Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Katedra politologie a filozofie se zaměřuje na oba stěžejní obory politologii a filozofii, přičemž na katedře je možné se seznámit s dalšími humanitně zaměřenými obory, jako jsou etika, estetika, ekonomie, sociologie, religionistika, ekologie a didaktika. Nejprogresivněji se katedra rozvíjí zejména v oblasti politické filozofie - na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní.

Katedra nabízí rozsáhlý knižní fond odborné literatury ve své vlastní studovně a dále archiv 50 českých a zahraničních periodik včetně digitálních záznamů z jedinečných přednášek a konferencí. Katedra vychází vstříc zájemcům o studium v zahraničí, aktuálně má uzavřeny smlouvy s deseti univerzitami v sedmi zemích. Studenti tak mohou strávit semestr ve Francii, Německu, Nizozemí, Polsku, na Slovensku, ve Španělsku či v Turecku.

Aktivity katedry

Kromě výuky katedra organizuje vědecké konference, semináře a kolokvia. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, z nichž řada je součástí vědeckých týmů a podílí se na řešení vědeckých projektů. V oblasti politologie se pracovníci katedry věnují problematice česko-německých vztahů, transformací k demokracii, studiu totalitních režimů a ideologií a problematice holocaustu. V oblasti politické filozofie se soustřeďují na dějiny politických teorií, teorii demokracie, teorii moci a vládnutí a problém násilí v moderních společnostech. Důraz je kladen rovněž problémy současné filozofie, k hlavním tématům odborného zájmu patří i vztah kontinentální a analytické filozofie.

V oblasti regionální spolupráce se katedra orientuje především na oblast Ústeckého, Libereckého, Karlovarského a Středočeského kraje a navazuje vztahy s řadou institucí, které mohou být budoucími zaměstnavateli zdejších absolventů. Katedra se snaží reagovat na zájem kraje, měst, obcí, podniků a dalších institucí při zadávání témat bakalářských a diplomových prací a rozvíjí smluvní spolupráci s odbornými regionálními institucemi.