Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (SP N0231A090012)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Co musíš pro studium tohoto v ČR unikátního studijního programu udělat?

Absolvovat bakalářský studijní program germanistického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Našim absolventům bakalářského studiaInterkulturní germanistika“ a dvouoborového studia „Německý jazyk a literatura“ se přijímací pohovor promíjí.

O čem to vlastně je?

V první řadě si během studia tohoto jedinečného studijního programu prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o česko-německých kulturních rozdílech, vzájemných stereotypech a jazykovém kontaktu nebo jazykové politice v českých zemích, ale seznámíš se také s příhraničními projekty nebo základy odborného překladu. Samozřejmou je široká nabídka studijního pobytu na našich četných partnerských univerzitách v Německu, v Rakousku a řadě dalších evropských zemí v rámci programu Erasmus+. Zároveň můžeš během studia absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe v českých, německých nebo rakouských organizacích své vlastní volby, které ti zprostředkují cenné zkušenosti pro tvou budoucí práci a kariéru. Získat můžeš na základě rigorózní práce i titul PhDr.

Jak zároveň získáš dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE)?

Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia s jednou diplomovou prací dva magisterské tituly – český Mgr. a německý M.A. – nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Vybraní studující mají tak po prvním roce studia možnost pokračovat s podporou stipendia druhý rok ve studiu v Bayreuthu.

Čím budeš, až dostuduješ?

Budeš plnohodnotným germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i velmi vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře.V případě získání dvojitému diplomu se výborně uplatníš nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (SO 7504T092)

Jednooborové studium  – prezenční a kombinovaná forma

Dvouoborové studium – jen prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)

Co pro to musíš udělat?

Absolvovat bakalářský studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. U studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů v bakalářském studiu.

O čem to vlastně je?

Vedle germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména v oblasti oborové didaktiky, tj. naučíš se, jak němčinu jako cizí jazyk žákům a studentům efektivně zprostředkovávat. Díky našemu Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV můžeš využívat specializovanou metodicko-didaktickou knihovnu a širokou nabídku didaktických seminářů či workshopů vedených zkušenými zahraničními odborníky – to vše v úzké spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele NJ je i souvislá pedagogická praxe na české základní a střední škole. Prohlubovat svou jazykovou kompetenci a získat další praktické zkušenosti můžeš během studia i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium (aprobace) rovněž opravňuje. Velmi dobře se uplatníš i v jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí (aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů při výuce migrantů). Vedle učitelství se díky svým oborovým znalostem, výbornou jazykovou a také interkulturní kompetencí dobře uplatníš i na pozicích v soukromé, státní nebo neziskové sféře.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat své vzdělání i jako učitel/ka německého jazyka působící v praxi, a to v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia Interkulturní germanistiky se seznámíš s kulturními, geografickými, historickými a společenskými reáliemi německojazyčných zemí s důrazem na česko-německé vztahy. Zorientuješ se rovněž v dějinách německé literatury, včetně té, která pochází z našeho území, a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Součástí studia je také odborná praxe v česko-německé organizaci tvé volby, připravující tě na tvůj budoucí profesní život a můžeš také získat studijní zkušenosti na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Dobré uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe navazující magisterský program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“. V rámci studia tohoto oboru ti nabízíme jedinečnou příležitost získat na univerzitě v Bayreuthu dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE), který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Své případné vědecké ambice můžeš u nás rozvíjet i v následném doktorském studijním oboru „Německá literatura“. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický modul a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německý jazyk a literatura – dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Ve 3. ročníku si můžeš zvolit buď oborový modul, ve kterém si osvojíš pro svoji práci v praxi např. základy odborného překladu, nebo pedagogicko-psychologický modul, který tě připraví na navazující magisterské studium učitelských programů a oborů. Cenné zkušenosti můžeš také získat během studijního pobytu na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, ale i jednooborové. Další oborové vzdělávání ti zajistíme prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů organizovaných naším Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe unikátní studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ s možností získání dvojitého diplomu na univerzitě v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německá literatura (7310V1047)

Prezenční a kombinovaná forma

Garant oboru a kontaktní osoba: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Doktorské studium se řídí:

Termín pro podání přihlášky: duben/srpen
Termín ústního pohovoru: červen/září

Tento studijní obor lze studovat jako čtyřleté studium v prezenční nebo kombinované formě s max. dobou studia sedm let. Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC.

Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

Absolvovat magisterský studijní program nebo obor (v ideálním případě germanistického zaměření) na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru se svým dizertačním projektem. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), ale i interdisciplinární přesahy. Návrh dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem studijního oboru.

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy, přehled v literární teorii a literárních dějinách německojazyčné oblasti, a to jak v širších interkulturních tak i tematicky vymezených souvislostech svého vědeckého projektu. Naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, zapojíš se do projektové a publikační činnosti katedry, která vydává svůj vlastní germanistický časopis Aussiger Beiträge, a ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

pdf Více o obsahu a celkovém průběhu tohoto doktorského studia

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), možné jsou i interdisciplinární přesahy.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Získáš a prohloubíš své znalosti z oblasti německojazyčné literatury a literární vědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, budeš schopen provádět a vést v dané oblasti samostatný vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Zároveň během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývající se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení jak na vědeckých pracovištích či institucích, tak i ve školství nebo dalších kulturně zaměřeních institucích jak ve veřejném tak i soukromém sektoru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se budeš moci dobře uplatit i ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické nebo publicistické. Jako vysokoškolský učitel budeš mít velmi dobré předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděné před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) ve studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu.

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízeni SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části se konají ve stejném termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

K ústní části uchazeč předloží soupis prostudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu, a to jak z oblasti literární vědy, tak z jazykovědy. Výběr titulů bude blíže specifikován konzultantem dle výběru témat.

a) Část literárněvědná

V části literárněvědné navrhuje studující 3 tematické okruhy, vycházející z magisterského studia a zohledňující jak interkulturní teorie, tak i kulturně historický česko-německý literární kontext. Zároveň předkládá seznam četby primárních děl a sekundární literatury, na jehož základě prokazuje schopnost aplikovat interkulturní (popř. intermediální a interdisciplinární) náhled na literární texty a adekvátně je interpretovat.

b) Část jazykovědná

V části jazykovědné uchazeč navrhuje 3 tematické okruhy zohledňující spektrum lingvistických disciplín, které jsou obsahem magisterského studijního programu, a zaměřené na kontrastivní problematiku  s akcentem na srovnávání jazyka českého a německého.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou nebo jazykovědnou oblast). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citace se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca. 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce,  seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Mirek Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující navazujících magisterských studijních oborů

 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky,  a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Součástí této přihlášky je formulář, obsahující literaturu ke zvoleným tématům a seznam četby k dějinám literatury NJO, a příloha, kterou tvoří koncept vlastní vyučovací hodiny včetně tabulky obsahující přehled jednotlivých vyučovacích aktivit.

Jak seznam literatury ke zvoleným tématům tak koncept vyučovací hodiny je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

Formuláře

Bližší informace

1. Koncept vyučovací hodiny je možné předem konzultovat v rámci Metodicko-didaktického semináře, seznam literatury ke zvolenému tématu v oblasti literárněvědné na Magisterském literárním semináři, v oblasti lingvistické na Magisterském lingvistickém semináři v posledním semestru studia.

2. Seznam četby ke zvoleným tématům (v oblasti lingvistické a literárněvědné) musí obsahovat kompletní bibliografické údaje (vyjma beletrie) a údaj o počtu nastudovaných stran (tj. počet stran článku, monografie nebo kapitol vztahujících se k problematice v dané publikaci).  

Schmitz, W./ Kölling, D. (2014): Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen Ländern seit 1945. In: Cornejo, R./ Piontek, S./ Sellmer, I./ Vlasta, S. (Hg.): Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens Verlag, S. 55-76 (22 S.)

3. Seznam četby k dějinám literatury NJO (součást přihlášky) obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením autora a roku jejich prvního vydání. Jsou-li součástí předložené četby básně, jsou přiloženy k přihlášce jako zvláštní příloha.

SZZ pro navazující magisterské studijní obory se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část SZZ obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k problematice vztahující se k danému studijnímu oboru. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 450 – 500 slov). Studující má k dispozici 180 min. (3 hod.) a jednostranný výkladový slovník, který je mu dán k dispozici na místě. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje. Výsledek písemné části se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část SZZ se skládá se tří oblastí: didaktické, lingvistické a literárněvědné. Pro každou část je vymezeno cca 20-30 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby) a koncept vyučovací hodiny.

1. Oblast didaktická (ústní část)

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část.

a) V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování a prezentace jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

b) V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

2. Oblast lingvistická (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza textu: V první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které jsou povinnou součástí studia německého jazyka na bakalářské úrovni.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost hlouběji porozumět dané problematice, případně formulovat a obhájit své vlastní stanovisko. Zvolená témata se nesmí shodovat s tématem diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí tři z pěti lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce, Německá frazeologie ve výuce NJ, Textová lingvistika a stylistika textu, Srovnávací lexikologie) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jako podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé z témat min. 70 stran (tj. celkemmin. 210 stran).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí dvě ze tří lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce a Německá frazeologie ve výuce NJ) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jakou podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé téma min. 70 stran (tj. celkem min. 140 stran).

3. Oblast literární (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza literárního díla: V první části zkoušky prokazuje studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu vlastní četby, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo (prozaické, dramatické nebo lyrické). Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho adekvátně interpretovat vybraná díla primární literatury, vzájemně je porovnávat a vyvozovat vlastní závěry. Žádné ze zvolených témat se nesmí shodovat s tématem diplomové či bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí v každé ze tří literárněvědných oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vybrané kapitoly z literatury NJO, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé téma  si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 6 literárních děl a  min. 300 stran sekundární literatury).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí v každé ze dvou literárních oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé z obou témat si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 4 literární díla a min. 200 stran sekundární literatury).

Další články...