Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

 • Fakultní koordinátorka: Mgr. Jana Burdová, e-mail: jana.burdova@ujep.cz (řeší všechny administrativní záležitosti v součinnosti s rektorátem UJEP)
 • Akademická koordinátorka na KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz (radí při výběru univerzit a předmětů, řeší uznávání předmětů po návratu)

Program Erasmus+ umožňuje pobyt v zahraničí opakovaně na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D), a to vždy rozsahu max. 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Uznávání zápočtů a známek v rámci programu ERASMUS+ se řídí následujícími pravidly: 

V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP studijní pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách

Aktuální přehledný seznam platných meziinstitucionálních smluv a další informace zahraničního oddělení UJEP o programu ERASMUS+ naleznete zde.


 

Zdroj: DAAD-Letters, Nr. 3. Dezember 2008, 28. Jg., S. 22

Studijní pobyty

 • Kdy se mohu přihlásit? Výběrové řízení probíhá vždy v říjnu (pro LS daného akademického roku) a v únoru (pro ZS následujícího akademického roku). Aktuální termín odevzdávání přihlášek je uveden na webových stránkách FF.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o studijní pobyt postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
 • Od kterého semestru se mohu přihlásit? Je možno hlásit se již od LS prvního ročníku (tedy tak, aby studijní pobyt začínal v ZS druhého ročníku). Záleží na uvážení každého zájemce. Před zahájením studia na zahraniční univerzitě je třeba mít ukončený 1. ročník!
 • Jak dlouhý je studijní pobyt Erasmus? Studenti většinou vyjíždějí na jeden semestr (v závislosti na meziinstitucionální smlouvě). Pobyt je ale možno po dohodě s přijímající i domácí univerzitou prodloužit inrofmace podává fakultní koordinátorka).
 • Mohu v rámci studia absolvovat dva či více studijních pobytů Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Více informací naleznete

Koordinátor: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., e-mail: jankvapil@post.cz

Odborná praxe (OP) má studujícím umožnit získat odborné praktické znalosti a dovednosti již během studia a zlepšit tak jejich šance na adekvátní uplatnění na trhu práce po ukončení studia. OP mohou studující katedry germanistiky absolvovat v německojazyčných organizacích, institucích a firmách (mj. jako praktikum v rámci programu Erasmus+) nebo v českých institucích, ve kterých hrají česko-německé popř. česko-rakouské či česko-švýcarské vztahy důležitou roli a lze v nich využít německého jazyka.

OP je součástí studia na bakalářském i magisterském stupni, a to v rámci nabídky povinně volitelných modulů nebo nabídky PVK.  Studující bakalářského SO Interkulturní germanistika si mohou zvolit odbornou praxi v rámci Specializačního oborového modulu, ve kterém za ni musí získat min. 10 kreditů, v ostatních studijních oborech nebo programech si lze nechat uznat OP v rámci studia jako povinně volitelný kurz (PVK):

Bakalářské studium

 • KGER/BOP1 - Bakalářská odborná praxe 1 - 5 KB
 • KGER/BOP2 - Bakalářská odborná praxe 2 - 5 KB
 • KGER/SBOP - Souvislá bakalářská odborná praxe - 10 KB
 • dobíhající SO – KGER/0883 Odborná praxe I – 10 KB

Magisterské studium

 • KGER/MOP1 - Magisterská odborná praxe 1 - 5 KB
 • KGER/MOP2 - Magisterská odborná praxe 2 - 5 KB
 • KGER/MBOP - Souvislá magisterská odborná praxe - 10 KB
 • dobíhající SO – KGER/0884 Odborná praxe II – 10 KB

OP je realizována na instituci vlastní volby a obsahuje zejména následující činnosti:

 • přípravu a organizační zabezpečení průběhu kulturních akcí, konferencí, workshopů apod.,
 • přípravu návrhů společných česko-německých projektů a s nimi související agendy,
 • překlady dokumentace, korespondenci nebo tlumočení do německého jazyka, tvorbu webových stránek v německém jazyce apod.

Organizace OP na KGER

 1. Místo realizace OP konzultuje studující předem s koordinátorem.
 2. Studující může plnit průběžnou OP (v rozsahu min. 120 hod., 12 týdnů/10 hod. nebo 15 týdnů/8 hod.) nebo souvislou OP (v rozsahu min. 240 hod., tj. min. 2 měsíce).
 3. Po absolvování OP dokládá studující potvrzení o praxi ze strany instituce (obsahující údaje o délce praxe, počtu odpracovaných hodin, o obsahu praxe, jméno tutora či zodpovědné osoby a stručné hodnocení činnosti studujícího); zpráva z praxe ze strany studujícího (obsahující popis jednotlivých činností studujícího v rámci praxe, jejich zhodnocení a přínos pro studium) v rozsahu 4 normostran včetně formálních náležitostí (osobní údaje: jméno, obor, rok studia, číslo studenta, kód kurzu; základní údaje o firmě/instituci: název, adresa, kontakt, osoba zodpovědná za praxi, délka praxe, počet odpracovaných hodin.) 
 4. PVK bude uznáno a započteno koordinátorem v semestru, ve kterém studující předloží potřebné doklady o absolvování odborné praxe, nejpozději v následujícím semestru po jejím ukončení. V navazujícím magisterském studiu není možné zpětné uznání praxe ze studia bakalářského.

V souvislosti s předmětem odborné praxe KGER doporučuje PVK KGER/0932 Jak se ucházet o praxi či zaměstnání,ve kterém je prakticky procvičována dovednost psaní životopisu a motivačního dopisu pro odbornou praxi včetně strategie motivačního pohovoru.

Pro souvislou odbornou praxi v zahraničí doporučujeme využít stipendijní program ERASMUS+

 • Kdy se mohu přihlásit? Zájemci se mohou hlásit průběžně, uzávěrky jsou však společně s uzávěrkami výběrových řízení.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o praktickou stáž postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
 • Mohu se přihlásit, i když jsem již absolvoval(a) studijní pobyt Erasmus? Ano.
 • Kde mohu praktickou stáž absolvovat? Na zahraniční instituci dle vlastního výběru v zemi zapojené do programu ERASMUS+. Program pracovní stáže musí být schválen a potvrzen jak poskytovatelem praktické stáže, tak koordinátorkou KGER i fakultní koordinátorkou.
 • Jak dlouhá je pracovní stáž Erasmus? Pracovní stáže probíhají v délce 2-12 měsíců.
 • Mohu v rámci vysokoškolského studia absolvovat dvě či více pracovních stáží Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ můžeš absolvovat zahraničí stáž opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Maximální délka pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies), a/nebo kombinace obou těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Databáze FF UJEP

KGER doporučuje zejména následující instituce

Seznam doporučených institucí v zahraničí, zejména v Německu a Rakousku

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti:

Dále existuje možnost vykonávat odbornou praxi v institucích a firmách sídlících na území ČR, pokud spolupracují s německy mluvící oblastí, např:

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (SP N0231A090012)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Co musíš pro studium tohoto v ČR unikátního studijního programu udělat?

Absolvovat bakalářský studijní program germanistického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Našim absolventům bakalářského studiaInterkulturní germanistika“ a dvouoborového studia „Německý jazyk a literatura“ se přijímací pohovor promíjí.

O čem to vlastně je?

V první řadě si během studia tohoto jedinečného studijního programu prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o česko-německých kulturních rozdílech, vzájemných stereotypech a jazykovém kontaktu nebo jazykové politice v českých zemích, ale seznámíš se také s příhraničními projekty nebo základy odborného překladu. Samozřejmou je široká nabídka studijního pobytu na našich četných partnerských univerzitách v Německu, v Rakousku a řadě dalších evropských zemí v rámci programu Erasmus+. Zároveň můžeš během studia absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe v českých, německých nebo rakouských organizacích své vlastní volby, které ti zprostředkují cenné zkušenosti pro tvou budoucí práci a kariéru. Získat můžeš na základě rigorózní práce i titul PhDr.

Jak zároveň získáš dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE)?

Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia s jednou diplomovou prací dva magisterské tituly – český Mgr. a německý M.A. – nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Vybraní studující mají tak po prvním roce studia možnost pokračovat s podporou stipendia druhý rok ve studiu v Bayreuthu.

Čím budeš, až dostuduješ?

Budeš plnohodnotným germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i velmi vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře.V případě získání dvojitému diplomu se výborně uplatníš nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (SO 7504T092)

Jednooborové studium  – prezenční a kombinovaná forma

Dvouoborové studium – jen prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)

Co pro to musíš udělat?

Absolvovat bakalářský studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. U studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů v bakalářském studiu.

O čem to vlastně je?

Vedle germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména v oblasti oborové didaktiky, tj. naučíš se, jak němčinu jako cizí jazyk žákům a studentům efektivně zprostředkovávat. Díky našemu Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV můžeš využívat specializovanou metodicko-didaktickou knihovnu a širokou nabídku didaktických seminářů či workshopů vedených zkušenými zahraničními odborníky – to vše v úzké spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele NJ je i souvislá pedagogická praxe na české základní a střední škole. Prohlubovat svou jazykovou kompetenci a získat další praktické zkušenosti můžeš během studia i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium (aprobace) rovněž opravňuje. Velmi dobře se uplatníš i v jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí (aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů při výuce migrantů). Vedle učitelství se díky svým oborovým znalostem, výbornou jazykovou a také interkulturní kompetencí dobře uplatníš i na pozicích v soukromé, státní nebo neziskové sféře.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat své vzdělání i jako učitel/ka německého jazyka působící v praxi, a to v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia Interkulturní germanistiky se seznámíš s kulturními, geografickými, historickými a společenskými reáliemi německojazyčných zemí s důrazem na česko-německé vztahy. Zorientuješ se rovněž v dějinách německé literatury, včetně té, která pochází z našeho území, a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Součástí studia je také odborná praxe v česko-německé organizaci tvé volby, připravující tě na tvůj budoucí profesní život a můžeš také získat studijní zkušenosti na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Dobré uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe navazující magisterský program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“. V rámci studia tohoto oboru ti nabízíme jedinečnou příležitost získat na univerzitě v Bayreuthu dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE), který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Své případné vědecké ambice můžeš u nás rozvíjet i v následném doktorském studijním oboru „Německá literatura“. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický modul a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německý jazyk a literatura – dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Ve 3. ročníku si můžeš zvolit buď oborový modul, ve kterém si osvojíš pro svoji práci v praxi např. základy odborného překladu, nebo pedagogicko-psychologický modul, který tě připraví na navazující magisterské studium učitelských programů a oborů. Cenné zkušenosti můžeš také získat během studijního pobytu na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, ale i jednooborové. Další oborové vzdělávání ti zajistíme prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů organizovaných naším Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe unikátní studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ s možností získání dvojitého diplomu na univerzitě v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Koordinátorka SPP: Mgr. Jarmila Jehličková, e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz

Souvislá pedagogická praxe (SPP) je povinnou disciplínou navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy v prezenční a kombinované formě. SPP probíhá pod následujícími kódy:

 • KGER/SPP1 – praxe by měla být absolvována na ZŠ
 • KGER/SPP2 – praxe by měla být absolvována na SŠ

Dobíhající učitelské studijní obory:

 • KGER/0340 a KGER/0347 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ NJ jednooborové kombinované (A8)
 • KGER/0661 pro NMag. studium Učitelství NJ pro SŠ (prezenční dvouoborové)
 • KGER/0662 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ (prezenční dvouoborové)

Kurzy SPP podporují též povinně volitelné kurzy KGER/0928 Průběžná pedagogická praxe (zaměřené na přípravu SPP) a KGER/0936  Reflektovaná pedagogická praxe (zaměřené na rozbor a vyhodnocení realizované SPP).

Realizaci SPP zajišťuje Centrum pedagogické praxe (CPP). Podmínky konání pedagogických a odborných praxí vymezuje Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“. Bližší informace o konání SPP a potřebné dokumenty (Dohoda o realizaci praxe, Rozvrh, Hodnocení studenta, Pokyny k praxi, Dohoda o provedení práce DPP, Výkaz práce, Hospitační protokol) najdete na webových stránkách CPP – viz http://www.pf.ujep.cz/cpp.

Termín konání SPP je pro studující prezenčního studia zveřejněn v aktuálním Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok, CPP zveřejňuje též aktuální „Harmonogram pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok. Studující kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností.

Realizace SPP

 1. Před zahájením praxe studující předloží ve zvolené ZŠ/SŠ Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi; cvičnému učiteli předá Dohodu o provedení práce a Výkaz práce. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před začátkem SPP Centru pedagogické praxe UJEP. Pokud studující tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana PF č. 11/2015).
 2. Před začátkem praxe si studující dohodne na zvolené ZŠ/SŠ po poradě se svým cvičným učitelem/školitelem rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od zahájení praxe na sekretariát CPP (e-mail: jana.vinsova@ujep.cz) a na KGER Mgr. Jehličkové (e-mail: jarmila.jehlickova@ujep.cz). V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe zašle studující aktuální rozvrh.
 3. Po skončení praxe studující odevzdá originál Hodnocení studenta na CPP, na KGER Mgr. Jehličkové pak Portfolio z praxe, jež bude obsahovat: Úvodní list (vzor na webových stránkách CPP), všechny hospitační protokoly, všechny vlastní přípravy na výuku, Výkaz práce studujícího, Hodnocení studujícího cvičným učitelem, Charakteristika školy (německy) a Vlastní evaluaci praxe (německy).
 4. Zápočet na základě odevzdaného kompletního portfolia a po jeho vyhodnocení uděluje na KGER Mgr. Jehličková.

Rozsah SPP

V rámci každé praxe mají studující jednooborové prezenčního studia povinnost být ve zvolené cvičné škole 15 dní, každý den vždy min. 5-8 hodin. Do celkové praxe se totiž započítává také asistentská činnost, dozory v jídelně, na chodbách, práce s pedagogickou dokumentací, práce v kabinetě, exkurze, doprovod žáků, oprava písemných prací a domácích úkolů apod. Vedle této činnosti jsou pak hlavní náplní praxe hospitace (celkem 6 hodin náslechů) a 16 hodin samostatné výukové činnosti.

Studující kombinovaného studia musí absolvovat 4 hodiny náslechů, 8 hodin samostatné výuky a 2 hodiny asistenční činnosti.

Možnost uznání praxe

Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (viz informace CPP), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana PF č. 11/2015. Žádost se nejprve předkládá na katedře germanistiky (Mgr. Jehličkové), poté je odeslána k vyřízení na CPP a děkanát PF UJEP. Uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje, tzn. do 31. srpna u praxe realizované v ZS a do 31. ledna u praxe realizované v LS. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. V případě kladného posouzení žádosti jsou studující vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG. Podmínkou pro uznání praxe je práce na pozici učitele NJ na ZŠ/SŠ v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděný před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) v těchto studijních oborech a programech:

 • SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 30. 8. 2028)
 • SO Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 31. 12. 2024)
 • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
  (garant doc. Hana Bergerová, platnost akreditace do 31. 12. 2024)

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá před komisí, kterou jmenuje děkanka Filozofické fakulty, a obsahuje dvě části: ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce. Obě části se konají v témže termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

Ústní zkouška se skládá z předmětů, které odpovídají příslušnému magisterskému studijnímu programu, tj. z jazykovědy a německojazyčné literatury. Probíhá na základě předloženého seznamu nastudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu. Výběr témat a studijní literatury je třeba předem konzultovat s garantem daného studijního oboru/programu.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou, nebo jazykovědnou oblast, u učitelských oborů je možný metodicko-didaktický přesah, popř. práce z oblasti oborové didaktiky). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citování se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce.  Seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Dr.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Miroslav Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Doba: 4 roky (max. doba studia 7 let)

Forma: Prezenční, kombinovaná

Garant: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od akad. roku 2016/17 doktorský SO „Německá literatura“, který od akad. r. 2020/21 nahrazuje SP „Německá filologie“, v rámci kterého si studující – dle zaměření svého dizertačního projektu – volí profilaci v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy.

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem vydává mezinárodně uznávaný odborný germanistický časopis Aussiger Beiträge, zařazený do databáze SCOPUS, a je zapojena společně s Vratislavskou univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě do mezinárodního projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“.

Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC. Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Doktorské studium realizované na KGER

Doktorské studium se řídí těmito platnými směrnicemi a příkazy:

Co musíš udělat, pokud chceš u nás získat doktorát?

Absolvovat magisterský studijní program/obor germanistického popř. filologického zaměření a uspět u přijímacího pohovoru.  Jeho obsahem je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou zejména výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry popř. i interdisciplinární přesahy (blíže viz Přijímací řízení KGER).

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia „Německá filologie“ je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii svého oboru (dle své profilace buď v německojazyčné literatuře, nebo v germanistické jazykovědě), naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, získáš zkušenosti v projektové a publikační činnosti, ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry, která se v oblasti literárněvědné specializuje na interkulturní a migrační literaturu, německojazyčnou literaturu z Čech a na témata reflektující specifikum severočeského regionu, v oblasti jazykovědné pak na srovnávací a textovou lingvistiku, jazyk masmédií nebo frazeologii.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Prohloubíš své znalosti v daném oboru dle zvolené profilace v oblasti německojazyčné literatury nebo germanistické jazykovědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, provádět vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Už během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývajícími se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí tvého oboru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se dobře uplatníš ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské nebo publicistické, při práci v médiích nebo ve státní a veřejné správě. Jako vysokoškolský učitel budeš mít ty nejlepší předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.

Součástí učitelských studijních oborů a programů jsou povinné pedagogické praxe, které jsou realizovány pod vedením zkušených oborových didaktiků na základních a středních školách, a to zejména ve spolupráci s tzv. fakultními  školami v regionu. Bližší informace viz výše.

Pro studující neučitelských oborů bakalářského i magisterského stupně jsou pak nabízeny formou povinně volitelných kurzů nebo modulů odborné praxe, které umožňují studujícím získat již během studia praktické zkušenosti v organizacích a firmách česko-německého zaměření, což výrazně zlepšuje jejich následné uplatnění na trhu práce. Bližší informace viz výše.

Čechová Lucie

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ získala za svůj projekt „Rasende Schüler“ v soutěži Deutschlehrerpreis 2013/14  o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka v České republice 1. místo v kategorii Základní školy. Více se dočtete v článku Ústecké němčinářky bodovaly. Mimoto je spoluzakladatelkou jazykové školy Contexta a v letech 2015-2019 byla členkou předsednictva Spolku germanistů a učitelů němčiny ČR (SGUN).

Dražilová Zlámalová Sandra

Absolventka učitelského magisterského studia „Německý jazyk a literatura – Český jazyk a literatura“ je dnes autorkou dětských knížek. K psaní ji inspirovalo její studium na vysoké škole v Ústí nad Labem (viz rozhovor s autorkou). V r. 2017 vyšla její první knížka pro děti Kulíškovi neposedné příhody, v r. 2019 pak pohádka Čarodějnice Bordelína, odehrávající se v Jizerských horách. Tam se do poklidného lesa Bambručáku jednoho dne nastěhuje čarodějnice Bordelína a začne pořádná mela!

Holá Michaela

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizího jazyka pro ZŠ – německý jazyk“ je koordinátorkou česko-saských vztahů u Obchodní komory v Saské Kamenici (Industrie- und Handelskammer Chemnitz). Jejím úkolem je  navazovat kontakty a upevňovat jak kulturně-politické tak i hospodářské vztahy mezi Německem a Českou republikou na úrovni ministerstev, konzulátů, organizací a firem s cílem rozvíjet spolupráce obou zemí, zejména pak v příhraničním regionu. Během svého dřívějšího působení na jazykové škole ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem se stala v r. 2009 vítězkou v mezinárodní projektové soutěži Arche EUROPA 2009 a absolvovala za odměnu s dětskými představiteli svého německého filmu 10-ti denní plavbu z Berlína do Prahy, během které se setkala s předními politiky, herci i osobnostmi české i německé scény (více v dětském pořadu ČT ze dne 20.9.2009 Hřiště 7).

Jahn Veronika

Absolventka bakalářského studia „Německý jazyk a literatura“ po navazujícím magisterském studiu germanistiky a slavistiky na Technické univerzitě v Drážďanech působila jako překladatelka a tlumočnice, poté jako projektová manažerka. V současné době je vedoucí příhraničního Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří, a to na německé straně ve Freiberku.

Kořánová Michaela

Absolventka magisterského studia „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ je koodinátorkou projektové animace na ZŠ Němčina nekouše v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni.

Kozáková Kateřina

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ získala v soutěži o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka Deutschlehrerpreis 2013/14  Zvláštní cenu v kategorii Základní školy za projekt „Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein!“

Lipský Vladimír

Absolvent magisterského dvouoborového studia „Německý jazyk – Dějepis“ je ředitelem Euroregionu Elbe/Labe, který formou projektů a dotačních programů významně přispívá k rozvoji příhraničního regionu jak v oblasti rozvoje cestovního ruchu, regionální dopravy, ochrany přírody, zdravotnictví a sociálních záležitostech, tak i v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.

Misař Aleš

Absolvent bakalářského studia „Německý jazyk a literatura pro školskou praxi“ získal v r. 2012 1. místo ve 20. ročníku prestižní Překladatelské soutěži Jiřího Levého určené pro mladé překladatele do 35 let v kategorii „poezie“. Odborná porota mu udělila tuto významnou cenu za jeho překlad básní Sonety Orfeovi R. M. Rilkeho, které vyšly dvojjazyčně v r. 2013 v nakladatelství Literární salon.

Novotná Lenka

Absolventka magisterského studia „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu/ Interkulturní germanistika“ s dvojitým diplomem na UJEP a na Univerzitě Bayreuth našla po studiu uplatnění se získanými magisterskými tituly jako osobní asistentka velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze.

Ofner Marcela

Absolventka magisterského dvouoborového studia „Německý jazyk – Český jazyk“ je ředitelkou Základní školy J. A. Komenského ve Vídni. Spolek J. A. Komenského je provozovatelem soukromé bilingvální školky, základní školy a reálného gymnázia. Děti se zde mohou vzdělávat ve věku od 2 do 18 let v německém a zároveň i v českém popř. slovenském jazyce v duchu hesla: „Dvojjjazyčně od školky až po maturitu.“

Šmicová Klára

Absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“ působí jako učitelka německého a anglického jazyka na Základní škole Na Stínadlech v Teplicích. V r. 2013 získala  2. místo v soutěži Deutschlehrerpreis 2012/13 s projektem „Mit eTwinning durch das Schuljahr“. V r. 2015 si odnesla ve stejné soutěži 1. místo v kategorii Základní školy s projektem „Gesundes Leben ohne Grenzen“ (Deutschlehrerpreis 2014/15). Více se dočtete v článku idnes.

Štillerová Jana

Absolventka magisterského učitelského studia „Německý jazyk a literatura – Český jazyk a literatura“ získala po studiu zkušenosti jako tutorka českého jazyka na univerzitách v Lipsku a Erlangenu. Díky programu „Krajané“ (DZS MŠMT) dostala příležitost vyučovat češtinu také u našich sousedů v Lužici na lužickosrbských základních školách, dnes je učitelkou na Lužickosrbském gymnáziu v Budyšíně.

Železná Kateřina

Absolventka magisterského studia "Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk" působí jako překladatelka, tlumočnice a učitelka v Míšni (Meißen) a aktivně se zasazuje o prohlubování vzájemných česko-německých vztahů Míšně s jeho partnerským městem Litoměřicemi. V Míšni založila první kurzy českého jazyka, obnovila kontakty mezi míšeňskými a českými vinaři, v Litoměřicích a okolí pak organizuje kulturní akce pro německé skupiny. Její dosavadní práce a aktivity byly oceněny v článku Die Botschafterin (Sächsische Zeitung, 13.1.2014, S. 15).

Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist eine Sprachprüfung für alle, die bereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen und diese überprüfen möchten.

Wer in Deutschland studieren möchte, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, um zum Studium zugelassen zu werden. Dieser Nachweis kann durch die Prüfung TestDaF erbracht werden.

Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten Testzentren angeboten und kann somit im Heimatland der Bewerberinnen und BewerberInnen abgelegt werden. TestDaF eignet sich als Sprachnachweis

 • für Studierende, die ein Studium in Deutschland aufnehmen wollen und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse brauchen,
 • für Studierende, die in ihrem Heimatland ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen
 • für WissenschaftlerInnen, die einen Aufenthalt an einer Hochschule in Deutschland planen und ihren Sprachstand überprüfen wollen,
 • für alle, die für wissenschaftliche Berufe ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,
 • für Studierende, die über Programme der Europäischen Union zum Studium nach Deutschland kommen und am Ende Ihres Aufenthalts einen qualifizierten Sprachnachweis erwerben wollen.

Niveau und Umfang der Prüfung TestDaF

Der TestDaF ist eine Sprachprüfung auf fortgeschrittenem Niveau. Er umfasst auf der Skala des Europarats etwa die Niveaustufen B 2.1 (ALTE-Stufe 3) bis C 1.2 (ALTE-Stufe 5). Prüfungsteilnehmer sollten vor der Anmeldung zur Prüfung bereits ca. 700 bis 1000 Unterrichtseinheiten Deutsch absolviert haben. Ein Nachweis der Deutschkenntnisse zur Prüfungsnameldung ist nicht notwendig. Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden, kostet aber jeweils 110,- Euro Prüfgebühr.

Der TestDaF misst den sprachlichen Leistungsstand. Die Prüfungsleistungen werden drei Niveaustufen zugeordnet: TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3).

TDN 5 ist die höchste Stufe. Unterhalb von TDN 3 differenziert TestDaF nicht mehr, sondern stellt nur fest, dass der Prüfungsteilnehmer das Eingangsniveau von TestDaF noch nicht erreicht hat.

Die vier Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck und mündlicher Ausdruck werden getrennt geprüft, um ein differenziertes sprachliches Leistungsprofil zu erstellen. Die Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fertigkeiten werden daher im Zeugnis getrennt ausgewiesen.

Weitere Informationen unter: http://www.testdaf.de/

 • Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
  (N0231A090012)
 • Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
  (SO 7310T339)

Termíny odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) – viz harmonogram FF UJEP (popř. informace studijního oddělení FF).

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky, a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Tato přihláška má formu formuláře, obsahujícího literaturu ke zvoleným tématům v oblasti lingvistiky a literární vědy včetně seznamu četby k dějinám literatury NJO. Jsou-li součástí seznamu četby k literárním dějinám básně, jsou přiloženy k přihlášce ve zvláštním souboru jako příloha.

Seznam literatury ke zvoleným tématům je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

SZZ probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k interkulturní problematice s důrazem na česko-německý popř. česko-rakouský kontext. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 550 – 600 slov). Studující má k dispozici 210 min. (3,5 hod.) a jednostranný výkladový slovník. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje a její výsledek se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část se skládá se ze dvou oblastí, literárněvědné a lingvistické. Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Při ústní zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby).

1) Oblast literárněvědná

první části (literární dějiny) prokazuje studující schopnost orientovat se v dějinách literatury NJO od jejího počátku do současnosti z diachronního pohledu (vývoj literárních žánrů – román, novela, drama, lyrika) na základě znalostí kulturněhistorického kontextu jednotlivých literárních epoch a předložené vlastní četby. Tento seznam vlastní četby obsahuje  minimálně 2 díla příslušného literárního žánru ke každému ze 7 tematických okruhů. Přitom je třeba dbát na to, aby vybraná díla reprezentovala vždy různé literární epochy, u okruhů 6 a 7 pak různé žánry popř. tendence a literární směry.  Seznam četby obsahuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Zvolené básně jsou součástí seznamu četby a přiloženy jako příloha přihlášky. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Tematické okruhy

 1. Der deutschsprachige Roman von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 2. Der deutschsprachige Roman im 20. und 21. Jahrhundert
 3. Die deutschsprachige Novelle von den Anfängen bis zur Gegenwart
 4. Das deutschsprachige Drama von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 5. Das deutschsprachige Drama im 20. und 21. Jahrhundert
 6. Die formstrenge Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)
 7. Die formoffene Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)

druhé části prokazuje studující teoretické znalosti v oblasti interkulturní teorie a metod a schopnost aplikovat je na konkrétní literární text a interpretovat jej mj. v česko-německém kontextu.

pdf Tematické okruhy - literatura

 1. Literatur der frühen Neuzeit im deutsch-tschechischen Kontext
 2. Das Bild Böhmens, der Tschechen, Österreicher und Deutschen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
 3. (E)Migrationsliteratur aus der Tschechoslowakei nach 1945
 4. Interkulturelle Literatur als Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem 3 literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu 250 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

2) Oblast jazykovědná

první části prokazuje studující schopnost aplikovat teoretické poznatky i praktické kompetence z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, textové lingvistiky a stylistiky nabyté během studia nejen magisterského, ale i bakalářského na konkrétní text, který slouží jako základ pro rozpravu o dílčích tématech z výše jmenovaných disciplín.

Tematické okruhy

 1. Das deutsche Vokalsystem
 2. Das deutsche Konsonantensystem
 3. Suprasegmentale phonetische Erscheinungen
 4. Das Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 5. Das Adjektiv - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Abgrenzung vom Adverb
 6. Das Verb - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 7. Ausdrucksmittel der Modalität (z.B. objektive vs. Subjektive Modalität, Modalwörter, Modalpartikeln)
 8. Satz, Satzarten, Satzformen (v. a. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung)
 9. Nebensatzklassifizierung
 10. Bedeutungsbeziehungen im Text
 11. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 12. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 13. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 14. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 15. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

pdf Tematické okruhy - lingvistika

 1. Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 2. Historische Entwicklung des Hochdeutschen kontrastiv zum Niederdeutschen
 3. Textstilistik: Kommunikationsbereiche und ihre Textsorten
 4. Vergleichende Linguistik am Beispiel ausgewählter Phänomene aus der Lexikologie, Wortbildung, Phaseologie und Syntax 

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu 200 stran na každý okruh.

 

 

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika. První rok studia je realizován na Katedře germanistiky FF UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky na Univerzitě Bayreuth. Ročně jsou k dispozici tři místa, obsazovaná na základě výběrového řízení v průběhu 1. ročníku studia na UJEP. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+ popř. z jiných či vlastních zdrojů.

pdf INFORMAČNÍ LETÁK dvojitý diplom UJEP

Koordinátorka programu

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Podmínky

Uchazeč/ka musí

 • být imatrikulován/a ve studijním oboru „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP v Ústí nad Labem, 
 • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia,
 • mít zajištěno financování studijního pobytu v zahraničí (doporučujeme si včas podat žádost v rámci programu ERASMUS+ na dobu 10 měsíců).

Výběrové řízení

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu podklady pro výběrové řízení:

 • 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (v uzavřené obálce nadepsané "Dvojitý diplom") 
 • elektronicky na adresu renata.cornejo@ujep.cz (v jednom souboru Word nebo PDF).

Podklady pro výběrové řízení se rozumí

 1. vyplněný a podepsaný doc formulář žádosti, obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis,
 2. přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce (vyhotoví na požádání studijní oddělení FF UJEP).

Charakteristika obsahu studia

Magisterský studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ umožňujezískat magisterský titul na obou univerzitách zároveň, poté co studující na každé z nich v určeném období absolvují oboustranně stanovený studijní plán (bližší informace k jednotlivým modulům v Bayreuthu - viz Modulhandbuch).

Tematicky se výuka ve společném studijním programu a výzkum s ní spojený orientují na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy, na Univerzitě Bayreuth pak s důrazem na širší kulturněvědný a xenologický kontext. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německé literatury a kultury z perspektivy cizince.

UPOZORŇUJEME, že předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB!

Průběh studia

pdf Důležité termíny

Studující musí za dobu obou částí studia získat 120 KB, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS (studující dokládá koordinátorovi UJEP výpisem absolvovaných předmětů v anglickém jazyce do konce příslušného akademického roku).

Závěrečná práce

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno nejpozději v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP). Obhajoba na UJEP se koná zpravidla v prosinci popř. v dalších termínech dle harmonogramu FF UJEP.

UPOZORŇUJEME, že magisterská práce je v Bayreuthu ohodnocena 30 KB, tj. teprve po jejím ohodnocení a započítání do celkového počtu získaných kreditů (60 KB) je možné si nechat uznat druhou část studia absolvovanou v Bayreuthu a následně ukončit studium také na UJEP.

Titul

Po úspěšném ukončení studia „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

Bližší informace ke studiu na Univerzitě Bayreuth

Výběrové řízení 06.04.2014

Výběrové řízeni 14.03.2013

 

Němčinářské desatero – proč studovat němčinu právě v Ústí nad Labem?

 1. S dobrou znalostí němčiny a širším humanitně zaměřeným rozhledem se uplatním nejen u našich sousedů, ale i v celé Evropě.
 2. Svou jazykovou kompetenci si zdokonalím ve výuce s rodilými mluvčími nebo na jedné z 15 partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku.
 3. Otevře se mi svět na studijních pobytech nebo pracovních stážích po celé Evropě i mimo ni (poznám cizí kulturu a naučím se další cizí jazyk).
 4. dvojitým diplomem z Univerzity Bayreuth nebudu mít žádný problém s uplatněním na trhu práce doma ani v zahraničí.
 5. Jako učitel německého jazyka si osvojím nejmodernější výukové metody ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze.
 6. Získám široké znalosti z oblasti jazyka, literatury, dějin a reálií v širším středoevropském kontextu a interkulturní náhled na bohaté česko-německé vztahy.
 7. Budu mít pro studium výborné zázemí v nových prostorách univerzitního kampusu vybavených moderní technikou.
 8. Pro své studium mohu využít nejen Knihovnu a multimediální studovnu katedry, ale i specializovanou Rakouskou knihovnu a Didakticko-metodickou knihovnu nebo jen 50 km vzdálenou, super vybavenou Saskou zemskou knihovnu SLUB.
 9. Mohu se věnovat i akademické kariéře a získat doktorát (Ph.D.) pod vedením renomovaných odborníků.
 10. Díky odborným exkurzím a kulturním akcím poznám nejen Ústí nad Labem a jeho česko-německou historii, ale i malebnou krajinu příhraniční oblasti podél řeky Labe a kulturní památky sousedního státu Sasko (jako např. Grünes Gewölbe).

Bakalářské studijní obory (Bc.)

Seznam studijních programů

V bakalářských studijních oborech Německý jazyk a literatura (prezenční dvouoborové studium) a pdf Interkulturní germanistika (jednooborové, v ČR unikátní studium v prezenční i kombinované formě) je přijímací zkoušku prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažené jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce:

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních situacích a k vybraným tématům:

 • základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a kulturní přehled)
 • znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby

Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky. 

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Navazující magisterské dvouleté studium (Mgr.)

Seznam studijních programů

V navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční dvouoborové studium a jednooborové studium v prezenční i kombinované formě) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Přijímací zkouška se promíjí. Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních, tak i na základních školách.

V navazujícím magisterském studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (v ČR unikátní obor s možností ukončení dvojitým diplomem, tzv. DOUBLE DEGREE, s Univerzitou Bayreuth) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP (uchazeč dokládá ověřenou kopií diplomu a ověřeným výpisem předmětů včetně hodnocení studia). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře germanistiky FF UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoruv německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi, seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující se k danému oboru apod.)

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Doktorské čtyřleté studium (Ph.D.)

pdf SP Německá filologie

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia germanistického (popř. filologického zaměření). Společně s přihláškou ke studiu předkládá uchazeč k danému termínu (viz harmonogram FF UJEP) doklad o dosaženém magisterském vzdělání a svůj projekt disertační práce, který zároveň zasílá garantovi SP v elektronické podobě. Téma dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem SP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.).

Termín pro podání přihlášky: duben / srpen
Termín ústního pohovoru: červen / září

Průběh pohovoru a hodnoceni:
Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč před přijímací komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představí projekt své budoucí disertační práce. Vítáni jsou uchazeči, jejichž výzkumný záměr má přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou profilací katedry v oblasti literárněvědné (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu) nebo jazykovědné (srovnávací lingvistika, textová lingvistika, jazyk masmédií, frazeologie), vítány jsou i interdisciplinární přesahy. U pohovoru je hodnocena kvalita předloženého projektu a jeho prezentace uchazečem.

Koordinátor kombinovaného studia na KGER: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., e-mail: jankvapil@post.cz, tel.: (00420) 475 286 482

Fakultní koordinátor systému Moodle: Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., e-mail: ff.moodle@ujep.cz

Na katedře germanistiky jsou akreditovány v kombinované formě tyto obory (od r. 2015-16):

 • SO 7310R242 Interkulturní germanistika (tříletý bakalářský studijní obor v programu B 7310)
 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouletý nav. magisterský studijní obor v programu N 7503)

Zároveň dobíhají v kombinované formě následující dva studijní obory:

 • Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský, studijní program B 7310)
 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (dvouletý navazující magisterský, program N 7503)

 Kombinovaná forma studia znamená, že zhruba jedna třetina výuky je realizována prostřednictvím prezenčních forem výuky, dvě třetiny formou pak formou samostudia za pomoci speciálních pomůcek pro tuto fázi studia, tzv. studijních opor, které jsou k dispozici na studijním portálu Moodle. Prezenční výuka probíhá zpravidla v pondělí, 3-4x za semestr také v sobotu.

Studující kombinovaného studia se přihlašují do jednotlivých kurzů ve studijním portálu MOODLE na základě hesla, které jim sdělí vyučující daného kurzu na první hodině výuky: http://moodle.ff.ujep.cz/

Bližší informace o tomto typu studia a studijním portálu Moodle Vám poskytne koordinátor kombinovaného studia KGER, na kterého se můžete obrátit s problémy souvisejícími s kombinovaným studiem.

Gramatika

 • Satz, Satzarten und Satzformen
 • Satzgliedbestimmung
 • Kriterien für die Nebensatzklassifizierung
 • Satzgliedstellung (Folgeregeln für den Satz)
 • Methoden der Syntax (Proben)
 • Valenz
 • Infinitivsätze
 • Substantiv
 • Artikelwörter
 • Adjektiv
 • Kategorien des Verbs (vor allem Genera, Tempora und Modi)
 • Modalverben
 • Fügewörter

Lexikologie

 • Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung (Vergleich mit dem Tschechischen)
 • Bedeutungsbeziehungen im Text
 • Quellen zur Bereicherung des Wortschatzes
 • Teil- und Nachbardisziplinen der Lexikologie
 • Varietäten der deutschen Sprache
 • Fremdes Wortgut im Deutschen
 • Veränderungen im Wortschatz
 • Deutsche Phraseologie
 • Sprache und Gesellschaft

Stylistika

 • Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 • Stilfiguren im Text (besonders Metapher und Metonymie)
 • Komplexe stilistische Textanalyse (makro- und mikrostilistisch)

Fonetika

 1. Assimilation im Deutschen im Vergleich zum Tschechischen
 2. Wortakzent bei deutschen Wörtern, Zusammensetzungen und Fremdwörtern
 3. Satzakzent und seine Bedeutung
 4. Satzmelodie im Deutschen
 5. Das deutsche Vokalsystem und Hauptschwierigkeiten der tschechischen Lernenden
 6. Das deutsche Konsonantensystem und Hauptschwierigkeiten der tschechischen Lernenden
 7. Reduktion und Elision des „e“ in Präfixen und Endungen
 8. Beziehung zwischen Laut und Graphem im Zusammenhang mit der Quantität!
 9. Vokalisation der r-Laute und der Endung -er
 10. Realisierung der Endungen: -en, -em, -el

 • Die Aufklärung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur. Vertreter der Aufklärung, bevorzugte literarische Gattungen.
   
