Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Koordinátorka programu

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Podmínky

Uchazeč/ka musí

  • být imatrikulován/a ve studijním oboru „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP v Ústí nad Labem, 
  • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia,
  • mít zajištěno financování studijního pobytu v zahraničí (doporučujeme si včas podat žádost v rámci programu ERASMUS+ na dobu 10 měsíců, popř. využít stipendií v rámci Další podpory mezinárodní spolupráce UJEP anebo BTHA v Bavorsku).

Upozorňujeme, že žádost o studium dvojitého diplomu a žádost o finanční zajištění studijního pobytu v Bayreuthu se podávají zvlášť a je třeba respektovat jak příslušné termíny, tak i předepsané formuláře. V případě podání žádosti o finanční podporu v rámci programu Erasmus+ na FF studující do žádosti uvádí, že studijní pobyt bude realizován v rámci studia Double Degree s Univerzitou Bayreuth.

Výběrové řízení

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu podklady pro výběrové řízení:

  • 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (v uzavřené obálce nadepsané "Dvojitý diplom") 
  • elektronicky na adresu renata.cornejo@ujep.cz (v jednom souboru Word nebo PDF).

Podklady pro výběrové řízení se rozumí

  1. vyplněný a podepsaný doc formulář žádosti, obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis,
  2. přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce (lze vygenerovat v anglické verzi Stagu).

Upozorňujeme, že předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB!

Před výjezdem odevzdává studující koordinátorce výpis ze STAGu v anglickém jazyce, obsahující přehled všech absolvovaných předmětů během 1. ročníku na UJEP a stvrzený kulatým razítkem FF UJEP.

Průběh studia

pdf Důležité termíny

pdf Studijní plán

Studující musí za dobu obou částí studia získat 120 KB, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS.

Předmět Forschungskolloquium doporučujeme plnit až v LS, kdy má studující přesnější představu o tom, v jaké oblasti popř. na jaké téma chce psát svou magisterskou práci (ve studijním plánu zařazeno již v ZS).

Druhá část studia, realizovaná v Bayreuthu, se řídí Zkušebním a studijním řádem Univerzity Bayreuth.

Závěrečná práce

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce, obsahuje anglický abstrakt a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP).

Závěrečnou práci studující odevzdává v Bayreuthu ve 3 výtiscích nejpozději do 6 měsíců od jejího nahlášení na studijním oddělení (bližší informace viz §12 Prüfungs- und Studienordnung).

Obhajoba na UJEP se koná zpravidla v prosinci popř. v dalších termínech dle harmonogramu FF UJEP (studující může před odevzdáním své DP na UJEP požádat o zkrácení doby povinného zadání DP na půl roku). Studující nahrává svou DP do Stagu a odevzdává ve 2 výtiscích na studijním oddělení FF (bližší informace viz příslušné směrnice UJEP a FF UJEP).

Pozor! Magisterská práce je v Bayreuthu ohodnocena 30 KB, tj. teprve po jejím ohodnocení a započítání do celkového počtu získaných kreditů (60 KB) je možné si nechat uznat druhou část studia absolvovanou v Bayreuthu a následně ukončit studium také na UJEP.

Titul

Po úspěšném ukončení studia „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

Důležité odkazy a dokumenty ke studiu na UBT