Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Kontakty

e-mail: jankvapil@post.cz
tel.: 475 286 482
kancelář: B 112

K osobě

 • 1994 – 2000 studium na PF UJEP Ústí nad Labem (obor Němčina – Dějepis) – zakončeno státními zkouškami a diplomem
 • 2000 – 2008 doktorandské studium na Karlově univerzitě v Praze – Ústav germánských studií, studijní program Německá literatura (školitel: Prof. Jiří Stromšík). Název obhájené disertační práce: Die katholische Liedpropaganda in den Böhmischen Ländern (již odevzdána)
 • Dlouhodobé studijní pobyty na zahraničních univerzitách v Dortmundu, Augsburku, Vratislavi (PL), Vídni, Řezně a Mohuči
 • od r. 2000    odborný asistent na Katedře germanistiky FF (dříve PF) UJEP v Ústí nad Labem

Členství a funkce

 • od r. 2017 koordinátor Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV
 • člen komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky
 • koordinátor kombinovaného studia a výukové platformy moodle
 • koorinátor projektu NAKI za KGER
 • koordinátor propagace KGER

Výuka

 • Dějiny literatury NJO I (osvícentsví až r. 1848)
 • Evropské kulturní dějiny
 • Literatura raného novověku
 • Odborné exkurze
 • Nejstarší německy psaná literatura
 • Německá literatura z Českých zemí
 • Seminář k bakalářské práci

Oblasti vědeckého bádání

 • německá literatura raného novověku
 • česká literatura raného novověku
 • německá literatura z českých zemí
 • hymnologie (těžiště v produkci z českých zemí)
 • religionistika (barokní zbožnost, rekatolizace v literatuře)
 • literární propaganda a německá literatura národního socialismu z českých zemí

Publikační činnost

Monografie

 • Kvapil, Jan (2001): Ze Zahrádky do Zahrady, aneb Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu. Ústí nad Labem. 220 stran, ISBN 80-7044-356-1

Antologie

 • Kvapil, Jan (2001): Čítanka německé barokní literatury z českých zemí. Anthologie der deutschen Barockliteratur aus böhmischen Ländern, Ústí nad Labem: UJEP.

Editorská činnost

 • Spolueditor sborníku: libri liberorum. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für die Kinder- und Jugendliteratur-Forschung. Sonderheft. Hotzenplotz aus Osoblaha. Wien, 2009.

Vědecké stati

 • Kvapil, Jan/ Honys, Vít (2016): K ikonografii interiérové výzdoby poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic. In: Monumentorum Custos 2015. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: FF UJEP, str. 5-14, ISSN 1803-781X
 • Kvapil, Jan/ Linka, Jan (2010): Daniel Ignatius Nitsch a svatý František Xaverský v objetí Boží lásky. In: Čemus, Petronilla (ed.): BOHEMIA JESUITICA 1556 – 2006, sv. 2, Praha: Karolinum, str. 841-853, ISBN 978-80-246-1755-8
 • Kvapil, Jan/ Linka, Jan (2010): Adest Xaverius, non abest Amor. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 5, S. 38-47, ISSN 1802-4734
 • Kvapil, Jan (2009): Hermann Stehr und die Tschechen. In: "... und steigert meine Furcht zum Zorn." Beiträge zu Leben und Werk Hermanns Stehrs (1864-1940). Leipzig, str. 424-442, ISBN 978-3-86583-400-3
 • Kvapil, Jan (2009): Květinová zahrádka v knížkách našich praprababiček. In: Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Olomouc, str. 56-63, ISBN 978-80-87164-15-0
 • Kvapil, Jan (2009): Nur böhmisch? Zur Instrumentalisierung des Tschechischen im Werk von Otfried Preussler. In: libri liberorum. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für die Kinder- und Jugendliteratur-Forschung. Sonderheft. Hotzenplotz aus Osoblaha. Wien, str. 49-52.
 • Kvapil, Jan (2009): Engelhafte Topographie. In: libri liberorum. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für die Kinder- und Jugendliteratur-Forschung. Sonderheft. Hotzenplotz aus Osoblaha. Wien 2009, str. 74-82, ISBN 978-3-631-61335-1
 • Kvapil, Jan (2009): Andělský místopis (Doslov). In: Preußler, Otfried: Anděl v kulichu. Ústí nad Labem, str. 97-107, ISBN 978-80-86971-87-2
 • Kvapil, Jan (2008): Die böhmischen Länder. In: Fugger, Dominik – Scheidgen, Andreas (Hg.): Geschichte des katholischen Gesangbuchs. Tübingen, str. 221-251. ISBN 80-7044-645-5
 • Kvapil, Jan (2008): Johannis Angeli Silesij Nachtisch. In: Adamski, M. (Hg.): Schlesien als literarische Provinz. Leipzig, str. 24-30, ISBN 978-3-86583-244-3 
 • Kvapil, Jan (2007): Ignatianische Auffassung der Liebe Gottes in der Literatur der frühen Neuzeit. In: Aussiger Beiträge 1 (2007), str. 101-108, ISBN 978-3-7069-0470-4
 • Kvapil, Jan (2007): Johannes Kraus SJ: Rozjímání nad Pomerančem. In: A2, 13/2007. ISSN 13:978-3772082658
 • Kvapil, Jan (2005): Die biblische Parabel vom verlorenen Sohn in der jesuitischen Glaubenspropaganda. In: Sborník katedry germanistiky PF UJEP při příležitosti 15. výročí jejího založení, Ústí nad Labem, str. 143-156.
 • Kvapil, Jan/ Linka, Jan (2005): Daniel Ignácius Nitsch: "Není tu ráj, ale mumraj" (Hodinky zlaté Bohmila). In: Souvislosti 16 (2005), č. 3, str. 66-75, ISSN 0862-6928
 • Kvapil, Jan (2004): Catholische Kirchen-Gesänge. Die Endphase der katholischen Mission in Schlesien anhand eines Neisser Gesangbuches. In: Kunicki, Wojciech – Witt, Monika (Hg.): Neisse: Kulturalität und Regionalität. Nysa, str. 177-189, ISBN 83-91711-06-4
 • Kvapil, Jan (2004): Nálezová zpráva o přímé předloze Michnovy Loutny české. In: Česká literatura 52 (2004), č. 5, s. 742-743, ISSN 0009-0468
 • Kvapil, Jan (2003): Deutsch-böhmische Barockliteratur für und über die Juden. In: O! werthestes Vater-Land! Kultur Deutschböhmens 17.-19. Jh. Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, II/2003, str. 65-72, ISBN 80-86475-02-6
 • Kvapil, Jan (2003): „Wolff/ Wolff/ Wolff/ Mutter ein Wolff/ Mutter ein Wolff“. Odraz slezských misií v soudobé literatuře. In: Tarałjo-Lipowska, Zofia – Malicki, Jarosław (Hg.): Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura – Język – Kultura. Wrocław, str. 71-75, ISBN 8389247615
 • Kvapil, Jan (2002): Das katholische Gebetbuch des 16. – 18. Jahrhunderts im böhmischen Raum. In: Perspektiven der jungen Generation für Europa. Deutsch-tschechische Beziehungen in Arbeiten der Studenten. Praha, str. 23-27, ISSN 0523-8587
 • Kvapil, Jan (2002): Ein Buch der Paradoxe – die älteste, bisher unbekannte Übersetzung vom Comenius’ Labyrinth in die deutsche Sprache. In: ACTA COMENIANA 15-16 (2002), s. 275-284, ISBN 80-7007-171-0
 • Kvapil, Jan (2002): Eins, zwei, drei. Geistliches Staunen und menschliche Neugierde – Erlebnis einer Konzeptpredigt (mit anschließender Edition der gesamten Predigt). In: ACTA COMENIANA 15-16 (2002), str. 307-326, ISBN 80-7007-171-0
 • Kvapil, Jan (2000): Augustinus Sartorius: Mariánský Atlas, Praha 1717. (koncepce barokního patriotismu vytvořená oseckými cisterciáky) – překlad a komentář. In: Ústecký sborník historický, str.145-166, ISBN 80-902241-702
 • Kvapil, Jan (2000): Tak jeho péro aneb Vzpomínky (na) Jana Krause. In: Souvislosti, 2/2000, str. 208-224, ISSN 0862-6928

Překlady

 • Luksch, Vinzenz (2015): Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I., Město Litoměřice. Praha: Artefactum.
 • Maria, Josephus a Virgine (2010): Ozvěna v horách jasně se rozléhající a znějící. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 5/2010, str. 17-20.
 • Todtfeller, Christophorus (2010): Duchovní pastýřská píseň o ztracené ovčičce. In: Plav. Měsíčník pro světovou literaturu 5, str. 29-34.
 • Preußler, Otfried (2009): Anděl v kulichu. Ústí nad Labem: Collegium Bohemicum.

Projekty

 • 2016-2017 Společný fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe, reg. č. 0159-CZ: Pilotní projekt: Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání
 • 2011-2015 NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost (člen řešitelského týmu)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Pracovní skupina "Hymnologia bohemica"
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Německá kancionálová a zpěvníková tvorba v Českých zemích (řešitel)
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na Katedře germanistiky FF UJEP 1990-2010 (spoluřešitel)
 • 2009-2010 GA ČR 405/09/P339: Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic (řešitel)
 • 2006-2007 GA ČR 405/05/0535: Beletrie v českých a německých časopisech vydávaných v Čechách ve 20. až 40. letech XIX. století jako pramen k poznání literárního vývoje (spoluřešitel, řešitel Doc. Peřina – kat. bohemistiky)
 • 2004 FRVŠ 1229: Databáze českých a německých literárních textů od XVI. do počátku XIX. stol. (řešitel)