Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (SP N0231A090012)

Prezenční forma

s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Co musíš pro studium tohoto v ČR unikátního studijního programu udělat?

Absolvovat bakalářský studijní program germanistického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Našim absolventům bakalářského studiaInterkulturní germanistika“ a dvouoborového studia „Německý jazyk a literatura“ se přijímací pohovor promíjí.

O čem to vlastně je?

V první řadě si během studia tohoto jedinečného studijního programu prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o česko-německých kulturních rozdílech, vzájemných stereotypech a jazykovém kontaktu nebo jazykové politice v českých zemích, ale seznámíš se také s příhraničními projekty nebo základy odborného překladu. Samozřejmou je široká nabídka studijního pobytu na našich četných partnerských univerzitách v Německu, v Rakousku a řadě dalších evropských zemí v rámci programu Erasmus+. Zároveň můžeš během studia absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe v českých, německých nebo rakouských organizacích své vlastní volby, které ti zprostředkují cenné zkušenosti pro tvou budoucí práci a kariéru. Získat můžeš na základě rigorózní práce i titul PhDr.

Jak zároveň získáš dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE)?

Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia s jednou diplomovou prací dva magisterské tituly – český Mgr. a německý M.A. – nabízíme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Vybraní studující mají tak po prvním roce studia možnost pokračovat s podporou stipendia druhý rok ve studiu v Bayreuthu.

Čím budeš, až dostuduješ?

Budeš plnohodnotným germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i velmi vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře.V případě získání dvojitému diplomu se výborně uplatníš nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (SO 7504T092)

Jednooborové studium  – prezenční a kombinovaná forma

Dvouoborové studium – jen prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)

Co pro to musíš udělat?

Absolvovat bakalářský studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. U studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů v bakalářském studiu.

O čem to vlastně je?

Vedle germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména v oblasti oborové didaktiky, tj. naučíš se, jak němčinu jako cizí jazyk žákům a studentům efektivně zprostředkovávat. Díky našemu Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV můžeš využívat specializovanou metodicko-didaktickou knihovnu a širokou nabídku didaktických seminářů či workshopů vedených zkušenými zahraničními odborníky – to vše v úzké spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele NJ je i souvislá pedagogická praxe na české základní a střední škole. Prohlubovat svou jazykovou kompetenci a získat další praktické zkušenosti můžeš během studia i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku v rámci studijních pobytů nebo pracovních stáží.

Kde se s tímto studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium (aprobace) rovněž opravňuje. Velmi dobře se uplatníš i v jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí (aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů při výuce migrantů). Vedle učitelství se díky svým oborovým znalostem, výbornou jazykovou a také interkulturní kompetencí dobře uplatníš i na pozicích v soukromé, státní nebo neziskové sféře.

Chceš pak studovat dál?

V případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru „Německá literatura“ nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat své vzdělání i jako učitel/ka německého jazyka působící v praxi, a to v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV.

Interkulturní germanistika (SO 7310R242)

Prezenční a kombinovaná forma

pdf Interkulturní germanistika

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia Interkulturní germanistiky se seznámíš s kulturními, geografickými, historickými a společenskými reáliemi německojazyčných zemí s důrazem na česko-německé vztahy. Zorientuješ se rovněž v dějinách německé literatury, včetně té, která pochází z našeho území, a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Součástí studia je také odborná praxe v česko-německé organizaci tvé volby, připravující tě na tvůj budoucí profesní život a můžeš také získat studijní zkušenosti na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Dobré uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe navazující magisterský program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“. V rámci studia tohoto oboru ti nabízíme jedinečnou příležitost získat na univerzitě v Bayreuthu dvojitý diplom (DOUBLE DEGREE), který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Své případné vědecké ambice můžeš u nás rozvíjet i v následném doktorském studijním oboru „Německá literatura“. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický modul a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Německý jazyk a literatura – dvouoborové (SO 7310R106)

Prezenční forma v kombinaci s obory:

 • Anglický jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Český jazyk a literatura (PF UJEP)
 • Filozofie (FF UJEP)
 • Geografie (PřF UJEP)
 • Informatika (PřF UJEP)
 • Historie (FF UJEP)
 • Hudební výchova (PF UJEP)
 • Matematika (PřF UJEP)
 • Politologie (FF UJEP)
 • Společenské vědy (FF UJEP)
 • Tělesná výchova (PF UJEP)
 • Výtvarná výchova (PF UJEP)

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

 • Ukončit maturitou středoškolské vzdělání.
 • S maturitou z němčiny nebo jinou zkouškou z NJ na úrovni B1 a vyšší nemusíš ani k přijímacímu pohovoru.

O čem to vlastně je?

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i v širších jazykovědných souvislostech. Ve 3. ročníku si můžeš zvolit buď oborový modul, ve kterém si osvojíš pro svoji práci v praxi např. základy odborného překladu, nebo pedagogicko-psychologický modul, který tě připraví na navazující magisterské studium učitelských programů a oborů. Cenné zkušenosti můžeš také získat během studijního pobytu na jedné z našich 30 partnerských zahraničních univerzit v rámci studentské mobility Erasmus+.

Co budeš, až dostuduješ?

Budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí.

Kde se s tímhle studiem uplatníš?

Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.

Chceš pak studovat dál?

Žádný problém. Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, ale i jednooborové. Další oborové vzdělávání ti zajistíme prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů organizovaných naším Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe unikátní studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ s možností získání dvojitého diplomu na univerzitě v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděné před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) ve studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu.

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízeni SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části se konají ve stejném termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

K ústní části uchazeč předloží soupis prostudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu, a to jak z oblasti literární vědy, tak z jazykovědy. Výběr titulů bude blíže specifikován konzultantem dle výběru témat.

a) Část literárněvědná

V části literárněvědné navrhuje studující 3 tematické okruhy, vycházející z magisterského studia a zohledňující jak interkulturní teorie, tak i kulturně historický česko-německý literární kontext. Zároveň předkládá seznam četby primárních děl a sekundární literatury, na jehož základě prokazuje schopnost aplikovat interkulturní (popř. intermediální a interdisciplinární) náhled na literární texty a adekvátně je interpretovat.

b) Část jazykovědná

V části jazykovědné uchazeč navrhuje 3 tematické okruhy zohledňující spektrum lingvistických disciplín, které jsou obsahem magisterského studijního programu, a zaměřené na kontrastivní problematiku  s akcentem na srovnávání jazyka českého a německého.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou nebo jazykovědnou oblast). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citace se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca. 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce,  seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Mirek Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Německá literatura (7310V1047)

Prezenční a kombinovaná forma

Garant oboru a kontaktní osoba: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Doktorské studium se řídí:

Termín pro podání přihlášky: duben/srpen
Termín ústního pohovoru: červen/září

Tento studijní obor lze studovat jako čtyřleté studium v prezenční nebo kombinované formě s max. dobou studia sedm let. Studující prezenční formy dostává po dobu 4 let stipendium a má na katedře germanistiky k dispozici pracovní místo s PC.

Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).

Co musíš udělat, pokud chceš studovat tento obor?

Absolvovat magisterský studijní program nebo obor (v ideálním případě germanistického zaměření) na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru se svým dizertačním projektem. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které  shrneš svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představíš projekt své budoucí disertační práce. Vítány jsou výzkumné záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), ale i interdisciplinární přesahy. Návrh dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem studijního oboru.

O čem to vlastně je?

Cílem doktorského studia je připravit tě pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy, přehled v literární teorii a literárních dějinách německojazyčné oblasti, a to jak v širších interkulturních tak i tematicky vymezených souvislostech svého vědeckého projektu. Naučíš se samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích, zapojíš se do projektové a publikační činnosti katedry, která vydává svůj vlastní germanistický časopis Aussiger Beiträge, a ověříš si mj. i své pedagogické schopnosti. Součástí studia je i studijní pobyt nebo stáž v zahraničí.

pdf Více o obsahu a celkovém průběhu tohoto doktorského studia

V čem je toto doktorské studium specifické?

Vítány jsou dizertační záměry, které mají přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), možné jsou i interdisciplinární přesahy.

Jaké získáš znalosti a kompetence?

Získáš a prohloubíš své znalosti z oblasti německojazyčné literatury a literární vědy, naučíš se vědecky samostatně pracovat, budeš schopen provádět a vést v dané oblasti samostatný vědecký výzkum a prezentovat výsledky své tvůrčí práce na domácím i mezinárodním fóru. Zároveň během studia navážeš kontakty s domácími i zahraničními odborníky, zabývající se podobnou tematikou a získáš cenné podněty nejen pro svou vědeckou práci, ale i pro svou další životní dráhu.

Čím budeš, až dostuduješ a kde se uplatníš?

Se získaným titulem „Ph.D.“ (za jménem) budeš mít ty nejlepší předpoklady pro vědeckou dráhu a působení jak na vědeckých pracovištích či institucích, tak i ve školství nebo dalších kulturně zaměřeních institucích jak ve veřejném tak i soukromém sektoru, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se budeš moci dobře uplatit i ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické nebo publicistické. Jako vysokoškolský učitel budeš mít velmi dobré předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.

Souvislá PEDAGOGICKÁ PRAXE

Koordinátorka SPP: Mgr. Jarmila Jehličková, kontakt: jarmila.jehlickova@ujep.cz

     Souvislá pedagogická praxe (SPP) je povinnou disciplínou navazujícího magisterského studijního programu oboru učitelství. SPP probíhá pod následujícími kódy:

 KGER/SPP1 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na ZŠ

 KGER/SPP2 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na SŠ

 KGER/0340 a KGER/0347 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ NJ jednooborové kombinované (A8)

 KGER/0661 pro NMag. studium Učitelství NJ pro SŠ (prezenční dvouoborové)

 KGER/0662 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ (prezenční dvouoborové)
 

Kurzy SPP podporují též PVK KGER/0928 Průběžná pedagogická praxe a KGER/    Reflektovaná pedagogická praxe.

     Realizaci SPP zajišťuje Centrum pedagogické praxe (CPP). Podmínky konání pedagogických a odborných praxí vymezuje Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“.

     Termín konání praxe je pro studující prezenčního studia zveřejněn v aktuálním Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok, CPP zveřejňuje též aktuální „Harmonogram pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok. Studující kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností.

     Bližší informaceo konání SPP a potřebné dokumenty (Dohoda o realizaci praxe, Rozvrh, Hodnocení studenta, Pokyny k praxi, Dohoda o provedení práce DPP, Výkaz práce, Hospitační protokol) najdete na webových stránkách CPP – viz http://www.pf.ujep.cz/cpp.

Realizace praxe:

1.      Před zahájením praxe studující předloží ve zvolené ZŠ/SŠ Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi; cvičnému učiteli předá Dohodu o provedení práce a Výkaz práce. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před začátkem SPP Centru pedagogické praxe UJEP. Pokud studující tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana PF č. 11/2015).

 1. Před začátkem praxe si studující dohodne na zvolené ZŠ/SŠ po poradě se svým cvičným učitelem/školitelem rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od zahájení praxe na sekretariát CPP (e-mail: jana.vinsova@ujep.cz) a na KGER Mgr. Jehličkové (e-mail:jarmila.jehlickova@ujep.cz). V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe zašle studující aktuální rozvrh.
 2. Po skončení praxe studující odevzdá originál Hodnocení studenta na CPP, na KGER Mgr. Jehličkové pak Portfolio z praxe, jež bude obsahovat: Úvodní list (vzor na webových stránkách CPP), všechny hospitační protokoly, všechny vlastní přípravy na výuku, Výkaz práce studujícího, Hodnocení studujícího cvičným učitelem, Charakteristika školy (německy) a Vlastní evaluaci praxe (německy).
 3. Zápočet na základě odevzdaného kompletního portfolia a po jeho vyhodnocení uděluje Mgr. Jehličková.

Rozsah SPP:

     V rámci každé praxe mají studující jednooborové prezenčního studia povinnost být ve zvolené cvičné škole 15 dní, každý den vždy min. 5-8 hodin. Do celkové praxe se totiž započítává také asistentská činnost, dozory v jídelně, na chodbách, práce s pedagogickou dokumentací, práce v kabinetě, exkurze, doprovod žáků, oprava písemných prací a domácích úkolů apod. Vedle této činnosti jsou pak hlavní náplní praxe hospitace (celkem 6 hodin náslechů) a 16 hodin samostatné výukové činnosti.

     Studující kombinovaného studia musí absolvovat 4 hodiny náslechů, 8 hodin samostatné výuky a 2 hodiny asistenční činnosti.

Možnost uznání praxe:

     Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (viz informace CPP), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana PF č. 11/2015. Žádost se nejprve předkládá na katedře germanistiky (Mgr. Jehličkové), poté je odeslána k vyřízení na CPP a děkanát PF UJEP. Uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje, tzn. do 31. srpna u praxe realizované v ZS a do 31. ledna u praxe realizované v LS. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. V případě kladného posouzení žádosti jsou studující vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG. Podmínkou pro uznání praxe je práce na pozici učitele NJ na ZŠ/SŠ v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

 

ODBORNÁ PRAXE

Koordinátorka OP: Mgr. Eva Krovová, kontakt: eva.krovova@ujep.cz

Cíl: Získat odborné praktické znalosti a dovednosti v německojazyčných organizacích, institucích a firmách (mj. praktikum v rámci programu Erasmus) nebo v českých institucích, ve kterých hrají česko-německé popř. česko-rakouské či česko-švýcarské vztahy důležitou roli a lze v nich využít německého jazyka.

Obsah:
Zejména následující činnosti
 • příprava a organizační zabezpečení průběhu kulturních akcí, konferencí, workshopů apod.
 • příprava návrhů společných česko-německých projektů a s nimi související agenda
 • překlady dokumentace, korespondence nebo tlumočení do německého jazyka, tvorba webových stránek v německém jazyce apod.

V souvislosti s předměty odborné praxe KGER doporučuje PVK KGER/0932: Jak se ucházet o praxi či zaměstnání - prakticky procvičována bude dovednost psaní životopisu a motivačního dopisu, strategie motivačného pohovoru.

Odborná praxe na KGER je organizována následovně:

Bakalářské studium

 • Interkulturní germanistika: povinně volitelný modul odborná praxe, v rámci kterého je třeba získat 10 kreditů 
 • Ostatní studijní obory - možno volit předmět Bakalářská odborná praxe nebo Souvislá bakalářská odborná praxe jako PVK

KGER/BOP1 - Bakalářská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/BOP2 - Bakalářská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/SBOP - Souvislá bakalářská odborná praxe - 10 KB

Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
Magisterské studium
 • Všechny studijní obory - možno volit předmět Magisterská odborná praxe nebo Souvislá magisterská odborná praxe jako PVK
KGER/MOP1 - Magisterská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/MOP2 - Magisterská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/MBOP - Souvislá magisterská odborná praxe - 10 KB
 
Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
U dobíhajících oborů KGER je nabízena Odborná praxe jako PVK Odborná praxe I (10 ECTS) pro bakalářské jednooborové studium (NJO a IKG) pod kódem KGER/0883 a pro navazující magisterské filologické studium jako Odborná praxe II pod kódem KGER/0884.

PVK bude uznáno a započteno v semestru, ve kterém studující předloží potřebné doklady o absolvování odborné praxe, nejpozději v následujícím semestru po jejím ukončení. V navazujícím magisterském studiu není možné zpětné uznání praxe ze studia bakalářského.

 

KGER doporučuje pro odbornou praxi následující instituce:

Databáze institucí v Německu a Rakousku, se kterými KGER navázala kontakty za účelem odborné praxe:

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti:

Databáze FF UJEP - ZDE

LUCIE ČECHOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, získala za svůj projekt „Rasende Schüler“ v soutěži Deutschlehrerpreis 2013/14 o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka v České republice 1. místo v kategorii Základní školy. Cena ve výši 20 tis. Kč ji byla slavnostně předána 17.6.2014 na Velvyslanectví SRN.  Již v předchozím roce  se ji podařilo ve této soutěži a kategorii (Deutschlehrerpreis 2012/13)obsadit krásné 4. místo. Více se dočtete v článku "Ústecké němčinářky bodovaly".


MICHAELA HOLÁ,  absolventka magisterského studia „Učitelství cizího jazyka pro ZŠ – německý jazyk“, vyučuje od r. 2013 na TU Chemnitz jazykové kurzy DaF, pracuje jako odborná referentka pro německý jazyk ve vzdělávacím projektu FOX a v současné době je zaměstána jako koordinátorka česko-saských vztahů u Obchodní komory v Chemnitz (Industrie- und Handelskammer Chemnitz). Zde podporuje německé firmy, které mají zájem navázat spolupráci s firmami v ČR, působí ve schvalovací projektové radě pro přeshraniční česko-německé projekty realizované zejména v oblasti hospodářství, vzdělávání a kultury. K jejím úkolům dále patří navazování kontaktů a upevňování kulturně-politických a hospodářských vztahů Německa a České republiky na úrovni ministerstev, konzulátů, organizací a firem všech velikostí za účelem rozvoje spolupráce obou zemí, zejména pak v příphraničním regionu. Kromě toho působí jako překladatelka a tlumočnice v mezinárodním projektu ENERGIE für morgen a v přeshraničních projektech Ziel3. Úzce pak spolupracuje s oddělením pro zahraniční vztahy radnice města Chemnitz, pro které překládá, tlumočí a koordinuje mezinárodní projekty, zejména  pak s partnerským městem Ústí nad Labem. Během svého dřívějšího působení na jazykové škole ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem se stala v r. 2009 se svým krátkým německým filmem vítězkou mezinárodní projektové soutěže Arche EUROPA 2009, kterou vypsalo Ministerstvo kultury v Berlíně a České centrum v Berlíně pro Českou republiku a Spolkovou republiku Německo. V rámci tohoto vítězného projektu pak absolvovala s dětskými představiteli 10-ti denní plavbu z Berlína do Prahy, během které se setkala s předními politiky, herci i osobnostmi české i německé scény. O této plavbě a projektu vysílala Česká televize s jejími účastníky ze ZŠ Stříbrnická dne 20.9.2009 pořad v dětské relaci Hřiště 7.

KATEŘINA KOZÁKOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, získala v soutěži o nejlepší/ho učitele/učitelku německého jazyka Deutschlehrerpreis 2013/14  Zvláštní cenu v kategorii Základní školy. Cena ve formě dvoutýdenního pobytu v Rakousku ji byla udělena za projekt „Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein!“  Již v r. 2013 reprezentovala úspěšně katedru germanistiky se svou diplomovou prací o knihách Otfrieda Preußlera pro děti a mládež „Die kleine Hexe“ (Malá čarodějnice) a „Krabat“ (Čarodějův učeň) na studentské konferenci Pragestt 2013.


 

   ALEŠ MISAŘ, student bakalářského studia „Německý jazyk a literatura pro školskou praxi“, získal ve 20. ročníku prestižní Překladatelské soutěži Jiřího Levého určené pro mladé překladatele do 35 let první místo v kategorii „poezie“. Odborná porota mu udělila 20.6.2012 tuto významnou cenu za jeho překlad z německého jazyka – R.M. Rilke: „Sonety k Orfeovi“.

Svůj překlad prezentoval široké veřejnosti v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze dne 10.3.2014 ve společné diskuzi s překladateli Milošem Kučerou a Radkem Malým.

MARCELA PAŽOUTOVÁ, absolvetka studia germanistiky FF UJEP, obsadila v 1. ročníku soutěže Absolventská práce Ústeckého kraje 2011, kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem a Asistenčním centrem a.s. připravila Krajská hospodářská komora ÚK, 2. místo v kategorii  diplomových prací. Tuto cenu, dotovanou částkou 10 tis. Kč, obdržela 25.10.2011 za svou poutavou analýzu 702 nouzových platidel z doby po první světové válce, která jsou součástí numismatické sbírky ústeckého muzea. Interdisciplinární charakter práce s názvem „Notgeld als spezifische Textsorte“  dokládá, že důkladná textově lingvistická analýza může být nejen fundovaným exkurzem do řady dalších vědních oborů, ale že se vědecký zápal a noci probdělé nad rešeršemi vyplatí a závěrečné práce nemusejí vždy končit jen v univerzitních knihovnách.

KLÁRA SOFKOVÁ, absoventka bakalářského oboru "Interkulturní germanistika", obhájila v r. 2013 na katedře germanistiky svou bakalářskou práci „Fritz Gärners Werk als Utopie der schnell sich entwickelnden industriellen Welt“, věnovanou dílu poněkud pozapomenutého ústeckého rodáka, grafika, malíře a výtvarníka Fritze Gärtnera. Výsledky této práce jsou natolik zajímavé a přínosné, že byly na jaře 2014 publikovány v pdf německém časopise Technische Kulturdenkmale (Köhler, Hubert: „Fritz Gärtner im Land der Arbeit.“ Eine neue Forschungsarbeit über einen fast vergessenen Künstler. In: TKD Technische Kulturdenkmale, Zeitschrift für Handwerks- und Technikgeschichte, Ausgabe Nr. 60, April 2014, S. 10-11).

KLÁRA ŠMICOVÁ, absolventka magisterského studia „Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk“, vyučovala již během svého studia německý a anglický jazyk na ZŠ a SŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2011 působí jako učitelka německého a anglického jazyka na Základní škole Na Stínadlech v Teplicích, kde nápaditě zpestřuje výuku vzájemnými výměnnými pobyty ve spoluprací s partnerskými školami v Německu a motivuje své žáky k osvojení německého jazyka i řadou zajímavých projektů. Již v r. 2013 se umístila na 2. místě v prvním ročníku soutěže Deutschlehrerpreis 2012/13 s projektem „Mit eTwinning durch das Schuljahr“. V r. 2015 obsadila v této soutěži (Deutschlehrerpreis 2014/15) 1. místo v kategorii "Základní školy" s projektem „Gesundes Leben ohne Grenzen“. Cena ve výši 20 tis. Kč ji byla slavnostně předána 12.5.2015 na Velvyslanectví SRN. Více se dočtete v článku idnes nebo ve článku MFDnes 2.11.2015 (ZDE).

KATEŘINA ŽELEZNÁ, absolvetka magisterského studia "Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk" , působí v Míšni (Meißen) jako překladatelka, tlumočnice a učitelka. Mimo to se významně podílí na prohlubování vzájemných česko-německých vztahů města Míšně s jeho partnerským městem Litoměřicemi. Založila v Míšni první kurzy českého jazyka, obnovila kontakty mezi míšeňskými a českými vinaři, pracuje jako průvodkyně pro české návštěvníky v Míšni, v Litoměřicích a okolí pak organizuje kulturní akce pro německé skupiny. Její dosavadní práce a aktivity byly oceněny 13.1.2014 v článku jpg Karin Domann s názvem „Die Botschafterin“ (Domann, Karin: Die Botschafterin: In: Sächsische Zeitung, 13.1.2014, S. 15, Meißen).

Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist eine Sprachprüfung für alle, die bereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen und diese überprüfen möchten.

Wer in Deutschland studieren möchte, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, um zum Studium zugelassen zu werden. Dieser Nachweis kann durch die Prüfung TestDaF erbracht werden.

Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten Testzentren angeboten und kann somit im Heimatland der Bewerberinnen und BewerberInnen abgelegt werden. TestDaF eignet sich als Sprachnachweis

 • für Studierende, die ein Studium in Deutschland aufnehmen wollen und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse brauchen,
 • für Studierende, die in ihrem Heimatland ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen
 • für WissenschaftlerInnen, die einen Aufenthalt an einer Hochschule in Deutschland planen und ihren Sprachstand überprüfen wollen,
 • für alle, die für wissenschaftliche Berufe ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,
 • für Studierende, die über Programme der Europäischen Union zum Studium nach Deutschland kommen und am Ende Ihres Aufenthalts einen qualifizierten Sprachnachweis erwerben wollen.

Niveau und Umfang der Prüfung TestDaF

Der TestDaF ist eine Sprachprüfung auf fortgeschrittenem Niveau. Er umfasst auf der Skala des Europarats etwa die Niveaustufen B 2.1 (ALTE-Stufe 3) bis C 1.2 (ALTE-Stufe 5). Prüfungsteilnehmer sollten vor der Anmeldung zur Prüfung bereits ca. 700 bis 1000 Unterrichtseinheiten Deutsch absolviert haben. Ein Nachweis der Deutschkenntnisse zur Prüfungsnameldung ist nicht notwendig. Die Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden, kostet aber jeweils 110,- Euro Prüfgebühr.

Der TestDaF misst den sprachlichen Leistungsstand. Die Prüfungsleistungen werden drei Niveaustufen zugeordnet: TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3).

TDN 5 ist die höchste Stufe. Unterhalb von TDN 3 differenziert TestDaF nicht mehr, sondern stellt nur fest, dass der Prüfungsteilnehmer das Eingangsniveau von TestDaF noch nicht erreicht hat.

Die vier Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck und mündlicher Ausdruck werden getrennt geprüft, um ein differenziertes sprachliches Leistungsprofil zu erstellen. Die Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fertigkeiten werden daher im Zeugnis getrennt ausgewiesen.

Weitere Informationen unter: http://www.testdaf.de/

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující SO 7310T339 „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky, a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Tato přihláška má formu formuláře, obsahujícího literaturu ke zvoleným tématům v oblasti lingvistiky a literární vědy včetně seznamu četby k dějinám literatury NJO. Jsou-li součástí seznamu četby k literárním dějinám básně, jsou přiloženy k přihlášce ve zvláštním souboru jako příloha.

Seznam literatury ke zvoleným tématům je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

SZZ probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k interkulturní problematice s důrazem na česko-německý popř. česko-rakouský kontext. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 550 – 600 slov). Studující má k dispozici 210 min. (3,5 hod.) a jednostranný výkladový slovník. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje a její výsledek se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část se skládá se ze dvou oblastí, literárněvědné a lingvistické. Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Při ústní zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby).

1) Oblast literárněvědná

první části (literární dějiny) prokazuje studující schopnost orientovat se v dějinách literatury NJO od jejího počátku do současnosti z diachronního pohledu (vývoj literárních žánrů – román, novela, drama, lyrika) na základě znalostí kulturněhistorického kontextu jednotlivých literárních epoch a předložené vlastní četby. Tento seznam vlastní četby obsahuje  minimálně 2 díla příslušného literárního žánru ke každému ze 7 tematických okruhů. Přitom je třeba dbát na to, aby vybraná díla reprezentovala vždy různé literární epochy, u okruhů 6 a 7 pak různé žánry popř. tendence a literární směry.  Seznam četby obsahuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Zvolené básně jsou součástí seznamu četby a přiloženy jako příloha přihlášky. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Tematické okruhy

 1. Der deutschsprachige Roman von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 2. Der deutschsprachige Roman im 20. und 21. Jahrhundert
 3. Die deutschsprachige Novelle von den Anfängen bis zur Gegenwart
 4. Das deutschsprachige Drama von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 5. Das deutschsprachige Drama im 20. und 21. Jahrhundert
 6. Die formstrenge Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)
 7. Die formoffene Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)

druhé části prokazuje studující teoretické znalosti v oblasti interkulturní teorie a metod a schopnost aplikovat je na konkrétní literární text a interpretovat jej mj. v česko-německém kontextu.

pdf Tematické okruhy - literatura

 1. Literatur der frühen Neuzeit im deutsch-tschechischen Kontext
 2. Das Bild Böhmens, der Tschechen, Österreicher und Deutschen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
 3. (E)Migrationsliteratur aus der Tschechoslowakei nach 1945
 4. Interkulturelle Literatur als Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem 3 literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu 250 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

2) Oblast jazykovědná

první části prokazuje studující schopnost aplikovat teoretické poznatky i praktické kompetence z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, textové lingvistiky a stylistiky nabyté během studia nejen magisterského, ale i bakalářského na konkrétní text, který slouží jako základ pro rozpravu o dílčích tématech z výše jmenovaných disciplín.

Tematické okruhy

 1. Das deutsche Vokalsystem
 2. Das deutsche Konsonantensystem
 3. Suprasegmentale phonetische Erscheinungen
 4. Das Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 5. Das Adjektiv - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik, Abgrenzung vom Adverb
 6. Das Verb - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 7. Ausdrucksmittel der Modalität (z.B. objektive vs. Subjektive Modalität, Modalwörter, Modalpartikeln)
 8. Satz, Satzarten, Satzformen (v. a. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung)
 9. Nebensatzklassifizierung
 10. Bedeutungsbeziehungen im Text
 11. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 12. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 13. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 14. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 15. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

pdf Tematické okruhy - lingvistika

 1. Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 2. Historische Entwicklung des Hochdeutschen kontrastiv zum Niederdeutschen
 3. Textstilistik: Kommunikationsbereiche und ihre Textsorten
 4. Vergleichende Linguistik am Beispiel ausgewählter Phänomene aus der Lexikologie, Wortbildung, Phaseologie und Syntax 

Studující si vybírá 2 z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu 200 stran na každý okruh.

 

 

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterstkého studijního programu Německá filologie v česko-němekém interkulturním kontextu / Interkulturní germanistika. První rok studia je realizován na Katedře germanistiky Ff UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky/DaF na Univerzitě Bayreuth. Ročně jsou k dispozici tři místa, obsazovaná na základě výběrového řízení v průběhu 1. ročníku. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+. 

pdf INFORMAČNÍ LETÁK dvojitý diplom UJEP

Koordinátorka programu

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Podmínky

Uchazeč/ka musí

 • být imatrikulován/a ve studijním oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na UJEP v Ústí nad Labem, 
 • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia,
 • mít zajištěno financování studijního pobytu v zahraničí (doporučujeme si včas podat žádost v rámci programu ERASMUS + na dobu 10 měsíců).

Výběrové řízení

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu podklady pro výběrové řízeni: 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (v uzavřené obálce nadepsané "Dvojitý diplom") a elektronicky na adresu kger@ujep.cz (v jednom souboru).

Podklady pro výběrové řízení

1) vyplněný a podepsaný doc formulář žádosti o přijetí ke studiu ve společně uskutečňovaném navazujícím magisterském studijním oboru ukončenému dvojitým diplomem, obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis (viz formulář žádosti),

2) přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce (vyhotoví na požádání studijní oddělení).

Charakteristika obsahu studia

Společný studijní program umožní studujícím oboru „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ získat magisterský titul na obou univerzitách, poté co na každé z nich v určeném období absolvují oboustranně stanovený pdf studijní plán (bližší informace k jednolivým modulům v Bayreuthu - viz Modulhandbuch).

Tematicky se výuka ve společném studijním oboru a výzkum s ní spojený orientují na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německé literatury a kultury z perspektivy cizince.UPOZORŇUJEME, že předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB!

Průběh studia

pdf důležité termíny

Studující musí za dobu ovou částí studia získat 120 KB, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS (studující dokládá výpisem absolvovaných předmětů v anglickém jazyce).

Závěrečná práce

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvrního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno nejpozději v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP). Obhajoba na UJEP se koná zpravidla v prosinci popř. v dalších termínech dle harmonogramu FF UJEP.

Doporučené oblasti: Fremdheit- und Kulturthemenforschung, Landesstudien, Migration, Literaturwissenschaft - Heimatdiskurs,Grenze und Nachbarschaft, deutschsprachige Gegenwartsliteratur (insbesondere Migrations- und interkulturelle Literatur, Nachwendezeit), Linguistik - Kommunikation zwischen Deutschen und Tschechen, Gesprächsforschung (qualitativ) 

Titul

Po úspěšném ukončení studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

Bližší informace ke studiu na Univerzitě Bayreuth

Výběrové řízení 06.04.2014

Výběrové řízeni 14.03.2013

 

Němčinářské desatero – proč studovat němčinu právě v Ústí nad Labem?

 1. S dobrou znalostí němčiny a širším humanitně zaměřeným rozhledem se uplatním nejen u našich sousedů, ale i v celé Evropě.
 2. Svou jazykovou kompetenci si zdokonalím ve výuce s rodilými mluvčími nebo na jedné z 15 partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku.
 3. Otevře se mi svět na studijních pobytech nebo pracovních stážích po celé Evropě i mimo ni (poznám cizí kulturu a naučím se další cizí jazyk).
 4. dvojitým diplomem z Univerzity Bayreuth nebudu mít žádný problém s uplatněním na trhu práce doma ani v zahraničí.
 5. Jako učitel německého jazyka si osvojím nejmodernější výukové metody ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze.
 6. Získám široké znalosti z oblasti jazyka, literatury, dějin a reálií v širším středoevropském kontextu a interkulturní náhled na bohaté česko-německé vztahy.
 7. Budu mít pro studium výborné zázemí v nových prostorách univerzitního kampusu vybavených moderní technikou.
 8. Pro své studium mohu využít nejen Knihovnu a multimediální studovnu katedry, ale i specializovanou Rakouskou knihovnu a Didakticko-metodickou knihovnu nebo jen 50 km vzdálenou, super vybavenou Saskou zemskou knihovnu SLUB.
 9. Mohu se věnovat i akademické kariéře a získat doktorát (Ph.D.) pod vedením renomovaných odborníků.
 10. Díky odborným exkurzím a kulturním akcím poznám nejen Ústí nad Labem a jeho česko-německou historii, ale i malebnou krajinu příhraniční oblasti podél řeky Labe a kulturní památky sousedního státu Sasko (jako např. Grünes Gewölbe).

Bakalářské studijní obory (Bc.)

Seznam studijních programů

V bakalářských studijních oborech Německý jazyk a literatura (prezenční dvouoborové studium) a pdf Interkulturní germanistika (jednooborové, v ČR unikátní studium v prezenční i kombinované formě) je přijímací zkoušku prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažené jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce:

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních situacích a k vybraným tématům:

 • základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a kulturní přehled)
 • znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby

Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky. 

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Navazující magisterské dvouleté studium (Mgr.)

Seznam studijních programů

V navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční dvouoborové studium a jednooborové studium v prezenční i kombinované formě) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Přijímací zkouška se promíjí. Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních, tak i na základních školách.

V navazujícím magisterském studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (v ČR unikátní obor s možností ukončení dvojitým diplomem, tzv. DOUBLE DEGREE, s Univerzitou Bayreuth) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP (uchazeč dokládá ověřenou kopií diplomu a ověřeným výpisem předmětů včetně hodnocení studia). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře germanistiky FF UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoruv německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi, seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující se k danému oboru apod.)

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Doktorské čtyřleté studium (Ph.D.)

pdf Německá literatura

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia (filologické nebo germanistické zaměření je výhodou). Společně s přihláškou ke studiu předkládá uchazeč k danému termínu doklad o dosaženém magisterském vzdělání a svůj projekt disertační práce (exposé dizertační práce zároveň zašle elektronicky na kger@ujep.cz). Téma dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s vedoucí katedry doc. Mgr. Renatou Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz).

Průběh pohovoru a hodnoceni:

Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč přijímací komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představí projekt své budoucí disertační práce. Přednostně budou přijímáni uchazeči, jejichž výzkumný záměr má přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou činností katedry (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů českého původu, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu), vítány jsou i interdisciplinární přesahy. U pohovoru je hodnocena kvalita předloženého projektu a jeho prezentace uchazečem.

Koordinátor kombinovaného studia na KGER: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., e-mail: jankvapil@post.cz, tel.: (00420) 475 286 482

Fakultní koordinátor systému Moodle: Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., e-mail: ff.moodle@ujep.cz

Na katedře germanistiky jsou akreditovány v kombinované formě tyto obory (od r. 2015-16):

 • SO 7310R242 Interkulturní germanistika (tříletý bakalářský studijní obor v programu B 7310)
 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouletý nav. magisterský studijní obor v programu N 7503)

Zároveň dobíhají v kombinované formě následující dva studijní obory:

 • Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (tříletý bakalářský, studijní program B 7310)
 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (dvouletý navazující magisterský, program N 7503)

 Kombinovaná forma studia znamená, že zhruba jedna třetina výuky je realizována prostřednictvím prezenčních forem výuky (zpravidla pondělí), dvě třetiny formou pak formou samostudia za pomoci speciálních pomůcek pro tuto fázi studia, tzv. studijních opor, které jsou k dispozici na studijním portálu Moodle. Prezenční výuka probíhá zpravidla zpravidla v pondělí.

Studující kombinovaného studia se přihlašují do jednotlivých kurzů ve studijním portálu MOODLE na základě hesla, které jim sdělí vyučujjící daného kurzu na první hodině výuky: http://moodle.ff.ujep.cz/

Bližší informace o tomto typu studia a studijním portálu Moodle Vám poskytne koordinátor kombinovaného studia KGER, na kterého se můžete obrátit s problémy souvisejícími s kombinovaným studiem.

     1.  PROGRAM ERASMUS+

Kontakt na FF: Mgr. Jana Burdová, email: jana.burdova@ujep.cz

Kontakt na KGER: Mgr. Eva Krovová, email: eva.krovova@ujep.cz

 

     2. STUDIENBÖRSE GERMANISTIK (Würzburg, Německo)

Studienbörse Germanistik bietet Stipendien für die Förderung von Germanisten und Germanistinnen aus Tschechien, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland und der Slowakei zum Zweck von Studienaufenthalten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung am Institut für deutsche Philologie der Universität Würzburg.

Kontakt: Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová PhD, Opava: studienboerse@fpf.slu.cz

Termín odevzdání podkladů: do 1. prosince předchozího roku

 

     3.  GFPS-CZ (Německo) 
Studentská organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě GFPS-CZ (dříve JANUA), která vznikla v r. 1999 z iniciativy studujících a vyučujících Katedry germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem, nabízí atraktivní semestrální stipendia do SRN. Výhodou je poměrně vysoké měsíční stipendium, možnost volby univerzity dle vlastních preferencí a pomoc německých partnerů na místě během studia. 

Mezi další aktivity ve spolupráci s partnerskou organizací GFPS, e.v. v Německu a GFPS-Polska patří i organizace jazykových tandemových kurzů, zprostředkování praxí a dalších kulturně zaměřených akcí jako jsou "Städtetage" nebo "Quadrat" (mezinárodní setkání stipendistů, na kterém prezentují své výsledky).

Kontakt: gfpscz@gmail.com

Termíny odevzdání podkladů:

 • Na letní semestr (v době 1.4.-31.8.) - do 31. října
 • Na zimní semestr (v Německu: 1.10.-31.3.) - do 31. března

 

    4.   STIPENDIA DAAD (Německo)
          Kontakt: Dr. Katrin Ankenbrand, email: ankenbrandkatrin@gmail.com

                      a) DAAD-STIPENDIEN für GermanistikstudentInnen

 • Hochschulsommerkurs (Dauer 3-4 Wochen/ Aufenthalt in Deutschland/ Themen unterschiedlich)
 • Semesterstipendien (Dauer 1 Semester/ Aufenthalt an einer deutschen Universität/ genauer Studienplan wird verlangt) für StudentInnen im 3. und 4.Studienjahr
 • Kurzstipendien für Fertigstellung der Diplomarbeit (Dauer 1-3 Monate von Juni bis Dezember)
 • Bewerbungsschluss ist der 31. 10. jeden Jahres!

                     b) DAAD-STIPENDIEN für Graduierte, d.h. StudentInnen, die ihr Studium abgeschlossen haben

 • Jahresstipendien
 • Vertiefungs-/ Aufbaustudiengänge
 • Bewerbungsschluss ist der 1. Februar jedes Jahres!

                  c) STIPENDIEN des pädagogischen Austauschdienstes

 • ideal für GermanistikstudentInnen, die LehrerInnen werden wollen!
 • Unterrichtspraktikum an einer deutschen Schule (Dauer 6-8 Monate von Oktober - Mai/ für Studenten ab 3.Studienjahr/ finanzielle Eigenbeteiligung ist erforderlich)
 • Bewerbungsschluss ist der 1. Februar jedes Jahres!

                                                                

       5.  STIPENDIA AKTION (Rakousko)

Kontakt: Dr. Karin S. Wozonig, email: karin.wozonig@posteo.de

Rakouská stipendia jsou určena především pro přípravu diplomové nebo bakalářské práce (nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami) v délce 1-9 měsíců. Ucházet se mohou studující ve věku od 20ti let, studující oboru germanistika musejí být v době podání žádosti minimálně ve druhém ročníku studia.

Potřebné formuláře (Bewerbung um ein Auslandsstipendium, Empfehlunsschreiben, Betreuungszusage) lze stáhnout na webových stránkách www.dzs.cz/AKTION/.

Gramatika

 • Satz, Satzarten und Satzformen
 • Satzgliedbestimmung
 • Kriterien für die Nebensatzklassifizierung
 • Satzgliedstellung (Folgeregeln für den Satz)
 • Methoden der Syntax (Proben)
 • Valenz
 • Infinitivsätze
 • Substantiv
 • Artikelwörter
 • Adjektiv
 • Kategorien des Verbs (vor allem Genera, Tempora und Modi)
 • Modalverben
 • Fügewörter

Lexikologie

 • Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung (Vergleich mit dem Tschechischen)
 • Bedeutungsbeziehungen im Text
 • Quellen zur Bereicherung des Wortschatzes
 • Teil- und Nachbardisziplinen der Lexikologie
 • Varietäten der deutschen Sprache
 • Fremdes Wortgut im Deutschen
 • Veränderungen im Wortschatz
 • Deutsche Phraseologie
 • Sprache und Gesellschaft

Stylistika

 • Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 • Stilfiguren im Text (besonders Metapher und Metonymie)
 • Komplexe stilistische Textanalyse (makro- und mikrostilistisch)

Fonetika

 1. Assimilation im Deutschen im Vergleich zum Tschechischen
 2. Wortakzent bei deutschen Wörtern, Zusammensetzungen und Fremdwörtern
 3. Satzakzent und seine Bedeutung
 4. Satzmelodie im Deutschen
 5. Das deutsche Vokalsystem und Hauptschwierigkeiten der tschechischen Lernenden
 6. Das deutsche Konsonantensystem und Hauptschwierigkeiten der tschechischen Lernenden
 7. Reduktion und Elision des „e“ in Präfixen und Endungen
 8. Beziehung zwischen Laut und Graphem im Zusammenhang mit der Quantität!
 9. Vokalisation der r-Laute und der Endung -er
 10. Realisierung der Endungen: -en, -em, -el

 • Die Aufklärung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur. Vertreter der Aufklärung, bevorzugte literarische Gattungen.
   
 • Die SUD Bewegung als literarische Revolution, Vertreter, Gedanken, bevorzugte literarische Gattungen.
   
 • Bedeutung und Auswirkungen der Weimarer Klassik, J.W.Goethe und F. Schiller – ihre Persönlichkeit und Werk.
   
 • Die romantische Literatur und ihre Entwicklungsstadien, neue literarische Gattungen, Vertreter und ihre Werke.
   
 • Biedermeier, Vormärz, Junges Deutschland. Charakteristik der literarischen Etappen, ihre bedeutendsten Vertreter und Werke.
   
 • Der literarische Realismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Historische und philosophische Voraussetzungen, die wichtigsten Merkmale und Gattungen, Hauptvertreter und Ihre Werke.
   
 • Naturalismus, seine Gegenströmungen (Wiener Moderne, Impressionismus, Symbolismus, Dada) und der deutsche Expressionismus. Charakteristik, die wichtigsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Die Entwicklungstendenzen der Literatur der Weimarer Republik (Neue Sachlichkeit, Kriegsroman, Brecht und sein episches Theater) und die Literatur des Exils nach 1933 (Zentren, Autoren und ihre Werke).
   
 • Die wichtigsten Entwicklungstendenzen der BRD-Literatur nach 1945 (Trümmerliteratur, nonkonformistischer Roman, Politisierung der Literatur, neue Innerlichkeit, Migrationsliteratur, Postmoderne) und nach der Wende.
   
 • Die wichtigsten Entwicklungstendenzen und Vertreter der ehemaligen DDR-Literatur (Heiner Müller, Christa Wolf, Ulrich Plenzdorf, Christoph Hein).
   
 • Die Hochleistungen der österreichischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, literarische Epochen, Gattung, Vertreter und ihre Werke.
   
 • Die besondere Leistung der deutschsprachigen Literatur der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, literarische Epochen, Gattung, Vertreter und ihre Werke.
   
 • (2. Stufe)

  Thematische Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur für Kinder und Jugendliche (“problemorientierte” Literatur, tagespolitische Stoffe und Themen, deutsch-tschechische Beziehungen, Enttabuisierung mehrerer Themen).

  (3. Stufe)

  Vom Mittelalter zum Barock, die bedeutendsten Tendenzen in der Entwicklung der Epik, Lyrik und des Dramas, die wichtigsten Vertreter und ihr Werk.

 • Böhmen und die deutschsprachige Literatur (böhmische Motive im Werk deutscher und österreichischer Autoren, deutschschreibende Autoren aus Böhmen, deutschschreibende Exilautoren nach 1968).

  3. Stufe: Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart
  2. Stufe: Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart

 • Sagen, Märchen in der deutschsprachigen Literatur und die phantastische Literatur für Kinder und Jugendliche. Die wichtigsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Der deutschsprachige Roman – seine Entwicklung im Laufe der Epochen, die wichtigsten Vertreter und ihre Werke, der deutsche Bildungs- und Entwicklungsroman.
   
 • Die Entwicklung des deutschsprachigen Dramas im Laufe der Jahrhunderte (aristotelisches Theater, episches Theater, experimentelles Theater), bedeutende Vertreter.
   
 • Die deutschsprachige Poesie im Laufe der Jahrhunderte, die Bedeutung Entwicklung einzelner Gattungen, die bedeutendsten Dichter und ihre Werke.
   
 • Die Novelle als literarische Gattung, Hauptmerkmale und Entwicklung in der deutschsprachigen Literatur, die bedeutendsten Vertreter und ihre Werke.
   
 • Satire, Humor, Parodie, Pastiche (Postmoderne) in der deutschsprachigen Literatur als Zeit- und Kunstkritik. Funktion, Formen und Themen, Vertreter und ihre Werke.

Ověřuje se teoretická a praktická způsobilost uchazeče k výkonu povolání učitele němčiny na českých školách. Uchazeč prokazuje znalost pedagogicko-psychologických a metodických přístupů vhodných pro osvojování německého jazyka a seznámení s kulturou zemí německé jazykové oblasti na příslušném typu a stupni škol. Předpokládá se propojení a ověření lingvistických literárních a interkulturních poznatků se školskou praxí.

Základní tématické okruhy (v němčině):

 • Gegenstand und Aufgaben der Didaktik des Fremdsprachenunterrichts. Beziehungen zu den Grundlagenwissenschaften: Psychologie, Lernpsychologie, Soziologie, Pädagogik, allgemeine Didaktik und Linguistik
   
 • Geschichtliche Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts und seiner Methoden, Rolle der deutschen Sprache in Böhmen
   
 • Spezifische Ziele, Aufgaben und Probleme des Deutschunterrichts im tschechischen Bildungswesen, Entwicklung des sprachkommunikativen Könnens als Hauptziel des Unterrichts
   
 • Unterrichtsplanung und -beobachtung, Hospitationen und ihre Auswertung
   
 • Die Unterrichtsstunde: ihre Struktur, Gestaltungsmöglichkeiten, Typen und Phasen (Vermittlungs-, Festigungs-, Aktivierungs-, Systematisierungs- und Kontrollhandlungen)
   
 • Die Lern- und Leistungskontrollen, Probleme der Leistungsmessung und Bewertung im Fremdsprachenunterricht
   
 • Arten, Funktion und Einsatz von Unterrichtsmitteln: Lehrbücher und Lehrwerke im Deutschunterricht, ihre Bestandteile sowie Kriterien für ihren Einsatz, Erstellung von eigenen Lehr- und Lernmaterialien (Hör-, Lese-, Übungstexten)
   
 • Fragen der Lernmotivation und der Praxisbezogenheit des Unterrichts, außerschulisches Lernen und Nutzung moderner Medien (z. B. Internet)
   
 • Funktion und Inhalt der Landeskunde im Deutschunterricht, interkulturelles Lernen und Projektarbeit, Arbeit mit authentischen Hör- und Lesetexten
   
 • Arbeit am phonetischen System, Hauptschwierigkeiten der deutschen Aussprache für Tschechen
   
 • Probleme der Wortschatzarbeit: Übungsformen und Kontrollen
   
 • Grammatikvermittlung: Darstellungs-, Übungsformen und Kontrollen
   
 • Arbeit am graphischen System: Die deutsche Rechtschreibung und ihre Reform
   
 • Entwicklung der Fertigkeiten Hörverstehen und Leseverstehen:Übungs- und Kontrollmöglichkeiten
   
 • Entwicklung der Fertigkeit Sprechen (in ihren dialogischen und monologischen Formen), Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Konversationsaufgaben

Pflichtlektüre im Überblick:

 • G. E. Lessing:
  • Fabeln
  • 1 Drama
    
 • J.W. Goethe:
  • Die Leiden des jungen Werthers
  • 1 Drama
  • Faust I. oder Faust II.
    
 • F. Schiller:
  • 1 klassisches Drama
  • 1 Sturm-und-Drang-Drama
    
 • Gedichte von Goethe, Schiller nach eigener Auswahl
   
 • 1 romantisches Werk (Märchen, Novelle, Roman)
   
 • H. von Kleist:
  • 1 Drama
  • 1 Novelle
    
 • H. Heine:
  • Romantische Schule
  • Gedichte (Auswahl)
    
 • Grabbe / G. Büchner: 1 Drama
 • F. Grillparzer: 1 Drama
 • A. Stifter: 1 Prosastück
 • Ch. Sealsfield: Austria as it is
 • G. Keller / Th. Storm: 1 Novelle
 • Th. Fontane / W. Raabe: 1 Roman
 • G. Hauptmann: 1 Drama
 • 1 Werk der Wiener Moderne (Schnitzler, Kraus, Hofmannsthal ect.)
 • Th. Mann: 1 Novelle
 • Th. / H. Mann: 1 Roman
 • 1 expressionistisches Drama (Hasenclever, Toller, Kaiser)
 • S. Zweig: 1 Prosastück
 • B. Brecht: 1 Drama
 • H. Böll / W. Koeppen: 1 Roman
 • G. Grass / S. Lenz: 1 Roman
 • A. Seghers / H. Kant / E. Strittmatter: 1 Roman
 • F. Dürrenmatt / M. Frisch: 1 Drama
 • 1 Dokumantardrama von P. Weiss / R. Hochhuth / H. Kipphardt
 • P. Handke: 1 Drama
 • Th. Bernhard / B. Strauss: 1 Drama
 • H. Müller / P. Hacks / V. Braun: 1 Drama
 • M. Walser: 1 Prosastück
 • E. Jelinek / I. Bachmann: 1 Prosastück
 • Ch. Wolf / Ch. Hein: 1 Roman
 • Gedichte von I. Bachmann, P. Celan, H.M. Enzensberger, Ernst Jandl, S. Kirsch nach eigener Auswahl

Gedichte nach eigener Auswahl – 5 Texte zur Staatsprüfung mitnehmen.

Kinder- und Jugendliteratur:

 • W. Busch / H. Hoffmann: 1 Bildergeschichte
 • E. Kästner:
  • Emil und Detektive / Das fliegende
  • Klassenzimmer
    
 • Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen
 • M. Ende: Momo
 • J. Holub: Der rote Nepomuk
 • P. Härtling: Das war der Hirbel / Max von der Grün: Vorstadtkrokodile
 • 2 Kinder-, bzw. Jugendbücher von Benno Pludra / Christine Nöstlinger / Gudrun Pausewang

Die meisten im Verzeichnis angeführten Werke sind am Lehrstuhl Germanistik vorhanden und können in der Institutsbibliothek (Raum 639), der Bibliothek der österreichischen und Schweizer Literatur (Raum 644) oder nach individueller Absprache mit den Lehrenden aus dem DAAD-Handapparat (Raum 641) und der Bibliothek der deutschen Gegenwartsliteratur nach 1945 (Raum 645) ausgeliehen werden.

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ (formulář studijního oddělení) se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

Mimo přihlášky na studijním oddělení podávají studující navazujících magisterských studijních oborů

 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)
 • SO 7504T072 Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

ke stejnému termínu také tzv. katederní přihlášku ke SZZ na katedře germanistiky,  a to

 • elektronicky na adresu kger@ujep.cz a
 • v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení (podepsanou) na sekretariátě KGER.

Součástí této přihlášky je formulář, obsahující literaturu ke zvoleným tématům a seznam četby k dějinám literatury NJO, a příloha, kterou tvoří koncept vlastní vyučovací hodiny včetně tabulky obsahující přehled jednotlivých vyučovacích aktivit.

Jak seznam literatury ke zvoleným tématům tak koncept vyučovací hodiny je třeba předem konzultovat s vyučujícím daného předmětu popř. zkoušejícím dané oblasti!

Formuláře

Bližší informace

1. Koncept vyučovací hodiny je možné předem konzultovat v rámci Metodicko-didaktického semináře, seznam literatury ke zvolenému tématu v oblasti literárněvědné na Magisterském literárním semináři, v oblasti lingvistické na Magisterském lingvistickém semináři v posledním semestru studia.

2. Seznam četby ke zvoleným tématům (v oblasti lingvistické a literárněvědné) musí obsahovat kompletní bibliografické údaje (vyjma beletrie) a údaj o počtu nastudovaných stran (tj. počet stran článku, monografie nebo kapitol vztahujících se k problematice v dané publikaci).  

Schmitz, W./ Kölling, D. (2014): Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen Ländern seit 1945. In: Cornejo, R./ Piontek, S./ Sellmer, I./ Vlasta, S. (Hg.): Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens Verlag, S. 55-76 (22 S.)

3. Seznam četby k dějinám literatury NJO (součást přihlášky) obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením autora a roku jejich prvního vydání. Jsou-li součástí předložené četby básně, jsou přiloženy k přihlášce jako zvláštní příloha.

SZZ pro navazující magisterské studijní obory se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část SZZ obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k problematice vztahující se k danému studijnímu oboru. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 450 – 500 slov). Studující má k dispozici 180 min. (3 hod.) a jednostranný výkladový slovník, který je mu dán k dispozici na místě. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje. Výsledek písemné části se promítá do celkového hodnocení SZZ.

Ústní část SZZ se skládá se tří oblastí: didaktické, lingvistické a literárněvědné. Pro každou část je vymezeno cca 20-30 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Ke zkoušce si studující s sebou přinese jeden výtisk přihlášky (včetně textů básní ze seznamu vlastní četby) a koncept vyučovací hodiny.

1. Oblast didaktická (ústní část)

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část.

a) V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování a prezentace jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

b) V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

2. Oblast lingvistická (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza textu: V první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které jsou povinnou součástí studia německého jazyka na bakalářské úrovni.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost hlouběji porozumět dané problematice, případně formulovat a obhájit své vlastní stanovisko. Zvolená témata se nesmí shodovat s tématem diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí tři z pěti lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce, Německá frazeologie ve výuce NJ, Textová lingvistika a stylistika textu, Srovnávací lexikologie) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jako podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé z témat min. 70 stran (tj. celkemmin. 210 stran).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí dvě ze tří lingvistických oblastí (Vývoj jazyka, Vývojové tendence v současném německém jazyce a Německá frazeologie ve výuce NJ) a v každé z nich se připraví formou samostudia na jedno zvolené téma. Rozsah nastudované sekundární literatury, sloužící jakou podklad pro akademickou rozpravu, činí pro každé téma min. 70 stran (tj. celkem min. 140 stran).

3. Oblast literární (ústní část)

Zkouška se skládá ze dvou částí.

a) Analýza literárního díla: V první části zkoušky prokazuje studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu vlastní četby, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo (prozaické, dramatické nebo lyrické). Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

b) Zvolené téma: Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho adekvátně interpretovat vybraná díla primární literatury, vzájemně je porovnávat a vyvozovat vlastní závěry. Žádné ze zvolených témat se nesmí shodovat s tématem diplomové či bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)

Studující si zvolí v každé ze tří literárněvědných oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vybrané kapitoly z literatury NJO, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé téma  si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 6 literárních děl a  min. 300 stran sekundární literatury).

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí v každé ze dvou literárních oblastí (Literatura pro děti a mládež, Vývojové tendence v současné literatuře NJO) jedno téma a připraví se na ně formou samostudia. Pro každé z obou témat si připraví 2 literární díla dle vlastního výběru a nastuduje sekundární literaturu v min. rozsahu 100 stran (celkem 4 literární díla a min. 200 stran sekundární literatury).

 • SO Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • SO Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - prezenční a kombinovaná forma

SZZ těchto oborů se skládá z části didaktické, lingvistické a literární. Pro každou část je vymezeno cca 20 min. Při zkoušce je hodnocena rovněž přiměřenost jazykového projevu a komunikativní kompetence minimálně na rozvinuté úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR).

Přihlášky ke SZZ podávají studující v termínu dle harmonogramu příslušné fakulty v daném akademickém roce

1) na studijním oddělení na k tomu určeném formuláři a zároveň
2) na katedře germanistiky formou tzv. katederní přihlášky ke SZZ (viz formulář níže) včetně všech příloh, a to 2x v tištěné podobě (podepsané) na sekretariátě KGER a elektronicky na adresu kger@ujep.cz. Povinnou součástí řádně vyplněných přihlášek v tištěné i elektronické podobě jsou v jednom výtisku přílohy:

 • písemná příprava na vyučování popř. návrh didaktizace zvoleného textu primární literatury (viz níže uvedené informace k jednotlivým studijním oborům),
 • seznam primární literatury k dějinám literatury (Obsahuje tématické okruhy a k nim přiřazená díla vlastní četby s uvedením roku prního vydání. Jsou-li v seznamu četby uvedeny básně, jsou zároveň jeho součástí jako příloha). 

Bibliografické údaje, uvedené v seznamu nastudované sekundární literatury ke zvolenému tématu, musí obsahovat údaj o počtu stran - počet stran článku, v případě celé publikace celkový počet stran popř. názvy kapitol a počet stran vztahujících se k dané problematice v uvedené publikaci. Seznam by měl obsahovat mj. sekundární literaturu vztahující se ke konkrétním zvoleným literárním dílům. Zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s příslušnými vyučujícími. 

Doporučujeme si vzít jeden výtisk přihlášky a seznam vlastní četby s sebou také ke SZZ za účelem přípravy tématu vybraného komisí.

1. Oblast didaktická

Ústní zkouška z didaktiky německého jazyka obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části studující prokáže na základě tematických okruhů stanovených katedrou znalost teorie vyučování cizím jazykům, zejména pak v oblasti rozvíjení komunikativní kompetence, znalost způsobů osvojování jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, fonetika, ortografie), rozvíjení komunikativních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, ústní projev a psaní) a orientaci v interkulturní problematice. V souvislosti sepětí teorie s praxí prokáže studující, že je obeznámen se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, Evropským jazykovým portfoliem a Rámcovými vzdělávacími programy.

V praktické části studující předloží, vysvětlí a obhájí svou konkrétní písemnou přípravu na vyučování, vypracovanou během pedagogické praxe, čímž zároveň prezentuje, že se dovede aktivně podílet na aplikaci, popřípadě i úpravách konkrétního Školního vzdělávacího programu.

2. Oblast lingvistická

Zkouška se skládá ze dvou částí. V první části prokáže studující schopnost komplexní lingvistické analýzy daného textu, vycházející ze znalostí základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, stylistiky a textové lingvistiky), které katedra nabízí v průběhu bakalářského studia jako povinné.

Druhou částí je akademická rozprava o jednom z tematických okruhů stanovených katedrou na základě nabídky povinných kurzů v průběhu magisterského studia. K předem stanovenému termínu si studující zvolí z nabídky katedry předepsaný počet tematických okruhů. Zvolené téma se nesmí shodovat s tématem jeho diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové - prezenční studium)

Studující si zvolí z obou povinných kurzů (Tendence v současné němčině a Vybrané kapitoly z lingvistiky) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 250 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 125 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové - kombinované studium)

Studující si zvolí ze tří povinných kurzů (Tendence v současné němčině, Vybrané kapitoly z lingvistiky a Vývoj němčiny) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudium určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 250 stran (úhrnně pro všechny tři okruhy, pro každý cca 85 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí dva tematické okruhy, vztahující se k problematice vývojových tendencí v současné němčině, na které se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 150 stran (pro každý okruh cca 75 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ.

Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)

Studující si zvolí z každého povinného kurzu (Vývoj jazyka, Tendence v současné němčině a Německá frazeologie) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem určené sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 200 stran (úhrnně pro všechny tři okruhy, pro každý okruh cca 70 stran). O obsahu a přínosu těchto děl bude diskutováno v akademické rozpravě během SZZ. Studující prokazuje v průběhu rozpravy schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice, případně zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

3. Oblast literární

Zkouška se skládá ze dvou částí. V první části zkoušky prokáže studující schopnost komplexní analýzy literárního textu v kulturněhistorickém kontextu dané epochy na základě tematických okruhů stanovených katedrou a předloženého seznamu primární literatury, obsahujícího ke každému literárnímu okruhu min. jedno dílo prozaické, dramatické nebo lyrické. Seznam četby obsahuje jednotlivé epochy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich vydání. Jsou-li součástí seznamu četby básně, jsou přiloženy jako příloha. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Druhou částí je akademická rozprava o jednom z témat stanovených katedrou na základě povinných kurzů v průběhu magisterského studia, ve které studující prokazuje schopnost adekvátně interpretovat určená díla primární literatury a samostatně pracovat s odbornou literaturou. K předem stanovenému termínu si studující zvolí z nabídky katedry předepsaný počet témat s příslušným seznamem primární a sekundární literatury. Zvolené téma se nesmí shodovat s tématem jeho diplomové ani bakalářské práce. Konkrétní téma rozpravy stanoví zkoušející u SZZ.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové - prezenční studium)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Literatura pro děti a mládež) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem čtyř literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 300 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 150). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace zvoleného textu primární literatury (próza, drama nebo lyrika) pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové - kombinované studium)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Klasické texty německé literatury) jeden tematický okruh, na který se připraví samostudiem čtyř literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 300 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 150 stran). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace literárního textu pro děti a mládež (próza, drama nebo lyrika) pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Studující si vybírá z obou povinných kurzů (Tendence současné literatury a Literatura pro děti a mládež) jeden tematický okruh (celkem 2), na který se připraví samostudiem tří literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v celkovém minimálním rozsahu přibližně 150 stran (úhrnně pro oba okruhy, pro každý cca 75). Nedílnou součástí zkoušky je didaktizace zvoleného textu pro výuku na příslušném stupni ZŠ a zdůvodnění jeho výběru.

Učitelství německého jazyka pro SŠ (dvouoborové)

Studující si vybírá ze tří povinných kurzů (Tendence současné literatury, Literatura pro mládež, Nejstarší německy psaná literatura) po jednom tématu (celkem 3), na které se připraví samostudiem tří literárních děl (v každém okruhu) a sekundární literatury v rozsahu cca 250 stran (úhrnně pro všechny 3 okruhy, pro každý cca 85). Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice i s ohledem na její další vývoj, případně zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

Ohledně termínů odevzdání indexu a přihlášky ke SZZ se informujte v harmonogramu nebo přímo na studijním oddělení své fakulty.

SZZ pro bakalářské studijní obory

 • Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika (prezenční a kombinované)
 • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

má formu ústní zkoušky a skládá se ze tří částí: lingvistické, literárněvědné a z části zaměřené na historii, kulturu a reálie německé jazykové oblasti.

Studující si losuje otázky z každé části (lingvistické, literárněvědné a kulturněhistorické), přičemž část literárněvědná se vztahuje na dvě oblasti - na literární teorii a dějiny literatury NJO. Pro každou část je vymezeno cca 15 - 20 minut.

1) pdf Informace k lingvistické části

2) Informace k literárněvědné části

3) Informace ke kulturněhistorické části

Poznámka:

Pro dobíhající studijní obory 7310R106 Německý jazyk a literatura (jednooborové), 7310R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) a 7507R080 Německý jazyk a literatura pro školskou praxi (KS) platí státnicové okruhy dvouoborového studia.

Další články...