Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

časopis pro památky severozápadních Čech

O časopisu

Časopis Monumentorum Custos vznikl v roce 2009. Zakládajícími institucemi byla Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Recenzovaný časopis (od 2009, tj. od vzniku).
Od 28. 11. 2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Periodicita: 1x ročně; od ročníku 2020 2x ročně

Vedoucí redaktor: Mgr. Lukáš Sláma

Profil časopisu

Monumentorum Custos je multioborovým recenzovaným odborným časopisem zaměřeným na oblast památkové péče. Jedná se o regionální časopis, který se zaměřuje na širší oblast severozápadních Čech, které zahrnují území tří samosprávních celků, a to Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. Časopis má pevnou strukturu příspěvků, přičemž v hlavní recenzované části se jedná o studie a materiále, vedlejší nerecenzovaná část je věnována památkovým obnovám, výstavám, recenzím a informacím o aktuálních akcích v oblasti památkové péče.

Odborné zaměření

Časopis je zaměřen na studium historie, vývoje a rozboru památkového fondu ve sledované oblasti, a to na všechny jeho součásti. Předmětem zájmu jsou tak památky nemovité (stávající i zaniklé), díla výtvarného umění a uměleckého řemesla, památky zahradního umění. Dále se časopis zaměřuje na příspěvky z oblasti urbanismu, vývoje sídelních celků a významných památkových či krajinotvorných zón. Plnohodnotnou součástí je také oblast archeologie. Výstupy se také zaměřují na postupy a výsledky stavebně-historických, archeologických, technologických, uměnovědných, historických, archivních a přírodovědných průzkumů.

Cíl

Časopis je určen pro českou a evropskou odbornou komunitu, a to pro poznání vývoje památkového fondu v příhraničním regionu, který byl vždy ovlivňován zahraničními vlivy, v tomto případě především z německých zemí. Dalším cílem je předávání informací o památkovém fondu široké veřejnosti přímo ve sledované oblasti, a to pro znovuvybudování sounáležitosti obyvatelstva s kulturními hodnotami sledovaného regionu, protože tato sounáležitost byla díky historickému vývoji výrazně poškozena.

Jazyk

Tisk: český, anotace: anglický jazyk, summary (včetně popisků obrázků): anglický jazyk

Rozsah příspěvků

Studie – maximálně 40 NS textu (72 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury, abstraktů a popisek obrázků; součástí studie jsou klíčová slova, anotace (abstrakt na začátku příspěvku): cca 500-900 znaků a summary (abstrakt  na konci příspěvku): maximálně 15% délky textu studie; počet obrazových příloh: maximálně 1/1 NS; studie musí být opatřena poznámkovým aparátem

Materiálie – maximálně 20 NS textu (36 000 znaků včetně mezer) bez seznamu literatury, abstraktů a popisek obrázků; součástí studie jsou klíčová slova, anotace (abstrakt na začátku příspěvku): cca 500-900 znaků a summary (abstrakt  na konci příspěvku): maximálně 15% délky textu studie; počet obrazových příloh: maximálně 1/1 NS; studie musí být opatřena poznámkovým aparátem

Formát časopisu

 • A4
 • zrcadlo 17 × 24,5 cm
 • plnobarevný
 • křídový papír

Poplatky

 • poplatky se za licenční práva k obrazovým přílohám vypořádává autor;
 • překlad obou abstraktů a klíčových slov hradí redakce;
 • překlad cizojazyčných příspěvků do českého jazyka hradí redakce.

Zdroj financování a návaznost příspěvku

 • na konci příspěvku uveden zdroj finanční podpory
 • pokud příspěvek vznikl řešením úkolu vědy a výzkumu, na konci příspěvku uvedena identifikace výzkumného projektu

Původnost příspěvku

 • práce musí být originální, nikoliv plagiátem (opisování cizího autora) či opakováním (duplování vlastních prací)
 • dosud nebyla zveřejněna jinde v žádném jazyce
 • není objektem vícenásobného podání (nebude posuzována v jedné době ve dvou redakcích)

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer