Sidebar

17
úno, po
21 Aktuality

Kontakty

e-mail: renata.cornejo@ujep.cz
tel.: 475 286 473
kancelář: B 106

K osobě

Vzdělání

 • 1990 ukončení studia oboru germanistika na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně
 • 1994 - 1996  Stipendium Franze Werfela na Vídeňské univerzitě (Prof. Wendelin Schmidt-Dengler)
 • 1996 - 2010  krátkodobé studijní pobyty v Drážďanech, Lipsku, Dortmundu, Mnichově, Hanoveru, Lipsku a Vídni
 • 2005 ukončení doktorského studia a získání titulu Ph.D. na FF MU v Brně, dizertační práce na téma: „Die Konstitution des weiblichen Ich in der österreichischen Prosa der 1980er Jahre am Beispiel ausgewählter Werke von E. Jelinek, A. Mitgutsch und E. Reichart“ (tiskem vyšla v rakouském nakladatelství Praesens v r. 2006)
 • 2007 - 2008  Stipendium Nadace Hertie na Univerzitě Otto-Friedricha v Bamberku
 • 2008 - 2009  Habilitační stipendium Franze Werfela na Univerzitě Vídeň (Prof. Konstanze Fliedl)
 • 2009 Habilitační stipendium Nadace Hermann-Niermann na Univerzitě Würzburg
 • 2011 Habilitace na FF MU v Brně a získákní titulu "doc.", hatilitační práce na téma: "Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der tschechsichen deutsch schreibenden Aurorinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme" (vyšla tiskem v rakouském nakladatelství Praesens v r. 2010)

Zaměstnání

 • 1990 - 1993 asistentka na Katedře germanistiky PF UJEP
 • 1993 - 2006 odborná asistentka na Katedře germanistiky PF UJEP (německá literatura)
 • 2006 - 2010 odborná asistentka na Katedře germanistiky FF UJEP
 • 2002 - 2006 zástupkyně vedoucí katedry
 • od r. 2010 - vedoucí Katedry germanistiky FF UJEP
 • od r. 2011 - docentka na Katedře germanistiky FF UJEP, obor Německá literatura

Členství a funkce na UJEP

 • vedoucí katedry (od r. 2010)
 • předsedkyně Oborové rady doktorského studijního oboru "Německá literatura" (Ph.D.)
 • členka Vědecké rady FF UJEP
 • členka Senátu FF UJEP (2006-2013)
 • členka Ediční komise FF UJEP (od r. 2007)
 • vědecký garant Rakouské knihovny VK UJEP (od r. 2014)
 • koordinátorka magisterského dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth (od r. 2013)
 • členka redakční rady časopisu Aussiger Beiträge (od r. 2007)
 • předsedkyně redakční rady "Studia Germanica - Monographica" (Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae)
 • předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky
 • předsedkyně komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • předsedkyně přijímací komise

Členství a funkce mimo UJEP

 • Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu (obor filologie)
 • Hodnotitelka VaVaI
 • členka Vědecké rady mezinárodní společnosti GiG (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik)
 • členka předsednictva americké literární společnosti ASA, dřívě MALCA (2012-2014)
 • členka předsednictva Svazu germanistů České republiky (od r. 2010)
 • členka předsednictva Alumni klubu DAAD v Praze (2007-2017)
 • členka Oborové rady DS „Germánské literatury“ FF MU v Brně
 • členka Oborové rady DS „Německá filologie“ OU v Ostravě
 • členka komise pro doktorské (Ph.D.) a rigorózní (PhDr.) zkoušky v oboru "Německý jazyk a literatura" na FF MU v Brně
 • školitelka v doktorském studijním oboru "Německá literatura" na FF MU v Brně (Ph.D.)
 • školitelka v doktorském studijním programu „Germánské literatury“ na FF UK v Praze (Ph.D.)
 • zákládající členka a od r. 2014 patronka studentského sdružení GFPS-CZ (dříve JANUA)

Výuka

 • Dějiny literatury NJO III (od r. 1945 do současnosti)
 • (E)Migrační literatura z českých zemí po r. 1945
 • Interkulturní literatura
 • Magisterský seminář literární
 • Teorie a metody interkulturního bádání
 • Úvod do interkulturní literární vědy
 • Vývojové tendence současné literatury NJO

Diplomové a bakalářské práce

Oblasti vědeckého bádání

 • Literatura německé jazykové oblasti po r. 1945 (obzvláště rakouská literatura)
 • Literatura německy píšících autorek a autorů, kteří po r. 1968 opustili Československo
 • Migrační a interkulturní literatura
 • Feministická a genderově orientovaná literární věda

Publikační činnost

Monografie

 • Cornejo, R. (2010): Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme. Wien: Praesens, 598 stran, ISBN 978-3-7069-0602-9 (30.11.2010 oceněna „Cenou rektorky za nejhodnotnější knihu roku 2010“.
 • Cornejo, R. (2006): Das Dilemma des weiblichen Ich. Untersuchungen zur Prosa der 1980er Jahre von Elfriede Jelinek, Anna Mitgutsch und Elizabeth Reichart. Wien: Praesens Verlag, 240 stran, ISBN 978-3-7069-0341-7

Editorská činnost – sborníky

 • Schenk, Klaus/Cornejo, R./V. Szabó, László (2016) (Hgg.): Zwischen Kulturen und Medien. Zur medialen Inszenierung von Interkulturalität. Wien: Praesens, ISBN 978-3-7069-076-8, 315 stran
 • Cornejo, R./ Piontek, S./ Sellmer, I./ Vlasta, S. (Hrsg.) (2014): Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens, 226 stran, ISBN 978-3-7069-0759-0
 • Cornejo, R./ Bombitz, A./ Piontek, S./ Ringler-Pascu, N. (Hrsg.) (2009): Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Wien: Praesens, 529 stran, ISBN 978-3-7069-0496-4
 • Cornejo, R./ Haring, E. W. (Hrsg.) (2006): Wende – Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. Wien: Praesens, 504 stran, ISBN 978-3-7069-0339-4
 • Cornejo, R./ Bergerová, H./ Haring, E. W. (Hrsg.) (2005): Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik. Ústí nad Labem: UJEP, 468 stran, ISBN 80-70044-645-5

Editorská činnost – časopis Aussiger Beiträge

 • Aussiger Beiträge 12 (2018): Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität. Hrsg. v. R. Cornejo, K. Kaiserová u. M. Weinberg. Wien: Praesens / Ústí nad Labem: UJEP, 271 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 10 (2016): Hegemonie und Literatur(wissenschaft) - Machtstrukturen im literarischen Feld. Hrsg. v. R. Cornejo, Th. Antonic u. Karin S. Wozonig. Wien: Praesens, Ústí nad Labem: UJEP, 256 stran, ISSN 1802-6419 
 • Aussiger Beiträge 8 (2014): Begegnungen und Bewegungen: österreichische Literaturen. Hrsg. v. R. Cornejo, A. Babka u. S. Vlasta. Ústí nad Labem: UJEP, 256 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 6 (2012): National - postnational - transnational? Neuere Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Hrsg. v. R. Cornejo, S. Piontek u. S. Vlasta. Ústí nad Labem: UJEP, 319 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 4 (2010): Differenz und Hybridität. Grenzfiguren als literarischer Topos. Hrsg. v. R. Cornejo, J. Hrdličková u. K.S. Wozonig. Ústí nad Labem: UJEP, 216 stran, ISSN 1802-6419
 • Aussiger Beiträge 2 (2008): Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambivalenz: Betrachtungen im mitteleuropäischen Literatur- und Kulturkontext. Hrsg. v. R. Cornejo u. E.W. Haring. Ústí nad Labem: UJEP, 229 stran, ISSN 1802-6419

Antologie

 • Cornejo, R. (2000): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur nach 1945. Materialien mit Einführung, Ústí nad Labem: UJEP, 315 stran, ISBN 80-7044-303-0
  Publikace je koncipována jako stručné dějiny literatury, doplněné sbírkou literárních textů, zohledňujících hlavní tendence literárního vývoje od r. 1945 do r. 1999 a včleněných do kontextu dějin literatury příslušného období. Výběr ukázek literárních děl umožňuje sledovat vzájemnou propojenost, protipólnost a kontinuitu mezi jednotlivými vývojovými fázemi a literaturami německy mluvících zemí (Literatura v zónách 1945-1949; Literatura SRN 1949-1989; Literatura NDR 1949-1989; Literatura po r. 1990; Rakouská literatura; Švýcarská literatura). Každé literární ukázce předchází stručná informace o autorovi a jeho dílu, překladu do češtiny a je uvedena krátkým textem, který zasazuje vybrané dílo do kulturněhistorického kontextu, a usnadňuje tak jeho interpretaci. Pro ulehčení recepce originálních textů byly k obtížným či neznámým slovům a slovním obratům vypracovány německé vysvětlivky.
 • Cornejo, R./ Arnold, H./ Zeidler, H./ Jehličková, J. (2000): Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Eine Anthologie, Ústí nad Labem: UJEP, 192 stran, ISBN 80-7044-332-4
  Antologie reprezentuje v průřezu nejznámější díla německy psané literatury pro děti a mládež z literárně historického hlediska od 18. století až do současnosti (r. 1998). Výběr literárních ukázek zohledňuje jak nejoblíbenější tradiční tituly (Max und Moritz, Die Biene Maja, Münchhausen, Rübezahl), tak i moderní autorky a autory (Christine Nöstlinger, Peter Bichsel, Michael Ende, James Krüss). Každá literární ukázka je uvedena stručnou informací o životě a díle autora, obsahuje informaci o případném českém překladu. V případě potřeby byly ukázky zasazeny do dějového kontextu vybraného díla a opatřeny vysvětlivkami v německém jazyce.

Vědecké stati

 • Cornejo, R. (2019): Jiří Gruša – ein mitteleuropäischer Denker, Sprach- und Kulturvermittler. In: Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Hrsg. v. Walter Pape u. Jiří Šubrt. Berlin: De Gruyter, S. 485-498, ISBN 978-3-110535013
 • Cornejo, R. (2018): Warum das Kind in der Polenta kocht? – ‚Unheimliche Heimat(en)‘ bei Aglaja Veteranyi. In: Aussiger Beiträge 12 (2018), S. 161-173, ISSN 1802-6419
 • Cornejo, R. (2018): 12.3.2009, Diplomatische Akademie Wien, Gespräch mit Renata Cornejo: Ein tschechischer Schriftsteller und die deutsche Sprache. In: Gruša, Jiří: Reden und Gespräche – Essays IV (Gesammelte Werke in 10 Bänden, Bd. 10). Klagenfurt/Celovec: Weiser Verlag, S. 354- 375.
 • Cornejo, R./Weinberg, M. (2018): Einleitung. In: brücken, Neue Folge 25/1-2 (2017), str. 9-22, ISSN 1803-456X
 • Cornejo, R. /Weinberg, M. (2017): Zu diesem Themenheft und zur Interkulturalität der Böhmischen Länder. In: Zeitschrift für interkulturelle Literatur, Jg. 8, 2/2017, S. 11-22, ISSN 1869-3660
 • Cornejo, R. (2017): Von der Peripherie zum Zentrum. Interkulturelle Literatur gestern und heute, dargestellt am Beispiel von Autoren und Autorinnen tschechischer Herkunft. In: Zentrum und Peripherie. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Hg. v. Martin Maurach u. Miroslav Urbanec. Opava: Slezská univerzita v Opavě, S. 15-29, ISBN 978-80-7510-262-1
 • Cornejo, R. (2017): Bastardfiguren als hybride Identitätsmodele im Werk von Michael Stavarič. In: Wolting, Monika (Hg.): Identitätskonstrukruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Göttingen: V& R Unipress, str. 2017-226, ISBN 978-3-847-1074-15
 • Cornejo, R. (2017): Identitätskonzepte im Prosawerk von Katja Fusek im Hinblick auf die Konstruktion von eigen und fremd. In: Transkulturalität der Deutschschweizer Literatur. Entgrenzungen durch Kulturtransfer und Migration. Hrsg. v. Vesna Kondrič. Wiesbaden: J.B. Metzler, str. 179-188, ISBN 978-3-658-18075-1
 • Cornejo, R. (2016): Heimatbilder und -konstruktionen in den Werken deutschsprachiger AutorInnen tschechischer Herkunft (Moníková, Faktor, Fusek). In: Aussiger Beiträge 10 (2016), str. 117-134, ISSN 1802-6419 
 • Cornejo, R. (2015): Der Fall Jiří Gruša und sein 'Fallen' in die deutsche Sprache. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (ZiG), Jg. 6, H. 2, str. 103-116, ISSN 1869-3660
 • Cornejo, R. (2015): Prag als individueller und kollektiver Raum in Jan Faktors Roman Georg Sorgen um die Vergangenheit oder Im heiligen Reich des Hodensack-Bimbams von Prag. In: Über Grenzen. Texte und Lektüren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. v. Stephanie Catani und Friedhelm Marx. Göttingen: Wallstein, str. 71-85 (Reihe Poiesis. Standpunkte zur Gegenwartsliteratur), ISBN 978-3-8353-1723-9
 • Cornejo, R. (2015): Die Heimat heißt Babylon – Dialogizität als ästhetische Qualität in ausgewählten Gedichten von Jirí Gruša. In: Erzählen zwischen geschichtlicher Spuren und Zeitgenossenschaft. Hg. v. Edward Białek und Monika Wolting. Dresden: Neisse Verlag, str. 309-322, ISBN 978-3-86276-147-0
 • Cornejo, R. (2013): Grenzgänger zwischen Sprachen und Kulturen. Zum Sprachwechsel der detsch schreibenden AutorInnen aus der ČSSR nach 1968. In: Mitteleuropa. Kontakte und Kontroversen. Dokumentation des II. Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV) in Olomouc/Olmütz. Hrsg. v. Ingeborg Fiala-Fürst, Jürgen Joachimsthaler und Walter Schmitz. Dresden: Thelem, S. 332-343, ISBN 978-3-942411-54-7
 • Cornejo, R. (2013): Die Liebhaberinnen. In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek. Handbuch: Stuttgart/ Weimar: J.B. Metzler, str. 85-89, ISBN 978-3-476-02367-4
 • Cornejo, R. (2012): Jiří Gruša – ein Autor zwischen zwei Sprachen und Kulturen. In: Germanica. Littérature interculturelle de langue allemande (Lille3), 51/2012, str. 121-134, ISSN 0984-2632
 • Cornejo, R. (2012): Ota Filips ‚Lebenslauf‘ zwischen Autobiographie und Autofiktionalität. In: Aussiger Betiräge 6 (2012), Jg. 6, str. 143-158, ISSN 1802-6419
 • Cornejo, R. (2012): „Die Heimat heißt Babylon“. Zum kreativen Umgang der tschechischen deutsch schreibenden Autoren mit der Sprache. In: Studia germanistica Nr. 12/2012, str. 95-103, ISSN 1803-408X
 • Cornejo, R. (2010): Der „zähe Landsmann“ Franz Kafka im Werk von Libuše Moníková und Jan Faktor. In: Kondrič Horvat, Vesna (Hg.): Franz Kafka und Robert Walser im Dialog. Berlin: Weidler Buchverlag, str. 381-405, ISBN 978-3-89693-284-6
 • Cornejo, R. (2010): Dialogizität und kreativer Umgang mit der (Fremd)Sprache im lyrischen Schaffen von Jiří Gruša. In: Polyphonie, Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität. Hg. v. Michaela Bürger-Koftis, Hannes Schweiger und Sandra Vlasta. Wien: Praesens, str. 265-282, ISBN 978-3-7069-0609-8
 • Cornejo, R. (2010): Jiří Gruša als Sprach- und Kulturvermittler zwischen der ‚alten‘ und ‚neuen‘ Heimat am Beispiel seiner Gedichte. In: Germanoslavica, Jg. 21, 1-2/2010, str. 157-170, ISSN 1210-0029
 • Cornejo, R. (2010): Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden Autoren tschechischer Herkunft. Kommentierte Interviews von Ota Filip, Jan Faktor und Michael Stavarič. In: Bastard. Figurationen des Hybriden zwischen Ausgrenzung und Entgrenzung. Hg. v. Andrea Bartl und Stephanie Catani. Würzburg: Königshausen & Neumann, str. 175-198, ISBN 978-3-8260-4173-0
 • Cornejo, R. (2010): Die ‚altneuen’ Leiden des Herrn Schornstein. Zu Jan Faktor und dessen Debütroman (2006). In: Internationale germanistische und translatologische Tatgung Prešov 2008. Hg. v. Norbert Conti, Marián Fedorko. Ján Jambor u. Martina Kášová. Prešov: Nakladatielstvo Prešovské univerzity, str. 177-191, ISBN 978-80-555-0218-2
 • Cornejo, R. (2010):„ Eine Suche nach Glück“. Eine (E)Migrantengeschichte über die Liebe und das Schreiben. In: Estudios Filológicos Alemanes, Vo. 20/2010, Sevilla, str. 509-520, ISSN 1578-9438
 • Cornejo, R. (2010): „Lauter Fragen, viele Einwände und keine klaren Antworten” – Anmerkungen zur Problematik der Konzeption einer österreichischen Literaturgeschichte. In: Knafl, Arnulf (Hg.): Kanon und Literaturgeschichte. Beiträge zur Jahrestagungen 2005 und 2006 der ehemaligen Werfel-Stipendiatinnen. Wien: Praesens, str. 215-225, ISBN 978-3-7069-0605-0
 • Cornejo, R. (2009): Sprachwechsel und Alterität als zwei konstituierende Begriffe für die kulturelle Identität im Exil. Zur Identitäts- und Heimatkonstruktion von Ota Filip und Libuše Moníková. In: Studia Germanica Universitatis Vespremiensis, hg. v. Csaba Földes, Suplement; 10 (2009), str. 77- 89, ISSN 1785-4407
 • Cornejo, R. (2009): Literatur und interkulturelles Lernen am Beispiel der Texte von deutsch schreibenden tschechischen Autoren (Jiří Gruša und Jaromir Konecny). In: Orbis linguarum, 82/2009, str. 133-141, ISSN 1426-7241
 • Cornejo, R. (2009): Jan Faktor als ‚Arrogator eines Literaturstoßtrupps’. Einige Überlegungen zu Faktors experimentellen Texten. In: Ibero-amerikanisches Jahrbuch für Germanistik, 3/2009. Hg. v. Isabel Hernández u. Miguel Vedda, 3/2009, str. 167-183, ISSN 1865-5319
 • Cornejo, R. (2009):„Verdichtung der Geschichte.“ Café Slavia und Friedland-Litomyšl als Koordinaten eines ‚böhmischen‘ Mitteleuropas. In: Nová filologická revue, Jg. 1, 1/2009, str. 40-48, ISSN 1338-0583
 • Cornejo, R. (2009): Lust am Spiel mit der (Fremd)Sprache. Ausgewählte Texte von Michael Stavarič, Pavel Kohout und Jan Faktor. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Jg. XXIII, 14/2009, str. 105-122, ISSN 1803-7380
 • Cornejo, R. (2009): „Heimat im Wort". Jiří Grušas Gedichte in tschechischer und deutscher Fassung - ein Vergleich. In: Cseresznyák, Monika / Szatmári, Petrea (Hg.): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Für Lajos Szalai. Acta Germanistica Savariensia. Savaria University Press. Wien: Praesens, str. 183-193, ISBN 978-963-9882-37-9
 • Cornejo, R. (2009): „Poesie ist Brot." Zur Rezeption von Ingeborg Bachmann im Werk der österreichischen Autorin E. Reichart. In: Jirku, Brigitte E. / Schulz, Marion (Hg.): „Mitten ins Herz". KünstlerInnen lesen Ingeborg Bachmann. Frankfurt a. M.: Peter Lang, str. 175-191, ISBN 978-3-631-57529-1
 • Cornejo, R. (2009): Das Fremde und das Eigene. Entwürfe der kulturellen Identität in den Romanen von Michael Stavaric. In: Interkulturelles Lernen. Mit Beiträgen zum Deutsch- und DaF-Unterricht, zu ´Migranten´-Bildern in den Medien und zu Texten von Özdamar, Trojanow und Zaimoglu. Hg. v. Petra Maurer, Martina Ölke u. Sabine Wilmes. Bielefeld: Aisthesis, str. 49-59, ISBN 978-3-89528-748-0, auch in: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaft Nr. 17/2010 (Februar)
 • Cornejo, R. (2009): „Auch dies ist mein Land“ – von der Erfahrung des Fremdseins in Katja Fuseks Roman Novemberfäden. In: Studia Germanistica. 4/2009, str. 103-113 (Acta Facultatis Philolophicae Universitatis Ostraviensis), ISSN 1803-408X
 • Cornejo, R. (2009): Durch den Körper „sprechen“. Der Anerzogene Masochismus in „Die Klavierspielerin“ von Elfriede Jelinek. In: Knafl, Arnulf/ Schmidt-Dengler, Wendelin (Hgg.): Unter Kanonverdacht. Beispielhaftes zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert. Wien: Praesens, str. 121-132, ISBN 978-3-7069-0544-2
 • Cornejo, R. (2009): Zum Problem der Kanonbildung der österreichischen Literatur im In- und Ausland. In: Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Hg. v. Attila Bombitz, Renata Cornejo, Sławek Piontek u. Eleonora Ringler-Pascu. Wien: Praesens, str. 57-71, ISBN 978-3-7069-0496-4
 • Cornejo, R. (2008): „Im Namen des Gesetzes, der Vernunft und der Angst“. Zum feministischen Postulat einer In-Ich-Beziehung in Anna Mitgutschs Roman „Die Züchtigung“. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Nr. 13 (2008), Jg. XXII, str. 85-100, ISSN 1211-4979
 • Cornejo, R. (2008): Spiegelung des Geschichtslaufes als eigene Lebensgeschichte in Ota Filips autobiographischem Roman „Der siebente Lebenslauf“. In: Tradition und Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Hg. v. Mari Tarvas. F/M, Berlin u.a.: Peter Lang, str. 11-21, ISBN 978-3-631-57270-2. (Tagung 5.-7.5.2007, Tallinn)
 • Cornejo, R. (2008): „Eine Suche nach Glück“. Zum Leben und Werk von Stanislav Struhar. In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Bd. 3. Hg. v. Jana Ondráková u. Jürgen Beyer. Hradec Králové: Pedagogická faktulta UHK, str. 41-52, ISBN 978-80-7041-394-4
 • Cornejo, R. (2008): Im Geiste der Ambivalenz. Die interkulturelle Literatur am Beispiel der deutsch schreibenden Autor/innen aus der ehemaligen Tschechoslowakei (Katja Fusek). In: Aussiger Beiträge 2 (2008), Jg. 2, str. 147-162, ISSN 1802-6419
 • Cornejo, R./ Wozonig, K. S.(2008): Gender Studies in der Literaturwissenschaft - die Literaturwissenschaft in den Gender Studies. Eine Wechselwirkung. In: Gregor Thuswaldner (Hg.): Derrida und danach? Literaturtheoretische Diskurse der Gegenwart. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, str. 155-164, ISBN 978-3-8350-6036-4
 • Cornejo, R. (2007): „Das Tragische und das Komische, das geht so Hand in Hand“ – Humor als subversive Kraft und Widerstand im Werk von Libuše Moníková. In: Sammelband VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (Nitra, 30.8.-2.September 2006) Motivation für Deutsch. Hg. v. Maximilan G. Burkhard, Viera Chebenová, Michal Dvorecký, Beáta Hockicková u. Verena Paar. Nitra: SUNG, str. 267-274, ISBN 978-80-9094-175-8
 • Cornejo, R. (2007): „Böhmen (liegt) am Meer“ – Zur Heimatreflexion und Identitätsbestimmung von Jiří Gruša. In: Studia Germanica Universitatis Verspremiensis. Hg. Von Czaba Földes, Supplement; 9/ 2007, S. 193-205, ISSN 1785-4407
 • Cornejo, R. (2007): Recepce feministických francouzských teorií v díle rakouské autorky Anny Mitgutsch. In: Konference českých a slovenských feministických studií 2.-4.9.2005. Praha: FHS UK, ISBN 978-80-903086-0-2 (CD-ROM, vyd. Computer MCL Brno pro FHS UK v Praze)
 • Cornejo, R. (2007): Dilema ženského já v románech Anny Mitgutsch z pohledu francouzského feminismu. In: Heczková, Libuše et al. (Hg.): Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK, str. 385-404, ISBN 978-80-903086-6-4
 • Cornejo, R. (2007): Alles nur böhmische Dörfer? Das Bild der Deutschen in den deutschsprachigen Werken tschechischer AutorInnen nach 1968. In: Aussiger Beiträge 1/2007, Jg. 1, str. 39-51, ISSN 1802-6419
 • Cornejo, R. (2007): „Das verstümmelte weibliche Ich lernt sprechen“ – zu Elisabeth Reicharts Prosa der 80er Jahre. In: Sprach- und literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. Hg. v. Maria Balaskó u. Petra Szatmári. München: Lincom Europa, str. 109-117 (Edition Linguistik 59), ISBN 978-3-89586-503-9
 • Cornejo, R. (2006): „Das Kind ist der Abgott seiner Mutter, welche dem Kind dafür nur geringe Gebühr abverlangt: sein Leben.“ – Zum feministischen Postulat einer Ich-in-Beziehung in Jelineks Roman "Die Klavierspielerin". In: Zagreber Germanistische Beiträge 15 (2006), str. 157-179, ISSN 1330-0946
 • Cornejo, R. (2006): „Ohne Sprache ist aber nichts.“ Zur Konstitution des weiblichen Ich in Elisabeth Reicharts Prosawerken Februarschatten (1984) und Komm über den See (1988). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Jg. XX, 11/2006, str. 161-176, ISSN 80-210-4080-7
 • Cornejo, R. (2006): Elfriede Jelineks Die Liebhaberinnen im Kontext der Frauenbewegung 1975 – ein Kontinuum oder eine Wende der feministischen Literatur?. In: Haring, Ekkehard W./ Cornejo, Renata (Hg.): Wende – Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und die Paragmen ihres Wandels. Wien: Praesens, str. 139-152, ISBN 978-3-7069-0339-4
 • Cornejo, R. (2006): Libuše Moníková – eine deutsch schreibende, tschechisch denkende und böhmisch träumende Autorin. In: Hainz/Király/Schmidt-Dengler (Hg.): Zwischen Sprachen unterwegs. Symposion der ehemaligen Werfelstipendiaten zu Fragen der Übersetzung und des Kulturtransfers am 21./22. Mai 2004 in Wien. Wien: Praesens Verlag, str. 39-52, ISBN 978-3-7069-0361-5

doc Vědecké stati do r. 2005

Skripta a učební materiály

 • Cornejo, R. (2008): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur (opora). Ústí nad Labem: UJEP, 88 stran, ISBN 978-80-7044-982-0
 • Cornejo, R. (2007): Wie schreibt man eine Bakkalaureat- und Diplomarbeit? Formale und methodische Empfehlungen des Lehrstuhls für Germanistik FF UJEP, 52 stan, Ústí nad Labem: UJEP, ISBN 978-80-7044-943-1
  Das Ziel der Publikation ist es, einige wesentliche methodische Kategorien zur Anfertigung von Bakkalaureat- und Diplomarbeiten zu erfassen und sie als Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit einzuordnen. Weiterhin werden einige obligatorische Komponenten zur Sicherung der Wissenschaftlichkeit (Forschungsstand, Erkenntnislücke, Problemstellung, Hypothese) sowie die Gliederung/Struktur einer Bakkalaureat- bzw. Diplomarbeit im Bereich der Sprach- und Gesellschaftswissenschaften dargestellt. Behandelt werden in diesem Zusammenhang relevante Kommunikations-verfahren und wissenschaftliche Arbeitsverfahren, um die Normative für die formale Abfassung von Bakkalaureat- und Diplomarbeiten nach europäischem Standart und Richtlinien der FF UJEP anfertigen zu können.
 • Cornejo, R./ Charvát, F. (2005): Einführung in das Studium der Literatur. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für den Literaturunterricht.Ústí nad Labem: UJEP, 164 stran, ISBN 80-7044-659-5
  Skriptum Úvod do studia literatury je koncipováno jako učebnice a pracovní sešit, sloužící k přípravě na získání zápočtu a absolvování písemné zkoušky ze stejnojmenného kurzu, který je základem všech dalších literárních disciplín. Cílem autorů bylo v tomto úvodním kurzu nabídnout čtenářům proporčně vyvážený výklad základních oblastí literární vědy. Po úvodním vysvětlení základních literárněvědných pojmů je čtenář seznámen s hlavními literárními žánry a jejich specifiky (lyrika, epika, drama), se základní odbornou literárněvědnou terminologií, s hlavními znaky a historickým vývojem jednotlivých literárních žánrů, se stručnými dějinami literární teorie a základy metodologie. Dalším podstatným cílem tohoto skripta je zprostředkovat studentovi základy a dílčí kroky literárněvědné analýzy v oblasti lyriky, epiky a dramatu a naučit ho jejich praktické aplikaci na konkrétní literární text.
 • Cornejo R./ Gritsch, B. (1996): Das weite Land Österreich. Skriptum zur Landeskunde und Gegenwartsliteratur Österreichs, Ústí nad Labem: PF UJEP, 186 stran, ISBN 80-7044-123-2

Recenze a zprávy

v domácích a zahraničních odborných časopisech: Aussiger Beiträge (CZ), Brücken, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (CZ), Germanistik (DE), Germanoslavica (CZ), Modern Austrian Literature (USA), Studia Germanistica Ostraviensis (CZ).

Projekty

Externí

 • 2018-2021 ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA203-046375: Internationalisierung du Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums (řešitel Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, spoluřešiltel za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • Fond Ústeckého kraje 19/SML0621/SOPD/KH:Oblast vzdělávání dospělých - Podpora výuky německého jazyka v rámci aktivit CEPRONIV (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2017-2020 BTHA-FV-3 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern (Projekt Bayrisch-TschechischerForschungsverbünde 2017-2010, řešitel: Prof. Dr. Marek Nekula, spoluřešitelka za UJEP doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2016 EEL-0115-CZ-13.05.2016: Internationale germanistische Tagung "Vielfältige Konzepte - Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit" (Projekt Euroregionu Elbe Labe Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2010, řešitelka)
 • 2016 16/SML2358: Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky (Projekt Fondu Ústeckého kraje 2016, řešitelka)
 • 2013-2014: Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit Österreich-Tschechien (WTZ): Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen (partner Universität Wien, Institut für Germanistik) 
 • 2012-2014 Projekt Cíl 3: INGO - Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended learning v kombinované výuce studia "Interkulturní germanistika" s pomocí online výukové platformy (řešitelka, lead partner TU Dresden)
 • 2012 ČNFB 4/12/2517: National – postnational – transnational? Neuere Perskeptiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa (ve spolupráci s Univerzitou Regensburg)
 • 2012 AKTION 63p17: National – postnational – transnational? Neuere Perskeptiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa (ve spolupráci s Univerzitou Vídeň)
 • 2012 Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss für das Hochschuljahr 2012/13 - Vorbereitungsphase (ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth, řešitel Prof. Dr. Bernd Müller-Jaquier)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Migrace jako interkulturní fenomén současnosti
 • 2008-2010 GAČR 405/08/P211: Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy
  Projekt vychází z Dlouhodobého záměru a Strategie výzkumu a vývoje FF UJEP na léta 2006-2010 a přispívá výrazně k řešení aktuálního a akutního problém české germanistiky v oblasti česko-německých interkulturních vztahů na příkladu literárního díla německy píšících autorů z Čech po r. 1968 (Ota Filip, Jiří Gruša, Libuše Moníková, Jan Faktor, Jaromir Konecny, Milena Oda, Michael Stavaric, Magdalena Sadlon, Stanislav Stuhar, Katja Fusek). Výsledkem bude kromě dílčích studií v domácím a zahraničním odborném tisku především první ucelená vědecká publikace v německém, následně i v českém jazyce, věnující se dílu těchto autorů z pohledu změny literárního jazyka a zkoumající vliv této změny na jazyk a tematiku jejich německy psaných děl. Specifická pozornost bude přitom věnována pojmu alterity jako významnému faktoru při konstrukci vlastní kulturní identity v cizině a reflektující vymezení sebe sama jako pozici „MEZI“.
 • 2008 AKTION 51p14: Kulturelles und landeskundliches Umfeld der Nordböhmischen Region und ausgewählte Kapitel aus den deutsch-tschechischen-österreichischen kulturellen Beziehungen (mit der Slawistik der Univ. Wien, Projektpartnerin Mgr. Michaela Kuklová)
 • 2008 DAAD 432-pb: Deutsch-tschechische interkulturelle Begegnungen“, 7.11.2008, Ústí nad Labem
 • 2007 AKTION 47p4: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der FF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der FF UJEP in Ústí nad Labem
 • 2006 AKTION 45p15: Institutionalisierung der Gender Studies am Lehrstuhl für Germanistik der UJEP Ústí n. L und gemeinsame editorischer Tätigkeit
 • 2005 AKTION 42p13: Rakousko-české germanistické sympózium „Převrat – zlom – kontinuum. Moderní rakouská literatura a její paradigmata proměny“ v Ústí nad Labem
 • 2005 ČNFB 4/04/547: Internationales literaturwissen-schaftliches Symposion „Wende – Bruch – Kontinuum“
 • 2005 AKTION 41p31: Österreichisch-tschechisches germanistisches Symposion “Wende –Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels“
 • 2005 AKTION 42p12: Literarisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem nach Wien. Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Universität Wien im Rahmen des regulären Stipendienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem
 • 2004/2005 AKTION 39p6: Vortrag und Workshop/Seminar zum Themenbereich „Genderstudies“ am Germanistikinstitut der UJEP in Ústí nad Labem und Besuch des Projektzentrums Genderforschung der Universität Wien im Rahmen des gemeinsamen Projekts
 • 2004/2005 AKTION 39p7: Literarisch- bzw. historisch-landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von StudentInnen der PF UJEP in Ústí nad Labem und Teilpraktikum für DaF-StudentInnen der Uni Wien im Rahmen des regulären Studienprogramms am Germanistikinstitut der PF UJEP in Ústí nad Labem
 • 2003/2004 AKTION 36p3, 2002/2003 AKTION 34p7, 2001/2002 AKTION 32p15, 2000 /2001 AKTION 28p20, 1999/2000 AKTION 24p21 - a.a.O.
 • 2001 „Inovace výuky komunikativní kompetence NJ pomocí využívání moderních technologií“ (Podpora rozvoje..., řešitelka Mgr. Monika Veselá)
 • 2000 Rozvojový grant 3978: Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit – „Cizojazyčná mediotéka“
 • 1998/1999 AKTION 21p11: „Historisch landeskundliche und didaktisch orientierte wissenschaftliche Exkursion von Studenten der PF UJEP in Usti n. L. nach Wien und die Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Rahmen des regulären Studienprogramms von DaF-Studenten der Uni Wien in Ustí n. L.."
 • 1998 Grant FRVŠ 575/1998 − “Nové cesty chápání a zprostředkování literatury pro učitele němčiny” (spoluřešitelé: doc. Arnold, doc. Veselý, Dr. Zeidler)

Interní

 • 2019-2021 SGS:Interkulturalita jako tendence současné literatury (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • 2016-2019 IP UJEP: Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP na výjezd akad. pracovníků do zahraniční za účelem přípravy a realizace společných studijních programů (aktiviva b1)
 • 2018-2019 SGS: Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století z pohledu biografického
 • 2017-2018 SGS: Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO
 • 2017-2019 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext I-III
 • 2017 IP UJEP: Podpora studia zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP (aktivita b4)
 • 2014-2016 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Na pomezí Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu I-III
 • 2015 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Teorie a praxe ve výuce němčiny jako cizího a mateřského jazyka 
 • 2015 IP UJEP: PO 2.1 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků v double degree studijních programech (realizace double degree)
 • 2014 IP UJEP: PO 3.2 Pilotní realizace společných magisterských mezinárodních studijních programů/oborů (double degree)
 • 2011-2013 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Migrace jako interkulturní a literární fenomén současnosti I-III
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na Katedře germanistiky FF UJEP 1990-2010 (spoluřešitelka)
 • 2002 Koncepce dalšího vzdělávání učitelů němčiny v regionu (spoluřešitelka)
 • 1999-2001 výzkumný grant kat. bohemistiky „Příprava a zpracování literárních antologií v pěti jazycích“ (spoluřešitelka)

(Spolu)Organizace konferencí

 • 2018 „Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität“,  26.-28.4.2018 v Ústí nad Labem, mezinárodní konference ve spolupráci s Univerzitou Řezno
 • 2016 „Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit“, 4.-9.10.2016 v Ústí nad Labem, světový kongres ve spolupráci s Karlovou Univerzitou v Praze a Společností pro interkulturní germanistiku v Bayreuthu (GiG)
 • 2015 „Theorie und Praxis der Fremd- und Muttersprachenausbildung“, 27.-28.2.2015 v Ústí nad Labem, mezinárodní konference
 • 2012 „National – postnational – transnational? Neue Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa“, 10.-13.10.2012 v Ústí nad Labem, mezinárodní konference ve spolupráci s Univerzitou Vídeň a s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani
 • 2005 „Wende – Bruch – Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels“, 12.-16.10.2005 v Ústí nad Labem, mezinárodní konference ve spolupráci s Univerzitou Vídeň