Sidebar

23
led, út
37 Aktuality

Spolupráce se zahraničními univerzitami

Katedra germanistiky spolupracuje dlouhodobě se řadou zahraničních univerzit, se kterými pořádá mezinárodní konference a sympózia, realizuje společné vědecko-výzkumné projekty a další aktivity jako např. vzájemnou docentkou mobilitu, výměnu studujících nebo společné semináře a exkurze. 

V oblasti vědy a projektové činnosti spolupracuje katedra germanistiky zejména s Univerzitou Vídeň a s univerzitami v Řezně a Bayreuthu. Zástupci spolupracujících zahraničních univerzit jsou členy redakční rady germaniského časopisu Aussiger Beiträge. Od r.  2013 realizuje katedra germanistiky ve spolurpáci s Univerzitou Bayreuth DVOJITÝ DIPLOM (Double Degree) v magisterském programu "Interkulturní germanistika". V současné době připravuje dvojitý diplom na bakalářské úrovni ve spolupráci s TU Dresden, se kterou pořádá také překladatelské semináře, jejichž výsledky (překlady her současných německojazyčných dramatiků do českého jazyka) jsou prezentovány široké veřejnosti formou scénických čtení v ústeckém Činohernim studiu. Katedra mimo to řadu let úspěšně spolupracuje se Soukromou vysokou pedagogickou školou diecéze v Linci v rámci programu AKTION Česká republika-Rakousko. Díky finanční podpoře z tohoto programu katedra participuje na mezinárodních výzkumných projektech, pořádá mezinárodní konference, binacionální kolokvia a odborné exkurze za účasti studentů a pedagogů zúčastněných stran.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Díky dlouhodobé spolupráci katedry germanistiky s BMEIA (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres der Republik Österreich) ve Vídni mohla být v r. 2014 jako součást Vědecké knihovny UJEP v Ústí nad Labem zřízena Rakouská knihovna, nabízející všem zájemcům v regionu beletrii i odbornou literaturu vybraných společenskovědních oborů. Díky spolupráci s Euroregionem Elbe Labe mohlo být v r. 2017 zřizeno při katedře germanistiky Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV).

Ve spolupráci s Collegiem Bohemicem v Ústi nad Labem, Pražským literárním domem autorů německého jazyka, Goethe-Institutem a Rakouským kulturním fórem v Praze a nadací Pro Helvetia Stiftung v Curychu pořádá pro své studující i pedagogy krátkodobé studijní pobyty, účast na jazykových a odborných kurzech a nejrůznější kulturní akce, zejména autorská čtení (viz Archív akcí). Katedra  dále spolupracuje i s řadou dalších nevládních institucí, jako např. s Adalbert Stifter VereinCollegium Carolinum MünchenSudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und KunstGesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) v Bayreuthu, Internationales Forschungszentrum Chamisso-Literatur (IFC) v Mnichově, Globale v Brémách nebo Academia Baltica v Lübecku.

Ve spolupráci s DAAD v Bonnu a  OeAD ve Vídni nabízí studujícím možnost krátkodobých a dlouhodobých stipendijních pobytů. V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP svým studentům a studentkám výukové a studijní pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu, v Rakousku a dalších zemí EU.