Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

 

 

OHLAS V ČASOPISE DĚJINY A SOUČASNOST 5/2013

Článek v .pdf

 

GROTESKOU A PUNKEM PROTI NACIONALISMU - JAK VZDĚLÁVAT STŘEDOŠKOLÁKY V NAŠÍ ZEMI

http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/groteskou-a-punkem-proti-nacionalismu-jak-vzdelavat-stredoskolaky-v-nasi-zemi--1170028

 

ÚSTEČTÍ HISTORICI ZVOLILI PRO VÝKLAD DĚJIN GROTESKU

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000140206-udalosti-v-regionech/obsah/243478-ustecti-historici-zvolili-pro-vyklad-dejin-grotesku/

 

UNIVERZITA A MUZEUM NATOČILY GROTESKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/univerzita-a-muzeum-natocily-grotesky-o-nacionalismu-20130206.html

 

"FILMOVÝ PUNK" CÍLÍ NA ŠKOLÁKY, RASISMUS PŘEDSTAVUJE NA PŘÍKLADU PIVA

http://zpravy.idnes.cz/vzdelavaci-filmy-pro-stredoskolaky-o-rasismu-neonacismu-a-extremismu-1zu-/domaci.aspx?c=A130129_130813_usti-zpravy_alh

 

ŠKOLENÍ O NACIONALISMU PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
 http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/z-regionu/usti-skoleni-o-nacionalismu-pro-stredni-skoly/

 

STŘEDOŠKOLÁCI V ÚSTÍ SE BUDOU UČIT O NACIONALISMU
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/stredoskolaci-v-usti-se-budou-ucit-o-nacionalismu_253977.htmlSTUDENTI A UČITELÉ STŘEDNÍCH ŠKOL SE BUDOU UČIT O ROZDÍLECH MEZI
PATRIOTISMEM, NACIONALISMEM A NÁRODOVECTVÍM
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/studenti-a-ucitele-strednich-skol-se-budou-ucit-o-rozdilech-mezi-patriotismem-nacionalismem-a-narodovectvim

Didaktická konference Paměť a školní dějepis

Program konference:

ČTVRTEK 6.12.

UJEP - Multifunkčnícentrum (MFC), Pasteurova, prostor Kampusu

9.15 Úvodní slovo organizátorů

Hana Havlůjová PedF UK Praha, Blažena Gracová OU Ostrava, Denisa Labischová OU Ostrava, Vojtěch Ripka ÚSTR Praha, Martin Veselý UJEP Ústí nad Labem

Blok 1 – školní projekty

moderátor Viliam Kratochvíl FF UK Bratislava

Člověk v tísni – Naďa Aliová + učitel z praxe

Moderní dějiny – Jiří Sovadina + učitel z praxe

Naši nebo cizí – Julie Jenšovská + učitel z praxe

ÚSTR – Jaroslav Najbert + učitel z praxe

Zapomenutí - Martina Svobodová

Projekt Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích - Hana Lencová UJEP Ústí nad Labem

Česko-německé projekty - Dagmar Hudecová NIDV, Pavel Martinovský ASUD Praha

 

Oběd

 

14.00

 

Beseda Kateřina Tučková

Beseda Petruška Šustrová

 

Blok 2 – učebnice

moderátor Kamil Činátl FF UK Praha, ÚSTR

Viliam Kratochvíl

Zdeněk Beneš FF UK Praha

Veronika Válková Gymnázium Praha

zástupce učebnice Fraus

Michal Frankl

Radana Rutová (Sušilová)

Magdalena Sedlická ŽM Praha

 

PÁTEK 7. PROSINCE

Muzeum Ústí nad Labem, Císařský sál, Brněnská ul.

8.30  Veronika Rodriguezová MU Brno, Marína Zavacká FF UK Bratislava, Vít Gvoždiak UP Olomouc, Jiří Pešek FHS UK Praha, Petr Kotyk PNP Praha

Blok 3 – orální historie

moderátor Jaroslav Pinkas FF UK Praha, USTR Praha

Antikomplex - Ondřej Matějka, Matěj Spurný?

CB – Thomas Oellermann

USC SF – Jakub Mlynář

USTR – Martin Tichý

Iva Vachková (Dvořáková)

Naděžda Morávková (ZČU Plzeň)

Paměť národa – Adam Drda

Milan Hes Gymnázium Praha

Kamil Štěpánek MU Brno

 

Filmová ukázka – Nacionalismus 19. století

Kristina Kaiserová UJEP Ústí nad Labem

13.30 (pilotní setkání k projektu Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích)

 

 

 

 

Na podzim roku 2013 uplyne 200 let od „bitvy národů“ u Lipska, která ukončila dvě desetiletí revolučních a napoleonských válek, z nichž se zrodila nová Evropa. Dějištěm rozhodujících událostí byly tehdy české země. Praha byla střediskem politické emigrace z Německa, v Čechách probíhala diplomatická jednání mezi rakouským císařem, carem a pruským králem, v Praze se měl konat mírový kongres. Po jeho ztroskotání se zde soustřeďovala Česká armáda pod velením maršála Schwarzenberga. V severních Čechách pak utrpěla francouzská vojska porážku, která bezprostředně předznamenala bitvu u Lipska.

Tyto pohnuté události jsou dobře známy a nadcházející výročí jistě přinese nové poznatky i interpretace. Stranou pozornosti české historiografie ale zatím zůstává „druhý život“ napoleonské epopeje v českém myšlení. Právě do této doby ale spadají počátky českého moderního nacionalismu („národního obrození“) českého i německého.

Zásluhy na porážce Napoleona si během 19. století připsal nacionalismus německý reprezentovaný Pruskem, resp. po roce 1871 Německou říší a habsburská monarchie i navzdory tomu, že Rakušané (Schwarzenberg, Radecký) byli strůjci konečného vítězství, zůstala v pozadí. Češi se ke svému podílu nehlásili vůbec. Z dějin české obrozenské literatury zmizely básně a kantáty vyzývající k boji proti revoluční a napoleonské Francii stejně jako oslavy vítězného císaře Františka a velebení českých zásluh na jeho triumfu. Naposledy protestovala česká veřejnost proti německé „privatizaci“ boje proti Napoleonovi při stém výročí lipské bitvy roku 1913. Ani další desetiletí nejsou bez různorodé reflexe napoleonských válek jak v českém, tak i německém prostředí.

Druhým tématickým okruhem plánovaného semináře by měly být lokální tradice spojované s napoleonskými válkami.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech  30. a 31. 5. 2012.

Témata příspěvků lze zasílat do 31. 12. 2012 na adresu:

 Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

Velká hradební 15, 400 96 Ústí nad Labem

Mail: usgs@ujep.cz nebo kaiserova@albis-int.cz

 

Za pořadatele

Mgr. Václav Houfek                        Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc.                 PhDr. Jiří Rak

 

 

Naše kulturní dědictví - Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Ezrgebirge

 • Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
 • Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených. V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.
 • Projekt přeshraniční spolupráce sn-cz
 • PUBLIKACE - Kulturhistorischer Begleiter durch das östliche Erzgebirge/Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří - ÚSGS se podílí na vytvoření dvoudílného, dvojjazyčného, tištěného průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří.
  Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří by měla turistům přiblížit některé zajímavé cíle spojené s příběhy zajímavých osobností či událostí. Tak například poutní místo Bohosudov by mělo být představeno vzpomínkou budoucího středoškolského profesora a vlastivědce Franze Josefa Umlaufta na pouť, již absolvoval se svou matkou. V Krásném Lese působilo v 18. století italské divadlo, kde se tam vzalo? Původem rakouský malíř usazený na Střekově Rudolf Popper si v meziválečné době zamiloval Schellerhau u Altenbergu, jaký byl širší potenciál tohoto pobytu? Kostel v Hrobu je spojen nejen výrazným zanícením pro hnutí Los von Rom (Pryč od Říma), ale i spojením s architekty Schillerem a Gräbnerem, kteří stavěli nacionální pomník Niederwalddenkmal na Rýnu. Jedná se tedy o to, nejen upozornit na dané místo, objekt, ale ukázat, jaký byl jejich širší kontext či „druhý život“.

Sasko-české vztahy v proměnách času

 • Cíl 3 - Pomocná výuková publikace

Národní a kulturní identita: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a  severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost.

 • 2011-2015 grant Ministerstva kultury ČR
 • hl. řešitel: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP), spoluřešitelka: Kristina Kaiserová

Národní a kulturní identita: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.

 • ÚSGS se v letech 2011 - 2015 spolupodílel na řešení projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Hlavním řešitelem projektu byl Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt byl zaměřen na mapování míst zatížených pamětí na období 1948–1989. Identifikační číslo projektu: DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.
 • hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) spoluřešitelka: Kristina Kaiserová 
 • webové stránky Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
 • ÚSGS v rámci řešení připravil dvě monografie (doprovodné katalogy k výstavám)

         zip E-verze katalogu ke stálé výstavě (zip, 24MB)

         zip E-verze katalogu k výstavě putovní (zip, 66MB)

pdf ÚSGS vytvořil Metodiku typizovaného postupu pro výstavní prezentaci projektových výstupů a typizovaného postupu pro přípravu doprovodného lektorského programu

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích

Projekte

 • Cíl 3 – Tschechisch-sächsische Beziehungen im Wandel der Zeit. Publikation fuer den Geschichtsunterricht
 • 2011-2015 Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Gesellschaftlicher-, Kultureller und Ideentransfer in der Geschichte der Grenzregion Nord- und Nordwestböhmens. Projektleiter: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP) In Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Geschichten der Erinnerungsorte. Topographie der gegenwärtigen Nationalgedächtnisses. Projektleiter: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. In  Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • 2010-2013 EU-Projekt: Patriotismus, Nationalismus und Völkischer Extremismus (Lehrfilm) Projektleiterin: Kristina Kaiserová

Kolokvia a konference se konají od roku 1992 v tradiční spolupráci s Katedrou historií FF,  Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města a Archivem města Ústí nad Labem a v posledních letech i s Collegiem Bohemicem. Podrobnosti viz specializované konferenční stránky FF UJEP.

Kurz českého jazyka pro Němce – Colloquia Ustensia

Připravuje se ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde od roku 1992 vždy poslední dva týdny v srpnu. Program čtrnáctidenního pobytu zahrnuje  jazykový kurz, exkurze, odborné přednášky a  prezentaci každodenního života v České republice, letos se konal již po 26.

Mezinárodní spolupráce, součásti ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti

V rámci dlouhodobé spolupráce na vědecko-výzkumných aktivitách lze jmenovat spolupráci především s institucemi ve Spolkové republice Německo a Rakousku, např.: 

Německo

Ackermann-Gemeinde, München
http://www.ackermann-gemeinde.de/

Adalbert-Stifter-Verein, München
http://www.asv-muen.de/de/main/start.htm

Archiv FES, Bonn
http://www.fes.de/afs-online/

Bosch Stiftung, Stuttgart/Berlin
http://www.bosch-stiftung.de/

Collegium Carolinum, Műnchen
http://www.collegium-carolinum.de/

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/gwzo/

Hannah-Arendt-Institut TU, Dresden
http://www.hait.tu-dresden.de/ext/homepage.asp

Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden
http://www.isgv.de/

Osteuropa-Institut Dresden
http://www.doi-online.org/

Philosophische Fakultät Technische Universität, Dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet

Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden
http://www.archiv.sachsen.de/

Rakousko

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Kommission für die Geschichte der Österreich-Ungarische Monarchie
http://www.oeaw.ac.at/

Österreichisches Kulturforum in Prag
http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=60740&L=0

Slovensko

Historický ústav AV SR
http://www.sav.sk/

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

https://fphil.uniba.sk/

 

 

 

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?
Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů II.  
Kristina Kaiserová/ Vít Najman (eds.)
Publikace ke stažení Visegrád čítanka (5,5 MB)
 
                          

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ

ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?
PAMĚŤ VĚTŠINY A PAMĚTI MENŠIN
Čítanka textů
Doubravka Olšáková / Kristina Kaiserová (eds.)
Publikace ke stažení Visegrád čítanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog k interaktivní (putovní) výstavě

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa ke stažení zde.

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?

Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů.                          

Doubravka Olšáková / Kristina Kaiserová (eds.)

Publikace ke stažení zde.

SBORNÍKY Z ÚSTECKÝCH KOLOKVIÍ

Pivo lepších časů - doc anotace

Národ místo Boha - doc anotace

Trpaslík v evropské kultuře - doc anotace

Armáda a společnost - doc anotace

A. ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE - SLAVOGERMANICA

Sborník k sedmdesátinám Doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc. 
AUP 70-Slavogermanica X, Ústí nad Labem 2001,  66 s.
Cena: 75,- Kč

Josef Beneš, Německá příjmení u Čechů.
AUP-Slavogermanica IX, Ústí n. L. 1998, I. 359 s., II. 242 s.
ISBN 80-7044-212-3
Cena: 430,- Kč, prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.

Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. (Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums des Institus für slawisch-germanische Forschung an der J. E. Purkyně-Universität in Aussig und des Lehrstuhls für deutsche und österreichische Studien des IIS FSV der Karls-Universität in Prag und des Österreichischen Ost- und Südosteuropa Instituts, Aussenstelle Brünn und des Museums der Stadt Aussig, vom 24. bis 25. April 1997)
AUP-Slavogermanica VIII, Ústí n. L. 1998, 215 s.
ISBN 80-7044-215-8
Cena: 95,- Kč, prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.

Kristina Kaiserová, Karel Klostermann, Alexander Marian. Plzeň a Ústí nad Labem na přelomu 19. – 20. století.
AUP-Slavogermanica VII, Ústí n. L. 1997, 105 s.
ISBN 80-86067-12-2
Cena: 95,- Kč

Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil II.(Vorträge des 3. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag, des  Instituts für deutsche und österreichische Studien an des sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität Prag und des Museums der Stadt Aussig, 25.-26.4.1996)
AUP-Slavogermanica VI, Ústí n. L. 1997, 159 S.
ISBN 80-86067-04-1
Cena 95,- Kč

J. Peřina, Přehledné dějiny vztahů české a česko-německé literatury v 19. století, I. díl (1780-1848)
AUP-Slavogermanica V, Ústí n.L. 1996, 166 s.
ISBN 80-901761-8-6
Cena: 95,- Kč

O. Veselý, Die Befähigung zum Lesen deutschsprachiger Texte im Rahmen der fachbezogenen Fremdsprachenausbildung tschechischer Lerner.
AUP-Slavogermanica IV, Ústí n.L. 1996, 130 s.
ISBN 80-901761-7-8
Prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.      

Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil I.(Vorträge des 2. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag, 20.-21.4.1995)
AUP-Slavogermanica III, Ústí n. L. 1996, 207 s.
ISBN 80-901761-6-X
Cena 95,- Kč, zásoby vyprodány

Čechy a Sasko v proměnách dějin - Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. (Sborník příspěvků z konference - Sammelband von den Beiträgen der Konferenz, 10.-11.11.1992)
AUP-Slavogermanica II, Ústí n. L. 1993, 473 s.
ISBN 80-7044-053-8
Cena: 78,- Kč

Z. Radvanovský, Zur Vertreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen aus dem Grenzgebiet Nordwest-böhmens in die sowjetische Besatzungszone  Deutschlands in den Jahren 1945-1946. 
AUP-Slavogermanica I, Ústí n. L. 1993, 27 s. 
ISBN 80-900838-4-6
Cena: 20,- Kč, zásoby vyčerpány

B. OSTATNÍ PUBLIKACE ÚSGS

Marcela Oubrechtová (eds.),
Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, ÚSGS FF UJEP, Ústí nad Labem 2010, s. 41-47, ISBN 978-80-7414

Kolektivní monografie se všestranně věnuje osobnosti Julia Lipperta, jenž byl historik, věnoval se lidovému vzdělávání, vlastivědě a v neposlední řadě byl i politikem. Je výstupem projektu GAČR Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století GAČR 409/09/0503