 • Die SUD Bewegung als literarische Revolution, Vertreter, Gedanken, bevorzugte literarische Gattungen.
   
 • Bedeutung und Auswirkungen der Weimarer Klassik, J.W.Goethe und F. Schiller – ihre Persönlichkeit und Werk.
   
 • Die romantische Literatur und ihre Entwicklungsstadien, neue literarische Gattungen, Vertreter und ihre Werke.
   
 • Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland. Charakteristik der literarischen Etappen, ihre bedeutendsten Vertreter und Werke.
   
 • Der literarische Realismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Historische und philosophische Voraussetzungen, die wichtigsten Merkmale und Gattungen, Hauptvertreter und Ihre Werke.
   
 • Naturalismus, seine Gegenströmungen (Wiener Moderne, Impressionismus, Symbolismus, Dada) und der deutsche Expressionismus. Charakteristik, die wichtigsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Die Entwicklungstendenzen der Literatur der Weimarer Republik (Neue Sachlichkeit, Kriegsroman, Brecht und sein episches Theater) und die Literatur des Exils nach 1933 (Zentren, Autoren und ihre Werke).
   
 • Die wichtigsten Entwicklungstendenzen der BRD-Literatur nach 1945 (Trümmerliteratur, nonkonformistischer Roman, Politisierung der Literatur, neue Innerlichkeit, Migrationsliteratur, Postmoderne) und nach der Wende.
   
 • Die wichtigsten Entwicklungstendenzen und Vertreter der ehemaligen DDR-Literatur (Heiner Müller, Christa Wolf, Ulrich Plenzdorf, Christoph Hein).
   
 • Die Hochleistungen der österreichischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, literarische Epochen, Gattung, Vertreter und ihre Werke.
   
 • Die besondere Leistung der deutschsprachigen Literatur der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, literarische Epochen, Gattung, Vertreter und ihre Werke.
   
 • (2. Stufe)

  Thematische Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur für Kinder und Jugendliche (“problemorientierte” Literatur, tagespolitische Stoffe und Themen, deutsch-tschechische Beziehungen, Enttabuisierung mehrerer Themen).

  (3. Stufe)

  Vom Mittelalter zum Barock, die bedeutendsten Tendenzen in der Entwicklung der Epik, Lyrik und des Dramas, die wichtigsten Vertreter und ihr Werk.

 • Böhmen und die deutschsprachige Literatur (böhmische Motive im Werk deutscher und österreichischer Autoren, deutschschreibende Autoren aus Böhmen, deutschschreibende Exilautoren nach 1968).

  3. Stufe: Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart
  2. Stufe: Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart

 • Sagen, Märchen in der deutschsprachigen Literatur und die phantastische Literatur für Kinder und Jugendliche. Die wichtigsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Der deutschsprachige Roman – seine Entwicklung im Laufe der Epochen, die wichtigsten Vertreter und ihre Werke, der deutsche Bildungs- und Entwicklungsroman.
   
 • Die Entwicklung des deutschsprachigen Dramas im Laufe der Jahrhunderte (aristotelisches Theater, episches Theater, experimentelles Theater), bedeutende Vertreter.
   
 • Die deutschsprachige Poesie im Laufe der Jahrhunderte, die Bedeutung Entwicklung einzelner Gattungen, die bedeutendsten Dichter und ihre Werke.
   
 • Die Novelle als literarische Gattung, Hauptmerkmale und Entwicklung in der deutschsprachigen Literatur, die bedeutendsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Satire, Humor, Parodie, Pastiche (Postmoderne) in der deutschsprachigen Literatur als Zeit- und Kunstkritik. Funktion, Formen und Themen, Vertreter und ihre Werke.

Ověřuje se teoretická a praktická způsobilost uchazeče k výkonu povolání učitele němčiny na českých školách. Uchazeč prokazuje znalost pedagogicko-psychologických a metodických přístupů vhodných pro osvojování německého jazyka a seznámení s kulturou zemí německé jazykové oblasti na příslušném typu a stupni škol. Předpokládá se propojení a ověření lingvistických literárních a interkulturních poznatků se školskou praxí.

Základní tématické okruhy (v němčině):

 • Gegenstand und Aufgaben der Didaktik des Fremdsprachenunterrichts. Beziehungen zu den Grundlagenwissenschaften: Psychologie, Lernpsychologie, Soziologie, Pädagogik, allgemeine Didaktik und Linguistik
   
 • Geschichtliche Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts und seiner Methoden, Rolle der deutschen Sprache in Böhmen
   
 • Spezifische Ziele, Aufgaben und Probleme des Deutschunterrichts im tschechischen Bildungswesen, Entwicklung des sprachkommunikativen Könnens als Hauptziel des Unterrichts
   
 • Unterrichtsplanung und -beobachtung, Hospitationen und ihre Auswertung
   
 • Die Unterrichtsstunde: ihre Struktur, Gestaltungsmöglichkeiten, Typen und Phasen (Vermittlungs-, Festigungs-, Aktivierungs-, Systematisierungs- und Kontrollhandlungen)
   
 • Die Lern- und Leistungskontrollen, Probleme der Leistungsmessung und Bewertung im Fremdsprachenunterricht
   
 • Arten, Funktion und Einsatz von Unterrichtsmitteln: Lehrbücher und Lehrwerke im Deutschunterricht, ihre Bestandteile sowie Kriterien für ihren Einsatz, Erstellung von eigenen Lehr- und Lernmaterialien (Hör-, Lese-, Übungstexten)
   
 • Fragen der Lernmotivation und der Praxisbezogenheit des Unterrichts, außerschulisches Lernen und Nutzung moderner Medien (z. B. Internet)
   
 • Funktion und Inhalt der Landeskunde im Deutschunterricht, interkulturelles Lernen und Projektarbeit, Arbeit mit authentischen Hör- und Lesetexten
   
 • Arbeit am phonetischen System, Hauptschwierigkeiten der deutschen Aussprache für Tschechen
   
 • Probleme der Wortschatzarbeit: Übungsformen und Kontrollen
   
 • Grammatikvermittlung: Darstellungs-, Übungsformen und Kontrollen
   
 • Arbeit am graphischen System: Die deutsche Rechtschreibung und ihre Reform
   
 • Entwicklung der Fertigkeiten Hörverstehen und Leseverstehen:Übungs- und Kontrollmöglichkeiten
   
 • Entwicklung der Fertigkeit Sprechen (in ihren dialogischen und monologischen Formen), Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Konversationsaufgaben

Pflichtlektüre im Überblick:

 • G. E. Lessing:
  • Fabeln
  • 1 Drama
    
 • J.W. Goethe:
  • Die Leiden des jungen Werthers
  • 1 Drama
  • Faust I. oder Faust II.
    
 • F. Schiller:
  • 1 klassisches Drama
  • 1 Sturm-und-Drang-Drama
    
 • Gedichte von Goethe, Schiller nach eigener Auswahl
   
 • 1 romantisches Werk (Märchen, Novelle, Roman)
   
 • H. von Kleist:
  • 1 Drama
  • 1 Novelle
    
 • H. Heine:
  • Romantische Schule
  • Gedichte (Auswahl)
    
 • Grabbe / G. Büchner: 1 Drama
 • F. Grillparzer: 1 Drama
 • A. Stifter: 1 Prosastück
 • Ch. Sealsfield: Austria as it is
 • G. Keller / Th. Storm: 1 Novelle
 • Th. Fontane / W. Raabe: 1 Roman
 • G. Hauptmann: 1 Drama
 • 1 Werk der Wiener Moderne (Schnitzler, Kraus, Hofmannsthal ect.)
 • Th. Mann: 1 Novelle
 • Th. / H. Mann: 1 Roman
 • 1 expressionistisches Drama (Hasenclever, Toller, Kaiser)
 • S. Zweig: 1 Prosastück
 • B. Brecht: 1 Drama
 • H. Böll / W. Koeppen: 1 Roman
 • G. Grass / S. Lenz: 1 Roman
 • A. Seghers / H. Kant / E. Strittmatter: 1 Roman
 • F. Dürrenmatt / M. Frisch: 1 Drama
 • 1 Dokumantardrama von P. Weiss / R. Hochhuth / H. Kipphardt
 • P. Handke: 1 Drama
 • Th. Bernhard / B. Strauss: 1 Drama
 • H. Müller / P. Hacks / V. Braun: 1 Drama
 • M. Walser: 1 Prosastück
 • E. Jelinek / I. Bachmann: 1 Prosastück
 • Ch. Wolf / Ch. Hein: 1 Roman
 • Gedichte von I. Bachmann, P. Celan, H.M. Enzensberger, Ernst Jandl, S. Kirsch nach eigener Auswahl

Gedichte nach eigener Auswahl – 5 Texte zur Staatsprüfung mitnehmen.

Kinder- und Jugendliteratur:

 • W. Busch / H. Hoffmann: 1 Bildergeschichte
 • E. Kästner:
  • Emil und Detektive / Das fliegende
  • Klassenzimmer
    
 • Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen
 • M. Ende: Momo
 • J. Holub: Der rote Nepomuk
 • P. Härtling: Das war der Hirbel / Max von der Grün: Vorstadtkrokodile
 • 2 Kinder-, bzw. Jugendbücher von Benno Pludra / Christine Nöstlinger / Gudrun Pausewang

Die meisten im Verzeichnis angeführten Werke sind am Lehrstuhl Germanistik vorhanden und können in der Institutsbibliothek (Raum 639), der Bibliothek der österreichischen und Schweizer Literatur (Raum 644) oder nach individueller Absprache mit den Lehrenden aus dem DAAD-Handapparat (Raum 641) und der Bibliothek der deutschen Gegenwartsliteratur nach 1945 (Raum 645) ausgeliehen werden.

Ohledně termínů odevzdání přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující navazujících magisterských studijních oborů

 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

ke stejnému termínu také tzv. katedrovou přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky,  a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Součástí této přihlášky je formulář obsahující literaturu ke zvoleným tématům a seznam četby k dějinám literatury NJO (pdf vzor) a příloha, kterou tvoří koncept vlastní vyučovací hodiny včetně tabulky obsahující přehled jednotlivých vyučovacích aktivit.

Jak seznam literatury ke zvoleným tématům, tak koncept vyučovací hodiny je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu, popř. zkoušejícím dané oblasti!

Formuláře

Bližší informace

1. Koncept vyučovací hodiny je možné předem konzultovat v rámci Metodicko-didaktického semináře, seznam literatury ke zvolenému tématu v oblasti literárněvědné na Magisterském literárním semináři, v oblasti lingvistické na Magisterském lingvistickém semináři v posledním semestru studia.

2. Seznam četby ke zvoleným tématům (v oblasti lingvistické a literárněvědné) musí obsahovat kompletní bibliografické údaje (vyjma beletrie) a údaj o počtu nastudovaných stran (tj. počet stran článku, monografie nebo kapitol vztahujících se k problematice v dané publikaci).  

Schmitz, W./ Kölling, D. (2014): Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen Ländern seit 1945. In: Cornejo, R./ Piontek, S./ Sellmer, I./ Vlasta, S. (Hg.): Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens Verlag, S. 55-76 (22 S.)

3. Seznam četby k dějinám literatury NJO (součást přihlášky) obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením autora a roku jejich prvního vydání. Jsou-li součástí předložené četby básně, jsou přiloženy k přihlášce jako zvláštní příloha.

SZZ pro navazující magisterské studijní obory se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část SZZ obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k problematice vztahující se k danému studijnímu oboru. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 450 – 500 slov). Studující má k dispozici 180 min. (3 hod.) a jednostranný výkladový slovník, který je mu dán k dispozici na místě. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje. Výsledek písemné části se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část SZZ se skládá se tří oblastí: didaktické, lingvistické a literárněvědné. Pro každou část je vymezeno cca 20-30 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby) a koncept vyučovací hodiny.

1. Oblast didaktická (ústní část)

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část.

a) V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování a prezentace jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

b) V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

2. Oblast lingvistická (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza textu: V první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které jsou povinnou součástí studia německého jazyka na bakalářské úrovni.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost hlouběji porozumět dané problematice, případně formulovat a obhájit své vlastní stanovisko. Zvolená témata se nesmí shodovat s tématem diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí tři z pěti lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce, Německá frazeologie ve výuce NJ, Textová lingvistika a stylistika textu, Srovnávací lexikologie) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jako podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé z témat min. 70 stran (tj. celkemmin. 210 stran).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí dvě ze tří lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce a Německá frazeologie ve výuce NJ) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jakou podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé téma min. 70 stran (tj. celkem min. 140 stran).

3. Oblast literární (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza literárního díla: V první části zkoušky prokazuje studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu vlastní četby, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo (prozaické, dramatické nebo lyrické). Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho adekvátně interpretovat vybraná díla primární literatury, vzájemně je porovnávat a vyvozovat vlastní závěry. Žádné ze zvolených témat se nesmí shodovat s tématem diplomové či bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí v každé ze tří literárněvědných oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vybrané kapitoly z literatury NJO, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé téma  si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 6 literárních děl a  min. 300 stran sekundární literatury).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí v každé ze dvou literárních oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé z obou témat si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 4 literární díla a min. 200 stran sekundární literatury).

Další články...