Sidebar

20
zář, čt
26 Aktuality

Kontakty

e-mail: konradovaveronika@seznam.cz
tel.: 475 286 519
kancelář: B 302

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola:

 • 1987-1991 Gymnázium Korunní, Praha

Vysoká škola:

 • 1991-1997 studium oboru filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 státní zkouška a obhajoba diplomové práce „Kosmologický náhled Thaléta a Anaximandra v konfrontaci s koncepcí archaických kosmogonií

Postgraduální studium:

 • 1998-2006 studium oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze pod vedením školitele doc. dr. Zdeňka Kratochvíla
 • (1999 – 2006 mateřská dovolená a přerušení studia v ak. roce 2000/2001 a 2002/2003)
 • 2006 státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce „Řecká kosmogonie: Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii

Aktivity v průběhu vysokoškolského studia:

 • 1992-1996 překlady pro nakladatelství OIKOYMENH, edice PomFil

Studijní pobyty:

 • květen 2002 studijní pobyt na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 • říjen 2004 stipendijní pobyt v rámci programu Aktion Česká republika – Rakousko (Institut für Klassische Philologie, Universität Wien, školitel a.Uni.Prof Dr. Georg Danek)

Zaměstnání:

 • 2006-2007 externistka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2007- dosud: odborná asistentka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • (2009/2010 mateřská dovolená)

Odborná specializace

Antická filosofie

Výuka

doc Dějiny filosofie II KPF/0014
doc Filosofie 20. století KPF/0446
doc První filosofie KPF/0278
doc Základní filosofické pojmy KPF/0529
doc Antická filosofie (KSV 0850)
doc Antické politické myšlen (KSV 0711)
doc Četba z antické filosofie (KPF 0530)
doc Dějiny filosofie I (KPF 0013)
doc Úvod do filosofie (KSV 0405)

Výzkum

 • Spoluřešitelka grantu Antická filosofie a politická filosofie (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2013)
 • Spoluřešitelka grantu Koina ta tón filón (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2015)
 • Řešitelka grantu Člověk a obec v antickém myšlení (rok řešení 2016)

Publikační činnost

Monografie:

 • V. Konrádová, Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí nad Labem 2008, 159 s., ISBN 978-80-7414-099-0.

Články a odborné studie:

 • V. Konrádová, Músický charakter básnické řeči, in: Listy filologické,130, 3-4, 2007, str. 205-228, ISSN 0024-4457.
 • V. Konrádová, Platón a básníci, in: Reflexe 42, 2012, str.  3-23, ISSN 0862-6901.  
 • V. Konrádová, Svoboda a tragické myšlení: K pojetí svobody u Friedricha Nietzscheho, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-444-8.
 • V. Konrádová, „Lidský“ a „božský“ život v X. knize Aristotelovy Etiky Níkomachovy, in: Aither 5, 10, 2013, str. 67-91, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Enthúsiasmos a techné, in: A. Havlíček, J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Ión, Praha 2014, ISBN 978-80-7298-161-8.
 • V. Konrádová, Politický a kontemplativní život u Aristotela, in: P. Sucharek, R. Sťahel (vyd.), Filozofia a umenie žiť, Bratislava – Nitra 2014, ISBN 978-80-8153-026-5.
 • V. Konrádová, Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství, in: U. Wollner, J. Cepko (vyd.), Reflexia Homéra v antickej filozofii, Banská Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0767-9.
 • V. Konrádová, Filosofie jako způsob života u Platóna a Aristotela, in:J. Vydrová et al., Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia, Červený Kostelec 2014, ISBN 978-80-7465-117-5.
 • V. Konrádová, Co si počít se zvířetem v nás: mnohotvárný obraz platónské duše, in: P. Sucharek, O. Marchevský (vyd.), Racionálne – iracionálne, Prešov 2015, ISBN 978-80-970303-4-6.
 • V. Konrádová, Human and Divine Lives in Book X of Aristotle´s Nicomachean Ethics, in: ΠΗΓΗ / FONS 1, 2016, pp. 1-20,ISSN 2445-2297.
 • V. Konrádová, Human and Divine Lives in Book X of Aristotle´s Nicomachean Ethics, in: ΠΗΓΗ / FONS 1, 2016, pp. 1-20.
 • V. Konrádová, Úloha fronésis v Aristotelově etice (v tisku)
 • V. Konrádová, Sókratés a achilleovské paradigma (v tisku)

Recenze:

 • V. Konrádová, Provincie a periférie, in: Reflexe, 34, 2008, str. 139-145, ISSN 0862-6901.
 • V. Konrádová, Eliška Luhanová, Zrození světa, in: Reflexe, 49, 2015, str. 161-167, ISSN 0862-6901.

Diplomové a bakalářské práce

 • A. Ďuricová, Pojetí času ve Vyznáních sv. Augustina (DP, rok obhajoby 2009)
 • L. Macková, Vznik a struktura světa v mytické a filosofické tradici Řecka (BP, rok obhajoby 2014)
 • A. Chocholoušková, Mýtus a nejstarší řecká filosofie (BP, rok obhajoby 2014)
 • J. Charvátová, Pojetí duše a jejích ctností u Platóna a Aristotela (BP, rok obhajoby 2015)
 • V. Veverková, Teorie společenské smlouvy u sofistů a její kritika v Platónových dialozích (DP, rok obhajoby 2015)

Další aktivity

 • Členství v České platónské společnosti
 • Spolupráce s Collegium Politicum