Sidebar

22
led, po
33 Aktuality

PŘIHLÁŠKY ke SZZ se podávají v termínu dle harmonogramu daného akademického roku

 1. na studijním oddělení FF na k tomu určeném formuláři a zároveň
 2. na katedře germanistiky formou tzv. katederní přihlášky ke SZZ (formulář ke stažení ZDE) včetně přílohy (seznam četby k dějinám literatury), a to 2x v tištěné podobě na sekretariátě KGER a elektronicky na adresu kger@ujep.cz

Bližší pokyny:

Bibliografické údaje, uvedené v seznamu nastudované sekundární literatury ke zvolenému tématu, musí obsahovat údaj o počtu stran daného článku, v případě celé publikace celkový počet stran popř. názvy jednotlivých kapitol a počet stran zvtahujících se k dané problematice. Seznam k literárněvědné části obsajuje mj. také sekundární literaturu ke konkrétním zvoleným literárním dílům.

Součástí odevzdaného podkladu ke SZZ je také seznam primární literatury k oblasti literárních dějin (viz níže seznam vlastní četby), obsahující seznam děl přiřazených k jednotlivým okruhům s uvedením roku prvního vydání. Jeho součásti jako příloha jsou zvolené básně.

Seznam literatury pro jednotlivé okruhy je třeba předem konzultovat s příslušnými vyučujícími. Doporučujme si vzít s sebou ke SZZ jeden výtisk přihlášky včetně seznamu vlastní četby.

*************************************************************************************************************************************************

SZZ ze studijního oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu probíhá v německém jazyce a skládá se z písemné a ústní části. 

PÍSEMNÁ ČÁST SZZ obsahuje klauzurní práci ve formě eseje k vybrané interkulturní problematice s důrazem na česko-německý popř. česko-rakouský kontext. Písemná esej má rozsah 2 normostran (min. 550 - 600 slov). Studující má k dispozici 210 min. (3,5 hod.) a jednostranný výkladový slovník, který je mu dán k dispozici na místě. V písemné části se hodnotí jak obsahová tak i jazyková správnost a přiměřenost formy eseje a její výsledek se promítá do celkového hodnocení SZZ. Doporučujeme si vzít jeden výtisk přihlášky s sebou také ke SZZ za účelem přípravy tématu vybraného komisí.

ÚSTNÍ ČÁST SZZ se skládá se ze dvou oblastí, literárněvědné a lingvistické.  Pro každou oblast je vymezeno cca 30 min. Doporučujeme si vzít jeden výtisk přihlášky s sebou také ke SZZ za účelem přípravy tématu vybraného komisí. Zároveň studující předkládá seznam četby k jednotlivým tematickým okruhům v oblasti literárních dějin.

 

A)    Oblast literárněvědná:

V první části (literární dějiny) prokazuje studující schopnost orientovat se v dějinách literatury NJO od jejího počátku do současnosti z diachronního pohledu (vývoj literárních žánrů) na základě znalostí kulturněhistorického kontextu jednotlivých literárních epoch a předložené vlastní četby. Tento seznam vlastní četby obsahuje  minimálně 2 díla příslušného literárního žánru ke každému ze 7 tematických okruhů (č.1 a č. 2 romány, č. 3 novely, č. 4 a č. 5 drama, č. 6 a č. 7 básně). Přitom je třeba dbát na to, aby vybraná díla reprezentovala vždy různé literární epochy, u okruhů 6 a 7 pak různé žánry popř. tendence a či literární směry.  Seznam četby obsahuje jednotlivé okruhy a k nim přiřazená literární díla s uvedením roku jejich prvního vydání. Zvolené básně jsou součástí seznamu četby a přiloženy jako příloha. Tematické okruhy vycházejí z obsahu povinných kurzů literárních dějin v bakalářském studiu.

Tematické okruhy:

 1. Der deutschsprachige Roman von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 2. Der deutschsprachige Roman im 20. und 21. Jahrhundert
 3. Die deutschsprachige Novelle von den Anfängen bis zur Gegenwart
 4. Das deutschsprachige Drama von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts
 5. Das deutschsprachige Drama im 20. und 21. Jahrhundert
 6. Die formstrenge Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)
 7. Die formoffene Lyrik (Entwicklung, Tendenzen, Genres, Merkmale)

V druhé části prokazuje studující teoretické znalosti v oblasti interkulturní teorie a metod a schopnost aplikovat je na základě komplexní analýzy na konkrétní literární text v česko-německém kontextu v následujících tematických oblastech:

pdfTematické okruhy:

 1. Literatur der frühen Neuzeit im deutsch-tschechischen Kontext
 2. Das Bild Böhmens, der Tschechen, Österreicher und Deutschen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 18. Jahrhundert
 3. (E)Migrationsliteratur aus der Tschechoslowakei nach  1945
 4. Interkulturalität als Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

Studující si vybírá dva z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem tří literárních děl a sekundární literatury v minimálním rozsahu přibližně 250 stran na každý okruh. Studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice i s ohledem na její další vývoj, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

 

B) Oblast jazykovědná:

V první části prokazuje studující schopnost aplikovat teoretické poznatky i praktické kompetence z fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, textové lingvistiky a stylistiky nabyté během studia nejen magisterského, ale i bakalářského na konkrétní text, který slouží jako základ pro rozpravu o dílčích tématech z výše jmenovaných disciplín.

Tematické okruhy:

 1. Das deutsche Vokalsystem
 2. Das deutsche Konsonantensystem
 3. Suprasegmentale phonetische Erscheinungen
 4. Das Substantiv – morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 5. Das Adjektiv - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik
 6. Das Verb - morphologische, syntaktische und semantische Charakteristik (v. a. grammatische Kategorien, Valenz)
 7. Ausdrucksmittel der Modalität
 8. Satz, Satzarten, Satzformen (v. a. Satzgliedbestimmung u. Satzgliedstellung)
 9. Nebensatzklassifizierung
 10. Bedeutungsbeziehungen im Text
 11. Gliederung und Schichtung des Wortschatzes
 12. Mittel, Methoden und Arten der Wortbildung
 13. Wesensmerkmale der Phraseologismen
 14. Verschiedene Gruppen der Stilmittel, ihre Funktion im Text
 15. Merkmale der Textualität: Kohäsion und Kohärenz

V druhé části je vedena akademická rozprava ke zvoleným tématům, jejímž cílem je ověření schopnosti orientace studujících v širších jazykovědných souvislostech z hlediska synchronního, diachronního, interlingválního a interkulturního se zvláštním důrazem na česko-německý kontext. V akademické rozpravě studující prokazuje schopnost čerpat ze sekundární literatury nové poznatky a na základě toho hlouběji porozumět dané problematice i s ohledem na její další vývoj, umí zformulovat a obhájit své vlastní stanovisko.

pdfTematické okruhy:

 1. Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 2. Historische Entwicklung des Hochdeutschen kontrastiv zum Niederdeutschen
 3. Textstilistik: Kommunikationsbereiche und ihre Textsorten
 4. Vergleichende Linguistik am Beispiel ausgewählter Phänomene aus der Lexikologie, Wortbildung, Phaseologie und Syntax 

Studující si vybírá dva z uvedených tematických okruhů, na které se připraví samostudiem odborné literatury v minimálním rozsahu přibližně 200 stran na každý okruh.