Sidebar

20
zář, čt
26 Aktuality

Vědecká rada fakulty (VR) je samosprávný akademický orgán zřizovaný na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu fakulty děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, významných představitelů oborů, ve kterých fakulta uskutečňuje zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává Dlouhodobý záměr fakulty schvaluje studijní programy a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

pdf Složení Vědecké rady FF UJEP

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP