Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Spolupráce se zahraničními univerzitami

Katedra germanistiky spolupracuje dlouhodobě se řadou zahraničních univerzit, se kterými pořádá mezinárodní konference a sympózia, realizuje společné vědecko-výzkumné projekty a další aktivity jako např. vzájemnou docentkou mobilitu, výměnu studujících nebo společné semináře a exkurze. Zástupci spolupracujících zahraničních univerzit jsou členy redakční rady germanistického časopisu Aussiger Beiträge.

V oblasti vědy a projektové činnosti spolupracuje katedra germanistiky zejména s Univerzitou Vídeň a s univerzitami v Řezně a Bayreuthu. Od r. 2017 je ústecká germanistika zapojena do česko-bavorského projektu BTHA Univerzity Řezno s názvem „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern".

Od r. 2013 realizuje katedra germanistiky ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth tzv. DVOJITÝ DIPLOM (Double Degree) v navazujícím magisterském programu "Interkulturní germanistika". V současné době připravuje dvojitý diplom na bakalářské úrovni ve spolupráci s TU Dresden, se kterou pořádá v rámci projektu Překročit hranice překladatelské semináře, jejichž výsledky (překlady her současných německojazyčných dramatiků do českého jazyka) jsou prezentovány široké veřejnosti formou scénických čtení v ústeckém Činoherním studiu. Katedra mimo to řadu let úspěšně spolupracuje se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci. Díky finanční podpoře z programu AKTION Česká republika - Rakousko katedra participuje na mezinárodních výzkumných projektech, pořádá mezinárodní konference, binacionální kolokvia a odborné exkurze za účasti studentů a pedagogů zúčastněných stran.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Díky dlouhodobé spolupráci katedry germanistiky s BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vídni mohla být v r. 2014 jako součást Vědecké knihovny UJEP v Ústí nad Labem zřízena Rakouská knihovna, nabízející všem zájemcům v regionu beletrii i odbornou literaturu vybraných společenskovědních oborů. Díky spolupráci s Euroregionem Elbe Labe mohlo být v r. 2017 zřizeno při katedře germanistiky Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV).

Ve spolupráci s Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka, Goethe-Institutem Rakouským kulturním fórem v Praze a nadací Pro Helvetia Stiftung v Curychu pořádá pro své studující i pedagogy krátkodobé studijní pobyty, účast na jazykových a odborných kurzech a nejrůznější kulturní akce, zejména autorská čtení (viz Archív akcí). Katedra  dále spolupracuje i s řadou dalších nevládních institucí, jako např. s Adalbert Stifter VereinCollegium Carolinum MünchenSudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und KunstGesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách nebo Academia Baltica v Lübecku.

Ve spolupráci s DAAD v Bonnu a  OeAD ve Vídni nabízí studujícím možnost krátkodobých a dlouhodobých stipendijních pobytů. V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP svým studentům a studentkám výukové a studijní pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu, v Rakousku dalších zemí EU.

 

 

Studenti a studentky katedry germanistiky mají možnost na základě bilaterálních smluv vycestovat na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS (na podporu evropské mobility studujících a pedagogů) na tyto partnerské školy:

Název VŠ Země Počet
studentů
Počet měsíců
pro 1 studenta
Hochschule Zittau/Görlitz Německo 5 5
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Německo 3 10
Technische Universität Dresden Německo 5 5
Technische Universität Chemnitz Německo 1 5
Universität Dortmund Německo 2 5
Universität Hannover Německo 4 5
Universität Leipzig
(smlouva katedry bohemistiky
zejména pro studující kombinace ČJ - NJ)
Německo 2 5
Pädagogische Akademie der Diözese Linz Rakousko 2 5
Université Marc Bloch, Strasbourg Francie 1 9
Universidade do Minho, Braga Portugalsko 2 5
Universytet Wroclawski, Wroclaw Polsko 1 5
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Slovensko 1 5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovensko 2 5

Studijní pobyty se uskutečňují v období zimního i letního semestru akademického roku. Výběrové řízení probíhá vždy na začátku zimního a letního semestru.

Podmínky katedry germanistiky pro udělení stipendia v rámci programu ERASMUS:

  • STIPENDIA JSOU URČENA PRO STUDENTKY/STUDENTY S UZAVŘENÝM 1. ROČNÍKEM STUDIA.

  • ZÁJEMKYNĚ/ZÁJEMCI vyplní formulář „Bewerbung um ERASMUS-Stipendium“, který je k dispozici ve stojanu u výtahů v 6. patře na katedře germanistiky, u Mgr. Evy Krovové nebo v sekretariátu katedry.

  • Zohledňuje se termín podání přihlášky, ročník studia (při zájmu převyšujícím nabídku studijních pobytů mají přednost vyšší ročníky, zejména pokud budou v zahraničí pracovat na diplomové práci), motivace ke studiu a studijní plán (vyplňuje se do přihlášek /Bewerbung/)

Bližší informace Vám ráda podá:  Mgr. Eva Krovová, koordinátorka programu ERASMUS na FF UJEP (kancelář č. CN-631), email: eva.krovova@ujep.cz nebo Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., koordinátorka programu ERASMUS na KGER (kancelář č. CN-632), email: tereza.pavlickova@ujep.cz