Sidebar

22
zář,
24 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
realizuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru

České dějiny
(platnost akreditace: do 1. 11. 2018)

pdf Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doklady k habilitačnímu řízení – kvantitativní požadavky

 • vědecké monografie (monotematická publikace knižního typu s ISBN o rozsahu min. 5 AA, počítáno bez vědeckého aparátu) – 1 (kromě publikované habilitační práce)
 • vědecké studie – alespoň 20
 • z toho alespoň 5 v zahraničních recenzovaných vědeckých periodikách
 • z toho alespoň 10 v prestižních tuzemských vědeckých periodikách (viz tzv. pozitivní seznam)
 • vedené/ukončené diplomové práce – 10
 • kontinuální pedagogická praxe – 5 let
 • výukový nebo výzkumný pobyt v zahraničí či přednáška v rámci zahraniční konference
 • alespoň 1 úspěšně vyřešený VaV projekt kategorie A
 • nejvýznamnější vědecké a odborné práce, učebnice a učební texty – fyzicky na zasedání Vědecké rady FF UJEP

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

 • Pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4; Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 21. 2. 2017
 • Název habilitační přednášky: Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (schváleno na kolegiu děkanky 8. 3. 2017, schváleno VR FF UJEP 9. 3. 2017)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK) – předseda komise, doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JCU), doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (FF UJEP), PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (HÚ SAV)
 • Jednání habilitační komise:
  14. 6. 2017 ustanovení oponentů
  15. 10. 2017 vypracování stanoviska

pdf Spis

Ukončená habilitační řízení

Uchazeč: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.

 • Pracoviště: Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 3. 2016
 • VR FF UJEP: 23. 11. 2016
 • VR UJEP: 27. 1. 2017
 • Název profesorské přednášky: List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu (schváleno na kolegiu děkanky 30. 3. 2016, schváleno VR FF UJEP 14. 4. 2016)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UJEP, FF UK) - předseda komise, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR), Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław)
 • Prezidentem České republiky jmenován profesorem českých dějin jmenován 23. 6. 2017.

pdf Spis

Uchazeč: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 • Pracoviště: katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
 • Název habilitační práce: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? (1939–1945)
 • Zahájeno: 21. 3. 2012
 • VR FF UJEP: 23. 10. 2012
 • Složení habilitační komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda), doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., DP Dr. Volker Zimmermann
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 1. 2. 2013

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3
pdf Teze