Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové,
      byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK) HISTORIE 2023. Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 27. 1. 2023. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu vilem.zabransky@ujep.cz. Následně dne 1. 2. od 13.00 v učebně A 218 proběhnou prezentace přihlášených prací, přičemž dvě nejlepší postoupí do celostátního kola. Celostátní kolo se následně uskuteční formou konference 20. a 21. dubna na Ostravské univerzitě. Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského studijního programu. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.
Soutěžní práce musí mít charakter vědecké studie a mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Do rozsahu se jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu 1 800 znaků. Detailní informace k soutěži jsou k dispozici v aktualitách KHI na webu FF.
Pokud pracujete na zajímavém tématu nebo jste úspěšně obhájili Bc. práci, neváhejte se tedy přihlásit. V případě jakýkoli dotazů jsem k dispozici.

S pozdravem,
Vilém Zábranský

Statuta soutěže