Sidebar

24
úno, so
46 Aktuality

Vzdělání, profesní životopis

Údaje o oboru vzdělání na VŠ

 • 2011: české a československé dějiny, Slezská univerzita v Opavě, prof.
 • 2005: politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, docent
 • 1989: české a československé dějiny, Československá akademie věd, CSc.
 • 1983: české a československé dějiny, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, PhDr.
 • 1980: historie a filozofie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Údaje o praxi od absolvování VŠ

 • 1998 – dosud: zástupce ředitele Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • 1994 – dosud:Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i., vědecký pracovník
 • 1993 – 1994:   Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd, odborný asistent
 • 1981 – 1993:   Československá akademie věd, Historický ústav, odborný a vědecký pracovník

Odborná specializace

 • Historie: Soudobé české a československé dějiny
 • Politologie: Politické strany, politický systém

Výzkum (za posledních 5 let)

 • Komunistická strana Československa a bolševismus (GA ČR, reg. č. 409/08/1621, 2008-2012)
 • Přehled zahraničních kompenzačních opatření za osobní nemajektové újmy ve prospěch československých a českých obětí nacismu (MZV ČR, RM 04-01-11, 2011)
 • Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945-1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (GA ČR, reg. č. 14-07528S, 2014-2016)

Publikační činnost (výběrová bibliografie za posledních 5 let)

 • KOCIAN, Jiří (ed.) - DEVÁTÁ, Markéta (ed.). Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 345 s. - (České křižovatky evropských dějin, 3). ISBN 978-80-7285-108-9
 • KOCIAN, Jiří (ed.) – PAŽOUT, Jaroslav (ed.) - RÁKOSNÍK, Jakub (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Dokořán, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7285-152-2 (ÚSD); ISBN 978-80-7363-504-6 (Dokořán)
 • KALOUS, Jan (ed.) - KOCIAN, Jiří (ed.). Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 459 s. ISBN 978-80-7285-156-0 (ÚSD); ISBN 978-80-87211-70-0 (ÚSTR)
 • KOCIAN, Jiří. Československý vývoj v letech 1945-1948 v kontextu střední Evropy. Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 71-82. ISBN 978-80-7308-475-2
 • KOCIAN, Jiří – SMETANA, Vít a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica 2014. 244 s. ISBN 978-80-87825-09-9

Diplomové a bakalářské práce

vedení bc. prací 2005-2009: 7
vedení mgr. prací 2005-2009: 6

Členství ve vědeckých a oborových radách

člen Vědecké rady Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická
člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
člen Vědecké rady Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
člen oborové rady Historické vědy Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická
člen oborové rady Historické vědy Slezská univerzita v Opavě, Fakulta filozoficko-přírodovědecká
člen oborové rady Historické vědy Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
člen oborové rady Středoevropská studia Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
člen oborové rady Judaistika Husitské teologické fakulty UK v Praze
člen oborové rady Politologie ÚPOL Filozofické fakulty UK v Praze

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Katedry historie FF UP v Olomouc Sborník prací historických Acta UPO
člen redakčního kruhu časopisu Ústavu historických věd FPF SU v Opavě „Acta historica Univeristatis Silesianae Opaviensis“
člen redakční rady časopisu Přítomnost

Členství v ostatních radách a komisích

člen Ediční rady pro obor Politologie KPF FF UJEP
člen vědecko-pedagogické rady KPF FF UJEP
tajemník Českého národního komitétu historiků
předseda Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872)
člen Rady ÚSD AV ČR, v.v.i.
člen Rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.
člen Akademického sněmu AV ČR (od 2012)
člen Ediční rady Národního archivu