Kristina Kaiserová, Jiří Rak

Nacionalizace společnosti v českých zemích 1848 – 1914 (s fin. příspěvkem rektorátu + financování z jiných zdrojů) Zamýšlená publikace je výstupem projektu GAČR. Chce zmapovat a analyzovat proces nacionalizace společnosti pro období 1848-1914. Opírá se o řadu dílčích původních výzkumů i široké využití dosud publikované literatury. Výsledkem je prezentace komparativního pohledu dokumentující shody i rozdíly na obou stranách při akcentování dlouhodobých prvků nacionalismu, ale také jeho každodenní flexibility, schopnosti se vždy znovu definovat a naplňovat novým obsahem. Dalším horizontem pak je srovnání nacionalizace společnosti v Čechách s obdobným procesem v dalších zemích – v Uhrách či Polsku. 
Vědecký redaktor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D., recenzenti: PhDr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Prof. Dr. Jiří Malíř, CSc.

Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, Němci v českých zemích VI/2007, (P. Karlíček: Politická karikatura v československém denním tisku leden – březen 1948), ISBN 978-80-86971-54-4, 978-80-7044-950-9,  Ústí nad Labem 2007, s. 99.

Němci v českých zemích - Die Deutschen in den böhmischen Ländern, Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách – Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen; I/ 2001, 
Ústí n. L. 2001, s.178 
ISBN 80-86475-00-X 
Cena 95,- Kč

Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 25. - 26. listopadu 1999
Ústí n. L. 2001, s. 346
ISBN 80-86067-52-1

Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Tagungsband 1999. 
Ústí nad Labem, 2000, 175 s.
ISBN 80-7044-290-5

Ústecký sborník historický. 
Ústí n. L., 2000, 287 s.
ISBN 80-902241-7-2
Cena: 95,- Kč

Jiří Vomáčka, Severočeští bolzanovci.
Liberec, Ústí nad Labem 2000, 144 s. 
ISBN 80-7044-284-0 (UJEP Ústí n. L.), 80-7083-389-0 (TU Liberec)
Cena: 95,- Kč

Miloslav Jehlička, Lev Tolstoj - vypravěč a vizionář.
Ústí n. L., 1999,  222 s.
ISBN 80-7414-043-1
Cena: 95,- Kč

Eva Kolářová, Das Theresienstadt - Bild in Werken der Häftlinge.
Ústí n. L. 1998, 177 s.
ISBN 80-86067-19-X
Cena: 95,- Kč

Intolerance v Ústí n. L. 1938-1948. (katalog k výstavě - sborník dokumentů ve spolupráci s Archivem města Ústí n. L. 1997)
Ústí n. L. 1998, 159 s.
ISBN 80-86067-21-1
Cena: 95,- Kč

Reflexionen über das Jahr 1968, Vorträge des 5. Aussiger Kolloquiums, Ústí n. L./Aussig 22. – 24. 4. 1998.
Ústí n. L., 1999, 115 s.
ISBN 80-902241-6-4
Cena: 95,- Kč

V. Heřmanová - I. Hrabáková - S. Navrátil - M. Tůmová, Německo-český oborový slovník (pedagogika-psychologie- školská praxe). 
Ústí n.L. 1997, 152 s.
ISBN 80-86067-05-X
Cena: 95,- Kč

J. Peřina, Dvoubarevný paprsek Bohemie. Německy a česky psaná literatura na území Čech v letech 1780-1848. (Antologie textů)
Ústí n. L. 1997, 200 s.
ISBN 80-86067-11-4
Cena: 95,- Kč

Luba Korálová, Svět je plný dobrých lidí.
Ústí n. L. 1997, 168 s.
ISBN 80-86067-16-5
Cena: 85,- Kč

R. Cornejo - B. Gritsch, Das weite Land Österreich  (Handbuch zur Landeskunde).
Ústí n.L. 1996, 187 s.
ISBN 80-7044-123-2
Prodej – Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí nad Labem

Deutsche Bildungs- und Wissenschaftsvereine in Böhmen 1848-1938 (Vorträge des 1. Aussiger Kolloquiums, April 1994) - Germanoslavica (Zeitschrift für germano-slawische Studien)
Slovanský  ústav Praha 1995, Nr. 1, s.33-121, Nr.2, s.201-280
ISSN 1210-9029
Prodej- Slovanský ústav Praha

Německý spolkový život v Čechách 1848-1938 - Das deutsche Vereinswesen in Böhmen 1848-1938.(Výstava Archivu Akademie věd České republiky, Ústavu slovansko-germánských studií Univerzity J.E. Purkyně Ústí n.L., Muzea města Ústí n.L., Archivu města Ústí n. L. - Eine Ausstellung des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, Instituts für slawisch-germanische Forschung UJEP Aussig a.E., Stadtmuseums Aussig a.E., Stadtarchivs Aussig a.E. 14.4. - 12. 6. 1994)
Ústí n. L. 1994, 61 s.
ISBN 80-9000838-3-8
Zásoby vyprodány

Jan Horský, Noetika kulturních věd Maxe Webera a české dějepisectví ,
Ústí n. L. 1994, 54 s.
ISBN 80-9000838-7-0

C. PUBLIKACE S PODÍLEM ÚSGS

Dějiny města Ústí nad Labem. (Zpracoval kolektiv autorů za redakce K. Kaiserové a V. Kaisera)
Ústí n.L. 1995, 369 s.
ISBN 80-901761-5-1
Prodej - Magistrát města Ústí nad Labem

Karel Klostermann, Dopisy Bettyně-Briefe an Betty. (Vydali K. Kaiserová a I. Martinovský)
Ústí n.L.1995, 298 s.
ISBN 80-901761-3-5
Cena: 145,- Kč

Gerda Eckelt, Wo ist mein Heim, mein Vaterland.
Ústí n.L. 1997
ISBN 80-86067-04-1
Zásoby vyprodány

Gerda Eckelt, Kde domov můj.
Ústí n. L. 1998, s. 227
ISBN 80-86067-27-7
Cena: 145,- Kč

Josef Holub, Červený Nepomuk
Ústí n. L. 1998, s. 193
ISBN 80-86067-23-8
Cena: 138,- Kč

Poštovní adresa

Katedra historie
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Ředitelka ústavu

doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc.

Tajemnice

Olga BĚHAVÁ
tel.: +420 475 286 423
e-mail: usgs@ujep.cz

Ústav vznikl současně s univerzitou v roce 1991 jako její vědecké a koordinační centrum, vycházející ze specifiky regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charakter) a odpovídající novým společenským podmínkám.

Projekt ústavu oponoval tehdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Doc. PhDr. Vilém Prečan, jeho vznik podpořil i ředitel Slovanského ústavu AV ČR Prof. PhDr. Antonín Měšťan.

ÚSGS je od roku 2008 včleněn do struktury Filozofické fakulty UJEP.

Ústav si od začátku kladl za cíl nejen zkoumání česko-německých a česko-rakouských vztahů v minulosti, nýbrž i otvírání nových kontaktů s perspektivou multikulturní Evropy. ÚSGS získal o počátku své existence řadu vědeckých projektů (GAČR, NAKI, Visegrad apod. – viz ÚSGS Projekty), ale zároveň se zabývá i didaktickými tématy (výukové filmy a texty k problematice nacionalismu, česko-saská učebnice pro střední školy, výukové texty k problematice Visegradu). Soustředí se také na popularizační činnost – přednášky, publikace. Jednou z „vlajkových lodí“ činnosti ÚSGS jsou každoroční jazykové a obecně vzdělávací kurzy českého jazyka (ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde) Colloquia Ustensia, jež probíhají od roku 1992. ÚSGS se rovněž podílí na výuce a činnosti ostatních součástí FF UJEP, zejména katedry historie (ředitelka ÚSGS na celý úvazek). Řada dalších aktivit probíhá v součinnosti s dalšími institucemi zejména regionálními, v prvé řadě Archiv a Muzeum města Ústí nad Labem, tak i centrálními. Intenzivní součinnost v tomto ohledu probíhá zejména s Collegiem Bohemicem, o.p.s., jež buduje expozice dějin Němců v českých zemích. Samozřejmá je spolupráce se zahraničními institucemi zejména v německojazyčných zemích.