Sidebar

13
lis, út
50 Aktuality

ZADÁNÍ bakalářských a diplomových prací všech studentu řídí platnými směrnicemi a pokyny UJEP, popř. příslušných fakult, a uskutečňuje se povinně prostřednictvím IS STAGu. Zadání vytváří ve Stagu po přihlášení sám studující za účasti vedoucí/ho diplomové nebo bakalářské práce. Detailní návod pro vypracování podkladu i dalšího postupu lze nalézt na webové prezentaci FF UJEP (v sekci STUDIUM - STAG – STAG pro studenty – Zadávání DP a BP).

V zadání studující uvádí pracovní název práce v německém a anglickém jazyce, dále stručné zásady pro vypracování práce v českém jazyce (co je cílem práce popř. teze, jaký bude použít postup či metoda, zda bude práce obsahovat teoretickou a praktickou část, jaké dílčí aspekty budou zkoumány apod.) a seznam doporučené studijní literatury. Zadání vypracovává studující na základě konzultace s vedoucím práce, kterému ho překládá ke kontrole. Vytištné a vedoucí/m práce podepsané zadání ze STAGu předkládá studující členovi katedry pověřenému agendou DP a BP, který vyhotoví oficiální zadání závěrečné práce na KGER a postoupí ke schválení (k podpisu) vedoucí/mu katedry. Oficiální zadání katedry je vyhotoveno ve čtyřech exemplářích (dva z nich obdrží studující a vkládá do své závěrečné práce předkládané k obhajobě).

Je-li práce psaná v německém jazyce, uvádí se v zadání název práce místo v českém jazyce v jazyce německém. Zadání bakalářské nebo diplomové práce na KGER musí proběhnout minimálně 1 kalendářní rok před jejím odevzdáním k obhajobě!

Výjimečně lze v odůvodněných  případech (např. dvojitý diplom) podat děkanovi žádost o zkrácení této lhůty. 

Bližší informace: Dr. phil. Mirek Němec (agenda DP a BP): mireknemec@hotmail.com

ODEVZDÁVÁNÍ a zveřejňování závěrečných prácí se řídí stávajícími platnými předpisy a probíhá k danému termínu v sekretariátě katedry germanistiky v následující formě:

  • ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a pevné vazbě orazítkované studijním oddělením
  • Odevzdání elektronické podoby práce se řídí Směrnicí rektora č. 4/2014 ke zveřejňování závěrečných prací. Autor/ka je povinen/povinna nahrát její elektronickou verzi do IS/STAG. Neučiní-li tak, má se za to, že BP/DP nebyla odevzdána. Termín nahrání elektronické podoby práce musí předcházet termínu pro odevzdání tištěných exemplářů. Kontrolu nahrání elektronické podoby práce do IS/STAG provádí studijní oddělení FF UJEP.
  • její povinnou součástí je v práci svázané nebo volně vložené oficiální zadání BP nebo DP na katedře
  • práce je psána v německém jazyce a obsahuje abstrakt v jazyce českém a anglickém

Upozorňujeme, že před odevzdáním závěrečné práce je možné se souhlasem vedoucí/ho práce modifikovat znění jejího původního zadání tak, aby odpovídalo konečnému výsledku. V tomto případě je potřeba provést změnu ve Stagu a následně i v katederním zadání (viz výše postup při zadávání práce na katedře).

Ve výjimečných případech lze v souladu se směrnicí děkana PF UJEP č. 9A/2008 psát závěrečnou kvalifikační práci také na Katedře pedagogiky nebo Katedře psychologie PF UJEP. O udělení této výjimky rozhoduje vedoucí katedry. Téma závěrečných kvalifikačních prací, vedených pedagogy z uvedených kateder, musí mít průkaznou souvislost se studovaným oborem na KGER. Je-li závěrečná kvalifikační práce psána v uvedeném případě v českém jazyce, je studující povinen odevzdat spolu se závěrečnou prací také teze v německém jazyce v rozsahu nejméně 5 normostran.

Žádosti o možnost psát závěrečnou kvalifikační práci na jiné katedře než KGER musí být podávány v německém jazyce a obsahují tyto položky: návrh tématu práce, exposé práce, opodstatněné odůvodnění žádosti, písemný souhlas případného vedoucího práce z jiné katedry.Žádosti o možnost psát závěrečnou kvalifikační práci na jiné katedře než KGER musí být podávány v německém jazyce a obsahují tyto položky: návrh tématu práce, exposé práce, opodstatněné odůvodnění žádosti, písemný souhlas případného vedoucího práce z jiné katŽádosti o udělení výjimky psát závěrečnou kvalifikační práci na jiné katedře než KGER popř. v českém jazyce musí být podány s dostatečným předstihem vedoucí/mu katedry a obsahovat tyto náležitosti:

  • opodstatněné odůvodnění žádosti pro psaní závěrečné práce na jiné katedře než KGER popř. v jiném než německém jazyce
  • návrh tématu závěrečné kvalifikační práce v ČJ a NJ
  • exposé závěrečné kvalifikační práce v rozsahu 5 stran včetně seznamu studijní literatury v německém jazyce
  • písemný souhlas s tématem práce a jejího vedení případné/ho vedoucí/ho BP nebo DP z jiné katedry (ne starší jednoho měsíce)