Sidebar

24
bře,
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: martin.lachout@ujep.cz
tel.: 475 286 474
kancelář: B 111

K osobě

Vzdělání

 • 1993 - 1999 studium oboru germanistika - rusistika na UK v Praze
 • 2006 ukončeni doktorského studia obhajobou disertační práce na téma „Kompenzační vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu k neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka“ na UK v Praze
 • 2018 habilitační řízení na Masarykově univerzitě v Brně, téma habilitační práce „Uplatňování komunikačních strategií při mluveném projevu v cizím jazyce“ – jmenován docentem.

Praxe

 • 1999 redaktor zahraničního vysílání, DEUTSCHE WELLE Kolín nad Rýnem (SRN)
 • 10/1999 tlumočník a překladatel, Ministerstvo vnitra ČR
 • 2001 - 20002 odborný asistent, VŠH v Praze
 • 2002 - 2005 odborný asistent, Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: lingvistika
 • 2006 - 2009 odborný asistent, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta ZČU v Plzni, obor: lingvistika
 • od 2008 vedoucí oddělení německého jazyka,  Katedra cizích jazyků, Metropolitní univerzita Praha, tajemník pro vědeckou a výzkumnou činnost
 • 2009 – dosud odborný asistent, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, obor: lingvistika
 • od 2008 vedoucí oddělení německého jazyka,  zástupce vedoucí katedry, katedra cizích jazyků, Metropolitní univerzita Praha, od 2018 docent
 • 2009 – 2018 odborný asistent, katedra germanistiky, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, obor: germanistická lingvistika a lingvodidaktika
 • od 2018 docent na katedře germanistiky, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Zahraniční pobyty

 • červenec – srpen 1996    Institut ruského jazyka a literatury A.S. Puškina, Moskva
 • březen – duben 2000    Alpha Sprachinstitut Wien (Rakousko)
 • květen 2004    Univerzita Vídeň, Institut für Germanistik DaF
 • červen 2004    Univerzita Regensburg, Institut für Germanistik DaF a Institut für experimentelle Psychologie (SRN)
 • leden 2005    studijní pobyt s přednáškovou činností na Univerzitě Regensburg, Institut für Germanistik DaF (SRN)
 • květen 2005    studijní pobyt s přednáškovou činností na Univerzitě Lipsko, Institut für Linguistik, Bereich Psycholinguistik (SRN)
 • červen 2005    Univerzita Alberta-Ludwiga ve Freiburgu, neurolingvistická laboratoř (SRN)
 • červenec 2005    Univerzita Ruprechta-Karla v Heidelbergu (SRN)
 • červen-červenec 2010    výzkumný pobyt na Univerzitě Ruprechta-Karla v Heidelbergu (SRN)

Členství a funkce

 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu (obor filologie)
 • člen Rady vysokých škol ČR
 • Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha o.p.s.
 • Svaz germanistů ČR
 • Kruh moderních filologů
 • Gesellschaft für deutsche Sprache (SRN)
 • Gesellschaft für Sprache und Sprachen (SRN)
 • Redakční rada časopisu "Journal of interdisciplinary philology" (Slovensko)
 • Redakční rada časopisu "Sprache und Sprachen" (SRN)
 • Heidelberg Alumni - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (SRN)
 • IRO-Film e.V.: Göttingen (SRN) - člen představenstva
 • Kulturverein Aachen - Prag
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • člen komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Německá filologie, FF UJEP

Výuka

 • Základy didaktiky
 • Didaktika německého jazyka I
 • Didaktika německého jazyka II
 • Metodicko-didaktický seminář magisterský
 • Německo-česká srovnávací syntax
 • Syntax I
 • Syntax II
 • Gramatika I
 • Gramatika II
 • Syntaktický proseminář
 • Gramatické repetitorium

Oblasti vědeckého bádání

 • interdisciplinární obory neurolingvistika a psycholingvistika
 • aktuální otázky současné lingvodidaktiky
 • bilingvismus
 • vícejazyčnost
 • morfologie
 • syntax

Publikační činnost

Monografie

 • Lachout, M. (2017): Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-německého. Praha: Togga, 250 stran. ISBN 978-80-7476-128-7
 • Lachout, M. (2014) (Hg.): Cesta od nehomogennosti jazykového systému cizího jazyka k jeho potenciální homogennosti. Praha: Metropolitan-University Prague Press, 283 stran, ISBN 978-80-87956-03-8
 • Lachout, M./Dominiková, I. (2014) (Hg.): The Common European Framework of Reference Descriptors Reformulated for Academic and Specialised Language Use. Praha: Metropolitan-University Prague Press, 227 stran, ISBN 978-80-86855-33-2

