Sidebar

14
lis, st
48 Aktuality

velimsky.jpg

Kontakty

e-mail: tomas.velimsky@ujep.cz
tel.: 475 286 449
mobil: 603 175 056
kancelář: A 221

Studia a profesní dráha

Narozen: 11.4.1946, Satu-Mare (Rumunsko)

Gymnázium (tehdy SVVŠ) Ostrava 1, Matiční ul., 1960-1964
Masarykova univerzita (tehdy UJEP) Brno, filosofická fakulta, obor prehistorie, 1964-1969
PhDr. 1982 (FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou),
CSc. 1997 (Archeologický ústav AV ČR Praha), obor: archeologie středověku, kandidátská práce: K problematice počátků středověkých měst v Čechách;
habilitace 1998 (PF UJEP Ústí nad Labem), obor: české a regionální dějiny, práce: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!).
K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech (viz publikace).

V letech 1969-1973 odborným pracovníkem - archeologem středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře, v letech 1973-1993 postupně odborným, vědecko-technickým a vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu ČSAV v Praze, na pracovišti v Mostě (v letech 1976-1990 vedoucím expozitury). Od roku 1993 odborným asistentem a od roku 1998 docentem na katedře historie PF UJEP v Ústí nad Labem (1994-2001 vedoucím katedry).

Zaměřen na dějiny středověku - především z pohledu archeologie středověku,
na problematiku počátků měst v Čechách, dějiny středověkého osídlení, vznik dědičné pozemkové držby a počátky šlechty, na středověkou hmotnou kulturu (zejména její výpověď o duchovním životě středověké společnosti).

Pedagogická činnost na katedře historie

 • Dějiny pravěku
 • České dějiny I 1
 • Úvod do studia historie - doc 01, doc 02, doc 03, doc 04, doc 05, doc 06, doc 07, doc 08, doc 09, doc 10, doc 11, doc 12, doc 13, doc 14, doc 15, doc 16, doc 17, doc 18, doc 19, doc 20, zip 20 obrázky, doc 21, doc 22, doc 23, doc 24, doc 25, doc 26, doc 27, doc 28
 • Úvod do studia regionálních dějin
 • Archeologie středověku
 • Historický seminář I (K dějinám středověkého osídlení)
 • Historický seminář II (K dějinám středověkého osídlení)
 • Specializační přednášky II (Umění křesťanské Evropy od jeho vzniku do konce románského období)
 • Česká šlechta, její vznik, vývoj a úloha v životě středověké společnosti
 • PVK K počátkům českého křesťanství

Témata diplomových prací

 • k problematice dějin středověkého osídlení
 • ke konstituování středověké pozemkové šlechty
 • k dějinám církevních institucí v raném a vrcholném středověku

Vědecká činnost

 • 2000-2002 Grant GA ČR 404/00/0322 "Středověké hrnčířské dílny v Mostě a jejich produkce"
 • 1999-2003 Výzkumný záměr MSM 134300002 Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí regionálně orientovaný výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zodpovědný řešitel a řešitel dílčího projektu 04 Studium vývoje osídlení v severozápadních Čechách
 • 1999 Projekt FRVŠ G5 1601/99 Ústecko vývoj a proměny sídelní struktury
 • 2000 Projekt FRVŠ G5 1098/00 Ústecko vývoj a proměny komunikační sítě
 • 2001 Projekt FRVŠ G5 0706/01 Historický místopis Ústecka
 • 2002 Projekt FRVŠ F5-d 1427/02 Inovace kurzů Dějiny pravěku a Dějiny umění do multimediální podoby
 • 2000 Projekt MŠMT na podporu rozvoje učitelského studia pro rok 2000. Počítačové a multimediální vybavení knihovny a studovny kateder historie a společenských věd
 • 2011-2015 Projekt NAKI: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost

Monografie

 • Velímský, T. , Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín 1991. 64 s., 44 obr. v textu a 1 obr. příloha. ISBN 80-85036-05-3
 • Slavíčková, H. - Velímský, T. - Cvrk, F., Děčín. Historický atlas měst České republiky, sv. 4. Praha. ISBN 80-85268-53-1
 • Velímský, T. , Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most 1998. 152 s. a 51 obr. v textu. ISBN 80-901828-3-6
 • Velímský, T., Hrabišici, páni z Rýzmburka. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 1. Praha 2002. 390 s., 114 obr. v textu, 16 barevných obr. v příloze, 4 genealogické tabulky. ISBN 80-7106-498-X
 • Velímský, T., Páni ze Svojšína. Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 11, Praha 2013, 248 s., 16 s. barevných příloh. ISBN 978-80-7422-238-2
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. eds., Region na hranici, Ústí nad Labem 2015. ISBN 978-80-7414-971-9
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. a kol., Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost. Katalog k výstavě, Ústí nad Labem 2015. ISBN 978-80-7414-968-9
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. Hrsg., Die Region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-970-2

Studie

 • Klápště, J. - Richter, M. - Velímský, T., Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen, in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl.6, Praha 1996, s.148-165. ISBN 80-901 934-7-1
 • Velímský, T., Entstehung des Besitzes in Mašťov (Nordwest­böhmen) und die Umstände seiner Schenkung an das Zister­zienserkloster in Waldsassen, Citeaux. Commentarii cistercien­ses. Révue d´histoire cistercienne 47, 1996, s.205-215.
 • Velímský, T., K problematice rané kolonizace 12.století v Českém středohoří a vzniku feudální pozemkové držby, Mediaevalia historica bohemica 4, 1996, s.81-124. ISSN 0862-979X, sv.4
 • Velímský, T., K nejstarším dokladům raně středověkého spojení mezi Lužicí a severozápadními Čechami, in: Drogi handlowe i powiazania komunikacyjne na obszarach Euroregionu Nysa, Jelenia Góra 1996, s.15-23. ISBN 83-903715-2-9
 • Velímský, T., Archeologický příspěvek ke studiu duchovní kultury v českých městech vrcholného středověku, in: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha 1997, s.650-653. ISBN 80-902465-0-8
 • Velímský, T., Raný středověk, in: Dějiny města Chabařovic, edd. K. Kaiserová - V. Kaiser, Chabařovice 1998, s.11-17. ISBN 80-902278-1-3
 • Velímský, T., Knálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích, Archaeologia historica 23, 1998, s.435-455. ISSN 0231-5823
 • Velímský, T., Mikulášské zasvěcení kostelů a počátky trhových sídlišť a měst v Čechách, Mediaevalia historica Bohemica 6, 1999, s.7-64. ISBN 80-85268-98-1, sv.6
 • Velímský, T., Od raně středověkého hradiště k vrcholně středověkému městu, in: Geografie města Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae 44, Studia geographica I, Ústí nad Labem 1999, s.43-45, 49-50. ISBN 80-7044-256-5
 • Velímský, T., Osídlení, in: Chráněná území ČR I. Ústecko, Praha 1999, s.51-60. ISBN 80-86064-37-9
 • Velímský, T., K počátkům středověkého osídlení v areálu městského špitálu s kaplí sv. Ducha v Mostě, in: Archeologické výzkumy vseverozápadních Čechách v letech 1993-1997, Most 1999, s.159-170. ISBN 80-901828-5-2
 • Velímský, T., Historický přehled, in: Anděl, J. a kol., Geografie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 2000, s.170-177. ISBN 80-7044-320-0
 • Velímský, T., K donaci vsí Blegou a Nabrezine litomyšlským premonstrátům (kastelán Blah a jeho rod II), in: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - Supplementum 13, Praha 2000, s.450-455. ISBN 80-86124-27-4
 • Velímský, T., Nové nálezy z hradu Šauenštejna, Castellologica Bohemica 7, 2000, s.271-277. ISBN 80-86124-29-0
 • Velímský, T., Martin Gojda, Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Recenze práce, Historická geografie 31, 2001, s.322-325. ISSN 0323-0988
 • Velímský, T., Berthold Waldstein-Wartenberg, Markvartici. Recenze práce, in: Porta Bohemica 1, Litoměřice 2001, s.175-177. ISBN 80-86067-54-8
 • Velímský, T., Petr Jenč - Vladimír Peša, Nejstarší osídlení severních Čech. Recenze práce, in: Porta Bohemica 1, Litoměřice 2001, s.181. ISBN 80-86067-54-8
 • Velímský, T., Cruciburgensis magister monetae aneb historie jednoho omylu. Příspěvek k dějinám městského meliorátu v českých zemích ve druhé a třetí čtvrtině 13. století, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wroclaw 2002, s.201-208. ISBN 83-913155-8-4
 • Velímský, T., Cruciburgensis magister monetae - tertium non datur?, Archeologické rozhledy 56, 2004, s.672-678. ISSN 0323-1267
 • Velímský, T., Příběh rodu Milhosticů. O počátcích české šlechty, Dějiny a současnost 27/6, 2005, s.18-21. ISSN 0418-5129
 • Velímský, T., Reflection of Pilgrimages in the Material Culture of the Czech Middle Ages, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur - Pilgrimage in European Culture. Europäische Wallfahrtstudien, Band 1, edd. Daniel Doležal Hartmut Kühne, Frankfurt am Main 2006, s.253-270. ISBN 3-631-54996-2
 • Velímský, T., K nejstarším dokladům středověkého spojení Čech s Budyšínskem - About the oldest Documnets on the Connection of Bohemia with the Region of Budyšín (Bautzen), in: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání, ed. Robert Šimůnek, Historická geografie, Supplementum I, Praha 2006, s.59-77, 245-246 a tab. I-II. ISBN 80-7286-093-3
 • Velímský, T., Sv. Anna, ochránkyně středověkých manželství. Z pohledu jednoho drobného archeologického nálezu - Die heilige Anna, Beschützerin der mittelalterlicher Ehe. Aus dem Sicht eines kleinen archäologischen Fundes, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, edd. Luděk Březina - Jana Konvičná - Jan Zdichynec, Praha 2006, s.452-462. ISBN 80-903756-1-8
 • Sommer, P. - Velímský, T., Iluminace Wolfenbüttelského rukopisu. Známý neznámý pramen k českým dějinám 10. století, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, edd. Eva Doležalová - Robert Šimůnek, Praha 2007, s.38-49 a 606-608. ISBN 978-80-7106-896-9
 • Velímský, T., Stereotypy a mýty ve výuce dějepisu: od příchodu Slovanů po vznik českého přemyslovského státu, in: Stereotypy a mýty ve výuce dějepisu, Ústí nad Labem 2007, s.33-48. ISBN 978-80-7044-971-4
 • Velímský, T., Litoměřická kapitula a severozápadní Čechy v 11. století, in: 950 let od založení litoměřické kapituly, Ústí nad Labem 2007, s.39-55. ISBN 978-80-7044-970-7
 • Velímský, T., Paní Bohatěj a její blízcí, in: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 9, Praha 2007, s.53-62. ISBN 978-80-7007-263-9
 • Hlavenka, P. - Sýkora, M. - Velímský, T., K románské podobě kostela sv. Jakuba Většího ve Světci u Bíliny, in: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Most 2008, s.277-296. ISBN: 978-80-86531-05-2
 • Velímský, T., Rituál usmíření a nejstarší svatováclavské legendy, in: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku, Brno 2008, s.31-44. ISBN 978-80-86488-48-6
 • Velímský, T. - Koldinská, M. - Fronk V. a kol., Dějepis 7. Středověk a počátky nové doby. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus, Plzeň 2009. Učebnice ISBN 978-80-7238-558-4 Pracovní sešit ISBN 978-80-7238-559-1 Příručka učitele ISBN 978-80-7238-560-7
 • Velímský, T., Nejedlý Martin, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků (recenze), Český časopis historický 107, 2009, s. 630-635. ISSN 0862-6111
 • Velímský, T., Petr Sommer - Dušan Třeštík - Josef Žemlička edd., Přemyslovci. Budování českého státu, (recenze), Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s. 106-111. ISSN 1804-0977
 • Velímský, T., K problematice pozemkové držby českých velmožů a družiníků v období 11.-12. století. Studia medaevalia Bohemica 1, 2009, s. 177-186. ISSN 1804-0977
 • Velímský, T., Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově, in: Cokoli dnes můj kostel má, kníže oníti nemůže (kapitola v kolektivní monografii), Praha NLN 2011, s. 167-184. ISBN 978-80-7422-081-4
 • Velímský, T., Náboženské kořeny tradičního antisemitismu, in: Rasismus, antisemitismus, holocaust, ed. Miroslav Kryl (kapitola v kolektivní monografii), Brno 2011. ISBN 978-80-7239-262-9
 • Velímský, T., Ve stopách jedné důležité knihy. Reálný dotek s místem – Montaillou 2011, Dějiny a současnost  34/3, 2012, s. 16-19. ISSN 0418-5129
 • Velímský, T., Vzestupy a pády bílinských hradských správců, in: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště,  eds. Ivana Boháčová – Petr Sommer (kapitola v kolektivní monografii), Praha 2014, s.  325-363. ISBN 978-80-87365-76-2
 • Velímský, T., O královském podčeším, který toužil stát se stolníkem, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, eds. Eva Doležalová – Petr Sommer, Praha 2014, s. 665-677. ISBN 978-80-7106-512-8
 • Velímský, T., Úvodem, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 7-12.
  ISBN 978-80-7414-971-9
 • Velímský, T., Česko-saská hranice a její vývoj do chebské mírové smlouvy v roce 1459, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 13-32.
 • Velímský, T., Hmotné, kulturní a ideové transfery přes česko-saskou hranici v raném a vrcholném středověku, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 33-60.
 • Velímský, T., Milešov ve středověku, in: Milešov ve středověku a novověku, ed. Jakub Pátek, Ústí nad Labem 2015, s. 47-52. ISBN 978-80-7414-775-3
 • Velímský, T., K počátkům středověkého osídlení v povodí horního toku řeky Bíliny, Ústecký sborník historický 2015/1-2, s. 7-40. ISSN 0231-9349
 • Velímský, T.,Einleitung, in: Die Region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 7-14. ISBN 978-80-7414-970-2
 • Velímský, T.,Die böhmisch- sächsische Grenze und ihre Entwicklung bis zum Friedensvertrag von Eger 1459, in: Die region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 15-36.
 • Velímský, T.,Materielle, kulturelle und Ideentransfers über die böhmisch-sächsische Grenze im Früh- und Spätmittelalter, in: Die region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 37-66.

Další aktivity

 • v letech 2004  - 2009 na částečný úvazek docentem na katedře historie PF TU Liberec (přednášky Dějiny pravěku, České dějiny I, přednášky a semináře Úvod do studia dějepisu, specializační přednáška Šlechta - vznik, vývoj a úloha v životě české středověké společnosti).
 • externí člen (fellow) Centra medievistických studií AV ČR a UK Praha
 • člen redakční rady Ústecký sborník historický
 • člen redakční rady Monumentorum custos