Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 

Praxe

Souvislá PEDAGOGICKÁ PRAXE

Koordinátorka SPP: Mgr. Jarmila Jehličková, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     Souvislá pedagogická praxe (SPP) je povinnou disciplínou navazujícího magisterského studijního programu oboru učitelství. SPP probíhá pod následujícími kódy:

 KGER/SPP1 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na ZŠ

 KGER/SPP2 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na SŠ

 KGER/0340 a KGER/0347 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ NJ jednooborové kombinované (A8)

 KGER/0661 pro NMag. studium Učitelství NJ pro SŠ (prezenční dvouoborové)

 KGER/0662 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ (prezenční dvouoborové)
 

Kurzy SPP podporují též PVK KGER/0928 Průběžná pedagogická praxe a KGER/    Reflektovaná pedagogická praxe.

     Realizaci SPP zajišťuje Centrum pedagogické praxe (CPP). Podmínky konání pedagogických a odborných praxí vymezuje Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“.

     Termín konání praxe je pro studující prezenčního studia zveřejněn v aktuálním Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok, CPP zveřejňuje též aktuální „Harmonogram pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok. Studující kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností.

     Bližší informaceo konání SPP a potřebné dokumenty (Dohoda o realizaci praxe, Rozvrh, Hodnocení studenta, Pokyny k praxi, Dohoda o provedení práce DPP, Výkaz práce, Hospitační protokol) najdete na webových stránkách CPP – viz http://www.pf.ujep.cz/cpp.

Realizace praxe:

1.      Před zahájením praxe studující předloží ve zvolené ZŠ/SŠ Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi; cvičnému učiteli předá Dohodu o provedení práce a Výkaz práce. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před začátkem SPP Centru pedagogické praxe UJEP. Pokud studující tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana PF č. 11/2015).

  1. Před začátkem praxe si studující dohodne na zvolené ZŠ/SŠ po poradě se svým cvičným učitelem/školitelem rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od zahájení praxe na sekretariát CPP (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a na KGER Mgr. Jehličkové (e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe zašle studující aktuální rozvrh.
  2. Po skončení praxe studující odevzdá originál Hodnocení studenta na CPP, na KGER Mgr. Jehličkové pak Portfolio z praxe, jež bude obsahovat: Úvodní list (vzor na webových stránkách CPP), všechny hospitační protokoly, všechny vlastní přípravy na výuku, Výkaz práce studujícího, Hodnocení studujícího cvičným učitelem, Charakteristika školy (německy) a Vlastní evaluaci praxe (německy).
  3. Zápočet na základě odevzdaného kompletního portfolia a po jeho vyhodnocení uděluje Mgr. Jehličková.

Rozsah SPP:

     V rámci každé praxe mají studující jednooborové prezenčního studia povinnost být ve zvolené cvičné škole 15 dní, každý den vždy min. 5-8 hodin. Do celkové praxe se totiž započítává také asistentská činnost, dozory v jídelně, na chodbách, práce s pedagogickou dokumentací, práce v kabinetě, exkurze, doprovod žáků, oprava písemných prací a domácích úkolů apod. Vedle této činnosti jsou pak hlavní náplní praxe hospitace (celkem 6 hodin náslechů) a 16 hodin samostatné výukové činnosti.

     Studující kombinovaného studia musí absolvovat 4 hodiny náslechů, 8 hodin samostatné výuky a 2 hodiny asistenční činnosti.

Možnost uznání praxe:

     Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (viz informace CPP), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana PF č. 11/2015. Žádost se nejprve předkládá na katedře germanistiky (Mgr. Jehličkové), poté je odeslána k vyřízení na CPP a děkanát PF UJEP. Uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje, tzn. do 31. srpna u praxe realizované v ZS a do 31. ledna u praxe realizované v LS. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. V případě kladného posouzení žádosti jsou studující vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG. Podmínkou pro uznání praxe je práce na pozici učitele NJ na ZŠ/SŠ v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

 

ODBORNÁ PRAXE

Koordinátorka OP: Mgr. Eva Krovová, kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cíl: Získat odborné praktické znalosti a dovednosti v německojazyčných organizacích, institucích a firmách (mj. praktikum v rámci programu Erasmus) nebo v českých institucích, ve kterých hrají česko-německé popř. česko-rakouské či česko-švýcarské vztahy důležitou roli a lze v nich využít německého jazyka.

Obsah:
Zejména následující činnosti
  • příprava a organizační zabezpečení průběhu kulturních akcí, konferencí, workshopů apod.
  • příprava návrhů společných česko-německých projektů a s nimi související agenda
  • překlady dokumentace, korespondence nebo tlumočení do německého jazyka, tvorba webových stránek v německém jazyce apod.

V souvislosti s předměty odborné praxe KGER doporučuje PVK KGER/0932: Jak se ucházet o praxi či zaměstnání - prakticky procvičována bude dovednost psaní životopisu a motivačního dopisu, strategie motivačného pohovoru.

Odborná praxe na KGER je organizována následovně:

Bakalářské studium

  • Interkulturní germanistika: povinně volitelný modul odborná praxe, v rámci kterého je třeba získat 10 kreditů 
  • Ostatní studijní obory - možno volit předmět Bakalářská odborná praxe nebo Souvislá bakalářská odborná praxe jako PVK

KGER/BOP1 - Bakalářská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/BOP2 - Bakalářská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/SBOP - Souvislá bakalářská odborná praxe - 10 KB

Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
Magisterské studium
  • Všechny studijní obory - možno volit předmět Magisterská odborná praxe nebo Souvislá magisterská odborná praxe jako PVK
KGER/MOP1 - Magisterská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/MOP2 - Magisterská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/MBOP - Souvislá magisterská odborná praxe - 10 KB
 
Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
U dobíhajících oborů KGER je nabízena Odborná praxe jako PVK Odborná praxe I (10 ECTS) pro bakalářské jednooborové studium (NJO a IKG) pod kódem KGER/0883 a pro navazující magisterské filologické studium jako Odborná praxe II pod kódem KGER/0884.

PVK bude uznáno a započteno v semestru, ve kterém studující předloží potřebné doklady o absolvování odborné praxe, nejpozději v následujícím semestru po jejím ukončení. V navazujícím magisterském studiu není možné zpětné uznání praxe ze studia bakalářského.

 

KGER doporučuje pro odbornou praxi následující instituce:

Databáze institucí v Německu a Rakousku, se kterými KGER navázala kontakty za účelem odborné praxe:

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti:

Databáze FF UJEP - ZDE

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení