Sidebar

20
zář, st
25 Aktuality

Kontakty

e-mail: jan.musil@ujep.cz
tel.: 475 286 516
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 - tajemník KPF FF UJEP
 • 2014 - odborný asistent na KPF FF UJEP
 • 2013 - interní doktorand na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze
 • 2010 - 2013 navazující magisterské studium oboru Politická filosofie na KPF FF UJEP. Diplomová práce: Národ jako program: reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu
 • 2007 - 2007 bakalářské studium oboru ZHV – politologie na KPF FF UJEP. Bakalářská práce: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata
 • 2003 - 2007 Gymnázium Děčín, zaměření všeobecné
 • Od roku 2013 je Jan Musil interním doktorandem na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zde se zabývá vlivem rasových teorií na české meziválečné myšlení v kontextu vývoje věd o životě. Především se jedná o aktivní rezistenci českých filosofů, eugeniků, lékařů a antropologů vůči rasové ideologii, pronikající do českého prostředí z Německa a skrze německou univerzitu v Praze. Zároveň se ve svém studiu zaměřuje na nacionalizaci české společnosti na přelomu 19. a 20. století ve spojení se vznikem české národní filosofie a konstitucí jejích hlavních témat (národnostní otázka, otázka lidských práv, kritická reflexe politických ideologií, otázky po udržitelnosti demokracie). Zvláštní zřetel Musil věnuje filosofii Emanuela Rádla a spoluúčastní se přípravy souborného vydání díla tohoto významného českého myslitele.

Odborná specializace

Česká politická filosofie, eugenika v českých zemích, reflexe rasových teorií v českém meziválečném myšlení, Emanuel Rádl.

Výuka

Zde nabízím ke stažení několik svých textů:

pdf interpretace knihy Ideologie a Utopie od Karla Mannheima
pdf článek k eugenickým snahám o vylepšování československého národního potenciálu
pdf moje diplomová práce
pdf článek ke vztahu eugeniky a lidských práv v československém meziválečném diskursu

Výzkum

 • 2011 – 2013 Spoluřešitel Studentské grantové soutěže Česká praktická filosofie (hl. řešitel Dr. Martin Šimsa) na FF UJEP.
 • 2015 – dosud Spoluřešitel Studentské grantové soutěže Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality (hl. řešitel Dr. Martin Šimsa) na FF UJEP.
 • 2015 – dosud Spoluřešitel projektu Emanuel Rádl (1873-1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím česko-německých vztahů. Projekt regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a FF UJEP.

Publikační činnost

 • J. Musil, Národ mezi filosofií a antropologií (Emanuel Rádl a Jindřich Matiegka), in: Tentýž (ed.), Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem 2016 (v tisku).
 • J. Musil, Národ v Evropě a české myšlení, in: Tentýž, Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem, 2016 (v tisku).
 • J. Musil, Pohrdání lidským potenciálem v dramatech A. P. Čechova? Pokus o filosofickou etudu, in: J. Hoblík (ed.), Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Ústí nad Labem 2016(v tisku).
 • J. Musil, Zdravá demokracie: Eugenika a hodnotové fundamenty demokracie v meziválečném Československu, in: M. Šimsa (ed.), Úloha filosofie a náboženství v sekulární demokracii, Ústí nad Labem 2016 (v tisku).
 • J. Musil, Možnosti a meze demokratické kritiky, in: M. Šimsa (ed.), Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, Ústí nad Labem 2015, s. 181-194.
 • J. Musil, Eugenický entuziasmus: Ideály humanitní a zušlechťování národa, in: P. Boštík-P. Horák-T. Hradecký (eds.), České, slovenské a československé dějiny 20. století IX., Hradec Králové 2014, s. 197-206.
 • J. Musil, Filosofova nesnáz s mocí, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2013, s. 361-373.
 • J. Musil, Malý a Velký národ: Proměna recepce Ruska u československých filosofů se zvláštním zřetelem k Emanuelu Rádlovi, in: Bечe. Журнал русской философии и культуры. Sankt-Peterburg 2013, s. 238-247.

Další aktivity

 • 2014 - 2015 Metodik seminářů, workshopů, kurzů a školení klíčové aktivity 05 v projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • 2012 - Koordinátor grantu NAKI č. 34: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.
 • 2012 - 2014 Koordinátor za FF v projektu OP VK Otevřená univerzita, otevřená věda.