Filozofická fakulta UJEP

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

po24072017

Naposledy aktualizováno19. 7. 2017 09:25

 
Back Home CD Menu CD Aktuality CD

Studenti absolvovali praxi na zámku v Zahořanech

Ve dnech 22. - 31. května 2017 proběhla v Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků denního i kombinovaného studia Dokumentace památek a Kulturní historie.

Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů. Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál zámku v Zahořanech, který je významným dokladem stavitelství v období renesance a raného baroka.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí barokních portálů i renesanční plastické štukové výzdoby v interiéru zámku. Stavební měření probíhalo ve zděných částech jižního křídla i v krovu. Půdorysy a svislé řezy byly vyhotoveny v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie, 3D skenování, ruční zaměření a frotáže. Významné nálezové situace stratigrafie omítek a drobných památek v okolí zámku byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace.

Starší plošný průzkum obce byl doplněn o další objekty. Nově byly v obci identifikovány další stavby využívané v minulosti k sušení chmele, mezi něž patří severní křídlo zámku se severovýchodní věží, která byla na hvozdovou sušárnu přestavěna zřejmě na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tato zjištění přispěla k naplňování projektu NAKI „Dokumentace staveb sloužících ke zpracování chmele“, na němž se CDDKD podílí s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Výstupy z praxe přispějí k přípravě stavebněhistorického průzkumu zámku, který proběhne v následujícím období a jako předprojektová dokumentace k opravě dvou drobných sakrálních památek v areálu obce.

Fotografie z praxe

Projekt Terra Sacra Incognita

Studentský grantový projekt SGS Terra Sacra Incognita probíhá již od roku 2015

Cílem grantu Terra Sacra Incognita je dokumentace hmotných historických pramenů na katastrálním území Konojedy a Zahořany nedestruktivní dokumentační metodou za použití vybavení Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. V roce 2015 byly v projektu identifikovány ohrožené památky v obcích Konojedy a Zahořany a začalo se s dokumentačními pracemi v Konojedech. V následujícím roce proběhla i dokumentace objektů v Zahořanech, kde se bude pokračovat i v letošním roce. V rámci tohoto projektu spolupracují studenti s pedagogy nejen v rámci odborných studentských praxí, ale také v rámci seminářů během celého roku. Rokem 2017 studentský grantový projekt končí a jeho výsledky budou vyhodnoceny v elektronickém katalogu, který doplní výstava s doprovodným odborným workshopem.

CDDKD pracuje na novém projektu NAKI

V průběhu dubna 2016 proběhla první dokumentace objektu v rámci projektu NAKI „Dokumentace historických staveb pro zpracování chmele“. Pracovníci Centra dokumentace provedli zaměření stavby č. p. 113 a 114 kombinací metod geodetické, stavební a fotogrammetrické. Výstupem jsou standardizované 2D plány.

pdf příloha 1
pdf příloha 2
pdf příloha 3

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Ve dnech 22. května až 2. června 2016 proběhla v  Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků Dokumentace památek a Kulturní historie. Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů. Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který v posledních letech prochází zajištěním statiky iniciovaným spolkem Pro Zahořany. Areál kostela, zejména pak samotný bezvěžový kostel a samostatně stojící dvoupatrová zděná zvonice, je významným dokladem stavitelství v období raného baroka a tvoří také krajinnou dominantu.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Geodetické měření pomocí totální stanice a geodetické GPS posloužilo k vytvoření digitálního modelu terénu a celkové situace areálu. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí plastické štukové výzdoby v interiéru kostela i zvonice a pískovcového erbu nad portálem hlavního vstupu do kostela. Stavební měření probíhalo dvoufázově. V prvním kroku studenti provedli kritické zhodnocení a případné opravy starší plánové dokumentace. Následně byly pro vytipované části areálu vyhotoveny zcela nové plány, konkrétně půdorysné a svislé řezy zvonice a kaple na severovýchodě areálu. Veškerá plánová dokumentace byla vytvořena v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie. Za použití archivních mapových podkladů a přímého pozorování byl studenty vypracován plošný průzkum obce Zahořany. Výstupy plošného průzkumu, inventarizace a 3D skenování byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace. Výstupy z praxe

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Fotogalerie

 

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014. Dokumentace a průzkum

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti

 

Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku v první polovině 18. století podle návrhů otce a syna Dientzenhoferů. Kostel sv. Anny byl postaven podle návrhu K. I. Dientzenhofera v letech 1724 – 1728, jedná se o jednu z jeho prvních radikálně barokních realizací. Přestože se na první pohled jedná o radikálně barokní kostel, skrývá v sobě několik významných mladších stavebních úprav. Nachází se ve značně zchátralém stavu, díky čemu, umožňuje sledovat velké množství nálezových situací a poznat řadu dobových stavebních postupů a technologií, v některých případech ne zcela obvyklých. Tento stav je příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace, ale i příležitostí k diskusi o vhodném postupu jeho obnovy.

 

Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

 

Zaměření letošního setkání:

Letošní dílna se nebude na rozdíl od předchozích ročníků věnovat stavbě středověkého původu, ale dokumentaci barokního kostela a jeho dílčích stavebních částí. Podstatná část setkání se bude věnovat přípravě obnovy kamenného soklu severní strany lodě kostela s přípravou zdiva a kamenných desek k jejich osazení (očištění stávajících a kamenická výroba chybějících). Výrazná část kurzu se bude věnovat také dokumentaci barokního krovu poznamenaného řadou mladších zásahů (porovnání stávajícího stavu se stavebním zaměřením, dokumentace tesařských značek a nápisů, dendrochronologie), opomenuta nebude ani dokumentace kamenných ostění a říms. Věnovat se budeme i pasportizaci výplňových prvků a vjednom z teoretických bloků i archivnímu průzkumu barokních kostelů obecně.  Tradičně nebude opomenuta ani jednosnímková fotogrammetrie.

 

Cílové skupiny:

-          pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů

-          obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

-          studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

 

Termín a místo uskutečnění:

28. 7. – 1. 8. 2014, kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod

 

Cena:

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

 

Ubytování:

budova turistické základny ve Vižňově

http://www.deckonachod.cz/view.php?nazevclanku=fotogalerie%20tz%20viznov&cisloclanku=2012100013

cena za ubytování je 160,- Kč/osoba – noc, cena za ubytování není v ceně kurzu, bude hrazena při prezentaci

 

Stravování:

zajištěno bude tekuté občerstvení, stravování individuálně - možnost objednání pizzy, k přípravě snídaní a večeří je v ubytovacím zařízení k dispozici kuchyňka a v zahradě ohniště  

 

Přihlášení účastníků, další organizační informace:

Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený na 20 míst a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 20. 7. 2014. Účastnický poplatek uhraďte, prosím, po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem do 25. 7. 2014 na účet 2844188399/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce (např. 9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.

 

Pořadatelé a spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP (http://www.svornik.cz/)

NPÚ ÚOP v Josefově (http://www.npu.cz/uop-jo/)

Omnium o. s. (http://www.omniumos.cz/)

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem (http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru)

 

Akce je realizována pod záštitou ICOMOS a s podporou MK ČR.

 

Kontakt na hlavního pořadatele:

 

Miloš Buroň

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(+420) 724 663 659

 

Jakub Děd

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

m: (+420) 739 385 928

Přednáška "Stavební historie lokality Kvádrberg období 1879-1914" Mgr. Davida Skalického uskutečněná dne 20.2.2014 v Městské knihovně Děčín

Přednáška "Stavební historie lokality Kvádrberg období 1879-1914" Mgr. Davida Skalického uskutečněná dne 20.2.2014 v Městské knihovně Děčín

Pozvánka na workshop ArcheoMontan

pdf Pozvánka na workshop ArcheoMontan - středověké hornictví v Sasku a v Čechách - metody archeologických průzkumů, muzeální prezentace a muzeální pedagogiky.

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem

V Muzeu města Ústí nad Labem je veřejnosti přístupná knihovna Muzea města Ústí nad Labem. Knihovnu můžou využívat studenti a akademičtí pracovníci bez nutnosti registrace nebo placení vstupného, a to čtyři dny v týdnu od úterý do pátku v době od 9,00 do 17,00 hodin. Knihovna se nachází v přízemí budovy muzea, nabízí 18 studijních míst a jedno místo u počítače. K dispozici je Wifi připojení.

Ve studovně jsou volně k nahlédnutí aktuální čísla odborných a regionálních časopisů a sborníků, starší vydání Vám rádi na požádání předložíme ke studiu.

Online katalog knihovny je k dispozici na
http://www.muzeumusti.cz/online-katalog-knihovny.aspx

Městské stavební řády

Nová publikace: Dana Novotná - Městské stavební řády
Kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace.

Elektronická publikace o 10 kapitolách je dále metodicky dělena na prameny, charakteristiku pramenů, komentář a další doprovodné texty. Úvodní část obsahuje stručné dějiny městské správy a práva od 13. do 20. století, k tomu podrobnější výklad o stavebním právu jako rozšířenou předmluvu k pramenům rozdělených na listiny, řády, zákony a patenty, ty jsou předloženy v původní jazykové formě s případným překladem a vysvětlivkami. Celkem je představeno 18 pramenů s dalšími dodatky, které představují různé právní nástroje stavebního práva typické pro svou dobu. Následuje vyhodnocení pramenů z různých hledisek např. jejich platnost, význam, řešení stavebního povolení v různých dobách, předpisy bezpečnostní, protipožární, orgány stavebního řízení, způsoby projektování či řízení staveb apod. Rozsáhlou kapitolou doplněnou a obrazovou dokumentací je kapitola příkladů z praxe a z průzkumů měst. Představena jsou především města Jičín, Jihlava, Josefov Pardubice a Znojmo, tj. města královská, poddanská residenční, horní či pevnostní od 13. do 19. století.

Knihu je možno zakoupit na NPÚ ÚOP v Brně,Palackého 34 (tel.: 549522854), v Knihkupectví Juditina věž na Mostecké ulici v Praze, nebo ji objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a poslat poštou. Cena 100 kč.

První výsledky skenování soch v Muzeu v Ústí nad Labem

Spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem na dokumentaci artefaktů z kostela sv. Floriána v Krásném Březně přináší první konkrétní výsledky. Ve dnech 9-10. 12. 2011 skenovali studenti oborů Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika v rámci programu A potencia ad Actum v prostorách muzea sochy apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, které byly původně součástí oltářní archy a dnes jsou deponovány v muzeu. Představujeme první výsledky práce, jejímž konečným cílem je vytvoření digitálního modelu oltáře.

Ukázka 3D modelu sochy sv. Matouše po softwarové úpravě. Autor: J. Chmelenský.

Laserové skenování

Ve dnech 9. -10. 12. 2011 proběhla v budově Muzea města Ústí nad Labem první část kurzu Laserové skenování v rámci rozvojového programu A potentia ad actum. Od možnosti ke skutečnosti. Tato metoda byla použita pro dokumentaci soch apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, původně umístěných na oltáři v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. V současné době se nacházejí v depozitáři muzea. Závěrečná část kurzu, kdy budou zpracována získaná data, se bude konat 13. -14. 1. 2012. Konečným výstupem tohoto měření bude 3D model využitelný při restaurování, případně vzniku kopie.

Důvody úpadku říše faraonů trápí i naši civilizaci, varuje egyptolog Bárta

Čeští egyptologové jsou na další výpravě v zemi faraonů. Do poloviny května budou zkoumat především neprobádané části pyramidové nekropole s hrobkami úředníků, kteří kdysi starý Egypt ovládali. Problémy podobné těm jejich najdete i v dnešních novinách, říká v rozhovoru iDNES.cz Miroslav Bárta.

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Daniela Libichová

Studijní referentka: Mgr. Eva Grisová

Kontakty:

Tel.: 475 286 467
Tel.: 475 286 466
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

viz. Studijní oddělení