Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home KGER Menu KGER O katedře

O katedře germanistiky

Poštovní adresa:

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
tel.: (00420) 47528 - 6489
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

SEKRETARIÁT: Tamara Šitnerová, tel.: (00420) 47528 - 6490, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Úřední hodiny:   Po - Pá  8,00 - 15,00 hod.

KDE NÁS NAJDETE? - MAPKA

pdf Brožura o KGER k jejímu 25. výročí

Proč je atraktivní či smysluplné právě dnes studovat němčinu?

Katedra germanistiky v médiích:

Lehrstuhl für Germanistik stellt sich vor
Neuer Masterstudiengang
Poznáváme německou kulturu
Neue Nachwuchsschmiede für Germanisten
"Ossi - Ossizissimus" - Gedanken zum Bild des Ostdeutschen in Tschechien 

Jaké obory můžete na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem studovat?

Od akademického roku 2007/2008 se přijímají uchazeči o studium všech oborů již výhradně do tříletého bakalářského a navazujícího dvouletého magisterského studia.

Seznam všech oborů

UČITELSKÉ OBORY

Pro dosažení učitelské způsobilosti je třeba absolvovat bakalářský a navazující magisterský stupeň, celkově je proto standardní doba studia učitelských oborů pět let. Katedra germanistiky Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem připravuje učitele a učitelky německého jazyka a literatury pro základní a střední školy zejména v kombinaci s druhým oborem. Dvouoborové studijní programy jsou realizovány jak na Filozofické fakultě, tak i na Pedagogické fakultě a na Přírodovědné fakultě UJEP, podle místa realizace druhého oboru v kombinaci. Přihláška se podává vždy na příslušné fakultě.

Na bakalářském stupní nabízí KGER dvouoborové studium oboru Německý jazyk a literatura v kombinaci s jazykem českým a anglickým, s dějepisem, zeměpisem, matematikou, společenskými vědami (popř. s filozofií nebo politologií), s tělesnou výchovou, výtvarnou výchovou, hudební výchovou a sbormistrovstvím. Zájemci o budoucí povolání učitele/ učitelky německého jazyka v rámci jednooborového studia mohou využít nabídky studijního bakalářského oboru Interkulturní germanistika (viz níže), který je nabízen i v kombinované formě.

V navazujících magisterských oborech nabízí katedra germanistiky studium oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, který je možné studovat jako samostatný obor nebo v kombinaci s jazykem českým, dějepisem, zeměpisem, matematikou, filozofií nebo politologií, s tělesnou výchovou, výtvarnou výchovou, hudební výchovou nebo sbormistrovstvím. Jednooborové studium učitelství německého jazyka pro stření školy je realizováno jak v prezenční, tak i kombinované formě a umožňuje absolventům najít uplatnění jak na středních, tak i základních školách.

INTERKULTURNĚ ZAMĚŘENÉ GERMANISTICKÉ OBORY - UNIKÁT V ČR!

Na bakalářském stupni nabízí KGER v ČR jedinečné jednooborové studium oboru Interkulturní germanistika, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Toto interkulturně zaměřené studium germanistiky s důrazem zejména na česko-německé a česko-rakouské vztahy je v České republice jedinečné a výrazně zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce nejen v příhraničních regionech. Jeho součástí je v posledním roce studia i odborná praxe, umožňující získat praktické zkušenosti a kontakty v dané obasti. Studium Interkulturní germanistiky v kombinované formě je pak vhodné i pro zájemce o povolání učitele/učitelky, neboť v posledním roce studia si je možné zvolit místo odborné praxe blok předmětů pedagogicko-psychologického zaměření, ve kterých je studující cíleně připravován na navazující magisterské jednooborové studium učitelství.

V navazujícím magisterském oboru nabízí katedra germanistiky unikátní navazující magisterský obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu, ve kterém studující prohlubují své znalosti z bakalářského germanistického studia zejména v oblasti česko-německých a česko-rakoukých vztahů z interkulturního hlediska nejen ve filologických disciplínách (lingvistika, literatura, dějiny), ale i v politologii, filozofii, geografii aj.  Studující tohoto oboru se mohou přihlásit ve 2. semestru ke studiu dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE), realizovaného ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth ve společném studijním oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu / Interkulturní germanistika. Studující v tom případě absolvuje první rok na mateřské a druhý rok na partnerské univerzitě a má tak možnost získat diplom obou univerzit.

                                  Výběrová komise s uchazeči v r. 2013                                                   Výběrová komise Ústí - Bayreuth v r. 2013    

Co je obsahem těchto studijních oborů?

 Obsah studia učitelských oborů: v souladu s obecnými standardy bakalářského a magisterského studia učitelství cizích jazyků jsou obsahem  studijního oboru na bakalářském stupni disciplíny jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie atd.), literárněvědní, dále reálie německy mluvících zemí a jazyková cvičení, jejichž cílem je upevnění a zdokonalení řečových dovedností, upevnění a zvýšení gramatické kompetence a rozšiřování slovní zásoby a znalostí o německy mluvících zemích. Součástí studia je také povinně volitelný blok z oblasti pedagogiky a psychologie. V navazujícím magisterském studiu je pak pozornost věnována mimo pedagogických a psychologických disciplín zejména didaktice německého jazyka, tj. metodologickým postupům osvojování jazykových prostředků a rozvíjení základních řečových dovedností ve výuce na střední a základní škole. Součástí jsou i vybrané literární a lingvistické disciplíny, navazující na studium bakalářské.

Obsah neučitelských oborů: bakalářské studium studijního oboru Interkulturní germanistika se zaměřuje na získání plné komunikativní a interkulturní kompetence, využitelné zejména pro kontakty s partnery s česko-německým popř. česko-rakouským zaměřením. Studující získá základní filologické znalosti a dovednosti (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie atd.), v oblasti dějin, kultury a literatury pak zejména se zaměřením na česko-německé resp. česko-rakouské vztahy. Součástí studia je odborná praxe ve firmě, instituci či organizaci česko-německého popř. česko-rakouského zaměření (zájemci o navazující učitelské studium mohou alternativně absolvovat předměty z oblasti pedagogiky a psychologie). 

Navazující magisterské studium  oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (s možností dvojitého diplomu na Univerzitě Bayreuth) umožní absolventům získat solidní filologické vzdělání a zároveň dobrou orientaci v interkulturním prostředí středoevropského prostoru. Absolvent tak bude mít velmi dobré předpoklady pro uplatnění na českém i evropském trhu práce, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru s česko-německým popř. česko-rakouským interkulturním rozměrem.

Katedra germanistiky

Co dalšího katedra nabízí?

V současné době studuje na naší katedře cca 350 studujících v prezenční a kombinované formě studia. Během studia má každý možnost vyjet v rámci programu ERASMUS+ na jedno- až dvousemestrální pobyt na zahraniční partnerské univerzitě v Německu, Rakousku či dalších evropských zemích. V rámci studia je možné do zahraničí vyjet jak na bakalářském, tak i magisterském stupni (a to na studium i na praxi).

 V roce 2001 obdržela naše katedra licenci Test-DaF (Test für Deutsch als Fremdsprache), jež umožňuje zájemcům z řad veřejnosti složit na katedře germanistiky zkoušku Zertifikatsprüfung Test-DaF opravňující ke studiu na vysokých školách v SRN. Organizačně tuto zkoušku zabezpečuje lektor DAAD, u kterého je nutné se na zkoušku přihlásit.

Katedra germanistiky Katedra germanistiky

Od roku 2000 funguje na katedře moderní multimediální MEDIOTÉKA sloužící jako multimediální studovna, která nabízí studujícím k prezenčnímu studiu potřebnou primární i sekundární odbornou literaturu. O víkendech si je možné knihy zapůjčit domů. Studující zde mají k dispozici počítače s přístupem k internetu popř. přípojky na své notebooky, možnost sledovat volně přístupné satelitní programy v německém jazyce nebo využít dalších médií CD, CD-ROM nebo DVD (zejména k reáliím německé jazykové oblasti, portréty autorů a zfilmovaná literární díla či záznamy divadelních představení). K dispozici jsou ve studovně dále základní lexikografické příručky, encyklopedie a odborné časopisy.

Kromě této multimediální studovny mohou studentky a studenti KGER využívat také služeb Vědecké knihovny UJEP a Rakouské knihovny v kampusu nebo Severočeské vědecké knihovny města Ústí nad Labem.

Katedra germanistiky

Vědecká práce členů katedry

se soustřeďuje na

  •  výzkum německé literatury z Čech a německy píšících židovských autorů
  • výzkum literatury německy píšících českých autorů po r. 1945 a 1968

  • výzkum soudobé rakouské literatury

  • komparatistický výzkum německé i české literatury

  • problematiku česko-německých interkulturních vztahů a kulturního transferu

  • srovnávací syntax, lexikologii a  frazeologii

  • problémy dalšího vzdělávání učitelů němčiny v severočeském regionu

  • vypracovávání nových koncepcí výuky na ZŠ a na tvorbu nových didaktických pomůcek a učebnic pro výuku němčiny

Katedra germanistiky FF UJEP vydává od r. 2007 vlastní germanistický recenzovaný časopis AUSSIGER BEITRÄGE. Časopis vychází jednou ročně a chápe se jako mezinárodní mezigenerační fórum zahrnující všechny základní germanistické disciplíny a akcentující především česko-německo-rakouské vztahy, jejichž relevantnost vyplývá z geografické polohy ústecké germanistiky. Přes své relativní mládí si časopis již vydobyl své místo mezi řadou dalších odborných periodik v oblasti germanistiky a byl zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

Jubilejní sborník KGER najdete ZDE

Katedra germanistiky v Ústí nad Labem úzce spolupracuje s Pražským literárním domem autorů německého jazyka v Praze, s Collegiem Bohemicem v Ústí nad Labem a personálně podporuje každoročně konaná Colloquia Ustensia (kurz češtiny pro účastníky z Německa spojený s poznáváním českých dějin, kultury a literatury), která pořádá UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde v Mnichově.

 

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení