Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Základní informace

Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech
Recenzovaný časopis (od 2009, tj. od vzniku).
Od 28.11.2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Periodicita: 1x ročně

Náklad: 300 ks

Formát: A4

Vedoucí redaktor: Mgr. Lukáš Sláma

Redakční rada:

  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha)
  • doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha)
  • prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
  • doc. ing. Michal Rykl, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT Praha)
  • doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
  • PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (Filozofická fakulta UJEP Ústí n. L.)
  • PhDr. Petr Hrubý (Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
  • Mgr. Tomáš Brož (Národní památkový ústav  v Ústí nad Labem)
  • Mgr. Milan Sýkora (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech)

ISSN: 1803-781X

Dokumenty k číslu 2018

pdf seznam autorů
pdf abstrakty
pdf obsah

Poslání časopisu

Časopis Monumentorum Custos – časopis pro památky severozápadních Čech (dále jen MC) vznikl za účelem předávání informací o památkovém fondu odborné veřejnosti, a to právě prostřednictvím odborného periodika, které na území Ústeckého kraje dosud chybělo. Časopis je koncipován jako regionální, a to především pro Ústecký kraj s možnými lokálními přesahy. Cílem časopisu je přinášet a prezentovat výsledky výzkumných záměrů, které jsou zaměřeny na památkový fond a vznikají na území Ústeckého kraje, zároveň mám časopis přinášet aktuální a detailní informace o památkovém fondu a jeho historické a kulturním kontextu na daném území. Časopis se nezaměřuje pouze na jednotlivé památky (např. budovy, hrady, zámky, sochy, obrazy…), ale jeho cílem je přinášet také informace o plošně chráněných památkových územích. Časopis má zároveň působit i osvětově a ukazovat zdařilé či nezdařilé přístupy k ochraně památkového fondu.

Vznik časopisu

MC vznikl v roce 2009. Zakládajícími členy byla Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem a Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Pokyny pro autory

V časopise je možné publikovat v následujících hlavních rubrikách: studie, materiálie – tyto příspěvky tvoří zásadní podíl v časopise a jsou recenzované; další publikování umožňují vedlejší rubriky: zahrady; zaniklé památky; obnovy památek; městské památkové rezervace a zóny; hrady a zámky; semináře; konference a akce.

Nároky na studie a materiálie jsou následující:

1. studie musí mít poznámkový aparát, nikoli citace v textu, a to dle citačních norem Českého časopisu historického, rozsah studie: min. 10, max. 20 normostran, přičemž redakci (redakční radě) je přiznáno právo přistupovat k obsahu a formě studií individuálně, studie musí mít anglické resumé (autor je povinný dodat český podklad resumé); obrazová příloha je u studií následující: 1 stránka = 1 obrázek/fotografie. Povinností autora je vypořádání autorských práv k fotografiím, a to včetně povolení k publikování snímaného objektu, tyto záležitosti doloží písemně redakci po odsouhlasení textu k tisku.

2. materiálie musí mít poznámkový aparát (stejně jako u studií dle vzoru ČČH), materiále musí mít min. 3, max. 10 normostran, stejně jako u studií si redakce vyhrazuje právo přistupovat k obsahu a formě materiálií individuálně, materiálie musí mít anglické resumé (autor je povinný dodat český podklad resumé); obrazová příloha: viz požadavky u studií.

Další obecné zásady

Rukopisy je nutno odevzdat ve dvou vytištěných exemplářích (pro recenzenty) a v elektronické formě na paměťovém médiu, případně elektronickou poštou (a to v běžných formátech, např. .doc, .txt, .rtf), a to včetně obrazových podkladů, obrazová dokumentace může být v elektronické (běžné formáty, např. .tif, .jpg, .pdf, a to v dostatečné kvalitě DPI) i analogové podobě. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout nekvalitní obrazovou dokumentaci. Text rukopisu nesmí podléhat žádnému automatickému formátování odstavců či nadpisů textových editorů. Součástí rukopisu musí být popisky obrazové dokumentace, a to včetně řádného očíslování.

Přijetí rukopisů

Do MC jsou zařazovány redakční radou a odbornými recenzenty rukopisy, které splňují výše uvedená kritéria a je možné je zařadit do příslušných rubrik. Zároveň je nutné, aby rukopisy přinášely nové poznatky v oboru, popisovaly aktuální témata, přinášely nové názory či byly metodickými pracemi. Autoři jsou povinni zapracovat připomínky redakční rady a recenzentů do vlastního textu. Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit rukopisy studií a materiálií, které recenzenti nedoporučí k tisku, případně další rukopisy, které nebudou shledány jako odborně způsobilé.

Recenzní řízení

Rukopisy, které aspirují na to být zařazeny do rubrik studie a materiálie podléhají recenznímu řízení, tj. ke každému rukopisu musí být vypracovány dva nezávislé posudky (recenzent není v pracovně-právním vztahu k vydavateli, zároveň není členem redakční rady časopisu). O výběru nezávislých recenzentů k jednotlivým rukopisům rozhoduje redakční rada. Po vypracování dvou nezávislých posudků jsou připomínky autory zapracovány do rukopisu, případně je rukopis nedoporučen k tisku a redakční rada jej odmítne. Recenzní řízení probíhá anonymně, tj. recenzenti neznají totožnost autora, rukopis je recenzentům doručován pod kódovým označením.

Autorské korektury

Korektury jsou zasílány autorům písemně, a to po provedení konečné typografické a grafické úpravy. Autoři jsou povinni provádět vlastní korektury písemně do zaslaných textů (stránková korektura), jiná forma autorské korektury není možná.

Osobní údaje

Uveďte přesnou adresu bydliště, případně doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stejné údaje poskytněte o všech svých případných spoluautorech a autorech ilustrací, u spoluautorů a autorů ilustrací je nutný písemný souhlas s publikováním.

Adresa redakce, doručovací adresa:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Filozofická fakulta
Redakce časopisu Monumentorum Custos
Mgr. Lukáš Sláma
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Kontakt pro informace a dotazy

Mgr. Lukáš Sláma, e-mail: lukanius.slama@seznam.cz

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer