Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

21072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home FJC Menu JC Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Bakalářské prezenční studium

Všeobecný základ pro 1. ročník všech oborů

Osvojení jazykových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

V oblasti mluveného projevu by student měl být schopen reagovat v běžných životních situacích a měl by být schopen diskuze na odborné téma. Zároveň by měl být schopen jednoduché prezentace ve svém oboru.

V oblasti písemného projevu se předpokládá schopnost napsat krátký text týkající se dané odbornosti.

oblasti čtení se předpokládá schopnost porozumění běžného odborného textu se zpětnou interpretací v daném jazyce a schopnost jeho volného překladu.

oblasti poslechu se předpokládá schopnost porozumění přednášky z daného oboru.

Průběh zkoušky

1. Písemná část

 • student napíše didaktický test zahrnující lexikálně gramatickou část, poslech, čtení v délce trvání cca 90 min. Test odpovídá úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

2. Ústní část

 • student je schopen diskutovat o běžných komunikačních tématech (rodina, zájmy, zaměstnání atd.)
 • student je schopen diskuze o tématech ze svého oboru
 • student je schopen diskutovat o systému vzdělávání, vysokoškolském studiu, výměnných pobytech a kreditním systému
 • student je schopen prezentace své profesní kariéry, plánů do budoucna, je schopen pohovořit o svém vztahu k oboru
 • student je schopen prezentovat problematiku svého oboru a promluvit o jeho vývoji

3. Odborný text

 • Zkoušení vychází z originálního textu v cizím jazyce v rozsahu 10 stran textu A4 (60 řádků na stránku, 30 úhozů na řádek včetně mezer) Student je schopen hovořit o daném textu, číst ho a překládat. Při překladu může použít vlastní slovníček vytvořený při čtení předem schváleného textu.

Kombinované studium

Požadavky k zápočtu

Zápočty budou udělovány při zkoušce. Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i ke zkoušce).

 • Strukturovaný životopis
 • Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.)
 • Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce.

Požadavky ke zkoušce

 • Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni.
 • Schopnost komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních, reagovat na běžná témata, číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm
 • Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí.
 • Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů.
 • Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty.

Zkouška ústní

 • Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese:
 • Student přinese ke zkoušce 2 stránky odborného textu a bude schopen vybranou část přeložit do českého jazyka
 • Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení