko pro diskuzi o tématech probíraných v předmětu Vybrané kapitoly z lingvistiky a u jednooborového studijního plánu také Frazeologie ve výuce němčiny.

Okruhy:

 1. Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte
 2. Adjektiv – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte, Abgrenzung vom Adverb
 3. Verb – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 4. Ausdrucksmittel der Modalität (z. B. objektive vs. subjektive Modalität, Partikeln)
 5. Satz, Satzarten, Satzformen, Satzgliedbestimmung und Satzgliedstellung
 6. Klassifikation der Nebensätze
 7. Bedeutungsbeziehungen im Text
 8. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 9. Wortbildung
 10. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 11. Stilmittel und ihre Funktion im Text
 12. Merkmale der Textualität

Literatura německé jazykové oblasti

Tato část SZZ trvá cca 15 min.

Studující prokazuje na základě vlastní četby jednak schopnost orientace v dějinách literatury německé jazykové oblasti na příkladu literárních žánrů relevantních pro výuku německého jazyka (viz kurz Vybrané kapitoly literatury NJO) a jednak schopnost interpretovat zvolené dílo dětské literatury nebo literatury pro mládež z pohledu daného žánru (viz kurz Literatura pro děti a mládež).

Studující předkládá seznam vlastní četby primárních děl k níže uvedeným 10 okruhům, přičemž u okruhů vztahujících se k literatuře pro děti a mládež obsahuje seznam vždy min. jedno dílo primární literatury, u okruhů pohádka, povídka, bajka/balada a píseň min. tři různá díla z různých literárních epoch a k okruhu pověst/legenda min. 2 různá zpracování stejné pověsti či legendy v různých literárních epochách. U okruhů obsahujících dva žánry se studující orientuje ve vývoji obou žánrů, blíže pak charakterizuje na základě vlastní četby pouze jeden z nich. U okruhu zaměřeného na píseň volí studující texty tak, aby zahrnovaly tři různé typy písní ze tří různých literárních období.

Okruhy:

 1. Bilderbuch/Comic
 2. Phantastische Literatur
 3. Problemorientierte Literatur
 4. Mädchenbücher
 5. Autobiographische KJL
 6. Märchen
 7. Sage/Legende
 8. Fabel/Ballade
 9. Kurzgeschichte
 10. Lied