Sidebar

19
úno, st
27 Aktuality

Německá literatura (7310V1047)

Prezenční a kombinovaná forma

Garant oboru a kontaktní osoba: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Doktorské studium se řídí:

Termín pro podání přihlášky: duben/srpen
Termín ústního pohovoru: červen/září

Tento studijní obor lze studovat jako čtyřleté studium v prezenční nebo kombinované formě s max. dobou studia sedm let. Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC.

Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

Absolvovat magisterský studijní program nebo obor (v ideálním případě germanistického zaměření) na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru se svým dizertačním projektem. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), ale i interdisciplinární přesahy. Návrh dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem studijního oboru.

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy, přehled v literární teorii a literárních dějinách německojazyčné oblasti, a to jak v širších interkulturních tak i tematicky vymezených souvislostech svého vědeckého projektu. Naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, zapojíš se do projektové a publikační činnosti katedry, která vydává svůj vlastní germanistický časopis Aussiger Beiträge, a ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

pdf Více o obsahu a celkovém průběhu tohoto doktorského studia

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), možné jsou i interdisciplinární přesahy.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Získáš a prohloubíš své znalosti z oblasti německojazyčné literatury a literární vědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, budeš schopen provádět a vést v dané oblasti samostatný vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Zároveň během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývající se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení jak na vědeckých pracovištích či institucích, tak i ve školství nebo dalších kulturně zaměřeních institucích jak ve veřejném tak i soukromém sektoru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se budeš moci dobře uplatit i ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické nebo publicistické. Jako vysokoškolský učitel budeš mít velmi dobré předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.