Sidebar

22
led, út
38 Aktuality

Pozice:        asistent (KGER)
Kontakt:     Katedra germanistiky, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
                      kancelář č. B 111 (budova FF)
Telefon:      47528 - linka: 6477
E-mail:        t.koptik@yahoo.de

K osobě:

Vzdělání:

 • 2007 – 2011 bakalářské studium oboru němčina – čeština na FP TU v Liberci
 • 2011 – 2014 magisterské studium oboru německý jazyk a literatura na FF UK v Praze (Diplomová práce: Korpusová analýza adjektivních afixoidů a jejich lexikografické zpracování v dvoujazyčných německo-českých slovnících)
 • 2014 - dosud interní doktorské studium v oboru germánské jazyky na FF UK v Praze (školitelka: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)

Pedagogická praxe:

 • 2010 - dosud výuka německého jazyka (jazykové školy, firemní výuka, odborný jazyk firemní komunikace, stavitelství, zdravotnictví)
 • 2014 - dosudÚstav germánských studií FF UK v Praze, semináře z morfologie a syntaxe německého jazyka (v rámci interního dr. studia)
 • 2015 - dosud Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und Literatur II, blokové semináře z německé lexikologie, lexikografie a korpusové lingvistiky (společně s Dr. M. Šemelíkem, ÚGS FF UK)
 • 2017 - dosudKatedra cizích jazyků FSV ČVUT v Praze, výuka německého jazyka
 • 2017 - dosudKatedra germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem, asistent v oboru Německá lingvistika

Studijní a výzkumné zahraniční pobyty:

 • 09/2009 – 07/2010Technische Universität Chemnitz, Institut für Germanistik und Kommunikation
 • 01/2017Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und Literatur
 • 06/2017 Universität Hamburg, Institut für Germanistik (Prof. Dr. Heike Zinsmeister)

Další praxe:

 • 2014 – 2017 Kruh moderních filologů, člen organizačního výboru
 • 2012 – dosudČlen Lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK v Praze, spolupráce na vznikajícím “Velkém německo-českém akademickém slovníku”

Členství v organizacích:

 • Kruh moderních filologů
 • Svaz germanistů ČR
 • Jazykovědné sdružení

 

Výuka:

 • Úvod do jazykovědy
 • Morfologie II
 • Lexikologie II

 

Oblasti vědeckého bádání:

 • Lexikologie němčiny
 • Lexikografie
 • Korpusová lingvistika (hl. lexikografické a didaktické účely)
 • Kontrastivní lingvistika (němčina, čeština, nizozemština)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 • Koptík, T./Šemelík, M. (2017): František Štícha (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia. In: Slovo a slovesnost (v tisku).
 • Bezdíčková, A./Koptík, T./Šemelík, M. (2017): Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. In: Germanistica Pragensia XXIV (AUC Philologica), str. 175-198.
 • Bezdíčková, A./Koptík, T./Šemelík, M. (2016): Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim. In: Časopis pro moderní filologii 2/2016, str. 287-290.
 • Kloudová, V./Koptík, T./Šemelík, M. (2016): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka. In: Cizí jazyky, roč. 60, č. 2, str. 5-18.
 • Koptík, T. (2014): Korpusová lingvistika 2014 - 20 let mapování češtiny. In: XXV. ročenka Kruhu moderních filologů, str. 95-97.
 • Koptík, T./Šemelík M. (2014):  Hoffmann, Ludger (2013): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. In: XXV. ročenka Kruhu moderních filologů, str. 98-101.
 • Koptík, T./Šemelík, M. (2014): Uwe Quasthoff (2010): Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen. In: Linguistica Pragensia 01/2014, str. 98-101.
 • Kolářová, M./Koptík, T./Tumanová, E. (2013): Prager Germanistische Studententagung (PRAGESTT). Konference mladých germanistů. Praha 14. – 16. 3. 2013, Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.In: XXV. Ročenka kruhu moderních filologů, str. 91-94, URL: http://kmof.cz/docs/PRAGESTT_zpravaFinal.pdf.
 • Bezdíčková, A./Koptík, T./Vachková, M. (2012): Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will… Zur Einbeziehung der Germanistikstudierenden in ein korpusbasiertes Projekt. In: XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů, str. 57-64.

PŘEKLADY:

 • Filipec, Josef (2016)
 • Hauser, Uwe (2015): Jan Hus Pravda vítězí. Karlsruhe: Verlag 89, 54 stran.

 

PROJEKTY:

 • 2016-2018, hlavní řešitel, vedoucí řešitelského týmu: Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 197116/2016). (Spolupracovníci: M. Vacková, M. Šemelík, A. Bezdíčková)
 • 2016-2017, hlavní řešitel: "Hegelei není Hegelovo vejce!" Německo-český slovník slovotvorných prostředků. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (VG109). (Spolupráce: Dr. M. Šemelík)
 • 2013-2014, hlavní řešitel: Korpusový popis adjektivních afixoidů v současné němčině. Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (VG086).
 • 2012-2014, člen řešitelského týmu: Německo-česká lexikální databáze: Zpracování německých adjektiv on-line. Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 566912/2012). (Vedení: Dr. M. Šemelík)

(SPOLU)ORGANIZACE KONFERENCÍ:

 • Prager Germanistische Studententagung - PRAGESTT 2014-2017. Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.