Editorská činnost

 • Lachout, M. (2013) (Hg.): Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28.Mai 2011. Hamburg. Dr. Kovač (PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 176), 588 stran, ISBN 978-3-8300-7103-7
 • Lachout, M. (2013) (Hg.): Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. Hamburg: Dr. Kovač (LINGUA - Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis, Band 25), 312 stran, ISBN 978-3-8300-7104-4
 • Lachout, M. (2012) (Hg.): Towards a More Specialised European Framework for (Self-) Assessing Language Competencies. Praha: Metropolitan University Prague Press, 313 stran, ISBN 978-80-86855-85-1
 • Lachout, M./ Dominiková, I. (2010) (Hg.): Lingua Terminologica. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 315 stran, ISBN 978-80-86855-58-5

Kapitoly v odborných publikacích (monografiích)

 • Lachout, M. (2020): Zur Überwindung von Kommunikationsschwierigkeiten bei tschechischen Studierenden. In: Durand, L.-M.; Lefévre, M.,  Öhl, P. (Hrsg.):Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft.Schriftenreihe Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung Band 9. Hamburg: Dr. Kovač-Verlag, S. 279-289, ISBN 978-3-339-11110-4
 • Lachout, M. (2018): Die Rolle der Kommunikationsstratgien in der fremdsprachlichen Produktion. In: Nied Curcio, M./ Velasquez, D.C. (Hgg.): Strategien im Kontext des mehrsprachigen und lebenslangen Lernens. Berlin: Verlag Frank & Timme (v tisku), ISBN 978-3-7329-0451-8
 • Lachout, M./ Pavlovová, J./ Minarčíková, Z./ Zvirinský, M. (2014): Reading Comprehension of University Students Studying in a Second Language. In: Lachout, M./ Dominiková, I. (Hgg.): The Common European Framework of Reference Descriptors Reformulated for Academic and Specialised Language Use. Metropolitan-University Prague Press, str. 151-208, ISBN 978-80-86855-33-2
 • Lachout, M. (2013): (Sprach)Kompetenz – ein facettenreicher Begriff. Was versteckt sich dahinter? In: Lachout, M. (Hg.): Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. Hamburg: Dr. Kovač (LINGUA – Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis, Band 25), str. 13-28, ISBN 978-3-8300-7104-4
 • Lachout, M. (2012): Gedächtnis und Strategie zu seiner Unterstützung im Fremdsprachenunterricht. In: Besedová, P. (Hg): Germanistik in Theorie und Praxis. Hradec Králové: Gaudeamus, str. 78-107, ISBN 978-80-7435-234-8
 • Lachout, M. (2012): Die „Sprache der Politik“ unter linguistischer Betrachtung. In: Thielmann, W./ Neumannová, H. (Hgg.): In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation. Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 135-151. ISBN 978-3-631-63900-9
 • Lachout, M. (2011): Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In: Janíková, V. a kol. (Hgg.): Výuka cizích jazyků. Praha: Grada Publishing, str. 15-30. ISBN 978-80-247-3512-2
 • Lachout, M. (2011): Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In: Janíková, V. a kol. (Hgg.): Výuka cizích jazyků. Praha: Grada Publishing, str. 31-50. ISBN978-80-247-3512-2
 • Lachout, M. (2010): Möglichkeiten im computerunterstützten Fremdsprachenunterricht. In: Bock, B. (Hg.): Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. Hamburg: Dr. Kovač, str. 313-322, ISBN 978-3-8300-4578-6
 • Lachout, M. (2009): Zu neurolinguistischen Ansätzen des Fremdsprachenunterrichts. In: Janíková, V./ Sorger, B. (Hgg.): Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno: ACADEMICUS, str. 123-130, ISBN 978-80-87192-04-7

Vědecké stati

 • Lachout, M. (2015): Čítanie ako jedna zo zručností vysokoškolských študentov. In: Kaščáková, E./ Mihoková, K. (Hgg): FORLANG - Foreign Languages in an Academic Environment. Košice: TUKE, str. 196-216, ISBN 978-80-553-2246-9
 • Lachout, M. (2013): Massenmediale Kommunikation und Emotionen. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 27/2013, str. 19-33. ISSN 1803-7380
 • Lachout, M. (2013): Zur Geschichte und Klassifikationen von Kommunikationsstrategien. In: Janíková, V./ Sorger, B. (Hgg.): Deustch als Sprache der (Gesites)Wissenschaften. Brno: Tribun EU, str. 86–96, ISBN 978-80-263-0377-0
 • Lachout, M. (2013): K některým paměťovým strategiím při výuce cizímu jazyku na příkladu němčiny. In: Kaščáková, E./ Mihoková, K. (Hgg.): FORLANG – Foreign Languages in an Academic Environment. Košice: TUKE, str. 150-159, ISBN 978-80-553-1471-6
 • Lachout, M. (2012): Am Anfang war das Gehirn. In: Bartoszewicz, I./ Szczek, J./ Tworek, A. (Hgg.): Im Anfang war das Wort I. Reihe: Linguistische Treffen in Wroclaw. Wroclaw/ Dresden: Neisse, str. 167-175, ISBN 978-3-86276
 • Lachout, M. (2011): Kommunikationsstrategien bei der fremdsprachlichen Produktion tschechischer Lernenden. In: Intercultural Communication and Lingua-culturology: Innovative Projects in Professionally Oriented Foreign Language Teaching in the Context of Globalization. Moscow: State University of Management, str. 206-207, ISBN 978-5-215-02289-4
 • Lachout, M. (2010): Spezifika der Fachsprache. In: Dominiková, I./ Lachout, M. (Hgg.): Lingua Terminologica. Praha: Metropolitní univerzita Praha, str. 228-249, ISBN 978-80-86855-58-5
 • Lachout, M. (2009): Zur Rolle des Gedächtnisses im Fremdsprachenunterricht. In: Ondráková, J./ Beyer, J./ Besedová, P. (Hgg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band IV. Hradec Králové: Gaudeamus, str. 100-114, ISBN 978-80-7435-02-2
 • Lachout, M. (2009): Modelování řečové produkce. In: Hádková, M. (Hg.): Usta ad Albim - Bohemica, roč. IX, č. 1. Ústí nad Labem, str. 130-150, ISSN 1802-825X
 • Lachout, M. (2009): Kolik jazyků, tolik mozků? Aneb kde bydlí řeč? In: Hádková, M. (Hg.): Usta ad Albim - Bohemica, roč. IX, č. 3. Ústí nad Labem, str. 108-123, ISSN 1802-825X
 • Lachout, M. (2009): Podpora autonomie učení pomocí elektronického vzdělávání. In: Kaščáková, E./ Minarčíková, Z. (Hgg.): FORLANG 09 – Cizí jazyky pro akademickou praxi. Košice: Technická univerzita, str. 168-175, ISBN 978-80-553-0325-3
 • Lachout, M. (2008): Zur effektiven Nutzung der Software im Fremdsprachenunterricht. In: Adámková L. (Hg.): Lingua Germanica 2008. Plzeň: ZČU, str. 62-69. ISBN 978-80-7043-732-2 
 • Lachout, M./ Dominiková, I. (2008): Blended-learning ve výuce angličtiny a němčiny na základní a střední škole. In: Bendová, Š. (Hg.): Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků. Praha: Metropolitní univerzita Praha, str. 37-47, ISBN 978-80-86855-37-0
 • Lachout, M. (2008): Zur Erforschung der Anwendung der strategischen Kompetenz bei tschechischen Sprechern. In: Egersdorfová, G./ Stahl, Th. (Hgg.): Deutsch macht Schule. Beiträge der Pilsener Tagung zu Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis 2007. Plzeň:  Západočeská univerzita Plzeň, str. 71-76, ISBN 978-80-7043-684-4
 • Lachout, M. (2007): Zur Einübung der Anwendung der Fertigkeit startegischer Kompetenzen im Deutschunterricht. In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. Brno: Masarykova univerzita, str. 51-57, ISBN 978-80-210-4462-3
 • Lachout, M. (2007): K teorii řečové produkce. In: Cizí jazyky, roč. 50, 5/2006-2007, str. 170-172, ISSN 1210-0811
 • Lachout, M. (2006): Současný stav výzkumu mozku s ohledem na osvojování jazyka. In: Varia XIV., Bratislava: Slovenská akadémia vied, str. 241-248, ISBN 80-89037-04-6.
 • Lachout, M. (2006): Kompenzační vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost u českých žáků. In: Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita, str. 164-172, ISBN 80-210-4164-1

Recenze a posudky

 • Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, MU Brno,  ISSN 1803-4411
 • Pedagogická orientace. MU Brno, ISSN 1211-4669
 • Ondráková, J. Übungen zur Morphologie der deutschen Gegenwartssprache. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017.
 • Neue Medien im FSU. Fachzeitschrift „Sprache und Sprachen“, 2017 (SRN).
 • Bednářová, D. Deutsch im Tourismus. Kommentierte Fachterminologie. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2141-1.
 • Janíková, V; Andrášová H. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0932-1.
 • Tests and Syllabi Innovation, new standards in the final language tests.
 • Review of the 1st part of a pilot study.ACC Journal, Liberec: TU, 2015.
 • Standardy pro základní vzdělávání – Německý jazyk.Praha: NÚV a MŠMT, 2013.
 • Non-finite Verb Phrases in Student Translations. ACC Journal, Liberec: TU, 2015.
 • K dílčím výsledkům dotazníkového šetření jazykové kompetence doktorandů v německé části ERN. ACC Journal, Liberec: TU, 2011.
 • Business German Online. ACC Journal, Liberec: TU, 2011.
 • Webquests as a Tool for Enhancing Active Engagement, Thinking Skills and Cross-Curricular Links. ACC Journal, Liberec: TU, 2011.
 • The Use of Articles in Academic Writing. ACC Journal, Liberec: TU, 2011.
 • Mehrsprachigkeit - fremdsprachenpolitische und curriculare Gedanken zu einem aktuellen Thema der Fremdsprachendidaktik. ACC Journal, Liberec: TU, 2010.
 • Besedová, P.; Maryšková, L.: Lexikon německy píšících autorů literatury pro děti a mládež. Odborná monografie. Brno, Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-244-6
 • Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Sborník vědeckých statí. Editor: Eva Janebová. Praha: MUP Praha, 2009. ISBN 978-80-86855-45-5
 • Bednářová, D.: Cestovní ruch. Odborné německo-české názvosloví. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-1008-1 –Praha: Oeconomica.
 • Bednářová, D.: Deutsch im Tourismus. Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0624-6
 • dále posudky pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy

Granty a projekty

 • 2021-2023 SGS UJEP: „Mnohojazyčnost v sekundárním stupni vzdělávání (SŠ) v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého, její podpora a rozvoj“ (řešitel za FF UJEP, spoluřešitelky Mgr. Gabriela Šilhavá a Bc. Adéla Šifaldová)
 • 2017-2018 SGS UJEP: „Motivační strategie učení německému jazyku.“ FF UJEP (řešitel za FF UJEP ve spolupráci s FSE UJEP, řešitelka Kateřina Smejkalová)
 • 2015-2017 VVZ MUP 34-09: „Současný stav česko-německého bilingvismu na území České republiky“ (řešitel)
 • 2010-2012 GRUNDTVIG 10-Pk-GRU-007: „Toward a more specialized European Framework for self-assessing language competencies“ (spoluřešitel)
 • 2009-2013 GA ČR GA405/09/0718: „Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci“ (řešitelka: Lenka Vaňková, katedra germanistiky FF OU, spolupracovník)
 • 2007 MŠMT: „Výuka cizích jazyků s akcentem na kombinované studium („blended learning“) a samostudium cizích jazyků (jazyk anglický a německý).“ Grant MŠMT, spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, realizován Klubem ekonomů škol, o.s. Výstup: softwarový interaktivní program (CD-Rom), spoluřešitel

Organizace a spoluorganizace odborných konferencí

 • 2012 „Towards a More Specialized European Framework for (Self- Assessing Language Competencies”. Praha, Metropolitní univerzita, 29. 05. 2012
 • 2011 „20. Linguistik-Tage in Prag der Gesellschaft für Sprache und Sprachen“. Praha, Metropolitní univerzita, 26. – 28. 05. 2011 – mezinárodní konference
 • 2010 „Lingua terminologica 2010“. Praha, Metropolitní univerzita, 25. 03. 2010 – mezinárodní konference.
 • 2009 „Dosahování a hodnocení kvality ve vyučování cizím jazykům“. Praha, Metropolitní univerzita