Sidebar

22
čec, po
16 Aktuality

Studenti a studentky katedry germanistiky mají možnost na základě bilaterálních smluv vycestovat na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS (na podporu evropské mobility studujících a pedagogů) na tyto partnerské školy:

Název VŠ Země Počet
studentů
Počet měsíců
pro 1 studenta
Hochschule Zittau/Görlitz Německo 5 5
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Německo 3 10
Technische Universität Dresden Německo 5 5
Technische Universität Chemnitz Německo 1 5
Universität Dortmund Německo 2 5
Universität Hannover Německo 4 5
Universität Leipzig
(smlouva katedry bohemistiky
zejména pro studující kombinace ČJ - NJ)
Německo 2 5
Pädagogische Akademie der Diözese Linz Rakousko 2 5
Université Marc Bloch, Strasbourg Francie 1 9
Universidade do Minho, Braga Portugalsko 2 5
Universytet Wroclawski, Wroclaw Polsko 1 5
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Slovensko 1 5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovensko 2 5

Studijní pobyty se uskutečňují v období zimního i letního semestru akademického roku. Výběrové řízení probíhá vždy na začátku zimního a letního semestru.

Podmínky katedry germanistiky pro udělení stipendia v rámci programu ERASMUS:

  • STIPENDIA JSOU URČENA PRO STUDENTKY/STUDENTY S UZAVŘENÝM 1. ROČNÍKEM STUDIA.

  • ZÁJEMKYNĚ/ZÁJEMCI vyplní formulář „Bewerbung um ERASMUS-Stipendium“, který je k dispozici ve stojanu u výtahů v 6. patře na katedře germanistiky, u Mgr. Evy Krovové nebo v sekretariátu katedry.

  • Zohledňuje se termín podání přihlášky, ročník studia (při zájmu převyšujícím nabídku studijních pobytů mají přednost vyšší ročníky, zejména pokud budou v zahraničí pracovat na diplomové práci), motivace ke studiu a studijní plán (vyplňuje se do přihlášek /Bewerbung/)

Bližší informace Vám ráda podá:  Mgr. Eva Krovová, koordinátorka programu ERASMUS na FF UJEP (kancelář č. CN-631), email: eva.krovova@ujep.cz nebo Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., koordinátorka programu ERASMUS na KGER (kancelář č. CN-632), email: tereza.pavlickova@ujep.cz

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem spolupracuje dlouhodobě se řadou zahraničních univerzit, se kterými pořádá mezinárodní konference a sympózia, realizuje společné vědecko-výzkumné projekty a další aktivity jako např. vzájemnou docentkou mobilitu, výměnu studujících nebo společné semináře a exkurze. Zástupci spolupracujících zahraničních univerzit jsou členy redakční rady germanistického časopisu Aussiger Beiträge.

V oblastivědy a projektové činnosti spolupracuje katedra germanistiky zejména s Univerzitou Vídeň a s univerzitami v Bayreuthu a Řezně. Od r. 2017 je ústecká germanistika zapojena do česko-bavorského projektu Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) Univerzity Řezno s názvem „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ společně s Univerzitou Pasov a Univerzitou Karlovou v Praze. Od r. 2018 participuje na mezinárodním projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“ společně s Univerzitou Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Vratislavskou univerzitou. Další výzkumné projekty, mezinárodní konference, workshopy a odborné semináře jsou realizovány s podporou programu AKTION Česká republika–Rakousko, jako např. binacionální česko-rakouská kolokvia ve spolupráci se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci. Ve spolupráci se Společností pro interkulturní germanistiku (GiG) a UK Praha uspořádala katedra v r. 2016 celosvětový kongres ke konceptům interkulturní germanistiky, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků ze 48 zemí.

V oblasti výuky od r. 2013 realizuje katedra germanistiky ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth jako první v České republice tzv. DVOJITÝ DIPLOM (Double Degree) v navazujícím magisterském programu "Interkulturní germanistika", jehož absolventi nacházejí výborné uplatnění na důležitých pozicích v Česku i v zahraničí. Ve spolupráci se studenty katedry slavistiky na TU Dresden probíhají společné překladatelské semináře a semináře kulturněhistorické, zaměřené zejména na oblast příhraničního regionu.

Díky dlouhodobé spolupráci katedry germanistiky s BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vídni byla v r. 2014 v Ústí nad Labem zřízena Rakouská knihovna, nabízející všem zájemcům v regionu v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP jak beletrii rakouských autorů, tak i odbornou literaturu vybraných společenskovědních oborů vztahující se k Rakousku.

Mimo to spolupracuje katedra s řadou dalších nevládních institucí v Německu, jako např. s Adalbert Stifter VereinCollegium Carolinum MünchenGesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách, Staatliche Kunstsammlungen Dresden nebo Academia Baltica v Lübecku.

Svým studujícím nabízí katedra možnost realizovat zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu, v Rakousku a v řadě dalších evropských zemí včetně Turecka. Mimoto mohou studující využít nabídky stipendií DAAD v Bonnu, OeAD nebo studentské organizace GFPS-CZ, která byla v r. 1999 založena díky iniciativě ústeckých studentů.