Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Státní závěrečné zkoušky - navazující magisterský studijní program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (N0114A300111, otevírán od roku 2021/2022)

Následující informace platí pro studijní plány:

 • jednooborový (v prezenční i kombinované formě)
 • MAIOR
 • MINOR

Ohledně termínů pro odevzdání přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

SZZ probíhá v německém jazyce a má ústní formu.

Cílem SZZ je ověření filologických znalostí získaných během magisterského studia a přezkoušení standardních filologických znalostí získaných během studia bakalářského. Zde se jedná v oblasti literárněvědné o dějiny literatury německé jazykové oblasti od jejího počátku po současnost, v oblasti lingvistické pak o znalosti z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky.

Nedílnou součástí SZZ je hodnocení přiměřenosti jazykového projevu a komunikační kompetence na min. úrovni C1 dle SERR.

SZZ se skládá se ze tří oblastí:

Didaktika německého jazyka

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část. Tato část SZZ trvá cca 30 minut.

V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svůj písemný koncept hodiny, která byla realizovaná v rámci pedagogické praxe. Koncept je třeba zaslat elektronicky na adresu kger@ujep.cz min. 2 týdny před termínem SZZ.

Germanistická lingvistika

Tato část SZZ trvá cca 15 min.

Studující prokazuje schopnost komplexní lingvistické analýzy určeného textu, přičemž je kladen důraz především na schopnost aplikovat teoretické znalosti získané během studia na konkrétní text (viz tematické okruhy níže). Text svým obsahem zároveň slouží jako východisko pro diskuzi o tématech probíraných v předmětu Vybrané kapitoly z lingvistiky a u jednooborového studijního plánu také Frazeologie ve výuce němčiny.

Okruhy:

 1. Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte
 2. Adjektiv – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte, Abgrenzung vom Adverb
 3. Verb – morphologische, syntaktische und semantische Aspekte (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 4. Ausdrucksmittel der Modalität (z. B. objektive vs. subjektive Modalität, Partikeln)
 5. Satz, Satzarten, Satzformen, Satzgliedbestimmung und Satzgliedstellung
 6. Klassifikation der Nebensätze
 7. Bedeutungsbeziehungen im Text
 8. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 9. Wortbildung
 10. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 11. Stilmittel und ihre Funktion im Text
 12. Merkmale der Textualität

Literatura německé jazykové oblasti

Tato část SZZ trvá cca 15-20 min.

Studující prokazují na základě vlastní četby jednak schopnost orientace v dějinách literatury německé jazykové oblasti na příkladu literárních žánrů relevantních pro výuku německého jazyka (viz kurz Vybrané kapitoly literatury z německojazyčné literatury) a jednak schopnost interpretovat zvolené dílo dětské literatury nebo literatury pro mládež z pohledu daného žánru (viz kurz Literatura pro děti a mládež).

Studující předkládá seznam vlastní četby primárních děl k níže uvedeným 10 okruhům, přičemž k okruhům č. 6–10 přikládají k seznamu také zvolené texty. Tento seznam četby včetně zvolených textů odevzdávají elektronicky na adresu renata.cornejo@yahoo.de a veronika.jicinska@gmail.com nejpozději 14 dní před konkrétním termínem SZZ a přináší s sebou 1x v tištěné podobě ke SZZ.

Cílem zkoušky je ověřit schopnost studujících definovat níže uvedené literárněvědné pojmy, ukázat jejich typické znaky na zvoleném literárním díle (popř. dílech) a zasadit ho do literárněhistorického kontextu dané doby s ohledem na žánrový vývoj.

Okruhy:

 1. Bilderbuch/Comic (1 dílo)
  Studující se orientují ve vývoji obou žánrů, umí vysvětlit rozdíl mezi nimi, blíže pak charakterizují pouze jeden z nich na základě vlastní četby.
 2. Phantastische Literatur (1 dílo)
 3. Problemorientierte Literatur (1 dílo)
 4. Mädchenbücher (1 dílo)
 5. Märchen (3 díla)
  Studující volí jednu umělou pohádku (Kunstmärchen), jednu lidovou pohádku (Volksmärchen) a jednu adaptaci této pohádky z pozdějšího než romantického období (může se jednat i o filmovou adaptaci nebo moderní zpracování pohádkových látek či dějů jako parodie, perzifláž atd.). Kromě definice žánru pohádky umí vysvětlit rozdíl mezi oběma typy tohoto žánru.
 6. Sage/Legende (2 díla)
  Studující ovládají charakteristiku obou žánrů a umí objasnit vývoj žánru na příkladu dvou zpracování stejné pověsti nebo legendy z různých epoch (může se jednat např. o pověst Loreley či Krysař, faustovskou nebo golemovskou látku zpracovanou formou pověsti či legendy).
 7. Fabel (3 díla)
  Studující jsou schopni na příkladu tři bajek (stejného nebo různého obsahu) z různých literárních epoch vysvětlit jejich strukturu, obsah a výpověď ve vztahu k danému kulturněhistorickému kontextu a ukázat tak vývoj tohoto žánru.  
 8. Ballade (3 díla)
  Studující jsou schopni na příkladu tří různých balad ze tří různých literárních epoch charakterizovat a objasnit vývoj tohoto žánru (od období Sturm und Drang), a to na základě jejich formální a obsahové analýzy.
 9. Kurzgeschichte (2 díla)
  Studující  předkládají dvě krátké povídky od dvou různých autorů z různých období (od r. 1945 do současnosti) a  jsou schopni na jejich příkladu popsat charakteristické rysy tohoto žánru a interpretovat zvolený text v dobovém kontextu.
 10. Lied (3 díla)
  Studující umí na příkladu tří různých písní ze tří různých literárních období (lze si vybrat i zhudebněné texty, např. písňový text hudební skupiny) popsat charakteristické rysy tohoto žánru a jeho vývoj a analyzovat zvolené písně z hlediska formy, výpovědi a literárněvědného nebo kulturněvědného kontextu.

Garantka: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (N0231A090012)

Termíny odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) – viz harmonogram FF UJEP (popř. informace studijního oddělení FF).

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky, a to elektronicky na adresu kger@ujep.cz a v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Tato přihláška má formu formuláře, obsahujícího literaturu ke zvoleným tématům v oblasti lingvistiky a literární vědy včetně seznamu četby. Jsou-li součástí seznamu četby primární literatury básně, jsou přiloženy k přihlášce ve zvláštním souboru jako příloha.

Seznam literatury ke zvoleným tématům je třeba předem konzultovat s garantem daného předmětu!

SZZ probíhá v německém jazyce.

Ústní zkouška se skládá ze dvou oblastí – literárněvědné a lingvistické. Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Při ústní zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky s vybranými okruhy a nastudovanou literaturou (včetně textů básní, jsou-li součástí primární literatury uvedené v přihlášce).

1) Oblast literárněvědná

V oblasti literárněvědné je se studujícím vedena akademická rozprava ke zvoleným tématům, jejímž cílem je ověření schopnosti orientovat se v interkulturní teorii a interkulturní literatuře se zvláštním důrazem na česko-německý kontext. Studující prokazuje na základě četby primární literatury a studia literatury sekundární schopnost aplikovat znalosti získané v předmětech teoretického a profilujícího základu („E-Migrační literatura z českých zemí po r. 1945“, „Česká témata a motivy v německojazyčné literatuře od 18. století“, „Obraz Čechů, Rakušanů a Němců v literatuře po r. 1918“, „Současná interkulturní literatura“) na literární texty a interpretovat je se zřetelem na jejich interkulturní aspekty, popř. se zohledněním interdisciplinárních a intermediálních přesahů. Znalosti získané v předmětech „Úvod do interkulturní literární vědy“, popř. „Kulturní studia“ pak tvoří teoretický základ všech literárněvědných okruhů.

Studující si vybírá 2 z celkem 4 tematických okruhů (jeden okruh z části A, druhý okruh z části B), na které se připraví samostudiem min. 5 literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu 400 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

A) pdf „Česká témata a motivy v literatuře a umění od 18. století“ nebo pdf „Obraz Čechů, Rakušanů a Němců od r. 1918“

B) pdf „(E)Migrační literatura z Československa po r. 1945“ nebo pdf „Současná interkulturní literatura“

2) Oblast lingvistická

Oblast lingvistická se skládá ze dvou částí.

V první části jsou na základě práce s textem přezkušovány znalosti z lingvistických disciplín absolvovaných v rámci bakalářského studia (gramatika, lexikologie, textová lingvistika, stylistika) a prohlubovaných na magisterském stupni v předmětech profilujícího základu „Jazykovědná propedeutika“ a „Magisterský lingvistický seminář“.

