Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
realizuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru

České dějiny

pdf Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč: Dr. phil. Miroslav Němec

 • Pracoviště: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 28. 2. 2018
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 14. 3. 2018
 • Název habilitačního spisu: Histoire croisée československého školství v době meziválečné
 • Jednání vědecké rady FF UJEP:
  22. 3. 2018 hlasování o složení komise a tématu přednášky
  4. 10. 2018 habilitační přednáška

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.

 • Pracoviště: Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 3. 2016
 • VR FF UJEP: 23. 11. 2016
 • VR UJEP: 27. 1. 2017
 • Název profesorské přednášky: List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu (schváleno na kolegiu děkanky 30. 3. 2016, schváleno VR FF UJEP 14. 4. 2016)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UJEP, FF UK) - předseda komise, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR), Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław)
 • Prezidentem České republiky jmenován profesorem českých dějin 23. 6. 2017.

Ukončená habilitační řízení

Uchazeč: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

 • Pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4; Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 21. 2. 2017
 • Název habilitační přednášky: Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (schváleno na kolegiu děkanky 8. 3. 2017, schváleno VR FF UJEP 9. 3. 2017)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK) – předseda komise, doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JCU), doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (FF UJEP), PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (HÚ SAV)
 • Jednání habilitační komise:
  14. 6. 2017 ustanovení oponentů
  30. 10. 2017 vypracování stanoviska
 • Rektorem UJEP jmenována docentkou českých dějin k 1. 6. 2018.

pdf Habilitační práce
pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 • Pracoviště: katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
 • Název habilitační práce: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? (1939–1945)
 • Zahájeno: 21. 3. 2012
 • VR FF UJEP: 23. 10. 2012
 • Složení habilitační komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda), doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., DP Dr. Volker Zimmermann
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 1. 2. 2013.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3
pdf Teze