Sidebar

24
zář, ne
28 Aktuality

hruba_1.jpgKontakty

e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
tel.: 475 286 445 (444 sekretariát)
kancelář: A 205

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980 - 1984 – gymnázium Žatec
 • 1985 - 1990Mgr., Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, obor dějepis-český jazyk a literatura (kvalifikační práce Odraz každodenního života lounských měšťanů rudolfínské doby ve světle inventářů pozůstalostí)
 • 2001 - PhDr., rigorózní řízeníKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické
 • 2001 - Ph.D., státní doktorská zkouška naKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické (kvalifikační práce „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době)
 • 2009 - Doc., habilitační řízení na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny (kvalifikační práce Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu novověku)

Akademická praxe

 • 1984 - 1985 učitelka dějepisu na 10. ZŠ v Mostě
 • 1991 - 1990 stáž na katedře historie PF v Ústí nad Labem
 • 1991 - 1993 asistentka na téže katedře (od 1991 na PF UJEP)
 • 1993 - odborná asistentka na téže katedře (2005 – 2006 katedra na Ústavu humanitních studií UJEP, od 2006 dosud katedra na FF UJEP)
 • 2009 -  docentka na katedře historie FF UJEP
 • 2002 - 2015 vedoucí katedry historie (postupně na PF, ÚHS a FF UJEP)
 • 2005 - 2006 ředitelka Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2006 - 2011děkanka FF UJEP
 • 2011 - 2015 proděkanka FF UJEP pro rozvoj a informatizaci
 • 2015 - dosud děkanka FF UJEP

Výuka

Odborné zaměření výzkumné a pedagogické činnosti

Starší české dějiny, zejména problematika výzkumu kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřena též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu. Přednášky ke starším českým dějinám v bakalářském stupni studia a specializační přednášky v magisterském návazném stupni. Vedení historických proseminářů, seminářů a tematicky zaměřených povinně volitelných kurzů. Vedení bakalářských a magisterských prací (úspěšně odvedeno přes 100 kvalifikačních prací). Garance doktorského studia, realizace výuky a konzultací v rámci doktorského studia, vedení doktorských prací. Podíl na atestacích (předsednictví komisí pro státní zkoušky (BC, MGR.), státní rigorózní i doktorské zkoušky.

Obsah:

Monografie
Studie
Učebnice, skripta
Redakce
Recenze
Grantové projekty
Další aktivity
Diplomové a bakalářské práce obhájené
(1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Diplomové a bakalářské práce – nabízená témata

Monografie: (zpět na obsah)obr 2.jpg

M. NEUDERTOVÁ, Peruc a okolí v proměnách času, Ústí nad Labem 19981, 20002, ISBN 0-86067-45-9.
M. HRUBÁ, P. NOVÁK, S. VOBORNÍKOVÁ, František Daneš – kněz, vlastenec a pedagog (1807-1892), Ústí nad Labem 2000, ISBN 80-86067-46-7.
M. HRUBÁ, „ … nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“ Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době“, AUP Phil. Et Hist. V, Studia Historica V, Studia Monographia II, Ústí nad Labem 2002, 337 s., ISBN 80-7044-440-1.

Studie: (zpět na obsah)

M. NEUDERTOVÁ, Život a dům Mistra Adama Cholossia Pelhřimovského, písaře královského města Loun, Opera Historica I., Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 1991, s.129-147, ISBN 80-7040-028-5.
M. NEUDERTOVÁ, Domácnosti lounských měšťanů v předbělohorskédobě, (Příspěvek ke studiu inventářů pozůstalostí), in: Česká města v 16. - 18. století, Opera Instituti Historici Pragae, C - Miscellanea - 5, 1991, s. 245-251, 80-85268-06-X.
M. NEUDERTOVÁ, Život předbělohorské šlechty na Lounsku z pohledu pramenů městské provenience, in : Život na šlechtickém sídle v 16. - 18. století, AUP Phil. et Hist.I, Studia Historica I, 1992, s. 65-74, ISBN 80-7044-336-7.
M. NEUDERTOVÁ, Inventář pozůstalosti jako pramen ke studiu ženy, Documenta Pragensia 13, 1996, s.153-163, ISSN 0231-7443.
M. NEUDERTOVÁ - L. KUTHANOVÁ, Ke komunikaci Apelačního soudu a městských hrdelních soudů v pobělohorských Čechách, in: Hrdelní soudnictví v českých zemích v 16. - 18. století, 1996, s.119-132, ISBN 80-86046-06-0.
M. NEUDERTOVÁ, „Cestování“ drobné šlechty v předbělohorských Čechách, in: Cesty a cestování v dějinách společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II, 1997, s. 215-219, ISBN 80-7044-136-4.
M. NEUDERTOVÁ, Dvě lobkovické rezidence na konci 16.století, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), 1997, s. 150-165, ISBN 80-900106-6-0.
M. NEUDERTOVÁ, Jiří Popel z Lobkovic jako zástavní pán mělnického panství, in: Vlastivědný sborník Kralupska V/1-2, Lobkovický sešit, 1998, s. 60- 73.
M. NEUDERTOVÁ, „Item ve velkém fraucimoře před Lusthausem se nachází ...“ Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách, in: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, OH 7, 1999, s. 163-199, ISBN 80-7040-331-4.
M. NEUDERTOVÁ, Jiří Popel z Lobkovic a prostředky rekatolizace na sklonku 16. Století (Příspěvek k dějinám rekatolizace v severozápadních Čechách), ÚSH 1999, Ústí nad Labem 2000, s. 132-144, ISBN 80-902241-7-2.
M. HRUBÁ - NEUDERTOVÁ, Ein Renaissancehaus in Nordwestböhmen im Licht der schriftlichen Quellen städtischer Provenienz, in: „Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Ústí nad Labem-Pirna 2000, s. 67-77, ISBN 80-7044-290-5.
M. HRUBÁ, Nižší šlechta předbělohorských Čech a její korespondence (Místo doslovu), in: P. MAREŠ, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000, s. 132-145, ISBN 80-86067-47-5.
M. HRUBÁ, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Documenta Pragensia 18, s. 27-49, ISBN 80-86197-21-2.
M. HRUBÁ, Pozůstalostní agenda královských měst severozápadních Čech jako pramen k poznání renesančního sochařství a malířství, in: M. HRUBÁ – P. HRUBÝ (red.) Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 53-87, ISBN 80-86067-52-1.
M. HRUBÁ, Možnosti studia předbělohorských testamentů a inventářů pozůstalostí v královských městech severozápadních Čech, in: M. HRUBÁ (red.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34, ISBN 80-7044-306-5.
M. HRUBÁ, Renesansowe rezydencyje szlachty w północno-zachodnich Czechach w świetle inwentarzy majątkowych, Kwartalnik historii kultury materialnej 2001/1-2, s. 59-80, ISSN 0023-5881.
M. HRUBÁ, Měšťanské elity královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, in: J. JUROK (red.) Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci, Příbor 2001, s. 125-145, ISBN 80-7042-606-3.
M. HRUBÁ, Prominentní exulant Vilém Vchynský a osudy jeho majetku v severozápadních Čechách, in: M. HRUBÁ (ed.) Víra nebo vlast ? - Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 210-222, ISBN 80-86067-57-2.
M. HRUBÁ, Sakrální architektura v severozápadních Čechách - možnosti záchrany a využití zanikajících staveb (Dosavadní výsledky dokumentační práce studentů KH PF UJEP v Ústí nad Labem), in: New Uses for Old Churches - Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002, s. 78-85, ISBN 80-86067-67.
M. HRUBÁ, , Pozůstalostní písemnosti v rámci městských pramenů nesporné soudní agendy a jejich právní zakotvení, in: J. obr 3.jpgHOMOLKA – M. HRUBÁ – P. HRUBÝ – M. OTTOVÁ (red.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I, Ústí nad Labem 2002, s. 203-224, ISBN 80-86475-01-8, EAN 978-80-86475-01-1.
M. HRUBÁ, Z historie podnikání, in: Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku, Žehušice 2003, s. 11-126, ISBN: 80-86699-05-6.
M. HRUBÁ, Možnosti výzkumu měšťanských elit v prostředí královských měst severozápadních Čech, in: Pražské měšťanské elity středověku a raného novověku, Documenta Pragensia 22, 2004, s. 193-210, ISBN 80-902597-9-0.
M. HRUBÁ, Donátoři bratrstev v prostředí královských měst severozápadních Čech v raném novověku, in: T. Jiránek – J. Kubeš (edd), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice 2005, s. 141-148, ISBN 80-7194-772-5.
M. HRUBÁ, Předzvěst nepokojných let. Spory zástavního pána Jiřího Popela Lobkovic s mělnickými, Confluens. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka, 2005, s. 42-51, ISBN 80-903453-2-8.
M. HRUBÁ, Možnosti ( a limity) studia měšťanských testamentů 15. a 16. století na příkladu měst severozápadních Čech , in: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití, Praha 2006, s. 29-39, ISBN: 80-86852-11-3.
M. HRUBÁ, Čest a nevinna pohlaví ženského aneb dobré důvody pro uzavření sňatku v Čechách 16. století, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 451-457, ISBN 80-7194-920-5.
M. HRUBÁ – J. ROYT, Nordböhmische Gotik. Neue Erkenntnisse zur Kűnstlerisch-historischen Entwicklung, in: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschft in Sachsen und Tschechien, Chemnitzer Europastudien, Band 5, 2007, s. 159-165, ISBN 978-3-428-12345-2.
M. HRUBÁ, Erbovní měšťané – „urozená“ vrstva předbělohorských českých měst ? (Životní styl erbovních rodin na příkladu Mrázů z Milešovky v Litoměřicích), in: V komnatách paláců v ulicích měst, Praha 2007, s. 245-259; ISBN 80-86197-79-1.
M. HRUBÁ, Kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem (1438-1514) v kontextu studia městských knih v severozápadních Čechách, in: Ve znamení zemí České koruny, Praha 2007, s. 648- 656; 80-903756-1-8. M.
HRUBÁ, „Ke cti a chvále Boží“. Zbožnost měšťanů v předbělohorském období na příkladu královských měst severozápadních Čech, vyjde německy v časopisu Bohemie, v tisku.
M. HRUBÁ, „ …na sladovně velká hromada sladu formanskýho…“Rodiny a domácnosti příslušníků potravinářských řemesel v předbělohorských královských městech severozápadních Čech (z pohledu pozůstalostních pramenů, vyjde v Documenta Pragensia, v tisku.
M. HRUBÁ, „Maje proti Turku vytáhnouti … “ (Poslední vůle litoměřických měšťanů z roku 1594), sborník k životnímu jubileu prof. J. Pánka, v tisku.
M. HRUBÁ, Zahájené soudy v Lounech, Žatci a Litoměřicích v předbělohorské době, in: Sborník k životnímu jubileu prof. M. Bláhové, v tisku.
M. HRUBÁ, Sňatek a zabezpečení nevěsty ve světle pramenů předbělohorských měst, in: Oznamuje se láskám našim … aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, v tisku.

Učebnice, skripta: (zpět na obsah)

 • M. HRUBÁ – V. DRŠKA, Dějepis 7, Praha 2002 ( nakl. Scientia), ISBN 80-7183-271-5
 • M. HRUBÁ, Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku I, Šlechta, Ústí nad Labem 2001 (multimediální soubor ukázek)
 • M. HRUBÁ, Prameny k českým kulturním dějinám raného novověku II, Města, Ústí nad Labem 2002 (multimediální soubor ukázek)

Redakce: (zpět na obsah)obr 4.jpg

 • M. NEUDERTOVÁ - P. HRUBÝ (red.), Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999, ISBN 80-902241-3-X.
 • M. HRUBÁ - P. HRUBÝ (red.), Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 53-87, ISBN 80-86067-52-1
 • M. HRUBÁ (red.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34, ISBN 80-7044-306-5.
 • M. HRUBÁ, (red.), Víra nebo vlast ? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, ISBN 80-86067-57-2.
 • J. HOMOLKA – M. HRUBÁ – P. HRUBÝ – M. OTTOVÁ (red.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-86475-01-8.
 • M. HRUBÁ – J. KOUMAR – M. VESELÝ (red.), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2001, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-7044-437-1.
 • M. HRUBÁ - P. HRUBÝ (red.), Barokní sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2003, s. 53-87, ISBN 80-86067-80-7.
 • J. HOMOLKA – M. HRUBÁ – P. HRUBÝ – M. OTTOVÁ (red.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2003, ISBN 80-86475-03-4.

Recenze: (zpět na obsah)obr 5.jpg

 • Studentská vědecká konference v Ostravě - Historie 1995, Dějiny a současnost 3/1996, s. 54 -56.
 • Vindemia. Sborník k 60. narozeninám I. Martinovského, FHB 19, 1999, s. 224-225, ISBN 80-85268-75-2.
 • 1648-1998 - 350. výročí Vestfálského míru a jeho význam pro severní Čechy a přilehlé oblasti Lužice a Slezska (Zpráva z mezinárodní konference, 24.- 25. 9. 1998, Czocha/Polsko), ÚSH 1999, Ústí nad Labem 2000, s. 250-252, ISBN 80-902241-7-2.
 • Víra nebo vlast? (Zpráva o konference na téma exilu v českých dějinách raného novověku u příležitosti 350. výročí Vestfálského míru, 5.-6. 11. 1998, Ústí nad Labem), tamtéž, s. 253-255.
 • Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách (Zpráva o kolokviu u příležitosti 70. výročí expozice J. Opitze (28.- 29. 5. 1998, Ústí nad Labem), tamtéž, s. 255-257.
 • Bohumír Roedl, Žatecká rodina Hošťálků z Javořice, Studie Regionálního muzea v Žatci IV., Žatec, 1997, 264 s., tamtéž, s. 236-240.
 • Petr Rak, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. do počátku 17. století, SAP 48/2, 1998, s. 3-106, tamtéž, s. 240-243.
 • Historická výstavba domů a měst v česko-saském regionu, in: Příspěvky k ústecké vlastivědě 2001/2, s. 66-67.
 • Kniha o pobělohorských (také ústeckých) exulantech (L. Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639, Praha 1999, tamtéž, s. 68-72.
 • Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v dechech 1550-1650 (Zwishen Leben und Tod. Testamente böhmischer Aristokreten aus den Jahren 1550-1650), české Budějovice, Jihočeská universita 2002, 665s. (=Monographia Historica, editio universitatis Bohemiae Meridionalis, Bd. 2), in: Acta Comeniana 17 (XLI), 2003, s. 310-312.
 • Historischer Haus- und Stadtbau im Böhmisch-sächsischen Raum, Ústí nad Labem - Pirna 2000, ÚSH 2005, v tisku.
 • Jan Mareš, Soudní kniha I C 2 jako pramen k dějinám Loun, SAP 50/1, 2000, s. 3-119, ÚSH 2005, v tisku.
 • Desátý Sborník okresního archivu v Lounech - příležitost k ohlédnutí, ÚSH 2005, v tisku.

Grantové projekty: (zpět nba obsah)obr 6.jpg

1999
- realizace grantu FRVŠ „Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech“ (řešitel)
- účast na přípravě mezinárodního projektu „Historická výstavba domů a měst v česko-saském regionu“
2000
- realizace grantu FRVŠ „Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech II“ (řešitel)
2001
- realizace grantu FRVŠ „Renesanční zámecké inventáře jako pramen ke kulturním dějinám“ (řešitel)
- realizace grantu FRVŠ „Příprava stud. textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I“ (řešitel)
2002
- realizace grantu FRVŠ „Příprava stud. textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I“ (řešitel)
- realizace grantu FRVŠ „Měšťanské elity v královských městech severozápadních Čech I“ (řešitel)
2003
- projekt MŠMT „Vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů“ – podprojekt: Poznávání historických kořenů rodící se multikulturní společnosti – předpoklad úspěšného začlenění do EU
1999-2004 účast na Výzkumném záměru MŠMT „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný výzkum na PF“ - dílčí projekt „Dokumentace a ochrana kulturního dědictví v severozápadních Čechách - venkovská sakrální architektura a drobné nemovité památky v krajině“ (spoluřešitel)
2001-2003 spoluúčast na grantovém projektu GAČR „Gotika v severních Čechách“ (č.408/01/0092) – v rámci tohoto projektu pod USGS UJEP koordinace historického výzkumu a přípravy úvodní historické části katalogu
2002-2004 – realizace rozvojového projektu MŠMT „Podpora realizace odborného studia Kulturně historická regionalistka“
2004 - 2006 - projekt GAČR (2004-2006) jako hlavní řešitel: „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“ (č.404/04/0261)

Další aktivity: (zpět na obsah)

 • redakční rada Ústeckého sborníku historického
 • členka Vědecké rady UJEP
 • členka Vědecké rady ÚHS UJEP
 • členka Vědecké rady Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště Ústí nad Labem
 • členka výboru Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872

Diplomové a bakalářské práce: (zpět na obsah)

1 9 9 5

1. Růžena Voráčková:
Životní styl šlechtice v první polovině 16.století ve světle korespondence Zdeňka Lva s Rožmitálu
(oponent : Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., FF UK Praha)

2. Monika Pikalová:
Paměti Mikuláše Dačického z Heslova jako pramen poznání všedního dne předbělohorských Čech
(oponent : Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., FF UK Praha)

3. Marcela Burgerová:
Předbělohorské inventáře pozůstalostí města Litoměřic
(oponent : PhDr. O. Fejtová, Archiv Hlavního města Prahy)
publikováno:
M. BURGEROVÁ, Inventáře pozůstalostí města Litoměřic 17. století, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 77-87.

4. Naděžda Štulcová:
Všední den předbělohorské společnosti ve světle vkladů obnovených desek zemských
(oponent : PhDr. Pavel Sedláček, Státní ústřední archiv Praha)
publikováno:
N. ŠTULCOVÁ - J. VOBOŘILOVÁ, Možnosti využití vkladů v obnovených deskách zemských pro studium kultury každodenního života šlechty, in: Z archivních depozitářů, Pavle Burdové k 70. narozeninám, Praha 1998, s. 100-116.

5. Jan Smolík:
Pivovarnictví města Loun v předbělohorské době (BP)
(oponent: Mgr. Tomáš Raichl, Okresní archiv Česká Lípa)
publikováno jako řada studií v regionálním tisku „Hlas Lounska“)

1 9 9 6

6. Žaneta Mlejnková:
Korespondence Viléma z Pernštejna jako pramen ke studiu životního stylu šlechty
(oponent: oponent : doc. PhDr. L. Bobková, CSc., FF UK Praha)

7. Jana Vobořilová:
Testament a testamentární praxe ve vkladech obnovených desek zemských
(oponent: PhDr. Pavel Sedláček, Státní ústřední archiv Praha)
práce publikována:
N. ŠTULCOVÁ - J. VOBOŘILOVÁ, Možnosti využití vkladů v obnovených deskách zemských pro studium kultury každodenního života šlechty, in: Z archivních depozitářů, Pavle Burdové k 70. narozeninám, Praha 1998, s. 100-116.

8. Lenka Kuthanová:
Hrdelní soudnictví královského města Loun v pobělohorské době
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)
(studentka se umístila v roce 1995 na předním místě celostátního kola soutěže Historie 1995, soutěžní práce publikována :
práce publikována:
L. KUTHANOVÁ: Příspěvek k dějinám lounského hrdelního soudnictví v pobělohorské době, Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 1995, Ostrava 1996, s. 45-76.
M. NEUDERTOVÁ - L. KUTHANOVÁ: Ke komunikaci Apelačního soudu a městských hrdelních soudů v pobělohorských Čechách, in: Hrdelní soudnictví v českých zemích v 16.-18. století, 1996, s.119-132.

9. Lenka Šporová:
Všední život královského města Mostu ve světle sirotčí knihy ze 17.století (Příspěvek ke studiu inventářů pozůstalostí),
(oponent: PhDr. Petr Rak, Státní okresní archiv Chomutov)
publikováno:
Lenka ŠPOROVÁ, Všední život města Mostu ve světle sirotčí knihy z první poloviny 17. století, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 54-77.

10.Sylva Městecká:
Příspěvek k působení Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi o okolí se zvláštním zřetelem k činnosti bratrských tiskáren (BP)
(oponent: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., FF UK Praha)

1 9 9 7

11. Michaela Smrčková - Paličková:
Lobkovická Bílina na sklonku 16.století (Příspěvek ke studiu zámeckých inventářů)
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, etnografický ústav AV ČR)

12. Michal Kosina:
Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a Egrberka ve světle své korespondence
(oponent: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)

13. Jan Smolík:
Lounské předbělohorské pivovarnictví
oponent: PhDr.Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)
publikováno:
Jan SMOLÍK Lounské pivovarnictví v předbělohorské době, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 149-175.

1 9 9 8

14. Petr Hrubý:
Vzestup a pád líčkovské větve Lobkoviců
(oponent : doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)
publikováno:
P. HRUBÝ, Vývoj pozemkové držby Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkowicz,
Vlastivědný sborník Kralupska V., č. 1-2, 1998, Lobkovický sešit, s. 32-50
P. HRUBÝ, Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic ( Rodinné a majetkové zázemí luteránského předáka v předbělohorských Čechách), ÚSH 200, s. 98 – 144.

15. Markéta Korbelová:
Privilegia města Blovic do roku 1620
(oponent: Mgr.V. Martínková, Státní okresní archiv Plzeň-Jih)

16. Sylva Městecká:
Měšťanská kultura v předbělohorské Mladé Boleslavi (Příspěvek k sociální a kulturní úrovni předbělohorského měšťanstva)
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)

17. Marcela Strieborná:
Lounští měšťané na cestách v letech 1608-1620 (Příspěvek ke studiu každodenního života měšťanstva v předbělohorských Čechách)
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)
publikováno:
Marcela STRIBORNÁ, Lounští měšťané na cestách v letech 1608-1620, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 175-189.

18. Petr Mareš:
Rytíř Karel Častovec Myška ze Žlunic a jeho rodina na sklonku 16. století (Příspěvek ke studiu nižší šlechty v předbělohorském období),
(oponentka: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)
publikováno:
P. MAREŠ, Karel Častovec Myška ze Žlunic, život předbělohorského rytíře ve světle
rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000

1 9 9 9

18. Romana Pekárková
Bechyňové z Lažan (Příspěvek ke studiu podbrdské větve do poloviny 17. století)
(oponent: PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., Státní okresní archiv Příbram)

19. Milan Němeček
Brandýs nad Labem - rezidenční sídlo císaře Rudolfa II.
(oponent: prof. Krupka)

20. Martina Zárubová
Bezdružičtí z Kolovrat a Středokluky na konci 16. a v první polovině 17. století (Příspěvek k dějinám pobělohorských konfiskací šlechtických majetků ve středních Čechách)
(oponent: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)

21. Olga Bednářová
Teplický zámek ve světle konfiskačního inventáře z roku 1634 (BP)
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)
publikováno:
Olga BEDNÁŘOVÁ, Teplický zámek ve světle konfiskačního inventáře z roku 1634, Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 23, 2000, s. 105-137.

22. Jitka Jarošová
Mrázové z Milešovky v Litoměřicích (Příspěvek ke studiu životního stylu erbovnických rodin v předbělohorských Čechách)
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)
publikováno:
Jitka JAROŠOVÁ , Mrázové z Milešovky v Litoměřicích, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 223-239.

23. Pavlína Boušková
Mělnický měšťan Martin Veselý Brzobohatý z pohledu pozůstalostního spisu
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)

24. Kateřina Němcová
Pobělohorský zbohatlík Pavel Michna z Vacínova (Příspěvek k problematice české šlechty v době pobělohorské)
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy)

2 0 0 0

25. Romana Šmídová
Podbořany ve světle gruntovní knihy z let 1553-1618
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)
publikováno:
Romana ŠMÍDOVÁ, Podbořanská městská rada v letech 1553-1618, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 189-211.

26. Kateřina Grunclová
Příspěvek k dějinám mlýnů a jejich činnosti v předbělohorské době v Lounech a okolí
(oponent: J. Pařez, Strahovská knihovna, Klášter premonstrátů na Strahově)

27. Milan Bárta
Rytíři Hruškové z Března v dějinách Lounska v předbělohorské a
bělohorské době (Příspěvek ke studiu raně novověké nižší šlechty)
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)
publikováno:
Milan BÁRTA , „ ... odpuštění od měšťanstva jest vzal“ (Příspěvek k poznání vztahů královských měst a nižší šlechty v předbělohorském období : rytíři Hruškové z Března a Louny), in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 239-255.

28. Andrea Švehlová
Radní manuál Prachatic z roku 1617 a možnosti jeho využití ke studiu dějin města
(oponentka: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)

29. Miroslav Kolka
Vodní toky a rybníky na Bezdězsku do poloviny 17. století
(oponent: PhDr. O. Kotyza, Vlastivědné muzeum Litoměřice)

30. Jana Nutilová
Mandáty Rudolfa II. pro královské město Louny (Příspěvek k dějinám měst v rudolfínské době
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)

31. Lenka Havlíková
Život utrakvistického kněžstva z pohledu Zápisků kněze Václava Rosy,
(oponent: Mgr. M. Svoboda, KD PF Technická universita v Liberci)

32. Lenka Gregoríková
Svět vesnických lidí v předbělohorské době z pohledu hospodářských řádů a instrukcí,
(oponent: Mgr. M. Svoboda, KD PF Technická universita v Liberci)

33. Petra Hoffmannová
Lounští měšťané ve světle testamentů z let 1500-1599 (Příspěvek ke studiu kulturního a společenského vývoje královských měst severozápadních Čech),
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)
publikováno:
Petra HOFFMANNOVÁ, Rodina v 16. století z pohledu testamentů královského města Louny, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 107-123.

34. Michaela Štajnerová
Litoměřičtí měšťané ve světle testamentů vepsaných do Knihy posledních vůlí z let 1527-1576
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)
publikováno:
Michaela ŠTAJNEROVÁ, Litoměřické testamenty z let 1527-1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 87-107.

35. Pavel Kofroň
Salhausenská rezidence Benešov nad Ploučnicí ve světle popisu z roku 1584 (Příspěvek k dějinám rezidencí v předbělohorské době)
(oponentka: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)

2 0 0 1

36. Vítězslava Smetanová
Ústečtí měšťané v Liber testamentorum z let 1509-1585 (Příspěvek ke studiu kulturního a společenského vývoje královských měst severozápadních Čech)
(oponentka: PhDr. O. Fejtová, Archiv Hlavního města Prahy)
publikováno:
Vítězslava SMETANOVÁ, Ústečtí měšťané v Liber Testamentorum z let 1509- 1585
in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 123-133.

37. Petra Veselá
Drobná šlechta a její pozemková držba na Ústecku v letech 1526 - 1628
(oponentka: Doc. PhDr. L. Bobková, CSc., UK Praha)

38. Jiří Koumar
Mělnické panství v 16. století a na počátku 17. století ve světle urbářů
(oponent: J. Pařez, Strahovská knihovna, Klášter premonstrátů na Strahově)
publikováno:
Jiří KOUMAR, Mělnické panství a jeho poddaní v 16. a na počátku 17. století, Vlastivědný sborník Mělnicka IV, Mělník 2002, s. 67-107.

39. Martin Myšička
Potravinářská řemesla a jejich cechy v Mostě 16. - 17. století, (Příspěvek k hospodářský dějinám královských měst severozápadních Čech v raném novověku)
(oponentka: PhDr. I. Ebelová, FF UK Praha)
publikováno:
Martin MYŠIČKA , Statuta potravinářských cechů královského města Mostu 16. - 18. století in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 133-149.

40. Alena Luxová
„Kniha klenotův kostelních“ kostela sv. Petra a Pavla v Bílině z roku 1599 (BP)
(oponent: Mgr. M. Sekyrka, Archiv NG Praha)

41. Petra Bartáčková
Postavení měst a městeček na panství Lanškroun – Lanšperk ve světle privilegií udělených Pernštejny v letech 1506– 1588
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy)
publikováno:
Petra BARTÁČKOVÁ, Privilegia měst a městeček na panství Lanškroun-Lanšperk za vlády Pernštejnů, in: Studentská vědecká konference Historie 1999, Hradec Králové 1999

2 0 0 2

42. Lenka Rösslerová
Kniha městských počtů městečka Třebenic 1575-1596
(oponent: PhDr. Jindřich Tomas, SOkA Litoměřice)

43. Jana Horáková
Renesanční zámek v Chomutově a jeho zázemí ve světle inventáře z roku 1594
(oponent: ing. arch. J. Pachner, Vlastivědné muzeum V Chomutově)

44. Iveta Machovcová
Inventář Lobkovického paláce na Hradčanech z roku 1594
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy)

45. Jana Švůgrová
Hubkové z Černčic (Příspěvek ke studiu životního stylu erbovnických rodin v předbělohorských Čechách)
(oponent: PhDr. Olga Fejtová, Archiv Hlavního města Prahy)

46. Petr Hošek
Nejstarší dochovaná městská kniha Libochovic z let 1544 – 1612 a možnosti jejího využití pro dějiny města
(oponent: PhDr. Jindřich Tomas, SOkA Litoměřice)
publikováno:
Petr HOŠEK, Nejstarší dochovaná městská kniha Libochovic z let 1544-1602, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV, Studia Historica IV, 2000, s. 211-223.

47. Kateřina Němcová
Michnové z Vacínova, vzestup a pád pobělohorského rodu v průběhu jednoho století,
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy)

48. Olga Bednářová
Sídla rodu Vchynských ve světle pozdně renesančních inventářů, diplomová práce
(oponent: Doc. PhDr. Lydia Petráňová, Etnografický ústav AV ČR)

49. Aleš Plevka
Trhová kniha Žíželic z let 1553-1797a možnosti jejího využití ke studiu problematiky předbělohorské vesnice,
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)

50. Petra Kaciánová
Renesanční zámek v Libochovicích – venkovské sídlo předního šlechtice rudolfínské doby Jiřího Popela z Lobkovic,
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy)

51. Miroslav Kolka
Vodní toky a rybníky na Bezdězsku do roku 1700
(oponent: PhDr. O. Kotyza, Vlastivědné muzeum Litoměřice)
publikováno:
M. KOLKA, Vývoj rybniční soustavy na bezdězském panství do roku 1554, Bezděz 12, 2003, s. 51-77.

2 0 0 3

52. Pavlína Boušková
Testamenty teplických měšťanů v předbělohorské době
(oponent: PhDr. Petr Rak, SOA Litoměřice, SOkA Kadaň)
publikováno:
P. BOUŠKOVÁ, Mělnický měšťan Martin Veselý Brzobohatý ve světle pozůstalostního spisu, in: J. Kilián (ed.) Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova, Mělník 2004, s. 63-71.

2 0 0 4

53. David Tomíček
České tištěné regimenty zdraví 16. století: tradice, rozbor, interpretace
(oponent: Doc. PhDr. Milada Říhová, CSc., Ústav dějin lékařství FF UK Praha)
publikováno:
D. TOMÍČEK, „Regiment zdraví“ Adama Huberta z Riesenbachu aneb lékař a pacient v představách 16. století. In: Historie 2002, Celostátní studentská vědecká konference, Opava 2003, s. 32 – 51.

54. Šárka Kolouchová
Matrika měšťanů jako pramen k předbělohorským dějinám královského města Žatce
(oponent: PhDr. Bohumír Roedl, Státní okresní archiv Louny)

55. Michaela Braierová
Bílinská větev Lobkoviců od konce 15. do počátku 17. století
(oponent: Mgr. Jiří Koumar, katedra historie PF UJEP)

56. Zuzana Rašpličková
Renesanční móda saské šlechty ve světle sepulkrálních památek
(oponentka: PhDr. L. Kybalová)

2 0 0 5

57. Lenka Rösslerová
Městská správa Třebenic v druhé polovině 15. a v 16. století ve světle městských knih
(oponent: PhDr. Petr Rak, SOA Litoměřice, SOkA Kadaň)

58. Martin Košnar
Vývoj zemkové držby v prostoru bývalého okresu Děčín do poloviny 16. století
(oponent: Doc. PhDr. Tomáš Velinský, Csc., katedra historie PF UJEP)

59. Josef Auer
Příspěvek ke komunikaci měst v rudolfínské době na příkladu korespondence z Rokycan do Plzně
(oponentka Mgr. H. Hrachová – Státní okresní archiv Rokycany)

2006

60. Alžběta, Kratochvílová
Hranice plaského panství za opata Evžena Tyttla (1699-1738) a dokumentace jejích pozůstatků, bakalářská práce, Ústav humanitních studií UJEP, 51 stran, 6 příloh včetně katalogu

61. Marie Bechyňová
Svatební smlouvy měšťanů Starého Města pražského (1546-1580), ÚHS (PF) UJEP 2006, 93 stran (8 příloh)
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., AMP)

62. Zuzana Rašpličková
Renesanční odívání městských elit a nižší šlechty v Praze a Wroclawi ve světle sepulkrálních památek, ÚHS UJEP, Ústí nad Labem 2006, 125 stran, přílohy - samostatně vázaný katalog, slovník pojmů, CD
(oponentka PhDr. Ludmila Kybalová, CSc.)

63. Alžběta Tománková
Rychtářské registrum města Bíliny z let 1545-1618. Příspěvek k dějinám poddanských měst v předbělohorské době), ÚHS UJEP v Ústí nad Labem, 2006, 70 stran, 9 příloh
(oponentka Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.)

65. Michaela Baierová
Osobnost a dvůr hraběte Václava Ferdinanda z Lobkovic (Pokus o profil barokního aristokrata a jeho služebnictva ve 2. polovině 17. století), ÚHS UJEP, Ústí nad Labem 2006, 99 stran, 19 příloh
(oponent Mgr. P. Kopička )

66. Petr Jeřábek
Kniha pamětní města Úštěka 1513-1566/1598, katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem 2006, 73 stran, přílohy
(oponentka Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.)

67. Vilém Zábranský
Přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612-1658, katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem, diplomová práce, 84 stran, 10 příloh
(oponent: Doc. PhDr. V. Ledvinka, CSc., AMP)
Student získal cenu J. Šusty udělovanou Sdružením historiků České republiky pro nejlepší studentskou práci v roce 2007.

68. David GELETA
Horní město Krupka 16. století ve světle dědických inventářů, bakalářská práce, katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem 2007, 57 stran, 16 příloh
(oponentka Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.)

Diplomové a bakalářské práce – nabízená témata: (zpět na obsah)

Studenti se mohou hlásit nejlépe prostřednictvím Historického semináře I. (předpokládá se jeho otevření v LS 2005/06). Témata bakalářských či diplomových prací spadají do období pozdního středověku a raného novověku (cca 15. – 17. století), orientují se v současné době především na tyto oblasti:

• Městská společnost ve světle dobových pramenů (městské knihy, narativní prameny)
• Interpretace vybraných pramenů ke kulturním dějinám (včetně „egodokumentů“, )

Konkrétní téma lze přizpůsobit zájmům diplomantů. Zájemci by měli být alespoň rámcově paleograficky zdatní a překážkou by pro ně neměla být němčina.