Sidebar

1
dub, ne
35 Aktuality

Díky spolupráci s Euroregionem Elbe Labe a Goethe-Institutem v Praze mohlo být v r. 2017 zřízeno při katedře germanistiky Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV), které nabízí jednak různé semináře, školení nebo exkurze pro vyučující německého jazyka v severočeském regionu a jednak realizuje animační programy pro žáky základních a středních škol. Mimo to je jeho součástí specializovaná metodicko-didaktická knihovna, jejíž fond je prezenčně k dispozici v prostorách Vědecké knihovny UJEP nebo přes meziknihovní výpůjční službu.

V rámci aktivit centra CEPRONIV jsou realizovány také společné projekty se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), jejichž cílem je příprava materiálů pro české školní výpravy, navštěvující muzeální expozice v Rezidenčním zámku v Drážďanech.

Ve spolupráci s Činoherním studiem v Ústí nad Labem se studující katedry germanistiky podíleli na realizaci projektu Překročit hranice, a to formou překladatelských seminářů, jejichž výsledky – překlady her současných německojazyčných dramatiků do českého jazyka studujícími germanistiky – byly následně nastudovány studenty JAMU a DAMU a prezentovány široké veřejnosti formou scénických čtení v ústeckém Činoherním studiu.

Katedra germanistiky dále spolupracuje s ústeckým Veřejným sálem Hraničářpři realizace česko-německých besed nad aktuálními společenskými tématy.

Ve spolupráci s Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka, Goethe-InstitutemRakouským kulturním fórem v Praze pořádá katedra germanistiky pro své studující a pedagogy nejen odborné přednášky a semináře, ale zejména řádu zajímavých kulturních akcí jako jsou autorská čtení, dvojjazyčné výstavy, diskusní fóra k česko-německým vztahům, prezentace významných publikací aj. (viz Archív akcí).