Tematické okruhy

 1. Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Artikelgebrauch
 2. Adjektiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Abgrenzung vom Adverb
 3. Verb – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 4. Ausdrucksmittel der Modalität (z. B. objektive vs. subjektive Modalität, Modalwörter, Modalpartikeln)
 5. Satz, Satzarten, Satzformen
 6. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung
 7. Nebensatzklassifizierung
 8. Bedeutungsbeziehungen zwischen Lexemen
 9. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 10. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 11. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 12. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

Ve druhé části je na základě četby odborné literatury vedena akademická rozprava ke zvoleným tématům, jejímž cílem je ověření schopnosti orientace v širších jazykovědných souvislostech z hlediska synchronního, diachronního, interlingválního a interkulturního se zvláštním důrazem na česko-německý kontext. Studující si vybírá 2 z celkem 5 tematických okruhů: jeden okruh z části A zahrnující dva předměty teoretického základu, druhý okruh z části B vycházející ze tří předmětů profilujícího základu. Na rozpravu se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu 100 stran na každý z okruhů. Výběr literatury studující konzultuje před podáním přihlášky ke SZZ s doc. Bergerovou. V rozpravě prokazuje schopnost čerpat z odborné literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

A) pdf „Úvod do interkulturní lingvistiky“ nebo pdf „Srovnávací lexikologie“

B) pdf „Německo-český jazykový kontakt“ nebo pdf „Interkulturní aspekty textové lingvistiky“ nebo pdf „Frazeologie v česko-německém kontextu“.

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (SP N0231A090012)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth.

Co musíš pro studium tohoto v ČR unikátního studijního programu udělat?

Absolvovat bakalářský studijní program germanistického nebo příbuzného zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Absolventům bakalářského studia germanistického zaměření se přijímací pohovor promíjí.

O čem to vlastně je?

V první řadě si během studia tohoto jedinečného studijního programu prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o česko-německých kulturních rozdílech, vzájemných stereotypech a jazykovém kontaktu nebo jazykové politice v českých zemích, ale seznámíš se také s příhraničními projekty nebo základy odborného překladu. Samozřejmou je široká nabídka studijního pobytu na našich četných partnerských univerzitách v Německu, v Rakousku a řadě dalších evropských zemí v rámci programu Erasmus+. Zároveň můžeš během studia absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe v českých, německých nebo rakouských organizacích své vlastní volby, které ti zprostředkují cenné zkušenosti pro tvou budoucí práci a kariéru. Získat můžeš na základě rigorózní práce i titul PhDr.

Jak zároveň získáš dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE)?

Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia s jednou diplomovou prací dva magisterské tituly – český Mgr. a německý M.A. – nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Vybraní studující mají tak po prvním roce studia možnost pokračovat s podporou stipendia druhý rok ve studiu v Bayreuthu.

Čím budeš, až dostuduješ?

Budeš plnohodnotným germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i velmi vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře. V případě získání dvojitému diplomu se výborně uplatníš nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu „Německá filologie“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Chceš se o tomto studijním programu dovědět víc?

Obrať se jeho garantku doc. Mgr. Renatu Cornejo, Ph.D.

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Samostatné studium  – prezenční a kombinovaná forma

Sdružené studium (maior/minor) – jen prezenční forma v kombinaci s druhým studijním programem, např. Učitelství geografie pro pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství hudební výchovy pro pro střední školy a řada dalších (viz Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP).

Co pro to musíš udělat?

Absolvovat bakalářský studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. U studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů v bakalářském studiu.

O čem to vlastně je?

Vedle germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména v oblasti oborové didaktiky, tj. naučíš se, jak němčinu jako cizí jazyk žákům a studentům efektivně zprostředkovávat. Díky našemu Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV můžeš využívat specializovanou metodicko-didaktickou knihovnu a širokou nabídku didaktických seminářů či workshopů vedených zkušenými zahraničními odborníky – to vše v úzké spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele NJ je i souvislá pedagogická praxe na české základní a střední škole. Prohlubovat svou jazykovou kompetenci a získat další praktické zkušenosti můžeš během studia i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.
pdf Studijní plány

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium (aprobace) rovněž opravňuje. Velmi dobře se uplatníš i v jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí (aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů při výuce migrantů). Vedle učitelství se díky svým oborovým znalostem, výbornou jazykovou a také interkulturní kompetencí dobře uplatníš i na pozicích v soukromé, státní nebo neziskové sféře.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru „Německá filologie“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat své vzdělání i jako učitel/ka německého jazyka působící v praxi, a to v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

Chceš se o tomto studijním programu dovědět víc?

Obrať se na jeho garantku doc. Hanu Bergerovou, Dr.

Navazující magisterské obory filologické do r. 2018

 • Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (SO 7310T339)

Garantka: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Termíny odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) – viz harmonogram FF UJEP (popř. informace studijního oddělení FF).

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky, a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Tato přihláška má formu formuláře, obsahujícího literaturu ke zvoleným tématům v oblasti lingvistiky a literární vědy včetně seznamu četby k dějinám literatury NJO. Jsou-li součástí seznamu četby k literárním dějinám básně, jsou přiloženy k přihlášce ve zvláštním souboru jako příloha.

Seznam literatury ke zvoleným tématům je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

SZZ probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k interkulturní problematice s důrazem na česko-německý popř. česko-rakouský kontext. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 550 – 600 slov). Studující má k dispozici 210 min. (3,5 hod.) a jednostranný výkladový slovník. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje a její výsledek se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část se skládá se ze dvou oblastí, literárněvědné a lingvistické. Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Při ústní zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby).

1) Oblast literárněvědná

první části (literární dějiny) prokazuje studující schopnost orientovat se v dějinách literatury NJO od jejího počátku do současnosti z diachronního pohledu (vývoj literárních žánrů – román, novela, drama, lyrika) na základě znalostí kulturněhistorického kontextu jednotlivých literárních epoch a předložené vlastní četby. Tento seznam vlastní četby obsahuje  minimálně 2 díla příslušného literárního žánru ke každému ze 7 tematických okruhů. Přitom je třeba dbát na to, aby vybraná díla reprezentovala vždy různé literární epochy, u okruhů 6 a 7 pak různé žánry popř. tendence a literární směry.  Seznam četby obsahuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Zvolené básně jsou součástí seznamu četby a přiloženy jako příloha přihlášky. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Tematické okruhy

 1. Der deutschsprachige Roman von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 2. Der deutschsprachige Roman im 20. und 21. Jahrhundert
 3. Die deutschsprachige Novelle von den Anfängen bis zur Gegenwart
 4. Das deutschsprachige Drama von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 5. Das deutschsprachige Drama im 20. und 21. Jahrhundert
 6. Die formstrenge Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)
 7. Die formoffene Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)

druhé části prokazuje studující teoretické znalosti v oblasti interkulturní teorie a metod a schopnost aplikovat je na konkrétní literární text a interpretovat jej mj. v česko-německém kontextu.

pdf Tematické okruhy - literatura

 1. Literatur der frühen Neuzeit im deutsch-tschechischen Kontext
 2. Das Bild Böhmens, der Tschechen, Österreicher und Deutschen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
 3. (E)Migrationsliteratur aus der Tschechoslowakei nach 1945
 4. Interkulturelle Literatur als Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem 3 literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu 250 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

2) Oblast jazykovědná

první části prokazuje studující schopnost aplikovat teoretické poznatky i praktické kompetence z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, textové lingvistiky a stylistiky nabyté během studia nejen magisterského, ale i bakalářského na konkrétní text, který slouží jako základ pro rozpravu o dílčích tématech z výše jmenovaných disciplín.

Tematické okruhy

 1. Das deutsche Vokalsystem
 2. Das deutsche Konsonantensystem
 3. Suprasegmentale phonetische Erscheinungen
 4. Das Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 5. Das Adjektiv - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Abgrenzung vom Adverb
 6. Das Verb - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 7. Ausdrucksmittel der Modalität (z.B. objektive vs. Subjektive Modalität, Modalwörter, Modalpartikeln)
 8. Satz, Satzarten, Satzformen (v. a. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung)
 9. Nebensatzklassifizierung
 10. Bedeutungsbeziehungen im Text
 11. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 12. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 13. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 14. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 15. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

pdf Tematické okruhy - lingvistika

 1. Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 2. Historische Entwicklung des Hochdeutschen kontrastiv zum Niederdeutschen
 3. Textstilistik: Kommunikationsbereiche und ihre Textsorten
 4. Vergleichende Linguistik am Beispiel ausgewählter Phänomene aus der Lexikologie, Wortbildung, Phaseologie und Syntax 

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu 200 stran na každý okruh.

 

 

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

pdf Informace ke studijnímu programu

Samostatné studium v prezenční i kombinované formě.

Sdružené studium (v kombinaci s druhým programem, např. Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Český jazyk a literatura pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání a řada dalších, viz Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP) pouze v prezenční formě.

Vaše případné dotazy zodpoví garantka programu Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Interkulturní germanistika

pdf Informace ke studijnímu programu

Samostatné studium v prezenční formě.

Vaše případné dotazy zodpoví garant programu doc. Dr. phil. Miroslav Němec.

 

 

Na katedře germanistiky FF UJEP dále dobíhají tyto bakalářské studijní obory:

Interkulturní germanistika

pdf Informace ke studijnímu oboru

Německý jazyk a literatura – dvouoborové

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Další články...