Oslavy 950. výročí založení kapituly

Informace o vikariátních poutích

V rámci oslav 950. výročí Kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích zve poutníky ze Severních Čech litoměřický biskup Mons. Pavel Posád a probošt Kapituly Mons. Karel Havelka na 4 pouti vikariátů do bazilik v litoměřické diecézi.
Při setkání vikářů v Litoměřicích ozřejmil biskup Pavel dvojí smysl těchto poutí. Prvním cílem je: Objevit význam Kapituly sv. Štěpána pro dnešní církev a druhým pak: Obnova duchovního života v litoměřické diecézi.

Jako motto všech vikariátních poutí byla zvolena slova: "S nadějí na cestě", protože všichni představujeme putující Boží lid. Je úkolem nejen kněží, ale i těch, kteří o těchto poutí vědí pozvat i další lidi, aby něco udělali pro obnovu svého duchovního života i diecéze. Biskup Pavel Posád doplnil, že je možné, aby lidé jezdili na všechny pouti. "Aby naše uvažování nekončilo jen u ,já a moje farnost´, abychom měli zkušenost s církví v diecézi a také s univerzální církví, která nese jméno katolická. Také Kapitula sv. Štěpána a její význam musí být chápán v širších souvislostech."
K hlavním oslavám dojde v pátek 8. června 2007 odborným Sympoziem Kulturním domě v Litoměřicích, kde přední odborníci zhodnotí uplynulých 950 let; dále bude v biskupské rezidenci od 17.00 hodin vernisáž tzv. Zakládací listiny Kapituly sv. Štěpána (pro laickou veřejnost pak bude výstava zpřístupněna následující čtyři dny) a v 19.00 hodin v katedrále Slavnými latinsky zpívanými nešporami za účasti členů ostatních kapitul z Čech i zahraničí.
V sobotu 9. června v 10.00 hodin bude hlavní diecézní pouť k 950. výročí Kapituly v litoměřické katedrále. V odpoledních hodinách od 14.00 do 18.00 bude možné shlédnout vzácné dokumenty v biskupské rezidenci a večer od 19.00 hodin pak oslavy tento den vyvrcholí koncertem v katedrále.
Následující den v neděli 10. června bude výstava listin přístupna od 14.00 do 18.00 hodin, v pondělí 11. a v úterý 12. června pak kromě odpoledních hodin také pro školy od 9.00 do 12.00 hodin.

Dnes přinášíme předběžný program dvou prvních poutí vikariátů:

Nejdříve tedy pouť do baziliky v Bohosudově v sobotu 21. dubna 2007. Tuto pouť pořádají dohromady tři vikariáty a to krušnohorský, lounský a teplický. Velmi se doporučuje, aby se poutníci přihlásili z důvodu koordinace co nejdříve u svých farářů. Poutníci některých farností poputují pěšky, alespoň ti, kteří jsou mladší.
Od v sobotu 21. dubna od 8.30 do 9.30 hodin bude v bohosudovské bazilice zkouška hudby pod vedením skladatele a dirigenta Miloše Boka, který při mši provede svou skladbu Missu Solemnis, což ovšem neznamená, že by poutníci byli nějak vytěsněni ze zpěvu při mši svaté. Právě naopak budou mohutně podpořeni.
V 9.30 hodin začíná příprava na liturgii modlitbami v bazilice a celkovým usebráním se. Z každého vikariátu budou vybráni 2-3 kněží-zpovědníci, kteří v ambitech bohosudovské baziliky budou zpovídat, a to jak přede mší, tak i po mši svaté. Na pouti je zvlášť vhodné přistoupit ke svátosti smíření.
Mše svatá začíná v 10.00 hodin. Mešní formulář bude z památky Panny Marie pro dobu velikonoční. 1. čtení při liturgii připadne na lektora z lounského vikariátu, 2. čtení na lektora z krušnohorského vikariátu. Přímluvy pronesené při bohoslužbě připraví vikariát teplický. Jednotlivé služby určí vikáři vikariátů, tj. lounský vikář R.D. Werner Horák, krušnohorský vikář R.D. Jan Kozár a teplický vikář P. František Pospíšil SDB. Netřeba se obávat, že by při svatém přijímání se na někoho nedostalo, podávajících kněží bude dostatek.
Po mši svaté bude připraven na oběd pro zájemce guláš, který uvaří školní jídelna bohosudovského Biskupského gymnázia.
Odpolední program pro poutníky pak bude pokračovat od 13.30 do 15.30 hodin. Přesnější informace o tomto programu budou upřesněny později, ale o překvapení nebude nouze. Chystají se také plakátky k této pouti, které by měly být vyvěšeny v každé farnosti.
Závěr vikariátní pouti těchto tří vikariátů je plánovaný na 15.30 hodin, zakončený pak požehnáním.

V pořadí 2. vikariátní pouť tří vikariátů se koná v sobotu 28. dubna 2007 do Filipova.
Na tuto pouť budou putovat poutníci z vikariátů litoměřického, ústeckého a děčínského, ale budou vítáni i poutníci z celé diecéze a i odjinud.
Od 9.30 se ve filipovské bazilice bude konat příprava na liturgii. Nácvik ministrantů byl svěřen pod vedení kostelníka litoměřické katedrály a ministranti ze všech vikariátů jsou vítáni: hlaste se v sakristii baziliky.
Také zde budou 2-3 určení zpovědníci z každého vikariátu ke zpovědní službě.
Liturgie bude v barvě červené, protože zvolený formulář bude ze svátku sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka a věříme, že nás také sv. Vojtěch bude na této pouti provázet svou přímluvou. V bazilice bude také umístěna putovní výstava o sv. Vojtěchovi, která po skončení pouti bude převezena do katedrály v Litoměřicích.
Rovněž zde, a to je stálé pravidlo i u ostatních těchto poutí, začne mše svatá v 10.00 hodin. Lektora prvního čtení ze svátku sv. Vojtěcha určí za děčínský vikariát P. Jozef Kujan SDB, druhé čtení pak připadne lektorovi z litoměřického vikariátu, kterého určí generální vikář a probošt svatoštěpánské kapituly Mons. Karel Havelka, evangelium pak přečte jeden z přítomných jáhnů. Příprava přímluv při bohoslužbě je svěřena R.D. Jiřímu Voleskému z ústeckého vikariátu.
Koordinaci liturgické hudby má na starosti varhaník filipovské baziliky pan Chlum, s nímž pokud se budou některé sbory chtít aktivně zapojit, je třeba vše domluvit.
Po mši svaté bude oběd, na který místní hasiči připravují klobásy a guláš.
Odpolední program začne od 13.00 hodin nejdříve slovem litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda, posléze společenství z Trmic uvede divadelní hru o sv. Vojtěchu, poutníci z děčínského a ústeckého vikariátu podají svá svědectví víry, které budou provázeny rytmickými písněmi. O závěrečné slovo k těmto svědectvím víry poprosíme opět otce biskupa Pavla.
V 15.00 hodin začne příprava na závěrečnou adoraci zpívanými litaniemi k patronům země České a po nich eucharistický výstav. Závěrečné požehnání bude pak v 16.00 hodin.

3. vikariátní pouť vikariátů se koná v Hejnicích 5. května 2007 (vikariáty liberecký a turnovský) a 4. vikariátní pouť vikariátů bude v České Lípě 19. května 2007 (vikariáty českolipský a mladoboleslavský). Mše svatá vždy v 10.00 hodin. Podrobnější informace budou uveřejněny. Změna programu vyhrazena.

Připravil R.D. Martin Davídek

©2006 BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